Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.9.63

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 lipca 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
NACZELNEGO NADZWYCZAJNEGO KOMISARZA DO WALKI Z EPIDEMJAMI
z dnia 1 stycznia 1922 r.
w przedmiocie korzystania z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Na mocy art. 24 ust. 2 ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych z dnia 2b lipca 1919 r. (Dz. U. R. P. № 67 poz. 402) i art. 3 punkt c) ustawy z dnia 14 lipca 1920 r. o utworzeniu urzędu Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do walki z epidemjami, grożącemu Państwu klęska powszechną (Dz. U. R. P. № 61 poz. 388) zarządza się co następuje:
§  1. Wszystkie w nieruchomościach znajdujące się urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne winny być utrzymywane w stanie zdatnym do użytku, a korzystanie z nich winno być bez żadnych utrudnień dostępnem osobom, dla których urządzenia te są przeznaczone.
§  2. Właścicielom i administratorem nieruchomości, dozorcom jak również i lokatorom zabrania się:
1) wyłączania urządzeń doprowadzających wodę do mieszkań,
2) zamykania dostępu wody do mieszkań,
3) zdejmowania i usuwania w całości lub w części urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i ustępowych oraz doprowadzania ich do stanu nieużywalności,
4) utrudniania w jakiejkolwiek innej formie w korzystaniu z wyżej wymienionych urządzeń.

Wszelkie utrudnienia, jakie powstały przed ogłoszeniem niniejszego rozporządzenia, a wzbronione są przepisami tego artykułu (pp, 1-4) winny być niezwłocznie usunięte.

§  3. 1 Na czas aż do odwołania zabrania się zarządom wodociągów i kanalizacji wytaczania z ogólnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej pouczeń z poszczególnemi nieruchomościami poza wypadkami konieczności czasowego zamknięcia:
1) w razie chwilowego braku wody i
2) w razie niezbędnego przeprowadzenia naprawy.

Przerwane z innych powodów przed ogłoszeniem niniejszego rozporządzenia połączenia winny być wznowione.

§  4. Winni przekroczenia przepisów niniejszego rozporządzenia, podlegają karze przewidzianej w art. 8 ustawy z dnia 14 lipca 1920 r. (Dz. U. R. P. № 61 poz. 388).
§  5. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje na obszarze byłego zaboru rosyjskiego i austriackiego z dniem ogłoszenia.
1 § 3 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1922 r. (Dz.U.22.56.517) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 lipca 1922 r.