Korpusy osobowe, grupy osobowe i specjalności wojskowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1609

Akt utracił moc
Wersja od: 2 września 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 4 sierpnia 2021 r.
w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych

Na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1131) zarządza się, co następuje:
Tworzy się korpusy osobowe kadry zawodowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej:
1)
korpus osobowy wojsk lądowych;
2)
korpus osobowy sił powietrznych;
3)
korpus osobowy marynarki wojennej;
4)
korpus osobowy wojsk specjalnych;
5)
korpus osobowy wojsk obrony terytorialnej;
6)
korpus osobowy łączności i informatyki;
7)
korpus osobowy kryptologii i cyberbezpieczeństwa;
8)
korpus osobowy rozpoznania i walki radioelektronicznej;
9)
korpus osobowy przeciwlotniczy;
10)
korpus osobowy inżynierii wojskowej;
11)
korpus osobowy obrony przed bronią masowego rażenia;
12)
korpus osobowy logistyki;
13)
korpus osobowy medyczny;
14)
korpus osobowy wywiadu i kontrwywiadu wojskowego;
15)
korpus osobowy żandarmerii wojskowej;
16)
korpus osobowy sprawiedliwości i obsługi prawnej;
17)
korpus osobowy duszpasterstwa;
18)
korpus osobowy finansowy;
19)
korpus osobowy wychowawczy;
20)
korpus osobowy ogólny.
Podział korpusów osobowych na grupy osobowe i specjalności wojskowe jest określony w załączniku do rozporządzenia.
1. 
Stanowisko służbowe, na które można wyznaczyć żołnierza zawodowego z innego korpusu osobowego i innej grupy osobowej oraz specjalności wojskowej, oznacza się w dokumencie etatowym komórki (jednostki) organizacyjnej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej cechą 99Z99.
2. 
W korpusach osobowych, o których mowa w § 1 pkt 1-6, do grupy osobowej sztabowej można zaszeregować stanowiska służbowe o stopniu etatowym od majora (komandora podporucznika) wzwyż.
3. 
W korpusie osobowym ogólnym do grupy osobowej zarządzania można zaszeregować stanowiska służbowe w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej.
Dotychczasowe specjalności wojskowe o symbolach: 22J02, 22J03, 22J22, 22J23, 22J61, 22J64, 22J66, 22J67, 22J68, 22J69, 30A02, 30A22, 30A65, 38D65, 38T80 zastosowane w dokumentach etatowych, decyzjach i rozkazach personalnych oraz ewidencji wojskowej zachowują ważność do czasu ich zastąpienia specjalnościami wojskowymi o symbolach określonych w załączniku do niniejszego rozporządzenia, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2022 r.
Traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych (Dz. U. poz. 1678, z 2015 r. poz. 342 oraz z 2021 r. poz. 104).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

ZAŁĄCZNIK

PODZIAŁ KORPUSÓW OSOBOWYCH NA GRUPY OSOBOWE I SPECJALNOŚCI WOJSKOWE

20 - KORPUS OSOBOWY WOJSK LĄDOWYCH
A - grupa osobowa sztabowa
specjalności
oficerówpodoficerówszeregowych
symbolnazwasymbolnazwasymbolnazwa
20A 01OGÓLNA
20A 02ORGANIZACYJNO-UZUPEŁNIENIOWA I MOBILIZACYJNA
20A 03OPERACYJNA
20A 04SZKOLENIOWA
20A 05WSPÓŁPRACA CYWILNO-WOJSKOWA
B - grupa osobowa pancerno-zmechanizowana
20B 01OGÓLNA20B 21OGÓLNA20B 61DZIAŁONOWY CZOŁGU LEOPARD 2
20B 02PANCERNA20B 22DOWÓDCZA - PANCERNA20B 62ŁADOWNICZY CZOŁGU LEOPARD 2
20B 03ZMECHANIZOWANA20B 23DOWÓDCZA - ZMECHANIZOWANA20B 63KIEROWCA CZOŁGU LEOPARD 2
20B 04REPREZENTACYJNA20B 24PIECHOTA20B 64DZIAŁONOWY CZOŁGU PT-91
20B 25STRZELEC WYBOROWY20B 65KIEROWCA CZOŁGU PT-91
20B 26REPREZENTACYJNA20B 66DZIAŁONOWY CZOŁGU T-72
20B 27JAZDA KONNA20B 67KIEROWCA CZOŁGU T-72
20B 68KIEROWCA POJAZDU NA PODWOZIU CZOŁGOWYM
20B 69KIEROWCA GĄSIENICOWEGO TRANSPORTERA OPANCERZONEGO
20B 70DZIAŁONOWY OPERATOR
20B 71PIECHOTA ZMECHANIZOWANA
20B 72KIEROWCA KOŁOWEGO TRANSPORTERA OPANCERZONEGO
20B 73PIECHOTA ZMOTORYZOWANA
20B 74PIECHOTA GÓRSKA
20B 75CELOWNICZY BRONI POKŁADOWEJ
20B 76OBSŁUGAWKM
20B 77OBSŁUGA KARABINU MASZYNOWEGO
20B 78OBSŁUGA RĘCZNEGO GRANATNIKA PRZECIWPANCERNEGO
20B 79OBSŁUGA GRANATNIKA AUTOMATYCZNEGO
20B 80STRZELEC WYBOROWY
20B 81OBSŁUGA MOŹDZIERZA LEKKIEGO
20B 82WARTOWNICZA
20B 83REPREZENTACYJNA
20B 84JAZDA KONNA
C - grupa osobowa aeromobilna
20C 01OGÓLNA20C 21OGÓLNA20C 61POWIETRZNODESANTOWA
20C 02POWIETRZNODESANTOWA20C 22POWIETRZNODESANTOWA20C 62KAWALERIA POWIETRZNA
20C 03KAWALERIA POWIETRZNA20C 23KAWALERIA POWIETRZNA20C 63SPADOCHRONOWA
20C 04SPADOCHRONOWA20C 24SPADOCHRONOWA20C 64ZABEZPIECZENIE DESANTOWANIA
20C 05INSTRUKTOR SPADOCHRONOWY20C 25INSTRUKTOR SPADOCHRONOWY20C 65UKŁADACZ SPADOCHRONÓW
20C 06ZABEZPIECZENIE DESANTOWANIA20C 26ZABEZPIECZENIE DESANTOWANIA
20C 27UKŁADACZ SPADOCHRONÓW
D - grupa osobowa rakietowa i artylerii
20D 01OGÓLNA20D 21OGÓLNA20D 61OBSŁUGA WYRZUTNI ARTYLERII RAKIETOWEJ
20D 02ARTYLERIA RAKIETOWA20D 22ARTYLERIA RAKIETOWA20D 62OBSŁUGA DZIAŁA (HS, AHS, AS)
20D 03ARTYLERIA LUFOWA20D 23ARTYLERIA LUFOWA20D 63OBSŁUGA SPRZĘTU ARTYLERII LUFOWEJ
20D 04PRZECIWPANCERNE POCISKI KIEROWANE20D 24PRZECIWPANCERNE POCISKI KIEROWANE20D 64OBSŁUGA MOŹDZIERZA
20D 05ROZPOZNANIE ARTYLERYJSKIE20D 25ROZPOZNANIE ARTYLERYJSKIE20D 65OPERATOR PRZECIWPANCERNYCH POCISKÓW KIEROWANYCH
20D 06EKSPLOATACJA SPRZĘTU ARTYLERII LUFOWEJ I RAKIETOWEJ20D 26RADIOLOKACYJNE ZESTAWY ROZPOZNANIA ARTYLERYJSKIEGO20D 66OBSŁUGA CIĘŻKIEGO GRANATNIKA PPANC.
20D 07OPTOELEKTRONIKA20D 27EKSPLOATACJA ZESTAWÓW PPK I URZĄDZEŃ TRENINGOWYCH20D 67ROZPOZNANIE ARTYLERYJSKIE
20D08RAKIETY OPERACYJNO-TAKTYCZNE20D28EKSPLOATACJA APARATURY POMIAROWO-DŹWIĘKOWEJ20D68RACHMISTRZ NASTAW DO STRZELANIA
20D09MOŹDZIERZE SAMOBIEŻNE20D29OBSŁUGA STACJI METEOROLOGICZNEJ20D69OBSŁUGA STACJI DŹWIĘKOWO-POMIAROWEJ
20D10HAUBICE SAMOBIEŻNE20D30OBSŁUGA AUTOTOPOGRAFU20D70OBSŁUGA PRZYRZĄDÓW
20D31OBSŁUGA APARATURY

POMIAROWO-DŹWIĘKOWEJ

20D71POMIAROWO-TOPOGRAFICZNYCH

OBSŁUGA STACJI

KONTROLNO-POMIAROWYCH I TRENAŻERÓW

DO SZKOLENIA OPERATORÓW PPK

20D32OBSŁUGA TECHNICZNA SPRZĘTU ARTYLERII RAKIETOWEJ20D72OBSŁUGA RADIOLOKACYJNEGO ZESTAWU ROZPOZNANIA ARTYLERYJSKIEGO
20D33OBSŁUGA TECHNICZNA SPRZĘTU ARTYLERII LUFOWEJ20D73OBSŁUGA TECHNICZNA SPRZĘTU ARTYLERII RAKIETOWEJ
20D34OBSŁUGA TECHNICZNA SPRZĘTU OPTYCZNO-MIERNICZEGO20D74OBSŁUGA TECHNICZNA SPRZĘTU ARTYLERII LUFOWEJ
20D35OBSŁUGA BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH (BSP)20D75OBSŁUGA TECHNICZNA MOŹDZIERZA
20D36RAKIETY OPERACYJNO-TAKTYCZNE20D76OBSŁUGA TECHNICZNA ZESTAWÓW PPK
20D37OBSŁUGA TECHNICZNA WYRZUTNI RAKIET OPERACYJNO-TAKTYCZNYCH20D77OBSŁUGA TECHNICZNA STACJI DŹWIĘKOWO-POMIAROWEJ
20D38OBSŁUGA MOŹDZIERZA SAMOBIEŻNEGO20D78OBSŁUGA WYRZUTNI RAKIET OPERACYJNO-TAKTYCZNYCH
20D39OBSŁUGA HAUBICY SAMOBIEŻNEJ20D79OBSŁUGA TECHNICZNA WYRZUTNI RAKIET OPERACYJNO-TAKTYCZNYCH
20D40OBSŁUGA ARTYLERYJSKIEGO WOZU DOWODZENIA20D80OBSŁUGA MOŹDZIERZA SAMOBIEŻNEGO
20D41OBSŁUGA TECHNICZNA MOŹDZIERZA SAMOBIEŻNEGO20D81OBSŁUGA HAUBICY SAMOBIEŻNEJ
20D42OBSŁUGA TECHNICZNA HAUBICY SAMOBIEŻNEJ20D82OBSŁUGA ARTYLERYJSKIEGO WOZU DOWODZENIA
20D43OBSŁUGA ZAUTOMATYZOWANYCH SYSTEMÓW KIEROWANIA OGNIEM20D83OBSŁUGA TECHNICZNA MOŹDZIERZA SAMOBIEŻNEGO
20D44OBSŁUGA TECHNICZNA ZAUTOMATYZOWANYCH SYSTEMÓW KIEROWANIA OGNIEM20D84OBSŁUGA TECHNICZNA HAUBICY SAMOBIEŻNEJ
20D85OBSŁUGA ZAUTOMATYZOWANYCH SYSTEMÓW KIEROWANIA OGNIEM
20D86OBSŁUGA TECHNICZNA ZAUTOMATYZOWANYCH SYSTEMÓW KIEROWANIA OGNIEM
22- KORPUS OSOBOWY SIŁ POWIETRZNYCH
A - grupa osobowa sztabowa
specjalności
oficerówpodoficerówszeregowych
symbolnazwasymbolnazwasymbolnazwa
22A01OGÓLNA
22A02ORGANIZACYJNO-UZUPEŁNIENIOWA
I MOBILIZACYJNA
22A03OPERACYJNA
22A04SZKOLENIOWA
B- grupa osobowa pilotów
22B01OGÓLNA22B 21OGÓLNA
22B02PILOT SAMOLOTU BOJOWEGO22B 22PILOT SAMOLOTU TRANSPORTOWEGO
NADDŹWIĘKOWEGOJEDNOSILNIKOWEGO
22B03PILOT SAMOLOTU SZKOLNO-BOJOWEGO22B 23PILOT ŚMIGŁOWCA
22B04PILOT SAMOLOTU SZKOLNO-TRENINGOWEGO
22B05PILOT SAMOLOTU TRANSPORTOWEGO
JEDNOSILNIKOWEGO
22B06PILOT SAMOLOTU TRANSPORTOWEGO
WIELOSILNIKOWEGO
22B07PILOT ŚMIGŁOWCA
C- grupa osobowa nawigatorów
22C01OGÓLNA22C 21OGÓLNA
22C02NAWIGATOR NAPROWADZANIA22C 22NAWIGATOR NAPROWADZANIA
22C03NAWIGATOR STATKU POWIETRZNEGO22C 23NAWIGATOR STATKU POWIETRZNEGO
22C04WYSUNIĘTY NAWIGATOR NAPROWADZANIA22C 24WYSUNIĘTY NAWIGATOR NAPROWADZANIA
LOTNICTWALOTNICTWA
22C05NAWIGATOR - OFICER TAKTYCZNY
22C06IDENTYFIKACJA BOJOWA
D - grupa osobowa pokładowa
22D01OGÓLNA22D21OGÓLNA22D61SPADOCHRONOWA
22D02INSTRUKTOR SPADOCHRONOWY22D22POKŁADOWA OBSŁUGA SAMOLOTU22D62ZABEZPIECZENIE

