§ 3. - Korzystanie ze środków funduszu socjalnego przez emerytów i rencistów Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu oraz członków ich rodzin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.102.1072

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2004 r.
§  3.
Środki funduszu mogą być przeznaczone na następujące świadczenia socjalne:
1)
zapomogi pieniężne;
2)
dopłaty do kosztów pobytu i żywienia w ośrodkach wczasowych lub sanatoriach, a także innych form rekreacji oraz wypoczynku indywidualnego i zbiorowego;
3)
dopłaty do kosztów pobytu na kolonii i obozach wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży oraz innych form działalności socjalnej organizowanej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencję Wywiadu;
4)
dopłaty do korzystania z różnych form działalności kulturalno-oświatowej organizowanej przez organizacje zrzeszające emerytów i rencistów.