Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.73.361

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1959 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 8 listopada 1958 r.
w sprawie korzystania w roku 1958 z funduszu zakładowego przez pracowników zarządów wielozakładowych przedsiębiorstw państwowych. *

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 1958 r. o funduszu zakładowym na rok 1958 (Dz. U. Nr 18, poz. 74) zarządza się, co następuje:

I.

Przepisy ogólne.

§  1. Pracownicy zarządu przedsiębiorstwa wielozakładowego, który utrzymywany jest z narzutów na koszty własne zakładów (oddziałów) działających na zasadach pełnego wewnętrznego rozrachunku gospodarczego i sporządzających samodzielne bilanse, korzystają z funduszu zakładowego.

II.

Obliczenie wysokości funduszu zakładowego.

§  2.
1. 1 Fundusz zakładowy dla pracowników zarządu przedsiębiorstwa ustala się w takim procencie planowanego w 1959 r. osobowego funduszu płac zarządu, jaki wynika ze stosunku łącznej kwoty odpisów na fundusz zakładowy w zakładach (oddziałach) do łącznej sumy planowanego w 1959 r. osobowego funduszu płac wszystkich zakładów (oddziałów).
2. Jeżeli zakłady (oddziały) nie tworzą funduszu zakładowego, ale otrzymały zezwolenie na pokrywanie wydatków na nagrody, świadczenia oraz na zaspokojenie innych potrzeb pracowników do wysokości 2% planowanego osobowego funduszu płac - wówczas dla ustalenia procentu odpisu, o którym mowa w ust. 1, do kwoty odpisów na fundusz zakładowy zakładów (oddziałów) dodaje się kwoty przyznane na nagrody, świadczenia oraz na zaspokojenie innych potrzeb pracowników.
3. Pracownicy zarządu przedsiębiorstwa nie korzystają z funduszu zakładowego, jeżeli przedsiębiorstwo jako całość pogorszy wynik działalności gospodarczej o więcej niż 20%.

III.

Tworzenie funduszu zakładowego.

§  3.
1. Fundusz zakładowy dla pracowników zarządu przedsiębiorstwa tworzy się z wpłat zakładów (oddziałów).
2. Wpłat na fundusz zakładowy pracowników zarządu przedsiębiorstw dokonują zakłady (oddziały) niezależnie od tego, czy uzyskały prawo dokonania odpisu na swój fundusz zakładowy. Wpłaty te obciążają zyski zakładu (oddziału), a w razie gdy zakład (oddział) nie osiąga zysku lub gdy osiągnięty zysk nie wystarcza na pokrycie funduszu - środki obrotowe zakładu (oddziału).
3. Wysokość wpłat na fundusz zakładowy pracowników zarządu przedsiębiorstwa dokonywanych przez zakłady (oddziały) ustala się proporcjonalnie do wysokości narzutu przypadającego na pokrycie kosztów utrzymania zarządu przedsiębiorstwa.
4. Wpłaty na fundusz zakładowy pracowników zarządu przedsiębiorstwa dokonuje się w miesiącu następującym po kwartale, za który odpis jest dokonywany. Wpłaty za IV kwartał dokonuje się po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego zakładu (oddziału).
§  4.
1. Jednostka nadrzędna może zezwolić na dokonywanie wydatków na nagrody dla pracowników zarządu przedsiębiorstwa do wysokości kwoty odpowiadającej 0,2% planowanego na dany okres osobowego funduszu płac zarządu przedsiębiorstwa, jeżeli fundusz zakładowy utworzony w myśl rozporządzenia byłby od tej kwoty niższy lub też jeżeli w związku z przepisami § 2 ust. 3 w ogóle nie został utworzony.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, zalicza się na koszty zarządu przedsiębiorstwa.

IV.

Przepisy końcowe.

§  5. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się w przypadku, gdy przedsiębiorstwo prowadzi eksperyment ekonomiczny.
§  6. W razie stwierdzenia nieprzestrzegania przepisów rozporządzenia należy stosować sankcje przewidziane w art. 12 ustawy z dnia 28 marca 1958 r. o funduszu zakładowym na rok 1958 (Dz. U. Nr 18, poz. 74).
§  7. W zarządach przedsiębiorstw objętych przepisami niniejszego rozporządzenia nie stosuje się dotychczasowych przepisów dotyczących finansowania wydatków na współzawodnictwo w zakładzie pracy oraz nagród indywidualnych za szczególne osiągnięcia.
§  8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1958 r.
* Z dniem 1 stycznia 1959 r. przedłuża się moc obowiązującą nin. rozporządzenia na rok 1959, zgodnie z § 1 ust. 1 rozporządzenia z dnia 18 lutego 1959 r. w sprawie korzystania w roku 1959 z funduszu zakładowego przez pracowników zarządów wielozakładowych przedsiębiorstw państwowych (Dz.U.59.17.94).
1 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 ust. 2 rozporządzenia z dnia 18 lutego 1959 r. (Dz.U.59.17.94) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1959 r.