Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.734

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 kwietnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 24 marca 2017 r.
w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

Na podstawie art. 59 ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:
§  1.  Tworzy się korpusy osobowe żołnierzy w czynnej służbie wojskowej:
1) korpus osobowy wojsk lądowych;
2) korpus osobowy sił powietrznych;
3) korpus osobowy marynarki wojennej;
4) korpus osobowy wojsk specjalnych;
5) korpus osobowy łączności i informatyki;
6) korpus osobowy kryptologii i cyberbezpieczeństwa;
7) korpus osobowy rozpoznania i walki elektronicznej;
8) korpus osobowy przeciwlotniczy;
9) korpus osobowy inżynierii wojskowej;
10) korpus osobowy obrony przed bronią masowego rażenia;
11) korpus osobowy logistyki;
12) korpus osobowy medyczny;
13) korpus osobowy wywiadu i kontrwywiadu wojskowego;
14) korpus osobowy żandarmerii wojskowej;
15) korpus osobowy sprawiedliwości i obsługi prawnej;
16) korpus osobowy duszpasterstwa;
17) korpus osobowy finansowy;
18) korpus osobowy wychowawczy;
19) korpus osobowy ogólny.
§  2.  Podział korpusów osobowych na grupy osobowe i specjalności wojskowe jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

PODZIAŁ KORPUSÓW OSOBOWYCH NA GRUPY OSOBOWE I SPECJALNOŚCI WOJSKOWE

20 - KORPUS OSOBOWY WOJSK LĄDOWYCH
A- grupa osobowa sztabowa
specjalności
oficerówpodoficerówszeregowych
symbolnazwasymbolnazwasymbolnazwa
20A 01OGÓLNA
20A 02ORGANIZACYJNO-UZUPEŁNIENIOWA I MOBILIZACYJNA
20A 03OPERACYJNA
20A 04SZKOLENIOWA
20A 05WSPÓŁPRACA CYWILNO-WOJSKOWA
B- grupa osobowa pancerno-zmechanizowana
20B 01OGÓLNA20B 21OGÓLNA20B 61DZIAŁONOWY CZOŁGU LEOPARD 2
20B 02PANCERNA20B 22DOWÓDCZA-PANCERNA20B 62ŁADOWNICZY CZOŁGU LEOPARD 2
20B 03ZMECHANIZOWANA20B 23DOWÓDCZA-ZMECHANIZOWANA20B 63KIEROWCA CZOŁGU LEOPARD 2
20B 04REPREZENTACYJNA20B 24PIECHOTA20B 64DZIAŁONOWY CZOŁGU PT-91
20B 25STRZELEC WYBOROWY20B 65KIEROWCA CZOŁGU PT-91
20B 26REPREZENTACYJNA20B 66DZIAŁONOWY CZOŁGU T-72
20B 27JAZDA KONNA20B 67KIEROWCA CZOŁGU T-72
20B 68KIEROWCA POJAZDU NA PODWOZIU CZOŁGOWYM
20B 69KIEROWCA GĄSIENICOWEGO TRANSPORTERA OPANCERZONEGO
20B 70DZIAŁONOWY OPERATOR
20B 71PIECHOTA ZMECHANIZOWANA
20B 72KIEROWCA KOŁOWEGO TRANSPORTERA OPANCERZONEGO
20B 73PIECHOTA ZMOTORYZOWANA
20B 74PIECHOTA GÓRSKA
20B 75CELOWNICZY BRONI POKŁADOWEJ
20B 76OBSŁUGA WKM
20B 77OBSŁUGA KARABINU MASZYNOWEGO
20B 78OBSŁUGA RĘCZNEGO GRANATNIKA PRZECIWPANCERNEGO
20B 79OBSŁUGA GRANATNIKA AUTOMATYCZNEGO
20B 80STRZELEC WYBOROWY
20B 81OBSŁUGA MOŹDZIERZA LEKKIEGO
20B 82WARTOWNICZA
20B 83REPREZENTACYJNA
20B 84JAZDA KONNA
C- grupa osobowa aeromobilna
20C 01OGÓLNA20C 21OGÓLNA20C 61POWIETRZNO-DESANTOWA
20C 02POWIETRZNO-DESANTOWA20C 22POWIETRZNO-DESANTOWA20C 62KAWALERIA POWIETRZNA
20C 03KAWALERIA POWIETRZNA20C 23KAWALERIA POWIETRZNA20C 63SPADOCHRONOWA
20C 04SPADOCHRONOWA20C 24SPADOCHRONOWA20C 64ZABEZPIECZENIE DESANTOWANIA
20C 05INSTRUKTOR SPADOCHRONOWY20C 25INSTRUKTOR SPADOCHRONOWY20C 65UKŁADACZ SPADOCHRONÓW
20C 06ZABEZPIECZENIE DESANTOWANIA20C 26ZABEZPIECZENIE DESANTOWANIA
20C 27UKŁADACZ SPADOCHRONÓW
D- grupa osobowa rakietowa i artylerii
20D 01OGÓLNA20D 21OGÓLNA20D 61OBSŁUGA WYRZUTNI ARTYLERII RAKIETOWEJ
20D 02ARTYLERIA RAKIETOWA20D 22ARTYLERIA RAKIETOWA20D 62OBSŁUGA DZIAŁA (HS, AHS, AS)
20D 03ARTYLERIA LUFOWA20D 23ARTYLERIA LUFOWA20D 63OBSŁUGA SPRZĘTU ARTYLERII LUFOWEJ
20D 04PRZECIWPANCERNE POCISKI KIEROWANE20D 24PRZECIWPANCERNE POCISKI KIEROWANE20D 64OBSŁUGA MOŹDZIERZA
20D 05ROZPOZNANIE ARTYLERYJSKIE20D 25ROZPOZNANIE ARTYLERYJSKIE20D 65OPERATOR PRZECIWPANCERNYCH POCISKÓW KIEROWANYCH
20D 06EKSPLOATACJA SPRZĘTU ARTYLERII LUFOWEJ I RAKIETOWEJ20D 26RADIOLOKACYJNE ZESTAWY ROZPOZNANIA ARTYLERYJSKIEGO20D 66OBSŁUGA CIĘŻKIEGO GRANATNIKA PPANC
20D 07OPTOELEKTRONIKA20D 27EKSPLOATACJA ZESTAWÓW PPK I URZĄDZEŃ TRENINGOWYCH20D 67ROZPOZNANIE ARTYLERYJSKIE
20D 28EKSPLOATACJA APARATURY POMIAROWO-DŹWIĘKOWEJ20D 68RACHMISTRZ NASTAW DO STRZELANIA
20D 29OBSŁUGA STACJI METEOROLOGICZNEJ20D 69OBSŁUGA STACJI DŹWIĘKOWO-POMIAROWEJ
20D 30OBSŁUGA AUTOTOPOGRAFU20D 70OBSŁUGA PRZYRZĄDÓW POMIAROWO- TOPOGRAFICZNYCH
20D 31OBSŁUGA APARATURY POMIAROWO-DŹWIĘKOWEJ20D 71OBSŁUGA STACJI KONTROLNO-POMIAROWYCH I TRENAŻERÓW DO SZKOLENIA OPERATORÓW PPK
20D 32OBSŁUGA TECHNICZNA SPRZĘTU ARTYLERII RAKIETOWEJ20D 72OBSŁUGA RADIOLOKACYJNEGO ZESTAWU ROZPOZNANIA ARTYLERYJSKIEGO
20D 33OBSŁUGA TECHNICZNA SPRZĘTU ARTYLERII LUFOWEJ 20D 73OBSŁUGA TECHNICZNA SPRZĘTU ARTYLERII RAKIETOWEJ
20D 34OBSŁUGA TECHNICZNA SPRZĘTU OPTYCZNO-MIERNICZEGO20D 74OBSŁUGA TECHNICZNA SPRZĘTU ARTYLERII LUFOWEJ
20D 35OBSŁUGA BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH (BSP)20D 75OBSŁUGA TECHNICZNA MOŹDZIERZA
20D 76OBSŁUGA TECHNICZNA ZESTAWÓW PPK
20D 77OBSŁUGA TECHNICZNA STACJI DŹWIĘKOWO-POMIAROWEJ
22 - KORPUS OSOBOWY SIŁ POWIETRZNYCH
A- grupa osobowa sztabowa
specjalności
oficerówpodoficerówszeregowych
symbolnazwasymbolnazwasymbolnazwa
22A 01OGÓLNA
22A 02ORGANIZACYJNO-UZUPEŁNIENIOWA I MOBILIZACYJNA
22A 03OPERACYJNA
22A 04SZKOLENIOWA
B- grupa osobowa pilotów
22B 01OGÓLNA22B 21OGÓLNA
22B 02PILOT SAMOLOTU BOJOWEGO NADDŹWIĘKOWEGO22B 22PILOT SAMOLOTU TRANSPORTOWEGO JEDNOSILNIKOWEGO
22B 03PILOT SAMOLOTU SZKOLNO-BOJOWEGO22B 23PILOT ŚMIGŁOWCA
22B 04PILOT SAMOLOTU SZKOLNO-TRENINGOWEGO
22B 05PILOT SAMOLOTU TRANSPORTOWEGO JEDNOSILNIKOWEGO
22B 06PILOT SAMOLOTU TRANSPORTOWEGO WIELOSILNIKOWEGO
22B 07PILOT ŚMIGŁOWCA
C- grupa osobowa nawigatorów
22C 01OGÓLNA22C 21OGÓLNA
22C 02NAWIGATOR NAPROWADZANIA22C 22NAWIGATOR NAPROWADZANIA
22C 03NAWIGATOR STATKU POWIETRZNEGO22C 23NAWIGATOR STATKU POWIETRZNEGO
22C 04WYSUNIĘTY NAWIGATOR NAPROWADZANIA

