Korzystanie przez żołnierzy i członków ich rodzin z ulg przy przejazdach państwowymi środkami komunikacyjnymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.55.272

Akt utracił moc
Wersja od: 10 września 1958 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW KOMUNIKACJI ORAZ ŻEGLUGI I GOSPODARKI WODNEJ
z dnia 29 sierpnia 1958 r.
w sprawie korzystania przez żołnierzy i członków ich rodzin z ulg przy przejazdach państwowymi środkami komunikacyjnymi.

Na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 2, art. 76 i art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 1957 r. o służbie wojskowej oficerów Sił Zbrojnych (Dz. U. z 1958 r. Nr 2, poz. 5) oraz art. 32 ust. 3, art. 39, 42, 53 pkt 4, art. 81 ust. 1 pkt 2 i art. 106 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1958 r. o służbie wojskowej szeregowców i podoficerów Sił Zbrojnych (Dz. U. Nr 36, poz. 164) zarządza się, co następuje:
1.
Prawo do korzystania z ulg przy przejazdach państwowymi środkami komunikacyjnymi przysługuje żołnierzom w czynnej służbie wojskowej.
2.
Żołnierzami w czynnej służbie wojskowej są:
1)
oficerowie zawodowi i służby okresowej,
2)
podoficerowie zawodowi i nadterminowi,
3)
uczniowie (podchorążowie) oficerskich szkół zawodowych oraz słuchacze akademii i wyższych szkół wojskowych (nie będący oficerami lub podoficerami zawodowymi),
4)
podoficerowie i szeregowcy odbywający zasadniczą służbę wojskową,
5)
podoficerowie i szeregowcy rezerwy - studenci szkół wyższych odbywający przeszkolenie w jednostkach wojskowych (podchorążowie rezerwy),
6)
oficerowie, podoficerowie i szeregowcy rezerwy odbywający ćwiczenia lub przeszkolenie wojskowe.
Żołnierze w czynnej służbie wojskowej korzystają:
1)
z 50% ulgi przy przejazdach kolejami państwowymi normalnotorowymi i wąskotorowymi oraz liniami autobusowymi Państwowej Komunikacji Samochodowej,
2)
z 33% ulgi przy przejazdach kolejami państwowymi linowymi,
3)
z 33% ulgi przy przejazdach na urlop i z powrotem statkami pasażerskimi żeglugi śródlądowej na liniach komunikacyjnych.
1 Do korzystania z 50% ulgi przy przejazdach kolejami państwowymi normalnotorowymi i wąskotorowymi są uprawnione również żony żołnierzy wymienionych w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2.
2.
Dzieci żołnierzy wymienionych w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 korzystają z ulg przy przejazdach państwowymi środkami komunikacyjnymi na zasadach ogólnych.
Ulgi określone w §§ 2 i 3 stosuje się przy przejazdach środkami komunikacyjnymi zarówno zwykłymi, jak i pośpiesznymi, we wszystkich klasach i bez ograniczenia ilości przejazdów.
Dokumentami uprawniającymi do korzystania z ulg określonych w §§ 2 i 3 ust. 1 są:
1)
legitymacja lub inny wojskowy dokument osobisty stwierdzający odbywanie przez żołnierza czynnej służby wojskowej, a w przypadku korzystania z ulgi określonej w § 2 pkt 3 - również karta urlopowa,
2)
legitymacja żony żołnierza zawodowego (nadterminowego) według wzoru określonego w przepisach wydanych przez Ministra Obrony Narodowej.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.