WYSOKOŚCI OWO-RATOWNICZE

22D03AEROMEDYCZNA22D23POKŁADOWA OBSŁUGA ŚMIGŁOWCA22D63STEWARD/STEWARDESA
22D04POKŁADOWA SAMOLOTÓW I ŚMIGŁOWCÓW22D24POKŁADOWA OBSŁUGA ŁADUNKU
22D05ZABEZPIECZENIE WYSOKOŚCIOWO-

-RATOWNICZE

22D25OBSŁUGA POKŁADOWYCH URZĄDZEŃ ŁĄCZNOŚCI STATKÓW POWIETRZNYCH
22D06POKŁADOWE URZĄDZENIA ŁĄCZNOŚCI STATKÓW POWIETRZNYCH22D26OBSŁUGA URZĄDZEŃ DO WYKRYWANIA I ROZPOZNANIA SKAŻEŃ
22D07SYSTEMY ROZPOZNAWCZO-ZAKŁÓCAJĄCE22D27OBSŁUGA URZĄDZEŃ PPD
22D08INSTRUKTOR TECHNIK LINOWYCH22D28OBSŁUGA URZĄDZEŃ SYSTEMÓW ROZPOZNAWCZO-ZAKŁÓCAJĄCYCH
22D29AEROMEDYCZNA
22D30SPADOCHRONOWA
22D31STRZELEC POKŁADOWY
22D32ZABEZPIECZENIE

WYSOKOŚCI OWO-RATOWNICZE

22D33STEWARD/STEWARDESA
22D34INSTRUKTOR TECHNIK LINOWYCH
E- grupa osobowa ruchu lotniczego
22E01OGÓLNA22E21OGÓLNA22E61OGÓLNA
22E02KONTROLA RUCHU LOTNICZEGO22E22KONTROLA RUCHU LOTNICZEGO
22E03ZABEZPIECZENIE RUCHU LOTNICZEGO22E23SŁUŻBA INFORMACJI POWIETRZNEJ
22E24ZABEZPIECZENIE RUCHU LOTNICZEGO
F- grupa osobowa meteorologiczna
22F01OGÓLNA22F21OGÓLNA22F61OBSŁUGA SPRZĘTU

HYDROMETEOROLOGICZNEGO

22F02HYDROLOGIA LĄDOWA22F22OBSŁUGA STACJI METEOROLOGICZNYCH22F62OBSŁUGA STACJI METEOROLOGICZNYCH W JEDNOSTKACH ARTYLERII NAZIEMNEJ
22F03METEOROLOGIA LOTNICZA22F23METEOROLOGIA LOTNICZA
22F24OBSŁUGA SPRZĘTU METEOROLOGICZNEGO
G - grupa osobowa radiotechniczna
22G 01OGÓLNA22G 21OGÓLNA22G 61OBSŁUGA STACJI RADIOLOKACYJNYCH
22G 02OPRACOWYWANIE DANYCH RADIOLOKACYJNYCH22G 22EKSPLOATACJA PRZYRZĄDÓW ELEKTRONICZNYCH
22G 03RADIOLOKACJA NAZIEMNA22G 23EKSPLOATACJA ZESPOŁÓW

PRĄDOTWÓRCZYCH I ŹRÓDEŁ ZASILANIA

22G 04ZARZĄDZANIE CZĘSTOTLIWOŚCIAMI22G 24OBSŁUGA STACJI RADIOLOKACYJNYCH22G 64OBSŁUGA STACJI

RADIOLOKACYJNO-METEOROLOGICZNYCH JEDNOSTEK RAKIETOWYCH I ARTYLERII

22G 25OBSŁUGA URZĄDZEŃ AUTOMATYZACJI STANOWISK DOWODZENIA22G 65OBSŁUGA URZĄDZEŃ AUTOMATYZACJI STANOWISK DOWODZENIA
22G 26RADIOLOKACJA NAZIEMNA22G 66OBSŁUGA ZESPOŁÓW PRĄDOTWÓRCZYCH I ŹRÓDEŁ ZASILANIA
22G 67OBSŁUGA ZESTAWU

RADIOLOKACYJNO-PRZELICZNIKOWEGO

ARTYLERII PRZECIWLOTNICZEJ

H - grupa osobowa ubezpieczenia lotów
22H 01OGÓLNA22H 21OGÓLNA22H 61OBSŁUGA URZĄDZEŃ RADIOLOKACYJNYCH
22H 22OBSŁUGA URZĄDZEŃ RADIOLOKACYJNYCH22H 62OBSŁUGA URZĄDZEŃ RADIONAWIGACYJNYCH
22H 23OBSŁUGA URZĄDZEŃ RADIONAWIGACYJNYCH22H 63OBSŁUGA WZROKOWYCH POMOCY NAWIGACYJNYCH
22H 24OBSŁUGA WZROKOWYCH POMOCY NAWIGACYJNYCH
I - grupa osobowa bezzałogowych sl:atków powietrznych i wskazywania celów
221 01OGÓLNA22I 21OGÓLNA22I 61OBSŁUGA TECHNICZNA BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH
22I 02OPERATOR BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH22I 22EKSPLOATACJA BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH22I 62OBSŁUGA URZĄDZEŃ TRENINGOWYCH I SYMULATORÓW BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH
22I 03PILOT-OPERATOR BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH22I 23OPERATOR BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH
22I 24OPERATOR URZĄDZEŃ LASEROWYCH
22I 25OPERATOR UZBROJENIA
22I 26PILOT-OPERATOR BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH
22I 27EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ TRENINGOWYCH I SYMULATORÓW
22I 30OPERATOR AEROSTATU
J- grupa osobowa inżynieryjno-lotnicza
22J01OGÓLNA22J21OGÓLNA22J62OBSŁUGA LOTNICZYCH URZĄDZEŃ RADIOELEKTRONICZNYCH
22J04LOTNICZE URZĄDZENIA RADIOELEKTRONICZNE22J24EKSPLOATACJA LOTNICZYCH URZĄDZEŃ RADIOELEKTRONICZNYCH22J65OBSŁUGA OSPRZĘTU LOTNICZEGO
22J05OSPRZĘT LOTNICZY22J26EKSPLOATACJA MASZYN I URZĄDZEŃ LOTNISKOWYCH22J71OBSŁUGA TECHNICZNA SPRZĘTU LOTNICZEGO
22J06EKSPLOATACJA SAMOLOTÓW22J27EKSPLOATACJA OSPRZĘTU LOTNICZEGO22J72OBSŁUGA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA WYSOKOŚCI OWO-RATOWNICZEGO
22J07EKSPLOATACJA ŚMIGŁOWCÓW22J28EKSPLOATACJA SAMOLOTÓW22J74OBSŁUGA TECHNICZNA ŚMIGŁOWCÓW
22J08URZĄDZENIA NAZIEMNEJ OBSŁUGI STATKÓW POWIETRZNYCH22J30EKSPLOATACJA SPRZĘTU LOTNICZEGO22J78OBSŁUGA UZBROJENIA LOTNICZEGO
22J09SPRZĘT I WYPOSAŻENIE WYSOKOŚCIOWO-RATOWNICZE22J31EKSPLOATACJA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA WYSOKOŚCI OWO-RATOWNICZEGO22J80OBSŁUGA URZĄDZEŃ AWIONIKI
22J10UZBROJENIE LOTNICZE22J33EKSPLOATACJA ŚMIGŁOWCÓW22J81OBSŁUGA LOTNICZYCH ZESPOŁÓW NAPĘDOWYCH
22J11URZĄDZENIA AWIONI KI22J37EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ NAZIEMNEJ OBSŁUGI STATKÓW POWIETRZNYCH22J82OBSŁUGA TECHNICZNA SAMOLOTÓW
22J12LOTNICZE ZESPOŁY NAPĘDOWE22J38EKSPLOATACJA UZBROJENIA LOTNICZEGO22J83OBSŁUGA URZĄDZEŃ NAZIEMNEJ OBSŁUGI STATKÓW POWIETRZNYCH
22J13STATKI POWIETRZNE22J40EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ AWIONIKI22J84OBSŁUGA TECHNICZNA STATKÓW POWIETRZNYCH
22J41EKSPLOATACJA LOTNICZYCH ZESPOŁÓW NAPĘDOWYCH
22J42EKSPLOATACJA STATKÓW POWIETRZNYCH
K- grupa osobowa odzyskiwania personelu
22K01ODZYSKIWANIE PERSONELU22K21POSZUKIWANIE I RATOWNICTWO22K61POSZUKIWANIE I RATOWNICTWO
22K22PRZYGOTOWANIE PERSONELU NARAŻONEGO NA IZOLACJĘ22K62PRZYGOTOWANIE PERSONELU NARAŻONEGO NA IZOLACJĘ
24 - KORPUS OSOBOWY MARYNARKI WOJENNEJ
A - grupa osobowa sztabowa
specjalności
oficerówpodoficerówszeregowych
symbolnazwasymbolnazwasymbolnazwa
24A 01OGÓLNA
24A 02ORGANIZACYJNO-UZUPEŁNIENIOWA I MOBILIZACYJNA
24A 03OPERACYJNA
24A 04SZKOLENIOWA
B - grupa osobowa pokładowa
24B 01OGÓLNA24B 21OGÓLNA24B 61OBSŁUGA URZĄDZEŃ POKŁADOWYCH
24B 02OKRĘTY PODWODNE24B 22BOSMAN OKRĘTOWY24B 62OBSŁUGA URZĄDZEŃ SYGNALIZACYJNYCH
24B 03OKRĘTY NAWODNE24B 23OKRĘTY NAWODNE
24B 04OKRĘTY POMOCNICZE, BAZOWE ŚRODKI PŁYWAJĄCE I JACHTY24B 24OKRĘTY PODWODNE
24B 05TRANSPORT MORSKI24B 25OKRĘTY POMOCNICZE, BAZOWE ŚRODKI PŁYWAJĄCE I JACHTY
C - grupa osobowa broni rakietowej, artylerii, broni podwodnej i hydroakustyki
24C 01OGÓLNA24C 21EKSPLOATACJA ARTYLERII OKRĘTOWEJ24C 61OBSŁUGA I NAPRAWA ARTYLERII OKRĘTOWEJ MAŁEGO KALIBRU
24C 02ARTYLERIA24C 22EKSPLOATACJA MIN, TRAŁÓW I BOMB GŁĘBINOWYCH24C 62OBSŁUGA I NAPRAWA ARTYLERII OKRĘTOWEJ ŚREDNIEGO KALIBRU
24C 03BROŃ MINOWO-TRAŁOWA24C 23EKSPLOATACJA PRZYRZĄDÓW KIEROWANIA STRZELANIEM24C 63OBSŁUGA KOMORY AMUNICYJNEJ
24C 04BROŃ PODWODNA24C 24EKSPLOATACJA TORPED I OKRĘTOWYCH WYRZUTNI TORPEDOWYCH24C 64OBSŁUGA MIN, TRAŁÓW I BOMB GŁĘBINOWYCH
24C 05BROŃ RAKIETOWA24C 25EKSPLOATACJA WYRZUTNI I RAKIETW-W24C 65OBSŁUGA PRZYRZĄDÓW KIEROWANIA STRZELANIEM
24C 06EKSPLOATACJA SYSTEMÓW RAKIETOWYCH24C 26EKSPLOATACJA WYRZUTNI I RAKIETW-P24C 66OBSŁUGA TORPED I OKRĘTOWYCH WYRZUTNI TORPEDOWYCH
24C 27EKSPLOATACJA RAKIETW-W24C 67OBSŁUGA WYRZUTNI I RAKIETW-W
24C 28EKSPLOATACJA RAKIET W-P24C 68OBSŁUGA WYRZUTNI I RAKIET W-P
24C 29