LOTNICTWA

22C 24WYSUNIĘTY NAWIGATOR NAPROWADZANIA LOTNICTWA
22C 05NAWIGATOR-OFICER TAKTYCZNY
D- grupa osobowa pokładowa
22D 01OGÓLNA22D 21OGÓLNA22D 61SPADOCHRONOWA
22D 02INSTRUKTOR SPADOCHRONOWY22D 22POKŁADOWA OBSŁUGA SAMOLOTU22D 62ZABEZPIECZENIE WYSOKOŚCIOWO-RATOWNICZE
22D 03AEROMEDYCZNA22D 23POKŁADOWA OBSŁUGA ŚMIGŁOWCA
22D 04POKŁADOWA SAMOLOTÓW I ŚMIGŁOWCÓW22D 24POKŁADOWA OBSŁUGA ŁADUNKU
22D 05ZABEZPIECZENIE WYSOKOŚCIOWO-RATOWNICZE22D 25OBSŁUGA POKŁADOWYCH URZĄDZEŃ ŁĄCZNOŚCI STATKÓW POWIETRZNYCH
22D 06POKŁADOWE URZĄDZENIA ŁĄCZNOŚCI STATKÓW22D 26OBSŁUGA URZĄDZEŃ DO WYKRYWANIA I
POWIETRZNYCHROZPOZNANIA SKAŻEŃ
22D 07SYSTEMY ROZPOZNAWCZO-ZAKŁÓCAJĄCE22D 27OBSŁUGA URZĄDZEŃ PPD
22D 28OBSŁUGA URZĄDZEŃ SYSTEMÓW ROZPOZNAWCZO-ZAKŁÓCAJĄCYCH
22D 29AEROMEDYCZNA
22D 30SPADOCHRONOWA
22D 31STRZELEC POKŁADOWY
22D 32ZABEZPIECZENIE WYSOKOŚCIOWO-RATOWNICZE
E- grupa osobowa ruchu lotniczego
22E 01OGÓLNA22E 21OGÓLNA
22E 02KONTROLA RUCHU LOTNICZEGO22E 22KONTROLA RUCHU LOTNICZEGO
22E 03ZABEZPIECZENIE RUCHU LOTNICZEGO22E 23SŁUŻBA INFORMACJI POWIETRZNEJ
22E 24ZABEZPIECZENIE RUCHU LOTNICZEGO
F- grupa osobowa meteorologiczna
22F 01OGÓLNA22F 21OGÓLNA22F 61OBSŁUGA SPRZĘTU HYDROMETEOROLOGICZNEGO
22F 02HYDROLOGIA LĄDOWA22F 22OBSŁUGA STACJI METEOROLOGICZNYCH22F 62OBSŁUGA STACJI METEOROLOGICZNYCH W JEDNOSTKACH ARTYLERII NAZIEMNEJ
22F 03METEOROLOGIA LOTNICZA22F 23METEOROLOGIA LOTNICZA
22F 24OBSŁUGA SPRZĘTU METEOROLOGICZNEGO
G- grupa osobowa radiotechniczna
22G 01OGÓLNA22G 21OGÓLNA22G 61OBSŁUGA STACJI RADIOLOKACYJNYCH
22G 02OPRACOWYWANIE DANYCH RADIOLOKACYJNYCH22G 22EKSPLOATACJA PRZYRZĄDÓW ELEKTRONICZNYCH22G 62OBSŁUGA STACJI RADIOLOKACYJNYCH SONDOWANIA WIATRU (RWZ)
22G 03RADIOLOKACJA NAZIEMNA22G 23EKSPLOATACJA ZESPOŁÓW PRĄDOTWÓRCZYCH I ŹRÓDEŁ ZASILANIA22G 63OBSŁUGA STACJI RADIOLOKACYJNYCH SYSTEMU LĄDOWANIA
22G 04ZARZĄDZANIE CZĘSTOTLIWOŚCIAMI22G 24OBSŁUGA STACJI RADIOLOKACYJNYCH22G 64OBSŁUGA STACJI RADIOLOKACYJNYCH- METEOROLOGICZNYCH JEDNOSTEK RAKIETOWYCH I ARTYLERII
22G 25OBSŁUGA URZĄDZEŃ AUTOMATYZACJI STANOWISK DOWODZENIA22G 65OBSŁUGA URZĄDZEŃ AUTOMATYZACJI STANOWISK DOWODZENIA
22G 26RADIOLOKACJA NAZIEMNA22G 66OBSŁUGA ZESPOŁÓW PRĄDOTWÓRCZYCH I ŹRÓDEŁ ZASILANIA
22G 67OBSŁUGA ZESTAWU RADIOLOKACYJNEGO- PRZELICZNIKOWEGO ARTYLERII PRZECIWLOTNICZEJ
22G 68OBSŁUGA URZĄDZEŃ I STACJI RADIONAWIGACYJNYCH
H- grupa osobowa ubezpieczenia lotów
22H 01OGÓLNA22H 21OGÓLNA22H 61OBSŁUGA URZĄDZEŃ RADIOLOKACYJNYCH
22H 22OBSŁUGA URZĄDZEŃ RADIOLOKACYJNYCH22H 62OBSŁUGA URZĄDZEŃ RADIONAWIGACYJNYCH
22H 23OBSŁUGA URZĄDZEŃ RADIONAWIGACYJNYCH22H 63OBSŁUGA WZROKOWYCH POMOCY NAWIGACYJNYCH
22H 24OBSŁUGA WZROKOWYCH POMOCY NAWIGACYJNYCH
I- grupa osobowa bezzałogowych statków powietrznych i wskazywania celów
22I 01OGÓLNA22I 21OGÓLNA
22I 02OPERATOR BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH22I 22EKSPLOATACJA BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH
22I 03PILOT-OPERATOR BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH22I 23OPERATOR BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH
22I 24OPERATOR URZĄDZEŃ LASEROWYCH
22I 25OPERATOR UZBROJENIA
J- grupa osobowa inżynieryjno-lotnicza
22J 01OGÓLNA22J 21OGÓLNA22J 61OBSŁUGA LOTNICZYCH URZĄDZEŃ ROZPOZNANIA OBRAZOWEGO
22J 02LOTNICZE URZĄDZENIA ROZPOZNANIA22J 22EKSPLOATACJA LOTNICZYCH URZĄDZEŃ22J 62OBSŁUGA LOTNICZYCH URZĄDZEŃ
OBRAZOWEGOROZPOZNANIA OBRAZOWEGORADIOELEKTRONICZNYCH
22J 03EKSPLOATACJA LOTNICZYCH URZĄDZEŃ22J 23EKSPLOATACJA LOTNICZYCH URZĄDZEŃ22J 63OBSŁUGA LOTNICZYCH URZĄDZEŃ
NOKTOWIZYJNYCHNOKTOWIZYJNYCHZAŁADOWCZYCH
22J 04EKSPLOATACJA LOTNICZYCH URZĄDZEŃ22J 24EKSPLOATACJA LOTNICZYCH URZĄDZEŃ22J 64OBSŁUGA MASZYN I URZĄDZEŃ LOTNISKOWYCH
RADIOELEKTRONICZNYCHRADIOELEKTRONICZNYCH
22J 05EKSPLOATACJA OSPRZĘTU LOTNICZEGO22J 25EKSPLOATACJA LOTNICZYCH URZĄDZEŃ ZAŁADOWCZYCH22J 65OBSŁUGA OSPRZĘTU LOTNICZEGO
22J 06EKSPLOATACJA SAMOLOTÓW22J 26EKSPLOATACJA MASZYN I URZĄDZEŃ LOTNISKOWYCH22J 66OBSŁUGA SAMOLOTOWYCH URZĄDZEŃ FOTOGRAMETRYCZNYCH
22J 07EKSPLOATACJA ŚMIGŁOWCÓW22J 27EKSPLOATACJA OSPRZĘTU LOTNICZEGO22J 67OBSŁUGA TECHNICZNA SAMOLOTÓW PODDŹWIĘKOWYCH
22J 08URZĄDZENIA NAZIEMNEJ OBSŁUGI STATKÓW POWIETRZNYCH22J 28EKSPLOATACJA SAMOLOTÓW22J 68OBSŁUGA TECHNICZNA SAMOLOTÓW NADDŹWIĘKOWYCH
22J 09EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ WYSOKOŚCIOWYCH I22J 29EKSPLOATACJA SPRĘŻAREK22J 69OBSŁUGA TECHNICZNA SAMOLOTÓW
RATOWNICTWAWYSOKOCIŚNIENIOWYCHTRANSPORTOWYCH
22J 10EKSPLOATACJA UZBROJENIA LOTNICZEGO22J 30EKSPLOATACJA SPRZĘTU LOTNICZEGO22J 70OBSŁUGA SPRĘŻAREK WYSOKOCIŚNIENIOWYCH
22J 11URZĄDZENIA AWIONIKI22J 31EKSPLOATACJA SPRZĘTU WYSOKOŚCIOWEGO I RATOWNICTWA22J 71OBSŁUGA TECHNICZNA SPRZĘTU LOTNICZEGO
22J 12LOTNICZE ZESPOŁY NAPĘDOWE22J 32EKSPLOATACJA STANOWISK POMIAROWYCH22J 72OBSŁUGA SPRZĘTU WYSOKOŚCIOWEGO I RATOWNICTWA
22J 33EKSPLOATACJA ŚMIGŁOWCÓW22J 73OBSŁUGA STANOWISK POMIAROWYCH
22J 34EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ELEKTROGAZOWYCH22J 74OBSŁUGA TECHNICZNA ŚMIGŁOWCÓW
22J 35EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ELEKTROHYDRAULICZNYCH22J 75OBSŁUGA URZĄDZEŃ ELEKTROGAZOWYCH
22J 36EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ GAZÓW SPRĘŻONYCH22J 76OBSŁUGA URZĄDZEŃ ELEKTROHYDRAULICZNYCH
22J 37EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ NAZIEMNEJ OBSŁUGI STATKÓW POWIETRZNYCH22J 77OBSŁUGA URZĄDZEŃ GAZÓW SPRĘŻONYCH
22J 38EKSPLOATACJA UZBROJENIA LOTNICZEGO22J 78OBSŁUGA UZBROJENIA LOTNICZEGO
22J 39EKSPLOATACJA ŹRÓDEŁ ZASILANIA STATKÓW22J 79OBSŁUGA ŹRÓDEŁ ZASILANIA STATKÓW
POWIETRZNYCHPOWIETRZNYCH
22J 40EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ AWIONIKI22J 80OBSŁUGA URZĄDZEŃ AWIONIKI
22J 41EKSPLOATACJA LOTNICZYCH ZESPOŁÓW NAPĘDOWYCH22J 81OBSŁUGA LOTNICZYCH ZESPOŁÓW NAPĘDOWYCH
22J 82OBSŁUGA TECHNICZNA SAMOLOTÓW
K- grupa osobowa odzyskiwania personelu
22K 01ODZYSKIWANIE PERSONELU22K 21POSZUKIWANIE I RATOWNICTWO22K 61POSZUKIWANIE I RATOWNICTWO
22K 22PRZYGOTOWANIE PERSONELU NARAŻONEGO NA22K 62PRZYGOTOWANIE PERSONELU NARAŻONEGO NA
IZOLACJĘIZOLACJĘ
24 - KORPUS OSOBOWY MARYNARKI WOJENNEJ
A- grupa osobowa sztabowa
specjalności
oficerówpodoficerówszeregowych
symbolnazwasymbolnazwasymbolnazwa
24A 01OGÓLNA
24A 02ORGANIZACYJNO-UZUPEŁNIENIOWA I MOBILIZACYJNA
24A 03OPERACYJNA
24A 04SZKOLENIOWA
B- grupa osobowa pokładowa
24B 01OGÓLNA24B 21OGÓLNA24B 61OBSŁUGA URZĄDZEŃ POKŁADOWYCH
24B 02OKRĘTY PODWODNE24B 22BOSMAN OKRĘTOWY24B 62OBSŁUGA URZĄDZEŃ SYGNALIZACYJNYCH
24B 03OKRĘTY NAWODNE24B 23OKRĘTY NAWODNE
24B 04OKRĘTY POMOCNICZE, BAZOWE ŚRODKI PŁYWAJĄCE I JACHTY24B 24OKRĘTY PODWODNE
24B 05TRANSPORT MORSKI24B 25OKRĘTY POMOCNICZE, BAZOWE ŚRODKI PŁYWAJĄCE I JACHTY
C- grupa osobowa broni rakietowej, artylerii, broni podwodnej i hydroakustyki
24C 01OGÓLNA24C 21EKSPLOATACJA ARTYLERII OKRĘTOWEJ24C 61OBSŁUGA I NAPRAWA ARTYLERII OKRĘTOWEJ MAŁEGO KALIBRU
24C 02ARTYLERIA24C 22EKSPLOATACJA MIN, TRAŁÓW I BOMB GŁĘBINOWYCH24C 62OBSŁUGA I NAPRAWA ARTYLERII OKRĘTOWEJ ŚREDNIEGO KALIBRU
24C 03BROŃ MINOWO-TRAŁOWA24C 23EKSPLOATACJA PRZYRZĄDÓW KIEROWANIA STRZELANIEM24C 63OBSŁUGA KOMORY AMUNICYJNEJ
24C 04BROŃ PODWODNA24C 24EKSPLOATACJA TORPED I OKRĘTOWYCH WYRZUTNI TORPEDOWYCH24C 64OBSŁUGA MIN, TRAŁÓW I BOMB GŁĘBINOWYCH
24C 05BROŃ RAKIETOWA24C 25EKSPLOATACJA WYRZUTNI I RAKIET W-W24C 65OBSŁUGA PRZYRZĄDÓW KIEROWANIA STRZELANIEM
24C 06EKSPLOATACJA SYSTEMÓW RAKIETOWYCH24C 26EKSPLOATACJA WYRZUTNI I RAKIET W-P24C 66OBSŁUGA TORPED I OKRĘTOWYCH WYRZUTNI TORPEDOWYCH
24C 27EKSPLOATACJA RAKIET W-W24C 67OBSŁUGA WYRZUTNI I RAKIET W-W
