Konwersja 8% pożyczki dolarowej z 1925 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.91.621

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 listopada 1938 r.

DEKRET
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 18 listopada 1938 r.
o konwersji 8% pożyczki dolarowej z 1925 r.

Na podstawie art. 55 ust. (2) ustawy konstytucyjnej postanawiam co następuje:

Upoważnia się Ministra Skarbu do zaofiarowania i do przeprowadzenia na zasadach, ustalonych w dekrecie niniejszym, konwersji tych obligacyj 8% pożyczki dolarowej, wypuszczonych na podstawie ustawy z dnia 3 marca 1925 r. (Dz. U. R. P. Nr 22, poz. 154), która nie zostały skonwertowane na obligacje 41/2% Wewnętrznej Pożyczki Państwowej z 1937 r. Konwersja zostanie przeprowadzona drogą przestemplowania obligacyj.

(1)
Oprocentowanie obligacyj obniżone będzie na 41/2 od sta w stosunku rocznym i obliczane będzie od wartości nominalnej obligacyj powiększonej o premię wykupu w wysokości 5 od sta. przewidzianą w warunkach emisji tej pożyczki.
(2)
Kupony od obligacyi płatne będą w New Yorku w dolarach Stanów Zjednoczonych Ameryki.
(3)
Spłata obligacyj nastąpi do dnia 1 lipca 1963 r. przez częściowe umarzanie w terminach półrocznych, bądź w drodze losowania, bądź w drodze skupu z wolnej ręki. Obligacje wylosowane do umorzenia płatne będą po kursie 105 ich wartości nominalnej.

Obligacje korzystają do czasu ich spłaty z zabezpieczenia ustanowionego dla

obligacyj 8% pożyczki dolarowej w umowie, zawartej przez Ministra Skarbu na podstawie art. 8 ustawy z dnia 3 marca 1925 r. (Dz. U. R. P. Nr 22, poz. 154).

Postanowienia umowy, zawartej przez Ministra Skarbu na podstawie art. 8 ustawy z dnia 3 marca 1925 r. (Dz. U. R. P. Nr 22, poz. 154), stosuje się do obligacyj, objętych konwersją, przewidzianą w dekrecie niniejszym, z uwzględnieniem zmian, wprowadzonych art. 2.

Upoważnia się Ministra Skarbu do ustalenia w umowie lub w umowach, jakie w tym celu będą potrzebne, innych szczegółowych warunków, na jakich konwersja, przewidziana w art. 1, będzie zaofiarowana.

Czynności, związane z konwersją, jak również obligacje skonwertowane na zasadzie art. 1 oraz przychód od tych obligacyj będą wolne od wszelkich podatków i danin państwowych i samorządowych.

Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Ministrowi Skarbu.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.