Korzystanie przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej oraz ich małżonków z ulg przy przejazdach państwowymi środkami komunikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1986.10.58

Akt utracił moc
Wersja od: 26 marca 1986 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 30 grudnia 1985 r.
w sprawie korzystania przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej oraz ich małżonków z ulg przy przejazdach państwowymi środkami komunikacji.

Na podstawie art. 50 ustawy z dnia 31 lipca 1985 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 38, poz. 181) zarządza się, co następuje:
Funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej oraz ich małżonkowie korzystają z 50% ulgi w krajowej komunikacji otwartej, tj. w powszechnie dostępnych i kursujących według podanych do wiadomości publicznej rozkładów jazdy pociągach przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe i autobusach przedsiębiorstw Państwowej Komunikacji Samochodowej .
Dokumentem uprawniającym do korzystania z ulg określonych w § 1 jest:
1)
legitymacja służbowa funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa lub Milicji Obywatelskiej,
2)
legitymacja żony (męża) funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa lub Milicji Obywatelskiej według wzoru określonego w przepisach wydanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych.
Traci moc rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 23 maja 1959 r. w sprawie korzystania przez funkcjonariuszów Milicji Obywatelskiej i członków ich rodzin z ulg przy przejazdach państwowymi środkami komunikacyjnymi (Dz. U. Nr 34, poz. 210).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i dotyczy ulg przy przejazdach począwszy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 31 lipca 1985 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 38, poz. 181).