24C 28EKSPLOATACJA RAKIET W-P24C 68OBSŁUGA WYRZUTNI I RAKIET W-P
24C 29EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ HYDROAKUSTYCZNYCH24C 69OBSŁUGA URZĄDZEŃ HYDROAKUSTYCZNYCH
24C 30EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ZAKŁÓCEŃ24C 70OBSŁUGA URZĄDZEŃ ZAKŁÓCEŃ
24C 31EKSPLOATACJA SYSTEMÓW RAKIETOWYCH Z-W24C 71OBSŁUGA RAKIET W-W
24C 32STERNIK ŁODZI BOJOWYCH24C 72OBSŁUGA RAKIET W-P
24C 73OBSŁUGA SYSTEMÓW RAKIETOWYCH Z-W
24C 74STERNIK ŁODZI BOJOWYCH
24C 75OBSŁUGA STACJI RADIOLOKACYJNYCH BRZEGOWYCH
24C 76OBSŁUGA STACJI RADIOLOKACYJNYCH OKRĘTOWYCH
24C 77OBSŁUGA STACJI RADIOLOKACYJNYCH OKRĘTOWYCH KIEROWANIA STRZELANIEM
D- grupa osobowa nawigacyjna i hydrograficzna
24D 01OGÓLNA24D 21HYDROLOGIA MORSKA24D 61OBSŁUGA OKRĘTOWYCH URZĄDZEŃ NAWIGACYJNYCH
24D 02HYDROLOGIA MORSKA24D 22EKSPLOATACJA OKRĘTOWYCH URZĄDZEŃ24D 62OBSŁUGA OKRĘTOWYCH URZĄDZEŃ
HYDROGRAFICZNYCHHYDROGRAFICZNYCH
24D 23EKSPLOATACJA OKRĘTOWYCH URZĄDZEŃ24D 63OBSŁUGA OKRĘTOWYCH URZĄDZEŃ
NAWIGACYJNYCHHYDROMETEOROLOGICZNYCH
24D 24EKSPLOATACJA OKRĘTOWYCH URZĄDZEŃ HYDROMETEOROLOGICZNYCH
E- grupa osobowa ratownictwa morskiego
24E 01OGÓLNA24E 21EKSPLOATACJA ŁODZI RATOWNICZEJ24E 61OBSŁUGA URZĄDZEŃ RATOWNICZYCH
24E 02DZIAŁANIA RATOWNICZE24E 22EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ I SPRZĘTU NURKOWEGO24E 62OBSŁUGA ŁODZI RATOWNICZEJ
24E 03EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ NURKOWYCH24E 23EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ RATOWNICZYCH24E 63OBSŁUGA POJAZDU PODWODNEGO TYPU ROV
24E 04EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ RATOWNICZYCH24E 24EKSPLOATACJA POJAZDU PODWODNEGO TYPU ROV24E 64OBSŁUGA URZĄDZEŃ I SPRZĘTU NURKOWEGO
24E 25EKSPLOATACJA SYSTEMU SPORZĄDZANIA24E 65OBSŁUGA SYSTEMU SPORZĄDZANIA MIESZANIN
MIESZANIN ODDECHOWYCHODDECHOWYCH
24E 26EKSPLOATACJA KOMORY DEKOMPRESYJNEJ24E 66OBSŁUGA DZWONU NURKOWEGO
24E 67OBSŁUGA KOMORY DEKOMPRESYJNEJ
F- grupa osobowa działań nurkowych
24F 01NURKOWE DZIAŁANIA INŻYNIERYJNE24F 21NURKOWE DZIAŁANIA INŻYNIERYJNE24F 61NURKOWE DZIAŁANIA INŻYNIERYJNE
24F 02NURKOWE DZIAŁANIA MINERSKIE24F 22NURKOWE DZIAŁANIA MINERSKIE24F 62NURKOWE DZIAŁANIA MINERSKIE
24F 03NURKOWE DZIAŁANIA BOJOWE24F 23NURKOWE DZIAŁANIA BOJOWE24F 63NURKOWE DZIAŁANIA BOJOWE
24F 04NURKOWE DZIAŁANIA RATOWNICZE24F 24NURKOWE DZIAŁANIA RATOWNICZE24F 64NURKOWE DZIAŁANIA RATOWNICZE
T- grupa osobowa techniczna
24T 01OGÓLNA24T 21OGÓLNA24T 61OBSŁUGA KOTŁÓW I MECHANIZMÓW PAROWYCH
24T 02EKSPLOATACJA OKRĘTOWYCH SYSTEMÓW NAPĘDOWYCH24T 22EKSPLOATACJA KOTŁÓW I MECHANIZMÓW PAROWYCH24T 62OBSŁUGA TECHNICZNA SILNIKÓW SPALINOWYCH
24T 03EKSPLOATACJA SPRZĘTU OBRONY BIERNEJ OKRĘTU24T 23EKSPLOATACJA SILNIKÓW SPALINOWYCH24T 63OBSŁUGA SYSTEMÓW WODNO-PALIWOWYCH I POWIETRZNYCH
24T 04EKSPLOATACJA SPRZĘTU I UZBROJENIA MORSKIEGO24T 24EKSPLOATACJA SPRZĘTU NAWIGACYJNEGO24T 64OBSŁUGA TURBIN GAZOWYCH
24T 05EKSPLOATACJA SYSTEMÓW DEMAGNETYZACYJNYCH24T 25EKSPLOATACJA SYSTEMÓW WODNO-PALIWOWYCH I POWIETRZNYCH24T 65OBSŁUGA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH
24T 06EKSPLOATACJA SYSTEMÓW OGÓLNOOKRĘTOWYCH24T 26EKSPLOATACJA TURBIN GAZOWYCH24T 66OBSŁUGA URZĄDZEŃ ELEKTROTECHNICZNYCH
24T 07EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ OBRONY PRZECIWAWARYJNEJ24T 27EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ DEMAGNETYZACYJNYCH24T 67OBSŁUGA URZĄDZEŃ DEMAGNETYZACYJNYCH
24T 28EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH24T 68OBSŁUGA URZĄDZEŃ I SPRZĘTU OBRONY PRZECIWAWARYJNEJ
24T 29EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ELEKTROTECHNICZNYCH24T 69OBSŁUGA SYSTEMÓW RAKIETOWYCH Z-W
24T 30EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ PORTOWYCH
24T 31EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ TECHNICZNO- OKRĘTOWYCH
24T 32EKSPLOATACJA SPRZĘTU HYDROGRAFICZNEGO
24T 33EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ I SPRZĘTU OBRONY PRZECIWAWARYJNEJ
24T 34EKSPLOATACJA SYSTEMÓW RAKIETOWYCH Z-W
26 - KORPUS OSOBOWY WOJSK SPECJALNYCH
A- grupa osobowa sztabowa
specjalności
oficerówpodoficerówszeregowych
symbolnazwasymbolnazwasymbolnazwa
26A 01OGÓLNA
26A 02ORGANIZACYJNO-UZUPEŁNIENIOWA I
MOBILIZACYJNA
26A 03OPERACYJNA
26A 04SZKOLENIOWA
B- grupa osobowa lądowych działań specjalnych
26B 01OGÓLNA26B 21OGÓLNA26B 61OPERACJE SPECJALNE
26B 02OPERACJE SPECJALNE26B 22OPERACJE SPECJALNE26B 62OPERACJE PRZECIWTERRORYSTYCZNE
26B 03OPERACJE PRZECIWTERRORYSTYCZNE26B 23OPERACJE PRZECIWTERRORYSTYCZNE26B 63PŁETWONUREK BOJOWY OPERACJI SPECJALNYCH
26B 04NURKOWE DZIAŁANIA BOJOWE26B 24PŁETWONUREK BOJOWY OPERACJI SPECJALNYCH26B 64SNAJPER
26B 25SNAJPER26B 65STERNIK ŁODZI BOJOWEJ OPERACJI SPECJALNYCH
26B 26STERNIK ŁODZI BOJOWEJ OPERACJI SPECJALNYCH
26B 27OBSERWATOR
C- grupa osobowa morskich działań specjalnych
26C 01OGÓLNA26C 21OGÓLNA26C 61MORSKIE DZIAŁANIA SPECJALNE
26C 02MORSKIE DZIAŁANIA SPECJALNE26C 22MORSKIE DZIAŁANIA SPECJALNE26C 62MORSKIE OPERACJE PRZECIWTERRORYSTYCZNE
26C 03MORSKIE OPERACJE PRZECIWTERRORYSTYCZNE26C 23MORSKIE OPERACJE PRZECIWTERRORYSTYCZNE26C 63STERNIK ŁODZI BOJOWEJ OPERACJI SPECJALNYCH
26C 04PŁETWONUREK BOJOWY OPERACJI SPECJALNYCH26C 24STERNIK ŁODZI BOJOWEJ OPERACJI SPECJALNYCH26C 64PŁETWONUREK BOJOWY OPERACJI SPECJALNYCH
26C 25PŁETWONUREK BOJOWY OPERACJI SPECJALNYCH26C 65SNAJPER
26C 26SNAJPER
D- grupa osobowa wsparcia i zabezpieczenia działań specjalnych
26D 01OGÓLNA26D 21OGÓLNA26D 61ZABEZPIECZENIE OPERACJI PRZECIWTERRORYSTYCZNYCH
26D 02ZABEZPIECZENIE BYTOWANIA I PRZETRWANIA W OPERACJACH SPECJALNYCH26D 22ZABEZPIECZENIE BYTOWANIA I PRZETRWANIA W OPERACJACH SPECJALNYCH26D 62ZABEZPIECZENIE OPERACJI SPECJALNYCH
26D 03ZABEZPIECZENIE EOD OPERACJI SPECJALNYCH26D 23ZABEZPIECZENIE EOD OPERACJI SPECJALNYCH
26D 04ZABEZPIECZENIE IED OPERACJI SPECJALNYCH26D 24ZABEZPIECZENIE IED OPERACJI SPECJALNYCH
26D 05ZABEZPIECZENIE OPERACJI PRZECIWTERRORYSTYCZNYCH26D 25ZABEZPIECZENIE PIROTECHNICZNE
26D 06ZABEZPIECZENIE OPERACJI SPECJALNYCH26D 26ZABEZPIECZENIE OPERACJI PRZECIWTERRORYSTYCZNYCH
26D 07INSTRUKTOR WALKI W BLISKIM KONTAKCIE OPERACJI SPECJALNYCH26D 27ZABEZPIECZENIE OPERACJI SPECJALNYCH
26D 08TECHNIKI WYSOKOGÓRSKIE W OPERACJACH SPECJALNYCH26D 28INSTRUKTOR WALKI W BLISKIM KONTAKCIE OPERACJI SPECJALNYCH
26D 29TECHNIKI WYSOKOGÓRSKIE W OPERACJACH SPECJALNYCH
28 - KORPUS OSOBOWY ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI
A- grupa osobowa sztabowa
specjalności
oficerówpodoficerówszeregowych
symbolnazwasymbolnazwasymbolnazwa
28A 01OGÓLNA
28A 02OPERACYJNA
28A 03SZKOLENIOWA
B- grupa osobowa eksploatacji systemów łączności
28B 01OGÓLNA28B 21OGÓLNA28B 61BUDOWA I OBSŁUGA POLOWYCH SIECI KABLOWYCH
28B 03MOBILNE SYSTEMY ŁĄCZNOŚCI28B 23BUDOWA I OBSŁUGA POLOWYCH SIECI KABLOWYCH28B 62OBSŁUGA URZĄDZEŃ ZAUTOMATYZOWANYCH SYSTEMÓW DOWODZENIA I KIEROWANIA ŚRODKAMI WALKI
28B 04STACJONARNE SYSTEMY ŁĄCZNOŚCI28B 25OBSŁUGA APARATOWNI I URZĄDZEŃ ZAUTOMATYZOWANYCH SYSTEMÓW DOWODZENIA I KIEROWANIA ŚRODKAMI WALKI28B 63OBSŁUGA URZĄDZEŃ I CENTRAL TELEFONICZNYCH
28B 05ZARZĄDZANIE CZĘSTOTLIWOŚCIAMI28B 26OBSŁUGA URZĄDZEŃ RADIOWYCH28B 64OBSŁUGA WOJSKOWEJ POCZTY POLOWEJ
28B 06ORGANIZACJA SYSTEMÓW ŁĄCZNOŚCI28B 27OBSŁUGA URZĄDZEŃ I CENTRAL TELEFONICZNYCH28B 65OBSŁUGA RADIOSTACJI MAŁEJ MOCY
28B 07PROJEKTOWANIE I BUDOWA SYSTEMÓW ŁĄCZNOŚCI28B 28OBSŁUGA WOJSKOWEJ POCZTY POLOWEJ28B 66OBSŁUGA RADIOSTACJI ŚREDNIEJ MOCY
28B 08KIEROWANIE WDRAŻANIEM I EKSPLOATACJĄ SYSTEMÓW ŁĄCZNOŚCI28B 29OBSŁUGA RADIOSTACJI LOTNICZEJ28B 67OBSŁUGA RADIOSTACJI DUŻEJ MOCY
