§ 4. - Korzystanie ze środków funduszu socjalnego przez emerytów i rencistów Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu oraz członków ich rodzin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.102.1072

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2004 r.
§  4.
1.
Świadczenia socjalne przyznaje dysponent funduszu lub upoważniony przez niego funkcjonariusz na pisemny wniosek osoby uprawnionej albo z urzędu.
2.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, kieruje się do:
1)
komórki kadrowej lub funkcjonariusza wyznaczonego do załatwiania spraw kadrowych lub socjalnych w jednostce organizacyjnej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej;
2)
komórki kadrowej lub funkcjonariusza wyznaczonego do załatwiania spraw socjalnych w jednostce organizacyjnej Agencji Wywiadu.
3.
Do wniosku należy dołączyć:
1)
odcinek emerytury lub renty albo kopię ostatniej decyzji w sprawie emerytury lub renty;
2)
inne dokumenty uzasadniające przyznanie świadczenia socjalnego, w szczególności rachunki, faktury, zaświadczenia.