24C 30

EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ HYDROAKUSTYCZNYCH

EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ZAKŁÓCEŃ

24C 69

24C 70

OBSŁUGA URZĄDZEŃ HYDROAKUSTYCZNYCH

OBSŁUGA URZĄDZEŃ ZAKŁÓCEŃ

24C 31EKSPLOATACJA SYSTEMÓW RAKIETOWYCH Z-W24C 71OBSŁUGA RAKIET W-W
24C 32STERNIK ŁODZI BOJOWYCH24C 72OBSŁUGA RAKIET W-P
24C 73OBSŁUGA SYSTEMÓW RAKIETOWYCH Z-W
24C 74STERNIK ŁODZI BOJOWYCH
24C 75OBSŁUGA STACJI RADIOLOKACYJNYCH BRZEGOWYCH
24C 76OBSŁUGA STACJI RADIOLOKACYJNYCH OKRĘTOWYCH
24C 77OBSŁUGA STACJI RADIOLOKACYJNYCH OKRĘTOWYCH KIEROWANIA STRZELANIEM
D- grupa osobowa nawigacyjna i hycrograficzna
24D 01OGÓLNA24D 21HYDROLOGIA MORSKA24D 61OBSŁUGA OKRĘTOWYCH URZĄDZEŃ NAWIGACYJNYCH
24D 02HYDROLOGIA MORSKA24D 22EKSPLOATACJA OKRĘTOWYCH URZĄDZEŃ HYDROGRAFICZNYCH24D 62OBSŁUGA OKRĘTOWYCH URZĄDZEŃ HYDROGRAFICZNYCH
24D 23EKSPLOATACJA OKRĘTOWYCH URZĄDZEŃ NAWIGACYJNYCH24D 63OBSŁUGA OKRĘTOWYCH URZĄDZEŃ HYDROMETEOROLOGICZNYCH
24D 24EKSPLOATACJA OKRĘTOWYCH URZĄDZEŃ

HYDROMETEOROLOGICZNYCH

E- grupa osobowa ratownictwa morskiego
24E 01OGÓLNA24E 21EKSPLOATACJA ŁODZI RATOWNICZEJ24E 61OBSŁUGA URZĄDZEŃ RATOWNICZYCH
24E 02DZIAŁANIA RATOWNICZE24E 22EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ I SPRZĘTU NURKOWEGO24E 62OBSŁUGA ŁODZI RATOWNICZEJ
24E 03EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ NURKOWYCH24E 23EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ RATOWNICZYCH24E 63OBSŁUGA POJAZDU PODWODNEGO TYPU ROV
24E 04EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ RATOWNICZYCH24E 24EKSPLOATACJA POJAZDU PODWODNEGO TYPU ROV24E 64OBSŁUGA URZĄDZEŃ I SPRZĘTU NURKOWEGO
24E 25EKSPLOATACJA SYSTEMU SPORZĄDZANIA MIESZANIN ODDECHOWYCH24E 65OBSŁUGA SYSTEMU SPORZĄDZANIA MIESZANIN ODDECHOWYCH
24E 26EKSPLOATACJA KOMORY DEKOMPRESYJNEJ24E 66OBSŁUGA DZWONU NURKOWEGO
24E 67OBSŁUGA KOMORY DEKOMPRESYJNEJ
F- grupa osobowa działań nurkowych
24F01NURKOWE DZIAŁANIA INŻYNIERYJNE24F21NURKOWE DZIAŁANIA INŻYNIERYJNE24F61NURKOWE DZIAŁANIA INŻYNIERYJNE
24F02NURKOWE DZIAŁANIA MINERSKIE24F22NURKOWE DZIAŁANIA MINERSKIE24F62NURKOWE DZIAŁANIA MINERSKIE
24F03NURKOWE DZIAŁANIA BOJOWE24F23NURKOWE DZIAŁANIA BOJOWE24F63NURKOWE DZIAŁANIA BOJOWE
24F04NURKOWE DZIAŁANIA RATOWNICZE24F24NURKOWE DZIAŁANIA RATOWNICZE24F64NURKOWE DZIAŁANIA RATOWNICZE
T- grupa osobowa techniczna
24T01OGÓLNA24T21OGÓLNA24T61OBSŁUGA KOTŁÓW I MECHANIZMÓW PAROWYCH
24T02EKSPLOATACJA OKRĘTOWYCH SYSTEMÓW NAPĘDOWYCH24T22EKSPLOATACJA KOTŁÓW I MECHANIZMÓW PAROWYCH24T62OBSŁUGA TECHNICZNA SILNIKÓW SPALINOWYCH
24T03EKSPLOATACJA SPRZĘTU OBRONY BIERNEJ OKRĘTU24T23EKSPLOATACJA SILNIKÓW SPALINOWYCH24T63OBSŁUGA SYSTEMÓW WODNO-PALIWOWYCH I POWIETRZNYCH
24T04EKSPLOATACJA SPRZĘTU I UZBROJENIA MORSKIEGO24T24EKSPLOATACJA SPRZĘTU NAWIGACYJNEGO24T64OBSŁUGA TURBIN GAZOWYCH
24T05EKSPLOATACJA SYSTEMÓW

DE MAG N ETYŻACY J NYC H

24T25EKSPLOATACJA SYSTEMÓW WODNO-

-PALIWOWYCH I POWIETRZNYCH

24T65OBSŁUGA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH
24T06EKSPLOATACJA SYSTEMÓW OGÓLNOOKRĘTOWYCH24T26EKSPLOATACJA TURBIN GAZOWYCH24T66OBSŁUGA URZĄDZEŃ ELEKTROTECHNICZNYCH
24T07EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ OBRONY PRZECIWAWARYJNEJ24T27EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ DEMAGNETYZACYJNYCH24T67OBSŁUGA URZĄDZEŃ DEMAGNETYZACYJNYCH
24T28EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH24T68OBSŁUGA URZĄDZEŃ I SPRZĘTU OBRONY PRZECIWAWARYJNEJ
24T29EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ELEKTROTECHNICZNYCH24T69OBSŁUGA SYSTEMÓW RAKIETOWYCH Z-W
24T30EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ PORTOWYCH
24T31EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ TECHNICZNO-

-OKRĘTOWYCH

24T32EKSPLOATACJA SPRZĘTU

HYDROGRAFICZNEGO

24T33EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ I SPRZĘTU OBRONY PRZECIWAWARYJNEJ
24T34EKSPLOATACJA SYSTEMÓW RAKIETOWYCH Z-W
26 - KORPUS OSOBOWY WOJSK SPECJALNYCH
A - grupa osobowa sztabowa
specjalności
oficerówpodoficerówszeregowych
symbolnazwasymbolnazwasymbolnazwa
26A 01OGÓLNA
26A 02ORGANIZACYJNO-UZUPEŁNIENIOWA I MOBILIZACYJNA
26A 03OPERACYJNA
26A 04SZKOLENIOWA
B - grupa osobowa lądowych działań specjalnych
26B 01OGÓLNA26B 21OGÓLNA26B 61OPERACJE SPECJALNE
26B 02OPERACJE SPECJALNE26B 22OPERACJE SPECJALNE26B 62OPERACJE PRZECIWTERRORYSTYCZNE
26B 03OPERACJE PRZECIWTERRORYSTYCZNE26B 23OPERACJE PRZECIWTERRORYSTYCZNE26B 63PŁETWONUREK BOJOWY OPERACJI SPECJALNYCH
26B 04NURKOWE DZIAŁANIA BOJOWE26B 24PŁETWONUREK BOJOWY OPERACJI SPECJALNYCH26B 64SNAJPER
26B 25SNAJPER26B 65STERNIK ŁODZI BOJOWEJ OPERACJI SPECJALNYCH
26B 26STERNIK ŁODZI BOJOWEJ OPERACJI SPECJALNYCH
26B 27OBSERWATOR
C - grupa osobowa morskich działań specjalnych
26C 01OGÓLNA26C 21OGÓLNA26C 61MORSKIE DZIAŁANIA SPECJALNE
26C 02MORSKIE DZIAŁANIA SPECJALNE26C 22MORSKIE DZIAŁANIA SPECJALNE26C 62MORSKIE OPERACJE