28B 09PROJEKTOWANIE I ZARZĄDZANIE SIECIAMI TAKTYCZNYCH SYSTEMÓW TRANSMISJI DANYCH28B 30OBSŁUGA RADIOSTACJI OKRĘTOWEJ28B 68OBSŁUGA URZĄDZEŃ ŁĄCZNOŚCI SATELITARNEJ
28B 31OBSŁUGA RADIOSTACJI POLA WALKI28B 69OBSŁUGA URZĄDZEŃ RADIOLINIOWYCH I TROPOSFERYCZNYCH
28B 32OBSŁUGA URZĄDZEŃ I APARATOWNI KOMUTACYJNYCH28B 70OBSŁUGA URZĄDZEŃ ZASILAJĄCYCH
28B 33OBSŁUGA URZĄDZEŃ I APARATOWNI TRANSMISYJNYCH28B 71OBSŁUGA URZĄDZEŃ ŁADOWANIA AKUMULATORÓW
28B 34OBSŁUGA STACJI I URZĄDZEŃ ŁĄCZNOŚCI SATELITARNEJ28B 72OBSŁUGA URZĄDZEŃ WOZU DOWODZENIA
28B 35OBSŁUGA STACJI I URZĄDZEŃ RADIOLINIOWYCH I TROPOSFERYCZNYCH28B 73OBSŁUGA URZĄDZEŃ KOMUTACYJNYCH
28B 36OBSŁUGA STACJI I URZĄDZEŃ ZASILAJĄCYCH I ŁADOWANIA AKUMULATORÓW28B 74OBSŁUGA URZĄDZEŃ APARATOWNI KOMUTACYJNYCH
28B 38OBSŁUGA WOZÓW DOWODZENIA28B 75OBSŁUGA URZĄDZEŃ TRANSMISYJNYCH
28B 39OBSŁUGA APARATOWNI TELEINFORMATYCZNYCH28B 76OBSŁUGA URZĄDZEŃ APARATOWNI TRANSMISYJNYCH
28B 40OBSŁUGA URZĄDZEŃ KOMUTACYJNYCH I TRANSMISYJNYCH28B 77OBSŁUGA URZĄDZEŃ APARATOWNI TELEINFORMATYCZNYCH
28B 41OBSŁUGA APARATOWNI RADIODOSTĘPU28B 78OBSŁUGA URZĄDZEŃ APARATOWNI RADIODOSTĘPU
28B 42OBSŁUGA APARATOWNI ZARZĄDZANIA28B 79OBSŁUGA URZĄDZEŃ APARATOWNI ZARZĄDZANIA
28B 43OBSŁUGA URZĄDZEŃ WIDEOKONFERENCYJNYCH
28B 44OBSŁUGA TELEFONICZNYCH SIECI ABONENCKICH
28B 45ZARZĄDZANIE CZĘSTOTLIWOŚCIAMI
28B 46ZARZĄDZANIE SIECIAMI TAKTYCZNYCH SYSTEMÓW TRANSMISJI DANYCH
C- grupa osobowa projektowo-programowa informatyki
28C 01OGÓLNA28C 21APLIKACYJNE TESTOWANIE BAZ DANYCH
28C 02ANALIZA PROCESOWA28C 22KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRACY SZTABOWO-BIUROWEJ
28C 03BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I OPROGRAMOWANIA28C 23PROJEKTOWANIE I KONFIGUROWANIE LOKALNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH
28C 04GRAFIKA KOMPUTEROWA28C 24PROJEKTOWANIE OPROGRAMOWANIA I BAZ DANYCH
28C 05INŻYNIERIA SYSTEMÓW I OPROGRAMOWANIA28C 25TESTOWANIE FUNKCJONOWANIA URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ ICH OPROGRAMOWANIA
28C 06KIEROWANIE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI28C 26TESTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH
28C 07NORMALIZACJA I STANDARYZACJA PROJEKTOWA28C 27BUDOWA I MODYFIKOWANIE STRON WWW I DANYCH MULTIMEDIALNYCH
28C 08PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH
28C 09PROJEKTOWANIE I BUDOWA SIECI KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA SIECIOWEGO
28C 10PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I OPROGRAMOWANIA APLIKACYJNEGO
28C 11PROJEKTOWANIE ZAUTOMATYZOWANYCH SYSTEMÓW DOWODZENIA I KIEROWANIA ŚRODKAMI WALKI
28C 12SYMULACJA KOMPUTEROWA
28C 13PROJEKTOWANIE URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW IDENTYFIKACJI BOJOWEJ
28C 14PROJEKTOWANIE I BUDOWA URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ ICH OPROGRAMOWANIA
D- grupa osobowa eksploatacji systemów informatycznych
28D 01OGÓLNA28D 21OGÓLNA28D 61OBSŁUGA TECHNICZNA LOKALNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH
28D 02ADMINISTROWANIE PORTALAMI INFORMACYJNYMI28D 22ADMINISTROWANIE OBIEKTOWYMI BAZAMI DANYCH28D 62OBSŁUGA APARATOWNI INFORMATYCZNEJ
28D 03ANALIZA SYSTEMOWA28D 23ADMINISTROWANIE PORTALAMI INFORMACYJNYMI28D 63ROZWIJANIE LOKALNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH
28D 04BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH28D 24ADMINISTROWANIE OBIEKTOWYMI SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI
28D 05INŻYNIERIA SYSTEMÓW28D 25ARCHIWIZOWANIE I ODTWARZANIE BAZ DANYCH
28D 06KIEROWANIE I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIAMI INFORMATYCZNYMI28D 26BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH
28D 07KIEROWANIE WDRAŻANIEM I EKSPLOATACJĄ SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH28D 27DOKUMENTOWANIE UŻYTKOWANIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I SIECI KOMPUTEROWYCH
28D 08NORMALIZACJA I STANDARYZACJA SYSTEMOWA28D 28EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW IDENTYFIKACJI BOJOWEJ
28D 09SYSTEMY I URZĄDZENIA IDENTYFIKACJI BOJOWEJ28D 29EKSPLOATACJA INFRASTRUKTURY KOMPUTEROWEJ
28D 10UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ28D 30EKSPLOATACJA INFRASTRUKTURY URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH
28D 11ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE SIECIAMI TELEINFORMATYCZNYMI28D 31ZABEZPIECZENIE INFORMATYCZNE PRACY DOWÓDZTWA/SZTABU, ĆWICZEŃ I TRENINGÓW SZTABOWYCH
28D 12ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI ORAZ BAZAMI DANYCH28D 32ZABEZPIECZENIE TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTWA TELEINFORMATYCZNEGO
28D 13ZAUTOMATYZOWANE SYSTEMY DOWODZENIA I KIEROWANIA ŚRODKAMI WALKI28D 33ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE LOKALNYMI SIECIAMI KOMPUTEROWYMI
28D 14WDRAŻANIE I EKSPLOATACJA SYSTEMÓW MONITOROWANIA I POŁOŻENIA WOJSK WŁASNYCH28D 34ZABEZPIECZENIE INFORMATYCZNE PRACY ZAUTOMATYZOWANYCH SYSTEMÓW DOWODZENIA I KIEROWANIA ŚRODKAMI WALKI
28D 35OBSŁUGA APARATOWNI INFORMATYCZNEJ
28D 36OBSŁUGA URZĄDZEŃ MONITOROWANIA I POŁOŻENIA WOJSK WŁASNYCH
28D 37ROZWIJANIE I EKSPLOATACJA MOBILNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH
T- grupa osobowa techniczna
28T 01OGÓLNA28T 21OGÓLNA28T 61NAPRAWA KABLI I OSPRZĘTU KABLOWEGO
28T 02LOGISTYCZNE ZABEZPIECZENIE SYSTEMÓW ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI28T 22ZABEZPIECZENIE SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO28T 62NAPRAWA NAMIERNIKÓW RADIOWYCH
28T 03EKSPLOATACJA TAKTYCZNYCH SYSTEMÓW TRANSMISJI DANYCH28T 23ZABEZPIECZENIE SPRZĘTU RADIOWEGO I RADIOLINIOWEGO28T 63NAPRAWA SPRZĘTU RADIOLINIOWEGO
28T 04LOGISTYCZNE ZABEZPIECZENIE TAKTYCZNYCH28T 24ZABEZPIECZENIE SPRZĘTU ŁĄCZNOŚCI28T 64NAPRAWA SPRZĘTU RADIOWEGO
SYSTEMÓW TRANSMISJI DANYCHI RADIOTELEFONICZNEGO
28T 25ZABEZPIECZENIE STACJI ZASILANIA I ZESPOŁÓW PRĄDOTWÓRCZYCH28T 65NAPRAWA URZĄDZEŃ KOMUTACYJNYCH
28T 26ZABEZPIECZENIE URZĄDZEŃ ZASILANIA I ŁADOWANIA AKUMULATORÓW28T 66NAPRAWA URZĄDZEŃ TELETRANSMISYJNYCH
28T 27ZABEZPIECZENIE URZĄDZEŃ28T 67OBSŁUGA TECHNICZNA URZĄDZEŃ
ZAUTOMATYZOWANYCH SYSTEMÓW DOWODZENIA I KIEROWANIA ŚRODKAMI WALKIINFORMATYCZNYCH
28T 28ZABEZPIECZENIE SIECI KABLOWYCH I OSPRZĘTU28T 68OBSŁUGA TECHNICZNA STACJI ZASILANIA,
KABLOWEGOAKUMULATORÓW ORAZ ZESPOŁÓW PRĄDOTWÓRCZYCH
28T 30ZABEZPIECZENIE APARATOWNI TELEINFORMATYCZNYCH28T 69OBSŁUGA TECHNICZNA SIECI INFORMATYCZNYCH
28T 31ZABEZPIECZENIE URZĄDZEŃ KOMUTACYJNYCH I28T 70OBSŁUGA TECHNICZNA URZĄDZEŃ APARATOWNI
TRANSMISYJNYCHTELEINFORMATYCZNYCH
28T 32ZABEZPIECZENIE APARATOWNI RADIODOSTĘPU28T 71OBSŁUGA TECHNICZNA URZĄDZEŃ KOMUTACYJNYCH I TRANSMISYJNYCH
28T 33ZABEZPIECZENIE APARATOWNI ZARZĄDZANIA28T 72OBSŁUGA TECHNICZNA URZĄDZEŃ APARATOWNI RADIODOSTĘPU
28T 34ZABEZPIECZENIE URZĄDZEŃ28T 73OBSŁUGA TECHNICZNA URZĄDZEŃ APARATOWNI
WIDEOKONFERENCYJNYCHZARZĄDZANIA
28T 35ZABEZPIECZENIE TAKTYCZNYCH SYSTEMÓW28T 74OBSŁUGA TECHNICZNA URZĄDZEŃ
TRANSMISJI DANYCHWIDEOKONFERENCYJNYCH
29 - KORPUS OSOBOWY KRYPTOLOGII I CYBERBEZPIECZEŃSTWA
A- grupa osobowa kryptologii
specjalności
oficerówpodoficerówszeregowych
symbolnazwasymbolnazwasymbolnazwa
29A 01OGÓLNA29A 21OGÓLNA29A 61OGÓLNA
B- grupa osobowa cyberbezpieczeństwa
29B 01OGÓLNA29B 21OGÓLNA29B 61OGÓLNA
30 - KORPUS OSOBOWY ROZPOZNANIA I WALKI ELEKTRONICZNEJ
A- grupa osobowa rozpoznania ogólnego
specjalności
oficerówpodoficerówszeregowych
symbolnazwasymbolnazwasymbolnazwa
30A 01OGÓLNA30A 21OGÓLNA30A 61OPERATOR TAKTYCZNYCH RADARÓW POLA WALKI
30A 02OPERACJE PSYCHOLOGICZNE30A 22OPERACJE PSYCHOLOGICZNE30A 62ZWIADOWCA
