Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.292.1724

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 20 grudnia 2011 r.
w sprawie korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem

Na podstawie art. 100 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) warunki i tryb korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem;
2) wzór wniosku o zawarcie umowy na korzystanie z informacji geologicznej;
3) metody szacowania wartości informacji geologicznej;
4) szczegółowe wymagania dotyczące wycen informacji geologicznej.
§  2. 
1.  Rozporządzenie prawem do informacji geologicznej za wynagrodzeniem następuje na wniosek podmiotu ubiegającego się o korzystanie z tej informacji, zwanego dalej "wnioskodawcą".
2.  Wniosek zawiera:
1) dane wnioskodawcy;
2) opis informacji geologicznej;
3) rodzaj i formę informacji geologicznej;
4) miejsce przechowania informacji geologicznej;
5) lokalizację obszaru, którego dotyczy informacja geologiczna;
6) informacje o stanie zagospodarowania złoża, przestrzeni podziemnego magazynowania substancji, przestrzeni podziemnego składowania odpadów albo ujęcia wód podziemnych, w tym informacje o posiadanych koncesjach albo pozwoleniach wodnoprawnych;
7) cel korzystania z informacji geologicznej;
8) zamierzony okres korzystania z informacji geologicznej.
3.  Do wniosku dołącza się:
1) wycenę informacji geologicznej;
2) aktualny odpis, wydany nie później niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku, z właściwego rejestru przedsiębiorców lub instytutów naukowych kraju, w którym wnioskodawca jest zarejestrowany, albo kopię odpowiedniego odpisu uwierzytelnioną przez notariusza, radcę prawnego lub adwokata, z oznaczeniem daty i miejsca sporządzenia poświadczenia;
3) załącznik graficzny przedstawiający lokalizację obszaru, którego dotyczy informacja geologiczna, wraz z wykazem współrzędnych punktów załamania granic tego obszaru przedstawionych w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych, należącym do państwowego systemu odniesień przestrzennych2) - w przypadku gdy informacja geologiczna dotyczy części złoża;
4) kopie decyzji dotyczących posiadanej koncesji albo pozwolenia wodnoprawnego - w przypadku gdy wnioskodawca posiada koncesję albo pozwolenie wodnoprawne, a celem zawarcia umowy jest zmiana bądź przeniesienie koncesji albo pozwolenia wodnoprawnego.
4.  Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 2, sporządzone w języku obcym powinny zawierać tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
5.  Wzór wniosku o zawarcie umowy na korzystanie z informacji geologicznej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  3. 
1.  W zależności od celu korzystania z informacji geologicznej wniosek składa się do właściwego organu, o którym mowa w art. 100 ust. 7 albo 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze.
2.  Wniosek podlega sprawdzeniu przez organ pod względem formalnym i merytorycznym.
3.  W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych lub merytorycznych organ wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia lub poprawienia wniosku pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania, określając termin do uzupełnienia lub poprawienia wniosku, nie krótszy jednak niż 14 dni.
4.  W przypadku gdy korzystanie z informacji geologicznej następuje w celu wykonywania działalności w zakresie wydobywania kopaliny ze złoża, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji albo podziemnego składowania odpadów, wniosek podlega zaopiniowaniu przez właściwy organ koncesyjny.
§  4. 
1.  Szacowania wartości informacji geologicznej dokonuje się następującymi metodami:
1) obliczenie kosztu pozyskania informacji geologicznej, wyrażonego w nominalnych cenach z roku jej pozyskania i zrewaloryzowanego do poziomu cen z roku poprzedzającego rok wykonywania szacowania;
2) obliczenie kosztu pozyskania informacji geologicznej, zgodnie z zakresem i technologią prac geologicznych, które posłużyły do jej pozyskania, wyrażonego w cenach stosowanych dla tego typu prac w roku wykonywania szacowania;
