§ 5. - Korzystanie ze środków funduszu socjalnego przez emerytów i rencistów Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu oraz członków ich rodzin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.102.1072

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2004 r.
§  5.
1.
Przy przyznawaniu świadczeń socjalnych uwzględnia się sytuację życiową, rodzinną i materialną osoby uprawnionej.
2.
Świadczenia socjalne ze środków funduszu mogą być przyznawane osobom uprawnionym, które:
1)
posiadają trudne warunki materialne;
2)
zostały poszkodowane na skutek wypadków losowych: powodzi, pożaru lub innych wypadków;
3)
samotnie wychowują dzieci;
4)
ponoszą dodatkowe koszty związane z wychowaniem dzieci wymagających specjalnej opieki lub leczenia;
5)
zostały sierotami zupełnymi.