30A 03ROZPOZNANIE SPECJALNE30A 23ROZPOZNANIE OSOBOWE30A 63ROZPOZNANIE SPECJALNE
30A 04ROZPOZNANIE OSOBOWE30A 24ROZPOZNANIE SPECJALNE30A 64ROZPOZNANIE DALEKIE
30A 05ROZPOZNANIE DALEKIE30A 25ROZPOZNANIE DALEKIE30A 65OBSŁUGA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ OPERACJI PSYCHOLOGICZNYCH
30A 06ROZPOZNANIE OBRAZOWE30A 26ROZPOZNANIE - OPERATOR BSR30A 66OBSŁUGA URZĄDZEŃ ROZPOZNANIA OBRAZOWEGO
30A 07ROZPOZNANIE POWIETRZNE30A 27ROZPOZNANIE SPECJALNE - OPERATOR OBRAZOWYCH ŚRODKÓW ROZPOZNANIA30A 67OBSŁUGA BSR
30A 08ROZPOZNANIE MORSKIE30A 28INTERPRETACJA I OPRACOWYWANIE WYNIKÓW POWIETRZNEGO ROZPOZNANIA OBRAZOWEGO
30A 29OBSŁUGA LOTNICZYCH URZĄDZEŃ ROZPOZNANIA OBRAZOWEGO
B- grupa osobowa rozpoznania i zakłóceń elektronicznych
30B 01OGÓLNA30B 21OGÓLNA30B 61OBSŁUGA NAMIERNIKA RADIOWEGO KF
30B 02SYSTEMY ROZPOZNANIA I ZAKŁÓCEŃ RADIOWYCH30B 22EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ROZPOZNANIA RADIOWEGO30B 62OBSŁUGA NAMIERNIKA RADIOWEGO UKF
30B 03SYSTEMY ROZPOZNANIA I ZAKŁÓCEŃ RADIOLOKACYJNYCH30B 23EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ NAMIERZANIA RADIOWEGO30B 63OBSŁUGA ROZPOZNAWCZEGO URZĄDZENIA PRZECHWYTU SYGNAŁÓW RADIOTELEFONICZNYCH
30B 04SYSTEMY ROZPOZNANIA ŁĄCZNOŚCI SATELITARNEJ30B 24EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ZAKŁÓCANIA RADIOWEGO30B 64OBSŁUGA ROZPOZNAWCZEGO URZĄDZENIA PRZECHWYTU SYGNAŁÓW RADIOTELEGRAFICZNYCH
30B 25EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ROZPOZNANIA SYSTEMÓW RADIOLOKACYJNYCH30B 65OBSŁUGA ROZPOZNAWCZEGO URZĄDZENIA PRZECHWYTU SYGNAŁÓW RADIOTELEFONICZNYCH ZAKRESU KF I RADIODALEKOPISOWYCH
30B 26EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ZAKŁÓCANIA RADIOLOKACYJNEGO30B 66OBSŁUGA STACJI ZAKŁÓCEŃ RADIOWYCH KF
30B 27EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ROZPOZNANIA ŁĄCZNOŚCI SATELITARNEJ30B 67OBSŁUGA STACJI ZAKŁÓCEŃ RADIOWYCH UKF
30B 28ANALIZA TECHNICZNA SYGNAŁÓW30B 68OBSŁUGA URZĄDZEŃ ROZPOZNANIA SYSTEMÓW RADIOLOKACYJNYCH
30B 29INTERPRETACJA I OPRACOWYWANIE WYNIKÓW ROZPOZNANIA ELEKTRONICZNEGO30B 69OBSŁUGA STACJI ZAKŁÓCEŃ RADIOLOKACYJNYCH
30B 70OBSŁUGA ROZPOZNAWCZEGO URZĄDZENIA ŁĄCZNOŚCI SATELITARNEJ
30B 71OBSŁUGA URZĄDZEŃ INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW ROZPOZNANIA I PRZECIWDZIAŁANIA
C- grupa osobowa geograficzna
30C 01OGÓLNA30C 21OGÓLNA30C 61POMIAROWY
30C 02GEODEZYJNA30C 22GEODEZYJNA30C 62POLIGRAFICZNA
30C 03KARTOGRAFICZNA30C 23KARTOGRAFICZNA
30C 04GEOGRAFICZNA30C 24GEOINFORMATYCZNA
30C 05TOPOGRAFICZNA30C 25POLIGRAFICZNA
30C 06GEOINFORMATYCZNA
30C 07POLIGRAFICZNA
T- grupa osobowa techniczna
30T 01OGÓLNA30T 21OGÓLNA30T 61NAPRAWA SPRZĘTU ROZPOZNANIA I PRZECIWDZIAŁANIA ELEKTRONICZNEGO
30T 02INFORMATYCZNE SYSTEMY OBRÓBKI INFORMACJI ROZPOZNAWCZYCH30T 22EKSPLOATACJA ŚRODKÓW TECHNICZNYCH OPERACJI PSYCHOLOGICZNYCH30T 62NAPRAWA SPRZĘTU GEOGRAFICZNEGO
30T 03TECHNICZNE ZABEZPIECZENIE SPRZĘTU ROZPOZNANIA I ZAKŁÓCEŃ ELEKTRONICZNYCH30T 23EKSPLOATACJA ŚRODKÓW TECHNICZNYCH OPERACJI SPECJALNYCH
30T 04EKSPLOATACJA LOTNICZYCH SYSTEMÓW ROZPOZNANIA ZAKŁÓCEŃ30T 24EKSPLOATACJA ŚRODKÓW TECHNICZNYCH ROZPOZNANIA
30T 05EKSPLOATACJA SPRZĘTU GEOGRAFICZNEGO30T 25EKSPLOATACJA I NAPRAWA SPRZĘTU ROZPOZNANIA I ZAKŁÓCEŃ ELEKTRONICZNYCH
30T 26EKSPLOATACJA I NAPRAWA SPRZĘTU ROZPOZNANIA ŁĄCZNOŚCI SATELITARNEJ
30T 27EKSPLOATACJA I NAPRAWA LOTNICZYCH URZĄDZEŃ FOTOGRAFICZNYCH
30T 28OBSŁUGA TECHNICZNA SPRZĘTU GEOGRAFICZNEGO
32 - KORPUS OSOBOWY PRZECIWLOTNICZY
A- grupa osobowa artylerii przeciwlotniczej
specjalności
oficerówpodoficerówszeregowych
symbolnazwasymbolnazwasymbolnazwa
32A 01OGÓLNA32A 21OGÓLNA32A 61ROZPOZNANIE
32A 02ROZPOZNANIE32A 22ROZPOZNANIE32A 62OBSŁUGA DALMIERZA
32A 03ZESTAWY ARTYLERYJSKIE32A 23ZESTAWY ARTYLERYJSKIE32A 63OBSŁUGA ARMATY PRZECIWLOTNICZEJ
32A 04ZESTAWY ARTYLERYJSKO-RAKIETOWE32A 24ZESTAWY ARTYLERYJSKO-RAKIETOWE32A 64OBSŁUGA SAMOBIEŻNEJ ARMATY PRZECIWLOTNICZEJ
32A 65OBSŁUGA ZESTAWU ARTYLERYJSKO-RAKIETOWEGO
32A 66OBSŁUGA STACJI ROZPOZNANIA RADIOLOKACYJNEGO W JEDNOSTKACH ARTYLERII NAZIEMNEJ
B- grupa osobowa przeciwlotniczych zestawów rakietowych
32B 01OGÓLNA32B 21ZESTAWY RAKIETOWE DUŻEGO ZASIĘGU32B 61OBSŁUGA PRZECIWLOTNICZEGO RAKIETOWEGO WOZU BOJOWEGO /9A33/
32B 02ZESTAWY RAKIETOWE DUŻEGO ZASIĘGU32B 22ZESTAWY RAKIETOWE ŚREDNIEGO ZASIĘGU32B 62OBSŁUGA PRZENOŚNEGO ZESTAWU RAKIETOWEGO
32B 03ZESTAWY RAKIETOWE ŚREDNIEGO ZASIĘGU32B 23ZESTAWY RAKIETOWE MAŁEGO ZASIĘGU32B 63OBSŁUGA SNR /125 SC/
32B 04ZESTAWY RAKIETOWE MAŁEGO ZASIĘGU32B 24ZESTAWY RAKIETOWE BLISKIEGO ZASIĘGU32B 64OBSŁUGA SNR /1S32M/
32B 05ZESTAWY RAKIETOWE BLISKIEGO ZASIĘGU32B 25PRZENOŚNE ZESTAWY RAKIETOWE32B 65OBSŁUGA SSWN (1S91M)
32B 26OBSŁUGA ZESPOŁÓW ZASILANIA RAKIET PRZECIWLOTNICZYCH32B 66OBSŁUGA WYRZUTNI RAKIET /2P24/
32B 27OBSŁUGA STACJI RADIOLOKACYJNYCH32B 67OBSŁUGA WYRZUTNI RAKIET /2P25/
WYKRYWANIA I NAPROWADZANIA RAKIET32B 68OBSŁUGA WYRZUTNI RAKIET /W-125SC/
32B 69OBSŁUGA WYRZUTNI RAKIET BLISKIEGO ZASIĘGU
32B 70OBSŁUGA WYRZUTNI RAKIET DUŻEGO ZASIĘGU /5P72W/
32B 71OBSŁUGA ZESPOŁÓW ZASILANIA RAKIET PRZECIWLOTNICZYCH
32B 72OBSŁUGA RPC
32B 73OBSŁUGA STACJI RADIOLOKACYJNYCH WYKRYWANIA I NAPROWADZANIA RAKIET
T- grupa osobowa techniczna
32T 01OGÓLNA32T 21OGÓLNA32T 61MONTAŻ RAKIET Z-P
32T 02EKSPLOATACJA PRZECIWLOTNICZYCH ZESTAWÓW RAKIETOWYCH32T 22EKSPLOATACJA APARATURY KONTROLNO-POMIAROWEJ RAKIET Z-P32T 62OBSŁUGA TECHNICZNA APARATURY KONTROLNO-POMIAROWEJ RAKIET Z-P
32T 03EKSPLOATACJA SPRZĘTU ARTYLERII PRZECIWLOTNICZEJ32T 23EKSPLOATACJA DYSTRYBUTORÓW PALIWA I UTLENIACZA ORAZ URZĄDZEŃ NEUTRALIZUJĄCYCH Z-P32T 63OBSŁUGA TECHNICZNA DYSTRYBUTORÓW PALIWA I UTLENIACZA ORAZ URZĄDZEŃ NEUTRALIZUJĄCYCH Z-P
32T 24EKSPLOATACJA PRZECIWLOTNICZYCH ZESTAWÓW RAKIETOWYCH32T 64OBSŁUGA TECHNICZNA PRZECIWLOTNICZYCH ZESTAWÓW RAKIETOWYCH BLISKIEGO ZASIĘGU
32T 25EKSPLOATACJA SPRZĘTU ARTYLERII PRZECIWLOTNICZEJ32T 65OBSŁUGA TECHNICZNA PRZECIWLOTNICZYCH ZESTAWÓW RAKIETOWYCH DUŻEGO ZASIĘGU
32T 26EKSPLOATACJA STACJI KONTROLI I STROJENIA RAKIET Z-P32T 66OBSŁUGA TECHNICZNA PRZECIWLOTNICZYCH ZESTAWÓW RAKIETOWYCH ŚREDNIEGO ZASIĘGU
32T 27MONTAŻ RAKIET Z-P32T 67OBSŁUGA TECHNICZNA PRZECIWLOTNICZYCH ZESTAWÓW RAKIETOWYCH MAŁEGO ZASIĘGU
32T 68OBSŁUGA TECHNICZNA PRZYRZĄDÓW ARTYLERII PRZECIWLOTNICZEJ
32T 69OBSŁUGA TECHNICZNA SPRZĘTU ARTYLERII PRZECIWLOTNICZEJ
32T 70OBSŁUGA TECHNICZNA STACJI KONTROLI I STROJENIA RAKIET Z-P
32T 71OBSŁUGA MAGAZYNÓW RAKIET Z-P
34 - KORPUS OSOBOWY INŻYNIERII WOJSKOWEJ
A- grupa osobowa saperska
specjalności
oficerówpodoficerówszeregowych
symbolnazwasymbolnazwasymbolnazwa
34A 01OGÓLNA34A 21OGÓLNA34A 61MORSKA
34A 02MORSKA34A 22MORSKA34A 62SAPER
34A 03ROZPOZNANIE34A 23MINOWANIE34A 63ZWIADOWCA
34A 04MASZYNY INŻYNIERYJNE34A 24EKSPLOATACJA SPRZĘTU DO MINOWANIA34A 64ROZMINOWANIE
34A 25ROZMINOWANIE34A 65OBSŁUGA URZĄDZEŃ I POJAZDÓW DO ROZMINOWANIA
34A 26EKSPLOATACJA SPRZĘTU DO ROZMINOWANIA34A 66MINOWANIE
34A 27EKSPLOATACJA SPRZĘTU DO PRAC ZIEMNYCH34A 67OBSŁUGA POJAZDÓW DO MINOWANIA
34A 28ROZPOZNANIE34A 68OBSŁUGA MAGAZYNU SPRZĘTU INŻYNIERYJNEGO I MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH
34A 29EKSPLOATACJA MOSTU TOWARZYSZĄCEGO34A 69OBSŁUGA MOSTU TOWARZYSZĄCEGO NA PODWOZIU GĄSIENICOWYM
34A 30EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ DO WYDOBYWANIA I OCZYSZCZANIA WODY34A 70OBSŁUGA MOSTU TOWARZYSZĄCEGO NA PODWOZIU KOŁOWYM
34A 71OBSŁUGA KOPARKI JEDNOCZERPAKOWEJ
34A 72OBSŁUGA RÓWNIARKI I ZGARNIARKI
34A 73OBSŁUGA SPRZĘTU INŻYNIERYJNEGO
34A 74 OBSŁUGA SPYCHARKI GĄSIENICOWEJ