3) obliczenie kosztu pozyskania informacji geologicznej, przy użyciu aktualnie stosowanych technologii prac geologicznych oraz z uwzględnieniem wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje geologiczne, wyrażonego w cenach stosowanych dla tego typu prac w roku wykonywania szacowania;
4) obliczenie zryczałtowanej wartości informacji geologicznej.
2.  Do kosztów pozyskania informacji geologicznej wlicza się nakłady poniesione na:
1) projektowanie prac geologicznych;
2) wykonywanie prac geologicznych;
3) przedstawienie wyników prac geologicznych.
3.  Rewaloryzacji kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, dokonuje się z zastosowaniem średniorocznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
§  5. 
1.  Szacowania wartości informacji geologicznej wykorzystywanej w celu wykonywania działalności w zakresie wydobywania kopaliny ze złoża dokonuje się jedną z metod określonych w § 4 ust. 1 pkt 1-3.
2.  W przypadku szacowania, o którym mowa w ust. 1, wycena wymaga przedstawienia:
1) historii badań i eksploatacji złoża;
2) wykazu materiałów archiwalnych wykorzystanych do wykonania szacowania;
3) kopii decyzji zatwierdzających lub zawiadomień o przyjęciu dokumentacji geologicznych, które są źródłem informacji geologicznej;
4) załączników graficznych z zaznaczonymi granicami złoża oraz granicami obszaru, którego dotyczy informacja geologiczna objęta wnioskiem.
3.  W przypadku szacowania, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3, wycena wymaga dodatkowo uzasadnienia rodzaju i liczby projektowanych prac geologicznych z uwzględnieniem stanu zagospodarowania złoża oraz wskazania ich lokalizacji na załączniku graficznym.
4.  W przypadku szacowania wartości oznaczonej części informacji geologicznej, wycena wymaga określenia sposobu dokonania takiego oznaczenia oraz przedstawienia dokumentów umożliwiających jego weryfikację.
5.  W przypadku gdy informacja geologiczna jest zawarta w więcej niż jednym dokumencie geologicznym, w szacowaniu uwzględnia się wszystkie dokumenty geologiczne.
§  6. 
1.  Wartość informacji geologicznej wykorzystywanej w celu wydobywania wód leczniczych podlega obniżeniu o 90% wartości obliczonej zgodnie z § 5.
2.  Wartość informacji geologicznej wykorzystywanej w celu wydobywania wód termalnych podlega obniżeniu o 95% wartości obliczonej zgodnie z § 5, z tym że dla umów na korzystanie z informacji geologicznej zawartych do dnia 31 grudnia 2020 r. wartość ta podlega obniżeniu o 99% wartości obliczonej zgodnie z § 5.
3.  Wartość informacji geologicznej dotyczącej niezagospodarowanych złóż niskometanowego gazu ziemnego podlega obniżeniu o 50% wartości obliczonej zgodnie z § 5. Niezagospodarowane złoża niskometanowego gazu ziemnego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
4.  Wartość informacji geologicznej wykorzystywanej w celu wydobywania metanu z węgla kamiennego podlega obniżeniu o 90% wartości obliczonej zgodnie z § 5.
5.  Wartość informacji geologicznej wykorzystywanej w celu wtłaczania do górotworu wód pochodzących z odwodnienia wyrobisk górniczych, wód złożowych, wykorzystanych wód leczniczych, wód termalnych i solanek podlega obniżeniu o 99% wartości obliczonej zgodnie z § 5.
§  7. 
1.  Wartość informacji geologicznej szacowana metodami określonymi w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 podlega obniżeniu z tytułu okresu, jaki upłynął od roku wykonania prac geologicznych, o:
1) 1% za każdy rok, jaki upłynął od roku wykonania prac geologicznych w okresie nie dłuższym niż 30 lat;
2) 30% oraz dodatkowo o 2% za każdy rok, jaki upłynął od roku wykonania prac geologicznych w okresie dłuższym niż 30 lat.
2.  Wartość informacji geologicznej szacowana metodami określonymi w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 po uwzględnieniu obniżki, o której mowa w ust. 1, podlega obniżeniu z tytułu kategorii rozpoznania złoża kopaliny, ustalonej w ostatnim z dokumentów geologicznych będących przedmiotem oszacowania, o:
1) 10% - dla dokumentacji geologicznych złóż kopalin rozpoznanych w kategorii B;
2) 20% - dla dokumentacji geologicznych złóż kopalin stałych rozpoznanych w kategorii C1;
3) 30% - dla dokumentacji geologicznych złóż kopalin stałych rozpoznanych w kategorii C2 oraz złóż węglowodorów rozpoznanych w kategorii C;