PRZECIWTERRORYSTYCZNE

26C 03MORSKIE OPERACJE

PRZECIWTERRORYSTYCZNE

26C 23MORSKIE OPERACJE

PRZECIWTERRORYSTYCZNE

26C 63STERNIK ŁODZI BOJOWEJ OPERACJI SPECJALNYCH
26C 04PŁETWONUREK BOJOWY OPERACJI SPECJALNYCH26C 24STERNIK ŁODZI BOJOWEJ OPERACJI SPECJALNYCH26C 64PŁETWONUREK BOJOWY OPERACJI SPECJALNYCH
26C 25PŁETWONUREK BOJOWY OPERACJI SPECJALNYCH26C 65SNAJPER
26C 26SNAJPER
D- grupa osobowa wsparcia i zabezpieczenia działań specjalnych
26D01OGÓLNA26D21OGÓLNA26D61ZABEZPIECZENIE OPERACJI PRZECIWTERRORYSTYCZNYCH
26D02ZABEZPIECZENIE BYTOWANIA I PRZETRWANIA W OPERACJACH SPECJALNYCH26D22ZABEZPIECZENIE BYTOWANIA I PRZETRWANIA W OPERACJACH SPECJALNYCH26D62ZABEZPIECZENIE OPERACJI SPECJALNYCH
26D03ZABEZPIECZENIE EOD OPERACJI SPECJALNYCH26D23ZABEZPIECZENIE EOD OPERACJI SPECJALNYCH26D63ZABEZPIECZENIE OPBMR OPERACJI SPECJALNYCH
26D04ZABEZPIECZENIE IED OPERACJI SPECJALNYCH26D24ZABEZPIECZENIE IED OPERACJI SPECJALNYCH
26D05ZABEZPIECZENIE OPERACJI PRZECIWTERRORYSTYCZNYCH26D25ZABEZPIECZENIE PIROTECHNICZNE
26D06ZABEZPIECZENIE OPERACJI SPECJALNYCH26D26ZABEZPIECZENIE OPERACJI PRZECIWTERRORYSTYCZNYCH
26D07INSTRUKTOR WALKI W BLISKIM KONTAKCIE OPERACJI SPECJALNYCH26D27ZABEZPIECZENIE OPERACJI SPECJALNYCH
26D08TECHNIKI WYSOKOGÓRSKIE W OPERACJACH SPECJALNYCH26D28INSTRUKTOR WALKI W BLISKIM KONTAKCIE OPERACJI SPECJALNYCH
26D09ZABEZPIECZENIE OPBMR OPERACJI SPECJALNYCH26D29TECHNIKI WYSOKOGÓRSKIE W OPERACJACH SPECJALNYCH
26D30ZABEZPIECZENIE OPBMR OPERACJI SPECJALNYCH
27 - KORPUS OSOBOWY WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ
A - grupa osobowa sztabowa
specjalności
oficerówpodoficerówszeregowych
symbolnazwasymbolnazwasymbolnazwa
27A 01OGÓLNA
27A 02ORGANIZACYJNO-UZUPEŁNIENIOWA I MOBILIZACYJNA
27A 03OPERACYJNA
27A 04SZKOLENIOWA
27A 05WSPÓŁPRACA CYWILNO-WOJSKOWA
B - grupa osobowa lekkiej piechoty
27B 01OGÓLNA27B 21OGÓLNA27B 61LEKKA PIECHOTA
27B 22LEKKA PIECHOTA27B 62STRZELEC WYBOROWY LEKKIEJ PIECHOTY
27B 23STRZELEC WYBOROWY LEKKIEJ PIECHOTY
C - grupa osobowa bezzałogowych sltatków powietrznych - amunicji krążącej
27C 01OGÓLNA27C 21OGÓLNA27C 61OPERATOR BSP - AMUNICJI KRĄŻĄCEJ
27C 22OPERATOR BSP - AMUNICJI KRĄŻĄCEJ27C 62EKSPLOATACJA BSP - AMUNICJI KRĄŻĄCEJ
28 - KORPUS OSOBOWY ŁĄCZNOŚCI 1 INFORMATYKI
A - grupa osobowa sztabowa
specjalności
oficerówpodoficerówszeregowych
symbolnazwasymbolnazwasymbolnazwa
28A 01OGÓLNA
28A 02OPERACYJNA
28A 03SZKOLENIOWA
B - grupa osobowa eksploatacji systemów łączności
28B 01OGÓLNA28B 21OGÓLNA28B 61BUDOWA I OBSŁUGA POLOWYCH SIECI KABLOWYCH
28B 62OBSŁUGA URZĄDZEŃ ZAUTOMATYZOWANYCH SYSTEMÓW DOWODZENIA I KIEROWANIA ŚRODKAMI WALKI
28B 03MOBILNE SYSTEMY ŁĄCZNOŚCI28B 23BUDOWA I OBSŁUGA POLOWYCH SIECI KABLOWYCH28B 63OBSŁUGA URZĄDZEŃ I CENTRAL TELEFONICZNYCH
28B 04STACJONARNE SYSTEMY ŁĄCZNOŚCI28B 64OBSŁUGA WOJSKOWEJ POCZTY POLOWEJ
28B 05ZARZĄDZANIE CZĘSTOTLIWOŚCIAMI28B 25OBSŁUGA APARATOWNI I URZĄDZEŃ ZAUTOMATYZOWANYCH SYSTEMÓW DOWODZENIA I KIEROWANIA ŚRODKAMI WALKI28B 65OBSŁUGA RADIOSTACJI MAŁEJ MOCY
28B 06ORGANIZACJA SYSTEMÓW ŁĄCZNOŚCI28B 26OBSŁUGA URZĄDZEŃ RADIOWYCH28B 66OBSŁUGA RADIOSTACJI ŚREDNIEJ MOCY
28B 07PROJEKTOWANIE I BUDOWA SYSTEMÓW ŁĄCZNOŚCI28B 27OBSŁUGA URZĄDZEŃ I CENTRAL TELEFONICZNYCH28B 67OBSŁUGA RADIOSTACJI DUŻEJ MOCY
28B 08KIEROWANIE WDRAŻANIEM I EKSPLOATACJĄ SYSTEMÓW ŁĄCZNOŚCI28B 28OBSŁUGA WOJSKOWEJ POCZTY POLOWEJ28B 68OBSŁUGA URZĄDZEŃ ŁĄCZNOŚCI SATELITARNEJ
28B 09PROJEKTOWANIE I ZARZĄDZANIE SIECIAMI TAKTYCZNYCH SYSTEMÓW TRANSMISJI

DANYCH

28B 29OBSŁUGA RADIOSTACJI LOTNICZEJ28B 69OBSŁUGA URZĄDZEŃ RADIOLINIOWYCH I TROPOSFERYCZNYCH
28B 30OBSŁUGA RADIOSTACJI OKRĘTOWEJ28B 70OBSŁUGA URZĄDZEŃ ZASILAJĄCYCH
28B 31OBSŁUGA RADIOSTACJI POLA WALKI28B 71OBSŁUGA URZĄDZEŃ ŁADOWANIA AKUMULATORÓW
28B 32OBSŁUGA URZĄDZEŃ I APARATOWNI KOMUTACYJNYCH28B 72OBSŁUGA URZĄDZEŃ WOZU DOWODZENIA
28B 33OBSŁUGA URZĄDZEŃ I APARATOWNI TRANSMISYJNYCH28B 73OBSŁUGA URZĄDZEŃ KOMUTACYJNYCH
28B 34OBSŁUGA STACJI I URZĄDZEŃ ŁĄCZNOŚCI SATELITARNEJ28B 74OBSŁUGA URZĄDZEŃ APARATOWNI KOMUTACYJNYCH
28B 35OBSŁUGA STACJI I URZĄDZEŃ

RADIOLINIOWYCH I TROPOSFERYCZNYCH

28B 75OBSŁUGA URZĄDZEŃ TRANSMISYJNYCH
28B 36OBSŁUGA STACJI I URZĄDZEŃ ZASILAJĄCYCH I ŁADOWANIA AKUMULATORÓW28B 76OBSŁUGA URZĄDZEŃ APARATOWNI TRANSMISYJNYCH
28B 77OBSŁUGA URZĄDZEŃ APARATOWNI TELEINFORMATYCZNYCH
28B 38OBSŁUGA WOZÓW DOWODZENIA28B 78OBSŁUGA URZĄDZEŃ APARATOWNI RADIODOSTĘPU
28B 39OBSŁUGA APARATOWNI

TELEINFORMATYCZNYCH

28B 79OBSŁUGA URZĄDZEŃ APARATOWNI ZARZĄDZANIA
28B 40OBSŁUGA URZĄDZEŃ KOMUTACYJNYCH I TRANSMISYJNYCH28B 80ADMINISTROWANIE I EKSPLOATACJA POLOWEJ INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ I KOMPUTEROWEJ
28B 41OBSŁUGA APARATOWNI RADIODOSTĘPU
28B 42OBSŁUGA APARATOWNI ZARZĄDZANIA
28B 43OBSŁUGA URZĄDZEŃ

WIDEOKONFERENCYJNYCH

28B 44OBSŁUGA TELEFONICZNYCH SIECI ABONENCKICH
28B 45ZARZĄDZANIE CZĘSTOTLIWOŚCIAMI
28B 46ZARZĄDZANIE SIECIAMI TAKTYCZNYCH SYSTEMÓW TRANSMISJI DANYCH
C - grupa osobowa projektowo-programowa informatyki
28C 01OGÓLNA28C 21APLIKACYJNE TESTOWANIE BAZ DANYCH
28C 02ANALIZA PROCESOWA28C 22KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRACY SZTABOWO-BIU ROWE J
28C 03BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW

INFORMATYCZNYCH I OPROGRAMOWANIA

28C 23PROJEKTOWANIE I KONFIGUROWANIE LOKALNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH
28C 04GRAFIKA I SYSTEMY MULTIMEDIALNE28C 24PROJEKTOWANIE OPROGRAMOWANIA I BAZ DANYCH
28C 05INŻYNIERIA SYSTEMÓW I OPROGRAMOWANIA28C 25TESTOWANIE FUNKCJONOWANIA URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ ICH OPROGRAMOWANIA
28C06KIEROWANIE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI28C26TESTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH
28C07NORMALIZACJA I STANDARYZACJA PROJEKTOWA28C27BUDOWA I MODYFIKOWANIE STRON WWW I DANYCH MULTIMEDIALNYCH
28C08PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH
28C09PROJEKTOWANIE SIECI KOMPUTEROWYCH I SYSTEMÓW OPERACYJNYCH
28C10PROJEKTOWANIE INFORMATYCZNYCH

SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA

28C11SYSTEMY WSPOMAGANIA DECYZJI
28C12SYMULACJA KOMPUTEROWA
28C15INTERNET RZECZY
28C16PROJEKTOWANIE MOBILNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH
28C17ANALIZA SYSTEMOWA
28C18ANALIZA DANYCH (BIG DATA)
D- grupa osobowa eksploatacji systemów informatycznych
28D01OGÓLNA28D21OGÓLNA28D61OBSŁUGA TECHNICZNA LOKALNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH
28D02ADMINISTROWANIE PORTALAMI INFORMACYJNYMI28D22ADMINISTROWANIE OBIEKTOWYMI BAZAMI DANYCH28D62OBSŁUGA APARATOWNI INFORMATYCZNEJ
28D03ANALIZA SYSTEMOWA28D23ADMINISTROWANIE PORTALAMI INFORMACYJNYMI28D63ROZWIJANIE LOKALNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH
28D04BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH28D24ADMINISTROWANIE OBIEKTOWYMI SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI
28D05INŻYNIERIA SYSTEMÓW28D25ARCHIWIZOWANIE I ODTWARZANIE BAZ DANYCH
28D06KIEROWANIE I ZARZĄDZANIE