34A 75OBSŁUGA SPYCHARKO-ŁADOWARKI
34A 76OBSŁUGA URZĄDZEŃ DO WYDOBYWANIA I OCZYSZCZANIA WODY
34A 77OBSŁUGA MASZYN DO PRAC ZIEMNYCH
B- grupa osobowa przeprawowa
34B 01OGÓLNA34B 21OGÓLNA34B 61OBSŁUGA KUTRA
34B 22EKSPLOATACJA KUTRA34B 62OBSŁUGA PŁYWAJĄCEGO TRANSPORTERA GĄSIENICOWEGO
34B 23EKSPLOATACJA PŁYWAJĄCEGO TRANSPORTERA GĄSIENICOWEGO34B 63OBSŁUGA SPRZĘTU PRZEPRAWOWEGO
34B 24EKSPLOATACJA SPRZĘTU PRZEPRAWOWEGO34B 64PONTONOWA
34B 25EKSPLOATACJA PARKU PONTONOWEGO
C- grupa osobowa drogowo-mostowa
34C 01OGÓLNA34C 21OGÓLNA34C 61DROGOWO-MOSTOWA
34C 02BUDOWA DRÓG I MOSTÓW34C 22DROGOWO-MOSTOWA34C 62OBSŁUGA MASZYNY INŻYNIERYJNO-DROGOWEJ
34C 23EKSPLOATACJA SPRZĘTU DO BUDOWY DRÓG34C 63OBSŁUGA KAFARA I MŁOTA BEZKAFAROWEGO
34C 24EKSPLOATACJA SPRZĘTU DO BUDOWY MOSTÓW34C 64OBSŁUGA TRAKA
34C 25EKSPLOATACJA TRAKA34C 65OBSŁUGA MASZYN DO BUDOWY DRÓG
34C 26BUDOWA DRÓG I MOSTÓW34C 66OBSŁUGA WALCA DROGOWEGO
34C 27BUDOWNICTWO I EKSPLOATACJA OBIEKTÓW OBRONNYCH
T- grupa osobowa techniczna
34T 01OGÓLNA34T 21OGÓLNA34T 61NAPRAWA SPRZĘTU INŻYNIERYJNEGO
34T 22EKSPLOATACJA ELEKTROWNI POLOWYCH34T 62NAPRAWA UNIWERSALNYCH ELEKTRYCZNYCH ŹRÓDEŁ ZASILANIA I ELEKTROWNI POLOWYCH
34T 23EKSPLOATACJA SPRZĘTU INŻYNIERYJNEGO34T 63OBSŁUGA SPRĘŻARKI
34T 24EKSPLOATACJA SPRĘŻARKI34T 64OBSŁUGA ELEKTROWNI
36 - KORPUS OSOBOWY OBRONY PRZED BRONIĄ MASOWEGO RAŻENIA
A- grupa osobowa rozpoznania likwidacji skażeń
specjalności
oficerówpodoficerówszeregowych
symbolnazwasymbolnazwasymbolnazwa
36A 01OGÓLNA36A 21OGÓLNA36A 61OBSŁUGA SILNIKA ODRZUTOWEGO NAZIEMNYCH URZĄDZEŃ SPECJALNYCH
36A 02LIKWIDACJA SKAŻEŃ36A 22LIKWIDACJA SKAŻEŃ36A 62OBSŁUGA SPRZĘTU DO LIKWIDACJI SKAŻEŃ
36A 03ROZPOZNANIE I ANALIZA SKAŻEŃ36A 23ROZPOZNANIE I ANALIZA SKAŻEŃ36A 63OBSŁUGA LABORATORIUM OPBMAR
36A 24RATOWNICTWO CHEMICZNE36A 64OBSŁUGA SPRZĘTU RATOWNICTWA CHEMICZNEGO
36A 25ZADYMIANIE36A 65OBSŁUGA SPRZĘTU ROZPOZNANIA SKAŻEŃ
36A 26OCHRONA PRZED SKAŻENIAMI36A 66OBSŁUGA SYSTEMÓW OCHRONY PRZED SKAŻENIAMI
36A 67OBSŁUGA SPRZĘTU DO PROGNOZOWANIA SKAŻEŃ
36A 68OBSŁUGA SPRZĘTU DO ZADYMIANIA
T- grupa osobowa techniczna
36T 01OGÓLNA36T 21OGÓLNA36T 61NAPRAWA SPRZĘTU ROZPOZNANIA I ANALIZY SKAŻEŃ
36T 22EKSPLOATACJA SPRZĘTU I ŚRODKÓW OCHRONY PRZED SKAŻENIAMI36T 62NAPRAWA SPRZĘTU OCHRONY PRZED SKAŻENIAMI
36T 23EKSPLOATACJA SPRZĘTU ROZPOZNANIA I ANALIZY SKAŻEŃ36T 63NAPRAWA SPRZĘTU ZADYMIANIA
36T 24OBSŁUGA TECHNICZNA SILNIKA ODRZUTOWEGO NAZIEMNYCH URZĄDZEŃ SPECJALNYCH36T 64NAPRAWA SPRZĘTU RATOWNICTWA CHEMICZNEGO
36T 25OBSŁUGA TECHNICZNA SPRZĘTU ZADYMIANIA36T 65NAPRAWA SPRZĘTU LIKWIDACJI SKAŻEŃ
36T 26OBSŁUGA TECHNICZNA SPRZĘTU RATOWNICTWA CHEMICZNEGO
36T 27OBSŁUGA TECHNICZNA SPRZĘTU LIKWIDACJI SKAŻEŃ
38 - KORPUS OSOBOWY LOGISTYKI
A- grupa osobowa ogólnologistyczna
specjalności
oficerówpodoficerówszeregowych
symbolnazwasymbolnazwasymbolnazwa
38A 01OGÓLNA38A 21OGÓLNA
38A 22PLANOWANIE LOGISTYCZNE
38A 23GOSPODARKA I ZAOPATRYWANIE
B- grupa osobowa materiałowa
38B 01ŚRODKI BOJOWE38B 21GOSPODARKA I EKSPLOATACJA W SŁUŻBIE MPS38B 61KUCHARZ
38B 02ŻYWNOŚCIOWA38B 22GOSPODARKA I EKSPLOATACJA W SŁUŻBIE MUNDUROWEJ38B 62KUCHARZ OKRĘTOWY
38B 03MUNDUROWA38B 23GOSPODARKA I EKSPLOATACJA W SŁUŻBIE ŻYWNOŚCIOWEJ38B 63OBSŁUGA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH SŁUŻBY MUNDUROWEJ
38B 04MATERIAŁÓW PĘDNYCH I SMARÓW38B 24GOSPODARKA I ZAOPATRYWANIE W RAKIETOWE MATERIAŁY NAPĘDOWE38B 64OBSŁUGA CHŁODNI
38B 05GOSPODARKA I ZAOPATRYWANIE38B 25GOSPODARKA MAGAZYNOWA ŚRODKÓW BOJOWYCH38B 65OBSŁUGA KUCHNI I STOŁÓWKI
38B 26GOSPODARKA MAGAZYNOWA W SŁUŻBIE MPS38B 66OBSŁUGA LABORATORIUM MPS I RMN
38B 27GOSPODARKA I EKSPLOATACJA ŚRODKÓW BOJOWYCH38B 67OBSŁUGA PIEKARNI
38B 28GOSPODARKA I ZAOPATRYWANIE38B 68OBSŁUGA PRALNI, ŁAŹNI I ZAKŁADU FRYZJERSKIEGO
38B 69OBSŁUGA URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ
38B 70OBSŁUGA URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH I RUROCIĄGOWYCH MPS
38B 71OBSŁUGA URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH RMN
38B 72OBSŁUGA WARSZTATU KRAWIECKIEGO
38B 73OBSŁUGA WARSZTATU SZEWSKIEGO
38B 74OBSŁUGA MAGAZYNU
C- grupa osobowa transportu i ruchu wojsk
38C 01ORGANIZACJA TRANSPORTU I RUCHU WOJSK38C 21ORGANIZACJA PRZEŁADUNKÓW38C 61OBSŁUGA LOKOMOTYWY I DREZYNY SPALINOWEJ
38C 02ORGANIZACJA PRAC PRZEŁADUNKOWYCH38C 22REGULACJA RUCHU38C 62OBSŁUGA URZĄDZEŃ I SPRZĘTU PRZEŁADUNKOWEGO
38C 23EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ I SPRZĘTU PRZEŁADUNKOWEGO38C 63REGULACJA RUCHU
38C 24OBSŁUGA LOKOMOTYWY I DREZYNY SPALINOWEJ
D- grupa osobowa infrastruktury
38D 01OGÓLNA38D 21OGÓLNA38D 61ELEKTRYK
38D 02BUDOWNICTWO LĄDOWE38D 22EKSPLOATACJA MASZYN ORAZ SPRZĘTU TECHNICZNEGO BUDOWNICTWA38D 62HYDRAULIK
38D 03BUDOWNICTWO LOTNISKOWE38D 23EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH38D 63KONSERWACJA URZĄDZEŃ CIEPŁOWNICZYCH
38D 04BUDOWNICTWO MORSKIE38D 24EKSPLOATACJA LOTNISK I OBIEKTÓW LOTNISKOWYCH38D 64KONSERWACJA URZĄDZEŃ I SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH
38D 05OCHRONA ŚRODOWISKA38D 25EKSPLOATACJA SPRZĘTU TECHNICZNEGO38D 65KONSERWACJA URZĄDZEŃ SANITARNYCH
38D 06ENERGETYKA38D 26EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI CIEPŁOWNICZYCH38D 66MURARZ
38D 07TECHNICZNE UTRZYMANIE NIERUCHOMOŚCI38D 27EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ SANITARNYCH38D 67OBSŁUGA MASZYN BUDOWLANYCH
38D 08URBANISTYKA38D 28OBSŁUGA ŻURAWI OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA I SPECJALISTYCZNYCH38D 68OBSŁUGA MASZYN I URZĄDZEŃ DO UTRZYMANIA LOTNISK
38D 09ZAKWATEROWANIE38D 29GOSPODARKA I ZAOPATRZENIE KWATERUNKOWE38D 69OBSŁUGA ŻURAWI OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA I SPECJALISTYCZNYCH
38D 30ZAKWATEROWANIE
T- grupa osobowa techniczna
38T 01CZOŁGOWO-SAMOCHODOWA38T 21EKSPLOATACJA I GOSPODARKA W SŁUŻBIE CZOŁGOWO-SAMOCHODOWEJ38T 61KIEROWCA KAT. A
38T 02UZBROJENIA I ELEKTRONIKI38T 22DIAGNOSTYKA POJAZDÓW38T 62KIEROWCA KAT. B
38T 03EKSPLOATACJA UZBROJENIA I SPRZĘTU WOJSKOWEGO38T 23KONTROLA TECHNICZNA38T 63KIEROWCA KAT. B1
38T 04DOZÓR TECHNICZNY38T 24INSTRUKTOR NAUKI JAZDY38T 64KIEROWCA KAT. C
38T 25KIEROWCA KAT. A38T 65KIEROWCA KAT. C+E
38T 26KIEROWCA KAT. C38T 66KIEROWCA KAT. C1
38T 27KIEROWCA KAT. C+E38T 67KIEROWCA KAT. C1+E
38T 28KIEROWCA KAT. D38T 68KIEROWCA KAT. D
38T 29NADZÓR TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNY38T 69KIEROWCA KAT. D1
38T 30DYSPOZYTOR38T 70KIEROWCA KAT. T
38T 31EKSPLOATACJA POJAZDÓW GĄSIENICOWYCH38 T 71BLACHARZ SAMOCHODOWY
38T 32EKSPLOATACJA POJAZDÓW KOŁOWYCH38T 72ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW MECHANICZNYCH
38T 33EKSPLOATACJA I GOSPODARKA W SŁUŻBIE UZBROJENIA I ELEKTRONIKI38T 73LAKIERNIK POJAZDÓW MECHANICZNYCH
38T 34EKSPLOATACJA BRONI STRZELECKIEJ38T 74MECHANIK POJAZDÓW GĄSIENICOWYCH
38T 35EKSPLOATACJA PRZYRZĄDÓW OPTYCZNYCH I NOKTOWIZYJNYCH38T 75MECHANIK POJAZDÓW KOŁOWYCH
38T 36EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ZASILAJĄCYCH38T 76MECHANIK SILNIKÓW SPALINOWYCH
38T 37EKSPLOATACJA UZBROJENIA CZOŁGÓW I BOJOWYCH WOZÓW OPANCERZONYCH38T 77MECHANIK URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH
38T 38NAPRAWA ŚRODKÓW BOJOWYCH38T 78MECHANIK URZĄDZEŃ HYDRAULICZNO- PNEUMATYCZNYCH POJAZDÓW MECHANICZNYCH
38T 39GOSPODARKA I ZAOPATRYWANIE38T 79MECHANIK URZĄDZEŃ POKŁADOWYCH W POJAZDACH GĄSIENICOWYCH
38T 40OBSŁUGA MAGAZYNU38T 80MECHANIK URZĄDZEŃ TRANSPORTOWYCH I PRZEŁADUNKOWYCH
38T 81OBRÓBKA MATERIAŁÓW
38T 82OBSŁUGA NARZĘDZIOWNI
38T 83RUSZNIKARZ
38T 84SPAWALNICTWO
38T 85OBSŁUGA MAGAZYNU