4) 40% - dla dokumentacji geologicznych złóż kopalin stałych rozpoznanych w kategorii D oraz kart rejestracyjnych złóż i dokumentacji geologicznych uproszczonych sporządzonych przed dniem 2 września 1994 r.
3.  Wartość informacji geologicznej szacowana metodami określonymi w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2, po uwzględnieniu obniżek, o których mowa w ust. 1 i 2, podlega obniżeniu z tytułu ubytku zasobów bilansowych złoża - proporcjonalnie do ubytku, jaki nastąpił od daty zatwierdzenia lub przyjęcia ostatniego z dokumentów geologicznych będących przedmiotem szacowania do ostatniego dnia roku poprzedzającego rok wykonania szacowania. Przy szacowaniu wartości informacji geologicznej dotyczącej oznaczonej części złoża podstawą do obniżenia jej wartości jest ubytek zasobów, jaki nastąpił w części złoża, której dotyczy informacja geologiczna objęta wyceną.
4.  Wartość informacji geologicznej szacowana metodą określoną w § 4 ust. 1 pkt 3 podlega obniżeniu z tytułu okresu, jaki upłynął od roku wykonania prac geologicznych, o:
1) 1% za każdy rok, jaki upłynął od roku wykonania prac geologicznych w okresie nie dłuższym niż 30 lat;
2) 30% oraz dodatkowo o 2% za każdy rok, jaki upłynął od roku wykonania prac geologicznych w okresie dłuższym niż 30 lat.
5.  Przy szacowaniu wartości oznaczonej części informacji geologicznej, o której mowa w § 5 ust. 4, w przypadku gdy część tę stanowi informacja geologiczna dotycząca jedynie otworów wiertniczych, przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się.
§  8.  W przypadku szacowania wartości informacji geologicznej przy użyciu więcej niż jednej z metod, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-3, jako podstawę do ustalenia wartości wynagrodzenia przyjmuje się najniższy z uzyskanych wyników.
§  9. 
1.  Szacowania wartości informacji geologicznej wykorzystywanej w celu wykonywania działalności w zakresie podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz podziemnego składowania odpadów dokonuje się metodą określoną w § 4 ust. 1 pkt 4.
2.  Szacowania zryczałtowanej wartości informacji geologicznej, o której mowa w ust. 1, zawartej w dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, w obrębie którego będzie prowadzona działalność, dokonuje się na podstawie powierzchni wykorzystywanego obszaru złoża, będącej odwzorowaniem przestrzeni na płaszczyźnie, oraz liczby otworów wiertniczych znajdujących się na tym obszarze, bez względu na ich głębokość oraz średnicę, przyjmując następujące wartości ryczałtowe:
1) 500 zł za 1 ha wykorzystywanego obszaru - przy czym każdy rozpoczęty hektar obszaru złoża liczy się jako cały;
2) 20.000 zł za każdy wykorzystany otwór wiertniczy objęty wnioskiem, a w przypadku otworu wykorzystywanego w celu eksploatacji magazynu lub składowiska - 50.000 zł.
3.  Szacowania zryczałtowanej wartości informacji geologicznej, o której mowa w ust. 1, zawartej w dokumentacji hydrogeologicznej, dokonuje się na podstawie powierzchni wykorzystywanego obszaru, będącej odwzorowaniem przestrzeni na płaszczyźnie, oraz liczby otworów wiertniczych znajdujących się na tym obszarze, przyjmując następujące wartości ryczałtowe:
1) 500 zł za 1 ha wykorzystywanego obszaru - przy czym każdy rozpoczęty hektar obszaru złoża liczy się jako cały;
2) 10.000 zł za każdy wykorzystany otwór wiertniczy objęty wnioskiem.
4.  Szacowania zryczałtowanej wartości informacji geologicznej, o której mowa w ust. 1, zawartej w dokumentacji geologicznej ustalającej warunki geologiczno-inżynierskie w obrębie przestrzeni, w której będzie prowadzona działalność, dokonuje się na podstawie powierzchni wykorzystywanego obszaru, będącej odwzorowaniem przestrzeni na płaszczyźnie, oraz liczby otworów wiertniczych, bez względu na ich głębokość oraz średnicę, przyjmując następujące wartości ryczałtowe:
1) 500 zł za 1 ha wykorzystywanego obszaru - przy czym każdy rozpoczęty hektar obszaru złoża liczy się jako cały;
2) 1.000 zł za każdy wykorzystany otwór wiertniczy objęty wnioskiem.
§  10. 
1.  Szacowania wartości informacji geologicznej wykorzystywanej w celu wykonywania działalności w zakresie, w jakim jest wymagane pozwolenie wodnoprawne, dokonuje się metodą określoną w § 4 ust. 1 pkt 4.