PRZEDSIĘWZIĘCIAMI INFORMATYCZNYMI

28D26BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH
28D07KIEROWANIE WDRAŻANIEM I EKSPLOATACJĄ SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH28D27DOKUMENTOWANIE UŻYTKOWANIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I SIECI KOMPUTEROWYCH
28D 08NORMALIZACJA I STANDARYZACJA SYSTEMOWA28D 28EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW IDENTYFIKACJI BOJOWEJ
28D 09SYSTEMY I URZĄDZENIA IDENTYFIKACJI BOJOWEJ28D 29EKSPLOATACJA INFRASTRUKTURY KOMPUTEROWEJ
28D 10UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ28D 30EKSPLOATACJA INFRASTRUKTURY URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH
28D 11ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE SIECIAMI TELEINFORMATYCZNYMI28D 31ZABEZPIECZENIE INFORMATYCZNE PRACY DOWÓDZTWA/SZTABU, ĆWICZEŃ I TRENINGÓW SZTABOWYCH
28D 12ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI ORAZ BAZAMI DANYCH28D 32ZABEZPIECZENIE TECHNICZNE

BEZPIECZEŃSTWA TELEINFORMATYCZNEGO

28D 13ZAUTOMATYZOWANE SYSTEMY DOWODZENIA I KIEROWANIA ŚRODKAMI

WALKI

28D 33ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE LOKALNYMI SIECIAMI KOMPUTEROWYMI
28D 14WDRAŻANIE I EKSPLOATACJA SYSTEMÓW MONITOROWANIA I POŁOŻENIA WOJSK WŁASNYCH28D 34ZABEZPIECZENIE INFORMATYCZNE PRACY ZAUTOMATYZOWANYCH SYSTEMÓW DOWODZENIA I KIEROWANIA ŚRODKAMI WALKI
28D 35OBSŁUGA APARATOWNI INFORMATYCZNEJ
28D 36OBSŁUGA URZĄDZEŃ MONITOROWANIA I POŁOŻENIA WOJSK WŁASNYCH
28D 37ROZWIJANIE I EKSPLOATACJA MOBILNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH
T - grupa osobowa techniczna
28T 01OGÓLNA28T 21OGÓLNA28T 61NAPRAWA KABLI I OSPRZĘTU KABLOWEGO
28T 02LOGISTYCZNE ZABEZPIECZENIE SYSTEMÓW ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI28T 22ZABEZPIECZENIE SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO28T 62NAPRAWA NAMIERNIKÓW RADIOWYCH
28T 03EKSPLOATACJA TAKTYCZNYCH SYSTEMÓW TRANSMISJI DANYCH28T 23ZABEZPIECZENIE SPRZĘTU RADIOWEGO I RADIOLINIOWEGO28T 63NAPRAWA SPRZĘTU RADIOLINIOWEGO
28T 04LOGISTYCZNE ZABEZPIECZENIE TAKTYCZNYCH SYSTEMÓW TRANSMISJI DANYCH28T 24ZABEZPIECZENIE SPRZĘTU ŁĄCZNOŚCI28T 64NAPRAWA SPRZĘTU RADIOWEGO I RADIOTELEFONICZNEGO
28T 25ZABEZPIECZENIE STACJI ZASILANIA I ZESPOŁÓW PRĄDOTWÓRCZYCH28T 65NAPRAWA URZĄDZEŃ KOMUTACYJNYCH
28T 26ZABEZPIECZENIE URZĄDZEŃ ZASILANIA I ŁADOWANIA AKUMULATORÓW28T 66NAPRAWA URZĄDZEŃ TELETRANSMISYJNYCH
28T 27ZABEZPIECZENIE URZĄDZEŃ ZAUTOMATYZOWANYCH SYSTEMÓW DOWODZENIA I KIEROWANIA ŚRODKAMI WALKI28T 67OBSŁUGA TECHNICZNA URZĄDZEŃ INFORMATYCZNYCH
28T 28ZABEZPIECZENIE SIECI KABLOWYCH I OSPRZĘTU KABLOWEGO28T 68OBSŁUGA TECHNICZNA STACJI ZASILANIA, AKUMULATORÓW ORAZ ZESPOŁÓW PRĄDOTWÓRCZYCH
28T 69OBSŁUGA TECHNICZNA SIECI INFORMATYCZNYCH
28T 30ZABEZPIECZENIE APARATOWNI TELEINFORMATYCZNYCH28T 70OBSŁUGA TECHNICZNA URZĄDZEŃ APARATOWNI TELEINFORMATYCZNYCH
28T 31ZABEZPIECZENIE URZĄDZEŃ KOMUTACYJNYCH I TRANSMISYJNYCH28T 71OBSŁUGA TECHNICZNA URZĄDZEŃ KOMUTACYJNYCH I TRANSMISYJNYCH
28T 32ZABEZPIECZENIE APARATOWNI RADIODOSTĘPU28T 72OBSŁUGA TECHNICZNA URZĄDZEŃ APARATOWNI RADIODOSTĘPU
28T 33ZABEZPIECZENIE APARATOWNI ZARZĄDZANIA28T 73OBSŁUGA TECHNICZNA URZĄDZEŃ APARATOWNI ZARZĄDZANIA
28T 34ZABEZPIECZENIE URZĄDZEŃ WIDEOKONFERENCYJNYCH28T 74OBSŁUGA TECHNICZNA URZĄDZEŃ

WIDEOKONFERENCYJNYCH

28T 35ZABEZPIECZENIE TAKTYCZNYCH SYSTEMÓW TRANSMISJI DANYCH
29 - KORPUS OSOBOWY KRYPTOLOGII 1 CYBERBEZPIECZEŃSTWA
A - grupa osobowa kryptologii
specjalności
oficerówpodoficerówszeregowych
symbolnazwasymbolnazwasymbolnazwa
29A 01OGÓLNA29A 21OGÓLNA29A 61OGÓLNA
B - grupa osobowa cyberbezpieczeństwa
29B 01OGÓLNA29B 21OGÓLNA29B 61OGÓLNA
30- KORPUS OSOBOWY ROZPOZNANIA 1 WALKI RADIOELEKTRONICZNEJ
A - grupa osobowa rozpoznania ogólnego
specjalności
oficerówpodoficerówszeregowych
symbolnazwasymbolnazwasymbolnazwa
30A01OGÓLNA30A21OGÓLNA30A61OPERATOR TAKTYCZNYCH RADARÓW POLA WALKI
30A03ROZPOZNANIE SPECJALNE30A62ZWIADOWCA
30A04ROZPOZNANIE OSOBOWE30A23ROZPOZNANIE OSOBOWE30A63ROZPOZNANIE SPECJALNE
30A05ROZPOZNANIE DALEKIE30A24ROZPOZNANIE SPECJALNE30A64ROZPOZNANIE DALEKIE
30A06ROZPOZNANIE OBRAZOWE30A25ROZPOZNANIE DALEKIE30A66OBSŁUGA URZĄDZEŃ ROZPOZNANIA OBRAZOWEGO
30A07ROZPOZNANIE POWIETRZNE30A26ROZPOZNANIE - OPERATOR BSP30A67OBSŁUGA BSP
30A08ROZPOZNANIE MORSKIE30A27ROZPOZNANIE SPECJALNE - OPERATOR OBRAZOWYCH ŚRODKÓW ROZPOZNANIA
30A28INTERPRETACJA I OPRACOWYWANIE WYNIKÓW POWIETRZNEGO ROZPOZNANIA OBRAZOWEGO
30A29OBSŁUGA LOTNICZYCH URZĄDZEŃ ROZPOZNANIA OBRAZOWEGO
B - grupa osobowa rozpoznania i zakłóceń elektronicznych
30B01OGÓLNA30B21OGÓLNA30B61OBSŁUGA NAMIERNIKA RADIOWEGO KF
30B02SYSTEMY ROZPOZNANIA I ZAKŁÓCEŃ RADIOWYCH30B22EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ROZPOZNANIA RADIOWEGO30B62OBSŁUGA NAMIERNIKA RADIOWEGO UKF
30B03SYSTEMY ROZPOZNANIA I ZAKŁÓCEŃ RADIOLOKACYJNYCH30B23EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ NAMIERZANIA RADIOWEGO30B63OBSŁUGA ROZPOZNAWCZEGO URZĄDZENIA PRZECHWYTU SYGNAŁÓW RADIOTELEFONICZNYCH
30B04SYSTEMY ROZPOZNANIA ŁĄCZNOŚCI SATELITARNEJ30B24EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ZAKŁÓCANIA RADIOWEGO30B64OBSŁUGA ROZPOZNAWCZEGO URZĄDZENIA PRZECHWYTU SYGNAŁÓW RADIOTELEGRAFICZNYCH
30B25EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ROZPOZNANIA SYSTEMÓW RADIOLOKACYJNYCH30B65OBSŁUGA ROZPOZNAWCZEGO URZĄDZENIA PRZECHWYTU SYGNAŁÓW RADIOTELEFONICZNYCH ZAKRESU KF I RADIODALEKOPISOWYCH
30B26EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ZAKŁÓCANIA RADIOLOKACYJNEGO30B66OBSŁUGA STACJI ZAKŁÓCEŃ RADIOWYCH KF
30B 27EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ROZPOZNANIA ŁĄCZNOŚCI SATELITARNEJ30B 67OBSŁUGA STACJI ZAKŁÓCEŃ RADIOWYCH UKF
30B 28ANALIZA TECHNICZNA SYGNAŁÓW30B 68OBSŁUGA URZĄDZEŃ ROZPOZNANIA SYSTEMÓW RADIOLOKACYJNYCH
30B 29INTERPRETACJA I OPRACOWYWANIE WYNIKÓW ROZPOZNANIA ELEKTRONICZNEGO30B 69OBSŁUGA STACJI ZAKŁÓCEŃ RADIOLOKACYJNYCH
30B 70OBSŁUGA ROZPOZNAWCZEGO URZĄDZENIA ŁĄCZNOŚCI SATELITARNEJ
30B 71OBSŁUGA URZĄDZEŃ INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW ROZPOZNANIA

I PRZECIWDZIAŁANIA

C - grupa osobowa geograficzna
30C 01OGÓLNA30C 21OGÓLNA30C 61POMIAROWY
30C 02GEODEZYJNA30C 22GEODEZYJNA30C 62POLIGRAFICZNA
30C 03KARTOGRAFICZNA30C 23KARTOGRAFICZNA
30C 04GEOGRAFICZNA30C 24GEOINFORMATYCZNA
30C 05TOPOGRAFICZNA30C 25POLIGRAFICZNA
30C 06GEOINFORMATYCZNA
30C 07POLIGRAFICZNA
T - grupa osobowa techniczna
30T 01OGÓLNA30T 21OGÓLNA30T 61NAPRAWA SPRZĘTU ROZPOZNANIA I PRZECIWDZIAŁANIA ELEKTRONICZNEGO
30T 02INFORMATYCZNE SYSTEMY OBRÓBKI INFORMACJI ROZPOZNAWCZYCH30T 22EKSPLOATACJA ŚRODKÓW TECHNICZNYCH

OPERACJI PSYCHOLOGICZNYCH

30T 62NAPRAWA SPRZĘTU GEOGRAFICZNEGO
30T 03TECHNICZNE ZABEZPIECZENIE SPRZĘTU ROZPOZNANIA I ZAKŁÓCEŃ ELEKTRONICZNYCH30T 23EKSPLOATACJA ŚRODKÓW TECHNICZNYCH OPERACJI SPECJALNYCH
30T 04EKSPLOATACJA LOTNICZYCH SYSTEMÓW ROZPOZNANIA ZAKŁÓCEŃ30T 24EKSPLOATACJA ŚRODKÓW TECHNICZNYCH ROZPOZNANIA
30T 05EKSPLOATACJA SPRZĘTU GEOGRAFICZNEGO30T 25EKSPLOATACJA I NAPRAWA SPRZĘTU

