§ 1. - Korzystanie ze środków funduszu socjalnego przez emerytów i rencistów Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu oraz członków ich rodzin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.102.1072

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2004 r.
§  1.
Rozporządzenie określa:
1)
sposób podziału środków funduszu socjalnego, zwanego dalej "funduszem", między jego dysponentami;
2)
dysponentów środków funduszu;
3)
rodzaje świadczeń socjalnych finansowanych z funduszu;
4)
zakres i sposoby korzystania ze świadczeń socjalnych z funduszu przez emerytów i rencistów Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu oraz członków ich rodzin, zwanych dalej "osobami uprawnionymi";
5)
tryb przyznawania świadczeń socjalnych z funduszu.