40 - KORPUS OSOBOWY MEDYCZNY
A- grupa osobowa lekarzy
specjalności
oficerówpodoficerówszeregowych
symbolnazwasymbolnazwasymbolnazwa
40A 01MEDYCYNA OGÓLNA
40A 02ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
40A 03ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA
40A 04RADIOLOGIA I DIAGNOSTYKA OBRAZOWA
40A 05CHIRURGIA
40A 06INTERNA
40A 07DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA
40A 08TRANSFUZJOLOGIA KLINICZNA
40A 09MEDYCYNA PRACY
40A 10MEDYCYNA SĄDOWA
40A 11LEKARZ-KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
B- grupa osobowa lekarzy dentystów
40B 01STOMATOLOGIA OGÓLNA
40B 02CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA
40B 03CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA
40B 04ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
40B 05ORTODONCJA
40B 06PERIODONTOLOGIA
40B 07PROTETYKA STOMATOLOGICZNA
40B 08STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Z ENDODONCJĄ
40B 09ZDROWIE PUBLICZNE
C- grupa osobowa weterynarii
40C 01WETERYNARIA OGÓLNA40C 21WETERYNARIA OGÓLNA40C 61PRZEWODNIK PSÓW SŁUŻBOWYCH
40C 02RADIOLOGIA WETERYNARYJNA40C 22PRZEWODNIK PSÓW SŁUŻBOWYCH40C 62SANITARIUSZ WETERYNARYJNY
40C 03WETERYNARIA KLINICZNA40C 23SANITARIUSZ WETERYNARYJNY
40C 04NADZÓR WETERYNARYJNY
D- grupa osobowa farmaceutów
40D 01FARMACJA OGÓLNA40D 21FARMACJA OGÓLNA
40D 02FARMACJA APTECZNA
40D 03FARMACJA KLINICZNA
40D 04FARMACJA SZPITALNA
40D 05FARMAKOLOGIA
40D 06ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
40D 07TOKSYKOLOGIA
40D 08ZDROWIE PUBLICZNE
E- grupa osobowa psychologów
40E 01PSYCHOLOGIA KLINICZNA
40E 02PSYCHOLOG
40E 03PSYCHOPROFILAKTYKA
40E 04PSYCHOTERAPIA
40E 05TERAPIA UZALEŻNIEŃ
40E 06PSYCHOLOGIA KRYZYSU I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
40E 07PSYCHOLOGIA TRANSPORTU
F- grupa osobowa fizykobiochemików
40F 01ANALITYKA LABORATORYJNA40F 21FIZYKOTERAPIA
40F 02BIOCHEMIA
40F 03BIOLOGIA
40F 04DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA
40F 05FIZYKA
G- grupa osobowa pielęgniarstwa
40G 01PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE40G 21PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE
40G 02PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI40G 22PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI
40G 03PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE40G 23PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE
40G 04PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE40G 24PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE
40G 05ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE40G 25ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
40G 06HIGIENA I EPIDEMIOLOGIA40G 26PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE
40G 07PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE40G 27PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE
40G 28PIELĘGNIARSTWO W OCHRONIE ZDROWIA PRACUJĄCYCH
40G 29PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE
40G 30PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE
40G 31PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNE
40G 32PIELĘGNIARSTWO RODZINNE
40G 33PIELĘGNIARSTWO ZACHOWAWCZE
H- grupa osobowa ratownictwa medycznego
40H 01RATOWNICTWO MEDYCZNE40H 21RATOWNICTWO MEDYCZNE40H 61RATOWNIK
40H 22RATOWNIK
I - grupa osobowa organizacyjno-techniczna
40I 01ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE40I 21EKSPLOATACJA APARATURY I SPRZĘTU MEDYCZNEGO40I 61SANITARIUSZ SZPITALNY
40I 02PROMOCJA ZDROWIA I EDUKACJA ZDROWOTNA40I 22ELEKTRORADIOLOGIA
40I 03LOGISTYKA MEDYCZNA40I 23NADZÓR SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNY
40I 04ZDROWIE PUBLICZNE40I 24OBSŁUGA LABORATORIUM I PRACOWNI
40I 25PROMOCJA ZDROWIA I EDUKACJA ZDROWOTNA
40I 26HIGIENA STOMATOLOGICZNA
40I 27TECHNIK STOMATOLOGII
42 - KORPUS OSOBOWY WYWIADU I KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO
A- grupa osobowa wywiadu wojskowego
specjalności
oficerówpodoficerówszeregowych
symbolnazwasymbolnazwasymbolnazwa
42A 01OGÓLNA42A 21OGÓLNA
B- grupa osobowa kontrwywiadu wojskowego
42B 01OGÓLNA42B 21OGÓLNA42B 61OGÓLNA
44 - KORPUS OSOBOWY ŻANDARMERII WOJSKOWEJ
A- grupa osobowa dochodzeniowo-śledcza
specjalności
oficerówpodoficerówszeregowych
symbolnazwasymbolnazwasymbolnazwa
44A 01OGÓLNA44A 21DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZA44A 61DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZA
44A 02DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZA44A 22TECHNIKA KRYMINALISTYCZNA44A 62TECHNIKA KRYMINALISTYCZNA
44A 03TECHNIKA KRYMINALISTYCZNA44A 23PRZEWODNIK PSA
B- grupa osobowa prewencji
44B 01OGÓLNA44B 21OGÓLNA44B 61PREWENCJA
44B 02OCHRONA OSÓB44B 22OCHRONA OSÓB44B 62OCHRONA OSÓB
44B 03PREWENCJA44B 23PREWENCJA44B 63RUCH DROGOWY
44B 24ROZPOZNANIE PIROTECHNICZNE
44B 25RUCH DROGOWY
44B 26OBSŁUGA IZB ZATRZYMAŃ
C- grupa osobowa operacyjno-rozpoznawcza
44C 01OGÓLNA44C 21OGÓLNA44C 61OGÓLNA
D- grupa osobowa administracyjno-logistyczno-techniczna
44D 01OGÓLNA44D 21OGÓLNA44D 61ADMINISTRACJA
44D 02ADMINISTRACJA44D 22ADMINISTRACJA44D 62OBSŁUGA MAGAZYNU
46 - KORPUS OSOBOWY SPRAWIEDLIWOŚCI I OBSŁUGI PRAWNEJ
A- grupa osobowa sądownictwa
specjalności
oficerówpodoficerówszeregowych
symbolnazwasymbolnazwasymbolnazwa
46A 01ASYSTENT
46A 02SĘDZIA
B- grupa osobowa prokuratorska
46B 01APLIKANT
46B 02ASESOR
46B 03PROKURATOR
C- grupa osobowa obsługi prawnej
46C 01LEGISLATOR
46C 02RADCA PRAWNY
46C 03REFERENT PRAWNY
48 - KORPUS OSOBOWY DUSZPASTERSTWA
A- grupa osobowa teologiczna
specjalności
oficerówpodoficerówszeregowych
symbolnazwasymbolnazwasymbolnazwa
48A 01OGÓLNA48A 21OGÓLNA
50 - KORPUS OSOBOWY FINANSOWY
A- grupa osobowa ekonomiczno-finansowa
specjalności
oficerówpodoficerówszeregowych
symbolnazwasymbolnazwasymbolnazwa
50A 01OGÓLNOEKONOMICZNA50A 21OGÓLNOEKONOMICZNA
50A 02FINANSOWA50A 22FINANSOWA
52 - KORPUS OSOBOWY WYCHOWAWCZY
A- grupa osobowa ogólnowychowawcza
specjalności
oficerówpodoficerówszeregowych
symbolnazwasymbolnazwasymbolnazwa
52A 01OGÓLNA52A 21OGÓLNA
52A 02PEDAGOG
52A 03SOCJOLOG
52A 04HISTORYK
B- grupa osobowa kulturalno-oświatowa
52B 01OGÓLNA52B 21OGÓLNA52B 61OGÓLNA
52B 02MENEDŻER KULTURY52B 22MENEDŻER KULTURY52B 62OPERATOR SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO
52B 23PLASTYK
52B 24OPERATOR SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO
52B 25EKSPLOATACJA ROZGŁOŚNI I SPRZĘTU
ELEKTROAKUSTYCZNEGO
C- grupa osobowa psychologii wychowania
52C 01PSYCHOLOG SPOŁECZNY
52C 02PSYCHOLOG PRACY
D- grupa osobowa orkiestr i zespołów estradowych
52D 01OGÓLNA52D 21OGÓLNA52D 61MUZYK
52D 02DYRYGENT52D 22MUZYK
52D 03KAPELMISTRZ
54 - KORPUS OSOBOWY OGÓLNY
A- grupa osobowa zarządzania
specjalności
oficerówpodoficerówszeregowych
symbolnazwasymbolnazwasymbolnazwa
54A 01OGÓLNA
54A 02BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
54A 03ORGANIZACJA SIŁ ZBROJNYCH
54A 04ORGANIZACJA WSPARCIA
54A 05ORGANIZACJA SYSTEMU DOWODZENIA I KIEROWANIA
54A 06PLANOWANIE STRATEGICZNE
54A 07PLANOWANIE RZECZOWE
B- grupa osobowa kadrowa
54B 01OGÓLNA54B 21OGÓLNA54B 61EWIDENCYJNO-STATYSTYCZNA
54B 02ZARZĄDZANIE ZASOBAMI OSOBOWYMI54B 22EWIDENCYJNO-STATYSTYCZNA
54B 03LEKTOR JĘZYKA
C- grupa osobowa administracji wojskowej
54C 01OGÓLNA54C 21OGÓLNA
54C 02MOBILIZACYJNO-UZUPEŁNIENIOWA54C 22MOBILIZACYJNO-UZUPEŁNIENIOWA
D- grupa osobowa ochrony informacji niejawnych
54D 01OGÓLNA54D 21OGÓLNA54D 61OBSŁUGA KANCELARII
54D 02BEZPIECZEŃSTWO TELEINFORMATYCZNE54D 22BEZPIECZEŃSTWO TELEINFORMATYCZNE
54D 03ARCHIWISTYKA54D 23

