Korzystanie przez funkcjonariuszów Milicji Obywatelskiej i członków ich rodzin z ulg przy przejazdach państwowymi środkami komunikacyjnymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1959.34.210

Akt utracił moc
Wersja od: 18 czerwca 1959 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 23 maja 1959 r.
w sprawie korzystania przez funkcjonariuszów Milicji Obywatelskiej i członków ich rodzin z ulg przy przejazdach państwowymi środkami komunikacyjnymi.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o stosunku służbowym funkcjonariuszów Milicji Obywatelskiej (Dz. U. Nr 12, poz. 69) zarządza się, co następuje:
Funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej korzystają:
1)
z 50% ulgi przy przejazdach kolejami państwowymi normalnotorowymi i wąskotorowymi oraz liniami autobusowymi Państwowej Komunikacji Samochodowej,
2)
z 33% ulgi przy przejazdach kolejami państwowymi linowymi.
1.
Do korzystania z 50% ulgi przy przejazdach kolejami państwowymi normalnotorowymi i wąskotorowymi są uprawnione również żony funkcjonariuszów Milicji Obywatelskiej.
2.
Dzieci funkcjonariuszów Milicji Obywatelskiej korzystają z ulg przy przejazdach państwowymi środkami komunikacyjnymi na zasadach ogólnych.
Ulgi określone w §§ 1 i 2 stosuje się przy przejazdach środkami komunikacyjnymi zarówno zwykłymi, jak i pospiesznymi, we wszystkich klasach i bez ograniczenia ilości przejazdów.
Dokumentami uprawniającymi do korzystania z ulg określonych w §§ 1 i 2 są:
1)
legitymacja służbowa funkcjonariusza Milicji Obywatelskiej,
2)
legitymacja żony funkcjonariusza Milicji Obywatelskiej według wzoru określonego w przepisach wydanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.