ROZPOZNANIA I ZAKŁÓCEŃ ELEKTRONICZNYCH

30T 26EKSPLOATACJA I NAPRAWA SPRZĘTU ROZPOZNANIA ŁĄCZNOŚCI SATELITARNEJ
30T 27EKSPLOATACJA I NAPRAWA LOTNICZYCH URZĄDZEŃ FOTOGRAFICZNYCH
30T 28OBSŁUGA TECHNICZNA SPRZĘTU GEOGRAFICZNEGO
32- KORPUS OSOBOWY PRZECIWLOTNICZY
A- grupa osobowa artylerii przeciwlotniczej
specjalności
oficerówpodoficerówszeregowych
symbolnazwasymbolnazwasymbolnazwa
32A01OGÓLNA32A21OGÓLNA32A61ROZPOZNANIE
32A02ROZPOZNANIE32A22ROZPOZNANIE32A62OBSŁUGA DALMIERZA
32A03ZESTAWY ARTYLERYJSKIE32A23ZESTAWY ARTYLERYJSKIE32A63OBSŁUGA ARMATY PRZECIWLOTNICZEJ
32A04ZESTAWY ARTYLERYJSKO-RAKIETOWE32A24ZESTAWY ARTYLERYJSKO-RAKIETOWE32A64OBSŁUGA SAMOBIEŻNEJ ARMATY PRZECIWLOTNICZEJ
32A65OBSŁUGA ZESTAWU

ARTYLERYJSKO-RAKIETOWEGO

32A66OBSŁUGA STACJI ROZPOZNANIA RADIOLOKACYJNEGO W JEDNOSTKACH ARTYLERII NAZIEMNEJ
B- grupa osobowa przeciwlotniczych zestawów rakietowych
32B01OGÓLNA32B21ZESTAWY RAKIETOWE DUŻEGO ZASIĘGU32B61OBSŁUGA PRZECIWLOTNICZEGO RAKIETOWEGO WOZU BOJOWEGO /9A33/
32B02ZESTAWY RAKIETOWE DUŻEGO ZASIĘGU32B22ZESTAWY RAKIETOWE ŚREDNIEGO ZASIĘGU32B62OBSŁUGA PRZENOŚNEGO ZESTAWU RAKIETOWEGO
32B03ZESTAWY RAKIETOWE ŚREDNIEGO ZASIĘGU32B23ZESTAWY RAKIETOWE MAŁEGO ZASIĘGU32B63OBSŁUGA SNR/125 SC/
32B04ZESTAWY RAKIETOWE MAŁEGO ZASIĘGU32B24ZESTAWY RAKIETOWE BLISKIEGO ZASIĘGU32B64OBSŁUGA SNR/1S32M/
32B05ZESTAWY RAKIETOWE BLISKIEGO ZASIĘGU32B25PRZENOŚNE ZESTAWY RAKIETOWE32B65OBSŁUGA SSWN /1S91M/
32B06ZESTAWY RAKIETOWE KRÓTKIEGO ZASIĘGU32B26OBSŁUGA ZESPOŁÓW ZASILANIA RAKIET PRZECIWLOTNICZYCH32B66OBSŁUGA WYRZUTNI RAKIET/2P24/
32B27OBSŁUGA STACJI RADIOLOKACYJNYCH WYKRYWANIA I NAPROWADZANIA RAKIET32B67OBSŁUGA WYRZUTNI RAKIET/2P25/
32B28ZESTAWY RAKIETOWE KRÓTKIEGO ZASIĘGU32B68OBSŁUGA WYRZUTNI RAKIET/W-125SC/
32B69OBSŁUGA WYRZUTNI RAKIET BLISKIEGO ZASIĘGU
32B70OBSŁUGA WYRZUTNI RAKIET DUŻEGO ZASIĘGU /5P72W/
32B 71OBSŁUGA ZESPOŁÓW ZASILANIA RAKIET PRZECIWLOTNICZYCH
32B 72OBSŁUGA RPC
32B 73OBSŁUGA STACJI RADIOLOKACYJNYCH WYKRYWANIA I NAPROWADZANIA RAKIET
32B 74OBSŁUGA ZESTAWÓW RAKIETOWYCH ŚREDNIEGO ZASIĘGU
32B 75OBSŁUGA ZESTAWÓW RAKIETOWYCH KRÓTKIEGO ZASIĘGU
T - grupa osobowa techniczna
32T 01OGÓLNA32T 21OGÓLNA32T 61MONTAŻ RAKIET Z-P
32T 02EKSPLOATACJA PRZECIWLOTNICZYCH ZESTAWÓW RAKIETOWYCH32T 22EKSPLOATACJA APARATURY KONTROLNO-

-POMIAROWEJ RAKIET Z-P

32T 62OBSŁUGA TECHNICZNA APARATURY

KONTROLNO-POMIAROWEJ RAKIET Z-P

32T 03EKSPLOATACJA SPRZĘTU ARTYLERII PRZECIWLOTNICZEJ32T 23EKSPLOATACJA DYSTRYBUTORÓW PALIWA I UTLENIACZA ORAZ URZĄDZEŃ NEUTRALIZUJĄCYCH Z-P32T 63OBSŁUGA TECHNICZNA DYSTRYBUTORÓW PALIWA I UTLENIACZA ORAZ URZĄDZEŃ NEUTRALIZUJĄCYCH Z-P
32T 24EKSPLOATACJA PRZECIWLOTNICZYCH ZESTAWÓW RAKIETOWYCH32T 64OBSŁUGA TECHNICZNA PRZECIWLOTNICZYCH ZESTAWÓW RAKIETOWYCH BLISKIEGO ZASIĘGU
32T 25EKSPLOATACJA SPRZĘTU ARTYLERII PRZECIWLOTNICZEJ32T 65OBSŁUGA TECHNICZNA PRZECIWLOTNICZYCH ZESTAWÓW RAKIETOWYCH DUŻEGO ZASIĘGU
32T 26EKSPLOATACJA STACJI KONTROLI I STROJENIA RAKIET Z-P32T 66OBSŁUGA TECHNICZNA PRZECIWLOTNICZYCH ZESTAWÓW RAKIETOWYCH ŚREDNIEGO ZASIĘGU
32T 27MONTAŻ RAKIET Z-P32T 67OBSŁUGA TECHNICZNA PRZECIWLOTNICZYCH ZESTAWÓW RAKIETOWYCH MAŁEGO ZASIĘGU
32T 68OBSŁUGA TECHNICZNA PRZYRZĄDÓW ARTYLERII PRZECIWLOTNICZEJ
32T 69OBSŁUGA TECHNICZNA SPRZĘTU ARTYLERII PRZECIWLOTNICZEJ
32T 70OBSŁUGA TECHNICZNA STACJI KONTROLI I STROJENIA RAKIET Z-P
32T 71OBSŁUGA MAGAZYNÓW RAKIET Z-P
32T 72OBSŁUGA TECHNICZNA PRZECIWLOTNICZYCH ZESTAWÓW RAKIETOWYCH KRÓTKIEGO ZASIĘGU
34 - KORPUS OSOBOWY INŻYNIERII WOJSKOWEJ
A - grupa osobowa saperska
specjalności
oficerówpodoficerówszeregowych
symbolnazwasymbolnazwasymbolnazwa
34A 01OGÓLNA34A 21OGÓLNA34A 61MORSKA
34A 02MORSKA34A 22MORSKA34A 62SAPER
34A 03ROZPOZNANIE34A 23MINOWANIE34A 63ZWIADOWCA
34A 04MASZYNY INŻYNIERYJNE34A 24EKSPLOATACJA SPRZĘTU DO MINOWANIA34A 64ROZMINOWANIE
34A 25ROZMINOWANIE34A 65OBSŁUGA URZĄDZEŃ I POJAZDÓW DO ROZMINOWANIA
34A 26EKSPLOATACJA SPRZĘTU DO ROZMINOWANIA34A 66MINOWANIE
34A 27EKSPLOATACJA SPRZĘTU DO PRAC ZIEMNYCH34A 67OBSŁUGA POJAZDÓW DO MINOWANIA
34A 28ROZPOZNANIE34A 68OBSŁUGA MAGAZYNU SPRZĘTU INŻYNIERYJNEGO I MATERIAŁÓW

WYBUCHOWYCH

34A 29EKSPLOATACJA MOSTU TOWARZYSZĄCEGO34A 69OBSŁUGA MOSTU TOWARZYSZĄCEGO NA PODWOZIU GĄSIENICOWYM
34A 30EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ DO WYDOBYWANIA I OCZYSZCZANIA WODY34A 70OBSŁUGA MOSTU TOWARZYSZĄCEGO NA PODWOZIU KOŁOWYM
34A 71OBSŁUGA KOPARKI JEDNOCZERPAKOWEJ
34A 72OBSŁUGA RÓWNIARKI I ZGARNIARKI
34A 73OBSŁUGA SPRZĘTU INŻYNIERYJNEGO
34A 74OBSŁUGA SPYCHARKI GĄSIENICOWEJ
34A 75OBSŁUGA SPYCHARKOŁADOWARKI
34A 76OBSŁUGA URZĄDZEŃ DO WYDOBYWANIA I OCZYSZCZANIA WODY
34A 77OBSŁUGA MASZYN DO PRAC ZIEMNYCH
B - grupa osobowa przeprawowa
34B 01OGÓLNA34B 21OGÓLNA34B 61OBSŁUGA KUTRA
34B 22EKSPLOATACJA KUTRA34B 62OBSŁUGA PŁYWAJĄCEGO TRANSPORTERA GĄSIENICOWEGO
34B 23EKSPLOATACJA PŁYWAJĄCEGO

TRANSPORTERA GĄSIENICOWEGO

34B 63OBSŁUGA SPRZĘTU PRZEPRAWOWEGO
34B 24EKSPLOATACJA SPRZĘTU PRZEPRAWOWEGO34B 64PONTONOWA
34B 25EKSPLOATACJA PARKU PONTONOWEGO
C - grupa osobowa drogowo-mostowa
34C 01OGÓLNA34C 21OGÓLNA34C 61DROGOWO-MOSTOWA
34C 02BUDOWA DRÓG I MOSTÓW34C 22DROGOWO-MOSTOWA34C 62OBSŁUGA MASZYNY INŻYNIERYJNO-