54D 24

ARCHIWISTYKA

OBSŁUGA KANCELARII

E- grupa osobowa prasowa
54E 01OGÓLNA54E 21OGÓLNA
54E 02DZIENNIKARSTWO
54E 03ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ
54E 04KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
F- grupa osobowa kultury fizycznej
54F 01WYCHOWANIE FIZYCZNE I SPORT54F 21WYCHOWANIE FIZYCZNE I SPORT54F 61ZAWODNIK SPORTU KWALIFIKOWANEGO
54F 02TRENER SPORTU KWALIFIKOWANEGO54F 22

54F 23

INSTRUKTOR SPORTU KWALIFIKOWANEGO

EKSPLOATACJA OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ SPORTOWYCH

54F 62OBSŁUGA OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ SPORTOWYCH
G- grupa osobowa ochrony przeciwpożarowej
54G 01OGÓLNA54G 21OGÓLNA54G 61OBSŁUGA SPRZĘTU POŻARNICZEGO I TECHNICZNEGO
54G 02PREWENCJA54G 22TAKTYKA
54G 03TAKTYKA54G 23TECHNICZNA
54G 04TECHNICZNA54G 24EKSPLOATACJA SPRZĘTU POŻARNICZEGO I TECHNICZNEGO
H- grupa osobowa metrologii
54H 01OGÓLNA54H 21OGÓLNA54H 61NAPRAWA I KALIBRACJA PRZYRZĄDÓW
54H 02TECHNICZNA54H 22

54H 23

ZABEZPIECZENIE I KALIBRACJA PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH

TECHNICZNA

99 - WSZYSTKIE KORPUSY OSOBOWE I GRUPY OSOBOWE
specjalności
oficerówpodoficerówszeregowych
symbolnazwasymbolnazwasymbolnazwa
99Z99STAN NIEOKREŚLONY99Z99STAN NIEOKREŚLONY99Z99STAN NIEOKREŚLONY