Korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur. - Dz.U.2021.2481 - OpenLEX

Korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2481

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 grudnia 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 27 grudnia 2021 r.
w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur

Na podstawie art. 106r ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
rodzaje uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur;
2)
sposoby nadawania, zmiany lub odbierania uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur oraz wzór zawiadomienia o nadaniu lub odebraniu tych uprawnień;
3)
sposoby uwierzytelnienia podmiotów korzystających z Krajowego Systemu e-Faktur;
4)
dane faktury ustrukturyzowanej, których podanie umożliwia dostęp do tej faktury w Krajowym Systemie e-Faktur.
1. 
Uprawnieniami do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur są uprawnienia do:
1)
nadawania, zmiany lub odbierania uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur;
2)
wystawiania lub dostępu do faktur ustrukturyzowanych;
3)
wystawiania faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej "ustawą", będących fakturami ustrukturyzowanymi.
2. 
Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, posiada:
1)
podatnik;
2)
osoba fizyczna wskazana przez podatnika;
3)
podmioty, o których mowa w art. 106c ustawy;
4)
osoba fizyczna wskazana przez podmiot, o którym mowa w art. 106c pkt 1 ustawy.
3. 
Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, posiada:
1)
podatnik;
2)
osoba fizyczna wskazana przez podatnika;
3)
podmiot wskazany przez podatnika;
4)
osoba fizyczna wskazana przez podmiot, który został wskazany przez podatnika;
5)
podmioty, o których mowa w art. 106c ustawy;
6)
osoba fizyczna wskazana przez podmiot, o którym mowa w art. 106c ustawy.
4. 
Uprawnienia, o których mowa ust. 1 pkt 2, posiadane przez podmiot wskazany przez podatnika są również uprawnieniami osób fizycznych wskazanych przez ten podmiot.
5. 
Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, posiada wskazany przez podatnika nabywca towarów lub usług oraz podmioty uprawnione przez tego nabywcę do wystawiania faktur ustrukturyzowanych.
1. 
Nadawanie, zmiana lub odbieranie uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur jest dokonywane za pomocą oprogramowania interfejsowego, o którym mowa w art. 106nc ust. 1 ustawy, dostępnego na stronie, której adres jest podany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, i następuje z zastosowaniem specyfikacji tego oprogramowania interfejsowego, po weryfikacji posiadanych uprawnień.
2. 
Nadanie, zmiana lub odebranie uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur wymaga podania:
1)
numeru identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika;
2)
danych podmiotu lub danych osoby fizycznej, którym jest nadawane, zmieniane lub odbierane uprawnienie:
a)
numeru identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu albo numeru identyfikacji podatkowej (NIP) lub numeru PESEL osoby fizycznej,
b)
imienia i nazwiska osoby fizycznej albo nazwy podmiotu,
c)
daty urodzenia osoby fizycznej, w przypadku niepodania numeru identyfikacji podatkowej (NIP) i numeru PESEL,
d)
numeru i serii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby fizycznej wraz z krajem jego wydania, w przypadku nieposiadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP) i numeru PESEL,
e)
danych unikalnych identyfikujących kwalifikowany podpis elektroniczny uprawnionej osoby fizycznej, w przypadku gdy podpis ten nie zawiera numeru identyfikacji podatkowej (NIP) i numeru PESEL;
3)
rodzaju uprawnienia;
4)
informacji, czy podmiot lub osoba fizyczna, którym jest nadawane, zmieniane lub odbierane uprawnienie, jest przedstawicielem podatkowym, o którym mowa w art. 18a ustawy.
3. 
Nadanie, zmiana lub odebranie uprawnienia do wystawiania faktur ustrukturyzowanych przez osobę fizyczną uprawnioną przez podmioty, o których mowa w art. 106c ustawy, wymaga podania:
1)
numeru identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu, o którym mowa w art. 106c pkt 2 ustawy, lub urzędu obsługującego podmiot, o którym mowa w art. 106c pkt 1 ustawy, oraz
2)
danych, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b-e.
1. 
W przypadku podatników lub podmiotów niebędących osobami fizycznymi, nieposiadających możliwości uwierzytelnienia się w sposób, o którym mowa w § 5 ust. 1, nadawanie lub odbieranie uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur jest dokonywane przez złożenie w postaci papierowej do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zawiadomienia o nadaniu lub odebraniu uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur.
2. 
Wzór zawiadomienia o nadaniu lub odebraniu uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur określa załącznik do rozporządzenia.
1. 
Korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur wymaga uwierzytelnienia:
1)
kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
2)
kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną albo
3)
podpisem zaufanym albo
4)
wygenerowanym przez Krajowy System e-Faktur, po uwierzytelnieniu się podatnika lub podmiotu uprawnionego w sposób, o którym mowa w pkt 1-3, ciągiem znaków alfanumerycznych, z wyłączeniem znaków interpunkcyjnych, przypisanym do podatnika lub podmiotu uprawnionego i jego uprawnień

- oraz weryfikacji posiadanych uprawnień.

2. 
W przypadku kwalifikowanych podpisów elektronicznych niezawierających numeru identyfikacji podatkowej (NIP) i numeru PESEL podatnika będącego osobą fizyczną, uwierzytelnienie oraz weryfikacja posiadanych uprawnień są możliwe również po zgłoszeniu danych unikalnych identyfikujących ten podpis, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w zawiadomieniu, o którym mowa w § 4.
Dostęp do faktury ustrukturyzowanej jest możliwy poprzez podanie:
1)
numeru identyfikującego daną fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur, o którym mowa w art. 106nd ust. 2 pkt 8 ustawy;
2)
numeru faktury, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 2 ustawy;
3)
numeru identyfikacji podatkowej (NIP) lub innego identyfikatora nabywcy towarów lub usług albo informacji o braku identyfikatora;
4)
imienia i nazwiska lub nazwy nabywcy towarów lub usług albo informacji o braku tych danych;
5)
kwoty należności ogółem.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

ZAŁĄCZNIK

ZAW-FA ZAWIADOMIENIE O NADANIU LUB ODEBRANIU UPRAWNIEŃ DO KORZYSTANIA Z KRAJOWEGO SYSTEMU E-FAKTUR

wzór
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1947).