-DROGOWEJ

34C 23EKSPLOATACJA SPRZĘTU DO BUDOWY DRÓG34C 63OBSŁUGA KAFARA I MŁOTA BEZKAFAROWEGO
34C 24EKSPLOATACJA SPRZĘTU DO BUDOWY MOSTÓW34C 64OBSŁUGA TRAKA
34C 25EKSPLOATACJA TRAKA34C 65OBSŁUGA MASZYN DO BUDOWY DRÓG
34C 26BUDOWA DRÓG I MOSTÓW34C 66OBSŁUGA WALCA DROGOWEGO
34C 27BUDOWNICTWO I EKSPLOATACJA OBIEKTÓW OBRONNYCH
T - grupa osobowa techniczna
34T 01OGÓLNA34T 21OGÓLNA34T 61NAPRAWA SPRZĘTU INŻYNIERYJNEGO
34T 22EKSPLOATACJA ELEKTROWNI POLOWYCH I MOBILNYCH ZESPOŁÓW SPALINOWO- -ELEKTRYCZNYCH34T 62NAPRAWA UNIWERSALNYCH ELEKTRYCZNYCH ŹRÓDEŁ ZASILANIA I ELEKTROWNI POLOWYCH
34T 23EKSPLOATACJA SPRZĘTU INŻYNIERYJNEGO34T 63OBSŁUGA SPRĘŻARKI
34T 24EKSPLOATACJA SPRĘŻARKI34T 64OBSŁUGA ELEKTROWNI POLOWYCH I MOBILNYCH ZESPOŁÓW SPALINOWO- -ELEKTRYCZNYCH
36 - KORPUS OSOBOWY OBRONY PRZED BRONIĄ MASOWEGO RAŻENIA
A - grupa osobowa rozpoznania i likwidacji skażeń
specjalności
oficerówpodoficerówszeregowych
symbolnazwasymbolnazwasymbolnazwa
36A 01OGÓLNA36A 21OGÓLNA
36A 22LIKWIDACJA SKAŻEŃ36A 62OBSŁUGA SPRZĘTU DO LIKWIDACJI SKAŻEŃ
36A 23ROZPOZNANIE I ANALIZA SKAŻEŃ36A 63OBSŁUGA LABORATORIUM OPBMR
36A 24RATOWNICTWO CHEMICZNE36A 64OBSŁUGA SPRZĘTU RATOWNICTWA CHEMICZNEGO
36A 25ZADYMIANIE36A 65OBSŁUGA SPRZĘTU ROZPOZNANIA SKAŻEŃ
36A 26OCHRONA PRZED SKAŻENIAMI36A 66OBSŁUGA SYSTEMÓW OCHRONY PRZED SKAŻENIAMI
36A 67OBSŁUGA SPRZĘTU DO PROGNOZOWANIA SKAŻEŃ
36A 68OBSŁUGA SPRZĘTU DO ZADYMIANIA
T - grupa osobowa techniczna
36T 21OGÓLNA36T 61NAPRAWA SPRZĘTU ROZPOZNANIA I ANALIZY SKAŻEŃ
36T 22EKSPLOATACJA SPRZĘTU I ŚRODKÓW OCHRONY PRZED SKAŻENIAMI36T 62NAPRAWA SPRZĘTU OCHRONY PRZED SKAŻENIAMI
36T 23EKSPLOATACJA SPRZĘTU ROZPOZNANIA I ANALIZY SKAŻEŃ36T 63NAPRAWA SPRZĘTU ZADYMIANIA
36T 64NAPRAWA SPRZĘTU RATOWNICTWA CHEMICZNEGO
36T 25OBSŁUGA TECHNICZNA SPRZĘTU ZADYMIANIA36T 65NAPRAWA SPRZĘTU LIKWIDACJI SKAŻEŃ
36T 26OBSŁUGA TECHNICZNA SPRZĘTU RATOWNICTWA CHEMICZNEGO
36T 27OBSŁUGA TECHNICZNA SPRZĘTU LIKWIDACJI SKAŻEŃ
38 - KORPUS OSOBOWY LOGISTYKI
A - grupa osobowa ogólnologistyczna
specjalności
oficerówpodoficerówszeregowych
symbolnazwasymbolnazwasymbolnazwa
38A 01OGÓLNA38A 21OGÓLNA
38A 22PLANOWANIE LOGISTYCZNE
38A 23GOSPODARKA I ZAOPATRYWANIE
B - grupa osobowa materiałowa
38B 01ŚRODKI BOJOWE38B 21GOSPODARKA I EKSPLOATACJA W SŁUŻBIE MPS38B 61KUCHARZ
38B 02ŻYWNOŚCIOWA38B 22GOSPODARKA I EKSPLOATACJA W SŁUŻBIE MUNDUROWEJ38B 62KUCHARZ OKRĘTOWY
38B 03MUNDUROWA38B 23GOSPODARKA I EKSPLOATACJA W SŁUŻBIE ŻYWNOŚCIOWEJ38B 63OBSŁUGA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH SŁUŻBY MUNDUROWEJ
38B 04MATERIAŁÓW PĘDNYCH I SMARÓW38B 24GOSPODARKA I ZAOPATRYWANIE

W RAKIETOWE MATERIAŁY NAPĘDOWE

38B 64OBSŁUGA CHŁODNI
38B 05GOSPODARKA I ZAOPATRYWANIE38B 25GOSPODARKA MAGAZYNOWA ŚRODKÓW BOJOWYCH38B 65OBSŁUGA KUCHNI I STOŁÓWKI
38B 26GOSPODARKA MAGAZYNOWA W SŁUŻBIE MPS38B 66OBSŁUGA LABORATORIUM MPS I RMN
38B 27GOSPODARKA I EKSPLOATACJA ŚRODKÓW BOJOWYCH38B 67OBSŁUGA PIEKARNI
38B 28GOSPODARKA I ZAOPATRYWANIE38B 68OBSŁUGA PRALNI, ŁAŹNI I ZAKŁADU FRYZJERSKIEGO
38B 69OBSŁUGA URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA WWODĘ
38B 70OBSŁUGA URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH I RUROCIĄGOWYCH MPS
38B 71OBSŁUGA URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH RMN
38B 72OBSŁUGA WARSZTATU KRAWIECKIEGO
38B 73OBSŁUGA WARSZTATU SZEWSKIEGO
38B 74OBSŁUGA MAGAZYNU
c- grupa osobowa transportu i ruchu wojsk
38C01ORGANIZACJA TRANSPORTU I RUCHU WOJSK38C21ORGANIZACJA PRZEŁADUNKÓW38C61OBSŁUGA LOKOMOTYWY
38C02ORGANIZACJA PRAC PRZEŁADUNKOWYCH38C22REGULACJA RUCHU38C62OBSŁUGA URZĄDZEŃ I SPRZĘTU PRZEŁADUNKOWEGO
38C03PLANOWANIE I ORGANIZACJA TRANSPORTU

LOTNICZEGO

38C23EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ I SPRZĘTU PRZEŁADUNKOWEGO38C63REGULACJA RUCHU
38C24OBSŁUGA LOKOMOTYWY38C64EKSPLOATACJA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ TRANSPORTOWYCH I PRZEŁADUNKOWYCH
38C25EKSPLOATACJA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ TRANSPORTOWYCH I PRZEŁADUNKOWYCH38C65OBSŁUGA URZĄDZEŃ PRZEŁADUNKOWYCH W TRANSPORCIE LOTNICZYM
38C26ORGANIZACJA I REALIZACJA PRAC PRZEŁADUNKOWYCH W TRANSPORCIE LOTNICZYM38C66PRZYGOTOWANIE I PRZEŁADUNEK MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH W TRANSPORCIE LOTNICZYM
38C27PRZYGOTOWANIE I PRZEŁADUNEK MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH W TRANSPORCIE LOTNICZYM
D- grupa osobowa infrastruktury
38D01OGÓLNA38D21OGÓLNA38D61ELEKTRYK
38D02BUDOWNICTWO LĄDOWE38D22EKSPLOATACJA MASZYN ORAZ SPRZĘTU TECHNICZNEGO BUDOWNICTWA38D62HYDRAULIK
38D03BUDOWNICTWO LOTNISKOWE38D23EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH38D63KONSERWACJA URZĄDZEŃ CIEPŁOWNICZYCH
38D04BUDOWNICTWO MORSKIE38D24EKSPLOATACJA LOTNISK I OBIEKTÓW LOTNISKOWYCH38D64KONSERWACJA URZĄDZEŃ I SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH
38D05OCHRONA ŚRODOWISKA38D25EKSPLOATACJA SPRZĘTU TECHNICZNEGO38D66MURARZ
38D06ELEKTROENERGETYKA38D26EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI CIEPŁOWNICZYCH38D67OBSŁUGA MASZYN BUDOWLANYCH
38D07TECHNICZNE UTRZYMANIE NIERUCHOMOŚCI38D27EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ SANITARNYCH38D68OBSŁUGA MASZYN I URZĄDZEŃ DO UTRZYMANIA LOTNISK
38D08PLANOWANIE PRZESTRZENNE38D28OBSŁUGA ŻURAWI OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA I SPECJALISTYCZNYCH38D69OBSŁUGA ŻURAWI OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA I SPECJALISTYCZNYCH
38D09ZAKWATEROWANIE38D29GOSPODARKA I ZAOPATRZENIE KWATERUNKOWE38D70STOLARZ
38D30ZAKWATEROWANIE38D71BETONIARZ
T- grupa osobowa techniczna
38T 01CZOŁGOWO-SAMOCHODOWA38T 21EKSPLOATACJA I GOSPODARKA W SŁUŻBIE CZOŁGOWO-SAMOCHODOWEJ38T 61KIEROWCA KAT. A
38T 02UZBROJENIA I ELEKTRONIKI38T 22DIAGNOSTYKA POJAZDÓW38T 62KIEROWCA KAT. B
38T 03EKSPLOATACJA SPRZĘTU WOJSKOWEGO38T 23KONTROLA TECHNICZNA38T 63KIEROWCA KAT. B1
38T 04DOZÓR TECHNICZNY38T 24INSTRUKTOR NAUKI JAZDY38T 64KIEROWCA KAT. C
38T 25KIEROWCA KAT. A38T 65KIEROWCA KAT. C+E
38T 26KIEROWCA KAT. C38T 66KIEROWCA KAT. C1
38T 27KIEROWCA KAT. C+E38T 67KIEROWCA KAT. C1+E
38T 28KIEROWCA KAT. D38T 68KIEROWCA KAT. D
38T 29NADZÓR TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNY38T 69KIEROWCA KAT. D1
38T 30DYSPOZYTOR38T 70KIEROWCA KAT. T
38T 31EKSPLOATACJA POJAZDÓW GĄSIENICOWYCH38T 71BLACHARZ SAMOCHODOWY
38T 32EKSPLOATACJA POJAZDÓW KOŁOWYCH38T 72ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW MECHANICZNYCH
38T 33EKSPLOATACJA I GOSPODARKA W SŁUŻBIE UZBROJENIA I ELEKTRONIKI38T 73LAKIERNIK POJAZDÓW MECHANICZNYCH
38T 34EKSPLOATACJA BRONI STRZELECKIEJ38T 74MECHANIK POJAZDÓW GĄSIENICOWYCH
38T 35EKSPLOATACJA PRZYRZĄDÓW OPTYCZNYCH I NOKTOWIZYJNYCH38T 75MECHANIK POJAZDÓW KOŁOWYCH
38T 36EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ZASILAJĄCYCH38T 76MECHANIK SILNIKÓW SPALINOWYCH
38T 37EKSPLOATACJA UZBROJENIA CZOŁGÓW I BOJOWYCH WOZÓW OPANCERZONYCH38T 77MECHANIK URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH
38T 38NAPRAWA ŚRODKÓW BOJOWYCH38T 78MECHANIK URZĄDZEŃ

HYDRAULICZNO-PNEUMATYCZNYCH

POJAZDÓW MECHANICZNYCH

38T 39GOSPODARKA I ZAOPATRYWANIE38T 79MECHANIK URZĄDZEŃ POKŁADOWYCH W POJAZDACH GĄSIENICOWYCH
38T 40OBSŁUGA MAGAZYNU38T 81OBRÓBKA MATERIAŁÓW
38T 82OBSŁUGA NARZĘDZIOWNI
38T 83RUSZNIKARZ
38T 84SPAWALNICTWO
38T 85OBSŁUGA MAGAZYNU
40- KORPUS OSOBOWY MEDYCZNY
A- grupa osobowa lekarzy
specjalności
oficerówpodoficerówszeregowych
symbolnazwasymbolnazwasymbolnazwa
40A01MEDYCYNA OGÓLNA
40A02ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
40A03ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA
40A04RADIOLOGIA I DIAGNOSTYKA OBRAZOWA
40A05CHIRURGIA
40A06INTERNA
40A07DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA
40A08TRANSFUZJOLOGIA KLINICZNA
40A09MEDYCYNA PRACY
40A10MEDYCYNA SĄDOWA
40A11LEKARZ - KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
B- grupa osobowa lekarzy dentystów
40B01STOMATOLOGIA OGÓLNA
40B02CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA
40B03CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA
40B04ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
40B05ORTODONCJA
40B06PERIODONTOLOGIA
40B07PROTETYKA STOMATOLOGICZNA
40B08STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