2.  Szacowania zryczałtowanej wartości informacji geologicznej zawartej w dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych dokonuje się na podstawie liczby i głębokości otworów wiertniczych, bez względu na ich średnicę, przyjmując następujące wartości ryczałtowe:
1) 300 zł za każdy wykorzystany otwór wiertniczy o głębokości do 100 m;
2) 300 zł za każdy wykorzystany otwór wiertniczy o głębokości większej niż 100 m oraz dodatkowo 10 zł za każdy metr przekraczający głębokość 100 m.
§  11. 
1.  Szacowania wartości informacji geologicznej udostępnianej w postaci danych geologicznych dokonuje się metodą określoną w § 4 ust. 1 pkt 4.
2.  Szacowania zryczałtowanej wartości informacji geologicznej dokonuje się na podstawie liczby i rodzaju danych, przyjmując następujące wartości ryczałtowe:
1) za zbiór danych z pomiarów geofizyki powierzchniowej:
a) sejsmiki trójwymiarowej (typu 3D) - 50.000 zł/km2,
b) sejsmiki dwuwymiarowej (typu 2D) - 25.000 zł/km,
c) sejsmiki refrakcyjnej płytkiej - 5.000 zł/km,
d) tomografii elektrooporowej - 3.000 zł/km,
e) profilowania elektrooporowego - 1.000 zł/km,
f) metody radarowej - 750 zł/km,
g) konduktometrii - 300 zł/km,
h) magnetotellurycznego profilowania ciągłego - 10.000 zł/km,
i) sondowania magnetotellurycznego - 3.000 zł/pkt,
j) sondowania elektrooporowego - 100 zł/pkt,
k) profilowania cieplnego - 200 zł/pkt,
l) badania grawimetrycznego - 50 zł/pkt,
m) badania magnetycznego - 10 zł/pkt;
2) za zbiór danych z pomiarów geofizyki wiertniczej obejmującej:
a) pomiary elektryczne - 15 zł/mb,
b) pomiary radiometryczne - 20 zł/mb,
c) pomiary akustyczne - 15 zł/mb,
d) pomiary magnetyczne - 10 zł/mb,
e) pomiary skanerem akustycznym - 50 zł/mb,
f) pomiary skanerem elektrycznym - 100 zł/mb,
g) pomiary prędkości średnich - 30 zł/mb,
h) pionowe profilowanie sejsmiczne - 80 zł/mb,
i) pomiary upadomierzem - 20 zł/mb;
3) za zbiór wyników obserwacji oraz oznaczeń właściwości fizyczno-chemicznych próbek geologicznych - 10 zł/wynik.
3.  Wartość informacji geologicznej szacowana na podstawie ust. 1 i 2 podlega obniżeniu z tytułu okresu, jaki upłynął od roku wykonania prac geologicznych, o 2% za każdy rok, jaki upłynął od roku wykonania prac geologicznych.
4.  Wartość informacji geologicznej dotyczącej danych geologicznych udostępnianych wyłącznie w postaci danych analogowych, zapisanych na nośnikach papierowych, magnetycznych lub informatycznych, podlega obniżeniu o 50% wartości obliczonej zgodnie z ust. 3.
5.  Wartość informacji geologicznej dotyczącej danych geologicznych wykorzystanych w celu wykonywania prac licencjackich, magisterskich i doktorskich lub opracowania finansowanego ze środków publicznych podlega obniżeniu o 99,9% wartości obliczonej zgodnie z ust. 3 i 4.
§  12.  Do ustalenia wynagrodzenia za korzystanie z informacji geologicznej zgromadzonej w bazach danych geologicznych przepisy § 4-11 stosuje się odpowiednio.
§  13. 
1.  Szacowania wartości informacji geologicznej udostępnianej w postaci próbek geologicznych dokonuje się metodą określoną w § 4 ust. 1 pkt 4.
2.  Szacowania zryczałtowanej wartości informacji geologicznej dokonuje się na podstawie liczby, rodzaju oraz wielkości próbki, przyjmując następujące wartości ryczałtowe:
1) za próbkę z rdzenia jednolitego, stanowiącą 1 cm długości 1/4 średnicy rdzenia:
a) uzyskanego z głębokości do 500 m - 80 zł,
b) uzyskanego z głębokości powyżej 500 m do 1000 m - 160 zł,
c) uzyskanego z głębokości powyżej 1000 m do 2000 m - 240 zł,
d) uzyskanego z głębokości powyżej 2000 m - 320 zł;
2) za próbkę z rdzenia rozdrobnionego oraz próbkę zwiercin, stanowiącą 1 cm3 objętości rdzenia rozdrobnionego - 25% ceny odpowiedniej próbki z rdzenia jednolitego.
3.  Wartość informacji geologicznej dotyczącej próbek geologicznych wykorzystywanych w celu wykonywania opracowania finansowanego ze środków publicznych podlega obniżeniu o 90% wartości obliczonej zgodnie z ust. 2.
§  14.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.3)
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2) Państwowy system odniesień przestrzennych określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. Nr 70, poz. 821).

