Korzystanie z urządzeń wodociągowych oraz urządzeń do usuwania nieczystości i wód opadowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.11.76

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 maja 1963 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW SPRAW WEWNĘTRZNYCH I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 8 stycznia 1938 r.
o korzystaniu z urządzeń wodociągowych oraz urządzeń do usuwania nieczystości i wód opadowych. *

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o zaopatrywaniu ludności w wodę (Dz. U. R. P. Nr 32, poz. 310), art. 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o usuwaniu nieczystości i wód opadowych (Dz. U. R. P. Nr 32, poz. 311), art. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 maja 1932 r. w sprawie zniesienia urzędu Ministra Robót Publicznych (Dz. U. R. P. Nr 51, poz. 479) oraz art. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 czerwca 1932 r. o przekazaniu zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawach zdrowia publicznego Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej (Dz. U. R. P. Nr 52, poz. 493) zarządza się co następuje:
Wszystkie urządzenia wodociągowe oraz urządzenia do usuwania nieczystości i wód opadowych, znajdujące się na nieruchomościach zabudowanych budynkami, przeznaczonymi na pobyt ludzi lub na stajnie, obory, chlewy i wytwórnie (przetwórnie) artykułów spożywczych, oraz na garaże, powinny być utrzymywane w stanie zdatnym do użytku.
Zabrania się:
a)
wyłączania urządzeń, doprowadzających wodę do nieruchomości, określonych w § 1, poza przypadkami, o których mowa w § 3,
b)
rozbiórki i usuwania w całości lub w części urządzeń wodociągowych oraz urządzeń do usuwania nieczystości i wód opadowych na nieruchomościach, określonych w § 1,
c)
utrudniania w jakiejkolwiek innej formie korzystania z urządzeń, wymienionych pod lit. b).
Dozwolone jest zamykanie dopływu wody do nieruchomości przez zarząd miejski lub kierownictwo zakładu wodociągowego jedynie w przypadkach:
a)
braku wody,
b)
stwierdzenia w instalacji domowej braków, grożących niebezpieczeństwem,
c)
stwierdzenia, że woda w wodociągu jest zanieczyszczona w sposób dla zdrowia szkodliwy,
d)
pożaru i potrzeby zwiększenia dopływu wody do hydrantów pożarowych,
e)
potrzeby przeprowadzenia napraw urządzeń wodociągowych,
f)
nieuiszczenia należności za wodę, o ile względy zdrowia publicznego nie stoją na przeszkodzie - jeżeli dopełniono warunków, określonych w §§ 4, 5 i 6.
W przypadkach, określonych w § 3 lit. f), zamknięcie dopływu wody do nieruchomości, zabudowanej budynkami, przeznaczonymi na mieszkania, jest dozwolone, jeżeli:
a)
upomnienie, doręczone właścicielowi lub zarządowi nieruchomości najpóźniej na 14 dni przed zamierzonym zamknięciem dopływu wody, nie odniosło skutku; upomnienie zawierać powinno zagrożenie zamknięcia dopływu wody;
b)
upłynęło co najmniej 90 dni od daty doręczenia rachunku do dnia doręczenia upomnienia;
c)
mieszkańcy nieruchomości mają możność korzystania ze zdrojów (kranów) ulicznych, znajdujących się w odległości nie większej niż 55 metrów od granicy nieruchomości;
d)
powiatowa władza administracji ogólnej wyraziła zgodę na zamknięcie dopływu wody; brak odpowiedzi władzy w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zamierzonym zamknięciu dopływu wody jest równoznaczny z wyrażeniem na to jej zgody.
Zamknięcie dopływu wody do innych nieruchomości, poza wymienionymi w § 4, w przypadkach, określonych w § 3 lit. f), jest dozwolone po uprzednim bezskutecznym upomnieniu (§ 4 lit. a), jeżeli upłynęło co najmniej 60 dni od daty doręczenia rachunku do dnia doręczenia tego upomnienia.
Właściciel lub zarząd nieruchomości w przypadkach przewidzianych w § 4 obowiązany jest zawiadomić niezwłocznie o zamierzonym zamknięciu dopływu wody wszystkich mieszkańców nieruchomości (lokatorów domu).
Powiatowa władza administracji ogólnej ze względu na zdrowie publiczne może:
a)
zabronić zamknięcia dopływu wody,
b)
zarządzić założenie przez zarząd wodociągów zdrojów (kranów) ulicznych,
c)
zarządzić otwarcie zamkniętego dopływu wody.
Przekroczenie przepisów niniejszego rozporządzenia podlega karze, stosownie do art. 16 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o zaopatrywaniu ludności w wodę (Dz. U. R. P. Nr 32, poz. 310) lub art. 12 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o usuwaniu nieczystości i wód opadowych (Dz. U. R. P. Nr 32, poz. 311).
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje na całym obszarze Rzeczypospolitej, z wyjątkiem województwa śląskiego.
* Z dniem 15 maja 1963 r. nin. rozporządzenie traci moc, w zakresie unormowanym zarządzeniem Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 6 maja 1963 r. w sprawie wytycznych dotyczących warunków korzystania z urządzeń wodociągowych oraz utrzymania ich w stanie zdatnym do użytku (M.P.63.40.199), zgodnie z § 20 zarządzenia zmieniającego.