Z ENDODONCJĄ

40B09ZDROWIE PUBLICZNE
C - grupa osobowa weterynarii
40C 01WETERYNARIA OGÓLNA40C 21WETERYNARIA OGÓLNA40C 61PRZEWODNIK PSÓW SŁUŻBOWYCH
40C 03WETERYNARIA KLINICZNA40C 22PRZEWODNIK PSÓW SŁUŻBOWYCH40C 62SANITARIUSZ WETERYNARYJNY
40C 04NADZÓR WETERYNARYJNY40C 23SANITARIUSZ WETERYNARYJNY
40C 24KYNOLÓGIA
D - grupa osobowa farmaceutów
40D 01FARMACJA OGÓLNA40D 21FARMACJA OGÓLNA
40D 02FARMACJA APTECZNA
40D 03FARMACJA KLINICZNA
40D 04FARMACJA SZPITALNA
40D 05FARMAKOLOGIA
40D 06ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
40D 07TOKSYKOLOGIA
40D 08ZDROWIE PUBLICZNE
E - grupa osobowa psychologów
40E 01PSYCHOLOGIA KLINICZNA
40E 02PSYCHOLOG
40E 03PSYCHOPROFILAKTYKA
40E 04PSYCHOTERAPIA
40E 05TERAPIA UZALEŻNIEŃ
40E 06PSYCHOLOGIA KRYZYSU I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
40E 07PSYCHOLOGIA SŁUŻBY, PRACY I TRANSPORTU
F - grupa osobowa fizykobiochemików
40F 01ANALITYKA LABORATORYJNA40F 21FIZYKOTERAPIA
40F 02BIOCHEMIA
40F 03BIOLOGIA
40F 04DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA
40F 05FIZYKA
40F 06FIZJOTERAPIA
G- grupa osobowa pielęgniarstwa
40G 01PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE40G 21PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE
40G 02PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI40G 22PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI
40G 03PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE40G 23PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE
40G 04PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE40G 24PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE
40G 05ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE40G 25ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
40G 06HIGIENA I EPIDEMIOLOGIA40G 26PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE
40G 07PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE40G 27PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE
40G 28PIELĘGNIARSTWO W OCHRONIE ZDROWIA PRACUJĄCYCH
40G 29PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE
40G 30PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE
40G 31PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNE
40G 32PIELĘGNIARSTWO RODZINNE
40G 33PIELĘGNIARSTWO ZACHOWAWCZE
H- grupa osobowa ratownictwa medycznego
40H 01RATOWNIK MEDYCZNY40H 21RATOWNIK MEDYCZNY40H 61RATOWNIK
40H 22RATOWNIK
I - grupa osobowa organizacyjno-techniczna
40I 01ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE40I 21EKSPLOATACJA APARATURY I SPRZĘTU MEDYCZNEGO40I 61SANITARIUSZ SZPITALNY
40I 02PROMOCJA ZDROWIA I EDUKACJA ZDROWOTNA40I 22ELEKTRORADIOLOGIA
40I 03LOGISTYKA MEDYCZNA40I 23NADZÓR SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNY
40I 04ZDROWIE PUBLICZNE40I 24OBSŁUGA LABORATORIUM I PRACOWNI
40I 25PROMOCJA ZDROWIA I EDUKACJA ZDROWOTNA
40I 26HIGIENA STOMATOLOGICZNA
40I 27TECHNIK STOMATOLOGII
42 - KORPUS OSOBOWY WYWIADU 1 KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO
A - grupa osobowa wywiadu wojskowego
specjalności
oficerówpodoficerówszeregowych
symbolnazwasymbolnazwasymbolnazwa
42A 01OGÓLNA42A 21OGÓLNA
B - grupa osobowa kontrwywiadu wojskowego
42B 01OGÓLNA42B 21OGÓLNA42B 61OGÓLNA
44 - KORPUS OSOBOWY ŻANDARMERII WOJSKOWEJ
A - grupa osobowa dochodzeniowo-śledcza
specjalności
oficerówpodoficerówszeregowych
symbolnazwasymbolnazwasymbolnazwa
44A 01OGÓLNA44A 21DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZA44A 61DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZA
44A 02DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZA44A 22TECHNIKA KRYMINALISTYCZNA44A 62TECHNIKA KRYMINALISTYCZNA
44A 03TECHNIKA KRYMINALISTYCZNA44A 23PRZEWODNIK PSA
B - grupa osobowa prewencji
44B 01OGÓLNA44B 21OGÓLNA44B 61PREWENCJA
44B 02OCHRONA OSÓB44B 22OCHRONA OSÓB44B 62OCHRONA OSÓB
44B 03PREWENCJA44B 23PREWENCJA44B 63RUCH DROGOWY
44B 24ROZPOZNANIE PIROTECHNICZNE
44B 25RUCH DROGOWY
44B 26OBSŁUGA IZB ZATRZYMAŃ
C - grupa osobowa operacyjno-rozpoznawcza
44C 01OGÓLNA44C 21OGÓLNA44C 61OGÓLNA
D - grupa osobowa administracyjno-logistyczno-techniczna
44D 01OGÓLNA44D 21OGÓLNA44D 61ADMINISTRACJA
44D 02ADMINISTRACJA44D 22ADMINISTRACJA44D 62OBSŁUGA MAGAZYNU
46 - KORPUS OSOBOWY SPRAWIEDLIWOŚCI 1 OBSŁUGI PRAWNEJ
A - grupa osobowa sądownictwa
specjalności
oficerówpodoficerówszeregowych
symbolnazwasymbolnazwasymbolnazwa
46A 01ASYSTENT
46A 02SĘDZIA
B - grupa osobowa prokuratorska
46B 01APLIKANT
46B 02ASESOR
46B 03PROKURATOR
C - grupa osobowa obsługi prawnej
46C 01LEGISLATOR
46C 02RADCA PRAWNY
46C 03REFERENT PRAWNY
48 - KORPUS OSOBOWY DUSZPASTERSTWA
A- grupa osobowa teologiczna
specjalności
oficerówpodoficerówszeregowych
symbolnazwasymbolnazwasymbolnazwa
48A 01OGÓLNA48A 21OGÓLNA
50 - KORPUS OSOBOWY FINANSOWY
A - grupa osobowa ekonomiczno-finansowa
specjalności
oficerówpodoficerówszeregowych
symbolnazwasymbolnazwasymbolnazwa
50A 01OGÓLNOEKONOMICZNA50A 21OGÓLNOEKONOMICZNA
50A 02FINANSOWA50A 22FINANSOWA
52 - KORPUS OSOBOWY WYCHOWAWCZY
A - grupa osobowa ogólnowychowawcza
specjalności
oficerówpodoficerówszeregowych
symbolnazwasymbolnazwasymbolnazwa
52A 01OGÓLNA52A 21OGÓLNA
52A 02PEDAGOG
52A 03SOCJOLOG
52A 04HISTORYK
B - grupa osobowa kulturalno-oświatowa
52B 01OGÓLNA52B 21OGÓLNA52B 61OGÓLNA
52B 02MENEDŻER KULTURY52B 22MENEDŻER KULTURY52B 62OPERATOR SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO
52B 23PLASTYK
52B 24OPERATOR SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO
52B 25EKSPLOATACJA ROZGŁOŚNI I SPRZĘTU ELEKTROAKUSTYCZNEGO
D - grupa osobowa orkiestr i zespołów estradowych
52D 01OGÓLNA52D 21OGÓLNA52D 61MUZYK
52D 02DYRYGENT52D 22MUZYK
52D 03KAPELMISTRZ
54- KORPUS OSOBOWY OGÓLNY
A- grupa osobowa zarządzania
specjalności
oficerówpodoficerówszeregowych
symbolnazwasymbolnazwasymbolnazwa
54A01OGÓLNA
54A02BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
54A03ORGANIZACJA SIŁ ZBROJNYCH
54A04ORGANIZACJA WSPARCIA
54A05ORGANIZACJA SYSTEMU DOWODZENIA
I KIEROWANIA
54A06PLANOWANIE STRATEGICZNE
54A07PLANOWANIE RZECZOWE
B- grupa osobowa kadrowa
54B01OGÓLNA54B 21OGÓLNA54B 61EWIDENCYJNO-STATYSTYCZNA
54B02ZARZĄDZANIE ZASOBAMI OSOBOWYMI54B 22EWIDENCYJNO-STATYSTYCZNA
54B03LEKTOR JĘZYKA
C- grupa osobowa administracji wojskowej
54C01OGÓLNA54C 21OGÓLNA
54C02MOBILIZACYJNO-UZUPEŁNIENIOWA54C 22MOBILIZACYJNO-UZUPEŁNIENIOWA
D- grupa osobowa ochrony informacji niejawnych
54D01OGÓLNA54D 21OGÓLNA54D 61OBSŁUGA KANCELARII
54D02BEZPIECZEŃSTWO TELEINFORMATYCZNE54D 22BEZPIECZEŃSTWO TELEINFORMATYCZNE
54D03ARCHIWISTYKA54D 23ARCHIWISTYKA
54D 24OBSŁUGA KANCELARII
E - grupa osobowa komunikacji
54E 01OGÓLNA54E 21OGÓLNA54E 61OGÓLNA
54E 02RZECZNIK PRASOWY54E 22RZECZNIK PRASOWY54E 62OBSŁUGA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ OPERACJI PSYCHOLOGICZNYCH
54E 03KOMUNIKACJA STRATEGICZNA54E 23OPERACJE PSYCHOLOGICZNE
54E 04KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
54E 05OPERACJE INFORMACYJNE
54E 06OPERACJE PSYCHOLOGICZNE
F - grupa osobowa kultury fizycznej
54F 01WYCHOWANIE FIZYCZNE I SPORT54F 21WYCHOWANIE FIZYCZNE I SPORT54F 61ZAWODNIK SPORTU KWALIFIKOWANEGO
54F 02TRENER SPORTU KWALIFIKOWANEGO54F 22INSTRUKTOR SPORTU KWALIFIKOWANEGO54F 62OBSŁUGA OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ SPORTOWYCH
54F 23EKSPLOATACJA OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ SPORTOWYCH
G - grupa osobowa ochrony przeciwpożarowej
54G 01OGÓLNA54G 21OGÓLNA54G 61OBSŁUGA SPRZĘTU POŻARNICZEGO I TECHNICZNEGO
54G 02PREWENCJA54G 22TAKTYKA
54G 03TAKTYKA54G 23TECHNICZNA
54G 04TECHNICZNA54G 24EKSPLOATACJA SPRZĘTU POŻARNICZEGO I TECHNICZNEGO
H - grupa osobowa metrologii
54H 01OGÓLNA54H 21OGÓLNA54H 61NAPRAWA I KALIBRACJA PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH
54H 02TECHNICZNA54H 22ZABEZPIECZENIE I KALIBRACJA PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH
54H 23TECHNICZNA