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie rozporządzania prawem do informacji geologicznej za wynagrodzeniem oraz udostępniania informacji geologicznej wykorzystywanej nieodpłatnie (Dz. U. Nr 116, poz. 982, z 2006 r. Nr 164, poz. 1159, z 2007 r. Nr 207, poz. 1501 oraz z 2010 r. Nr 249, poz. 1676), które na podstawie art. 224 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

WZÓR

..............................................

(miejscowość i data)

WNIOSEK

do ............................................

o zawarcie umowy na korzystanie z informacji geologicznej za wynagrodzeniem

Dane wnioskodawcy

1. Imię i nazwisko/nazwa: ...................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

2. Adres zamieszkania/siedziby: ........................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

3. Nr PESEL i nr NIP:*) .......................................................................................................................................

4. Rodzaj, numer i seria dokumentu tożsamości*): ............................................................................................

5. Adres do korespondencji: ...............................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

6. Telefon kontaktowy: ........................................................................................................................................

Faks: ..............................................................................................................................................................

E-mail: ............................................................................................................................................................

*) O ile wnioskodawca posiada.

Opis informacji geologicznej

Informacja geologiczna dotyczy:

złoża kopaliny ...............................................................................................................................................

przestrzeni podziemnego magazynowania lub podziemnego składowania odpadów

.......................................................................................................................................................................

ujęcia wód podziemnych ...............................................................................................................................

inne ...............................................................................................................................................................

Informacja geologiczna jest zawarta w:*)

dokumentacji geologicznej złoża kopaliny ...............................................................................................

z .......................................... r., zatwierdzonej decyzją/przyjętej zawiadomieniem .....................................

............................................................................... z dnia ................................, znak: ...............................

dokumentacji hydrogeologicznej ............................................................................................................

z .......................................... r., zatwierdzonej decyzją/przyjętej zawiadomieniem .....................................

............................................................................... z dnia ................................, znak: ...............................

dokumentacji geologiczno-inżynierskiej ................................................................................................

z .......................................... r., zatwierdzonej decyzją/przyjętej zawiadomieniem .....................................

............................................................................... z dnia ................................, znak: ...............................

próbce geologicznej

– nazwy otworów oraz głębokość pobrania próbek: .................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

– próbki jednolite/rozdrobnione lub zwierciny**)

zbiorze danych geologicznych ................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

inne: ............................................................................................................................................................

*) W przypadku większej ilości dokumentacji lub próbek ich opis należy przedstawić w załączniku.

**) Podkreślić właściwe.

Rodzaj i forma informacji geologicznej

dokument geologiczny

– forma papierowa – forma elektroniczna*)

zbiór danych geologicznych

– forma analogowa – forma cyfrowa*)

*) Podkreślić właściwe.

Miejsce przechowywania informacji geologicznej

Centralne Archiwum Geologiczne ...................................................................................................................

Wojewódzkie Archiwum Geologiczne w ..........................................................................................................

