Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.13.58

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 marca 1962 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 lutego 1962 r.
w sprawie korzystania przez wieczystych użytkowników terenu z niektórych budynków i urządzeń.

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach (Dz. U. Nr 32, poz. 159) zarządza się, co następuje:
§  1. Za korzystanie z budynków znajdujących się na terenie objętym wieczystym użytkowaniem, do których nie mają zastosowania przepisy o sprzedaży przez Państwo domów mieszkalnych i działek budowlanych, oraz za korzystanie z innych urządzeń na tym terenie wieczysty użytkownik obowiązany jest do uiszczania opłat określonych w § 2.
§  2.
1. Opłatę za korzystanie z budynków i urządzeń wymienionych w § 1 ustala organ gospodarki komunalnej i mieszkaniowej prezydium powiatowej (miejskiej, dzielnicowej) rady narodowej w decyzji o zawarciu umowy wieczystego użytkowania zabudowanego terenu; opłata ta odpowiada 1,5% wartości budynku lub urządzenia w stosunku rocznym i płatna jest w okresach kwartalnych. Minister Gospodarki Komunalnej może ustalić obniżkę tej opłaty dla niektórych kategorii budynków i urządzeń.
2. Wartość budynków stanowiących podstawę do ustalenia opłaty za ich korzystanie ustala się na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 maja 1957 r. o sprzedaży przez Państwo domów mieszkalnych i działek budowlanych (Dz. U. Nr 31, poz. 132); wartość urządzeń ustala się na podstawie ich wartości technicznej, pomniejszonej o stopień zużycia.
§  3. Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Gospodarki Komunalnej.
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życia z dniem ogłoszenia.