Powiatowe Archiwum Geologiczne w .............................................................................................................

inne archiwa: ...................................................................................................................................................

Lokalizacja obszaru, którego dotyczy informacja geologiczna:

– województwo: ..................................................................................................................................................

– powiat: .............................................................................................................................................................

– gmina: ..............................................................................................................................................................

Stan zagospodarowania złoża

...............................................................................................................................................................................

Cel korzystania z informacji geologicznej

Korzystanie z informacji geologicznej w celu wykonywania działalności w zakresie wydobywania kopalin ze złóż na potrzeby:

uzyskania koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża ...........................................................................

..................................................................................................................................................................

zmiany obowiązującej koncesji (w jakim zakresie) ...................................................................................

..................................................................................................................................................................

przeniesienia koncesji ..............................................................................................................................

sporządzenia dodatku/dokumentacji geologicznej*) oraz uzyskania koncesji na wydobywanie kopaliny

ze złoża ....................................................................................................................................................

sporządzenia dodatku/dokumentacji geologicznej*) oraz zmiany koncesji (w jakim zakresie) ................

................................................................................................................................................................

*) Podkreślić właściwe.

Korzystanie z informacji geologicznej w celu wykonywania działalności w zakresie podziemnego

bezzbiornikowego magazynowania substancji ...............................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Korzystanie z informacji geologicznej w celu wykonywania działalności w zakresie podziemnego składowania

odpadów ..........................................................................................................................................................

Korzystanie z informacji geologicznej wykorzystywanej w celu wykonywania działalności w zakresie, w jakim

wymagane jest pozwolenie wodnoprawne ......................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Korzystanie z informacji geologicznej zawartej w próbkach geologicznych w celu:

.........................................................................................................................................................................

Korzystanie z informacji geologicznej w postaci danych geologicznych w celu:

.......................................................................................................................................................................

W przypadku opracowania finansowanego ze środków publicznych podać temat opracowania i źródło

finansowania:

...............................................................................................................................................................................

Zamierzony okres korzystania z informacji geologicznej

...............................................................................................................................................................................

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU

1. Wycena informacji geologicznej.

2. Aktualny odpis, wydany nie później niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku, z właściwego rejestru przedsię-

biorców lub instytutów naukowych kraju, w którym wnioskodawca jest zarejestrowany, albo kopię odpo-

wiedniego odpisu uwierzytelnioną przez notariusza, radcę prawnego lub adwokata, z oznaczeniem daty

i miejsca sporządzenia poświadczenia.

3. Załączniki graficzne przedstawiające lokalizację obszaru, którego dotyczy informacja geologiczna, wraz z wy-

kazem współrzędnych punktów załamania granic tego obszaru przedstawionych w układzie współrzędnych

płaskich prostokątnych, należącym do państwowego systemu odniesień przestrzennych - w przypadku gdy

informacja geologiczna dotyczy części złoża.

4. Kopie decyzji dotyczących posiadanej koncesji albo pozwolenia wodnoprawnego - w przypadku gdy wnio-

skodawca posiada koncesję albo pozwolenie wodnoprawne, a celem zawarcia umowy jest zmiana bądź prze-

niesienie koncesji albo pozwolenia wodnoprawnego.

................................................

(podpis wnioskodawcy)

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

NIEZAGOSPODAROWANE ZŁOŻA NISKOMETANOWEGO GAZU ZIEMNEGO

Lp.Nazwa złożaPowiatWojewództwo
1Babimostzielonogórskilubuskie
2Czeklinkrośnieńskilubuskie
3Dębinagłogowski, wschowskidolnośląskie, lubuskie
4Kandlewogórowski, wschowskidolnośląskie, lubuskie
5Kargowazielonogórskilubuskie
6Kąkolewoleszczyńskiwielkopolskie
7Międzyzdroje Ekamieńskizachodniopomorskie
8Międzyzdroje Wkamieńskizachodniopomorskie
9PrzytórŚwinoujściezachodniopomorskie
10Rawicz-dolomit głównyrawickiwielkopolskie
11Stanowicegorzowskilubuskie
12Unikówwieruszowskiłódzkie
13Wilcze-dolomit głównyzielonogórskilubuskie
14Zakrzeworawickiwielkopolskie
15Żakowoleszczyńskiwielkopolskie