Konwencja zawarta między Austrją, Włochami, Polską, Rumunją, Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców i Czechosłowacją, dotycząca uregulowania różnych kategoryj emerytur, które nie zostały uregulowane przez konwencję rzymską z dnia 6 kwietnia 1922 r. Wiedeń.1923.11.30.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.8.41

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 maja 1930 r.

KONWENCJA
zawarta między Austrją, Włochami, Polską, Rumunją, Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców i Czechosłowacją, dotycząca uregulowania różnych kategoryj emerytur, które nie zostały uregulowane przez konwencję rzymską z dnia 6 kwietnia 1922 r., podpisana w Wiedniu 30 listopada 1923 r.

(Ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 1928 r. - Dz. U. R. P. z 1929 r. Nr. 3, poz. 27).

Przekład.

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,

MY, IGNACY MOŚCICKI,

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,

wszem wobec i każdemu zosobna, komu o tem wiedzieć należy, wiadomem czynimy:

Dnia trzydziestego listopada tysiąc dziewięćset dwudziestego trzeciego roku podpisana została w Wiedniu konwencja między Austrją, Włochami, Polską, Rumunją, Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców i Czechosłowacją, dotycząca uregulowania różnych kategoryj emerytur, które nie zostały uregulowane konwencją rzymską z dnia 6 kwietnia 1922 r., wraz z deklaracjami dodatkowemi, trzema załącznikami oraz protokółem podpisania, które brzmią jak następuje:

KONWENCJA

zawarta między Austrją, Włochami, Polską, Rumunją, Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców i Czechosłowacją, dotycząca uregulowania różnych kategoryj emerytur, które nie zostały uregulowane przez konwencję rzymską z dnia 6 kwietnia 1922 r.

Pragnąc zawrzeć umowę w tym celu, Wysokie Układające się Strony wyznaczyły swych pełnomocników:

Prezydent Związkowej Austrjackiej Republiki:

Dr. Wiktora KIENBÖCK, Ministra Federalnego Skarbu;

Jego Królewska Mość Król Włoski:

P. Antonio CHIARAMONTE BORDONARO, Posła Nadzwyczajnego i Ministra Pełnomocnego Jego Królewskiej Mości Króla Włoskiego w Wiedniu;

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej:

P, Doktora Zbigniewa SMOLKĘ, Sędziego Najwyższego Trybunału Administracyjnego, Szefa Wydziału Likwidacyjnego przy Poselstwie Rzplitej w Wiedniu;

Jego Królewska Mość Król Rumuński:

P. J. NISTORA, Ministra Stanu;

Jego Królewska Mość Król Serbów, Chorwatów i Słoweńców:

P. P. Iwana ROUPNIKA, Doktora Praw i Starszego Radcę Skarbu oraz

Milana CVETNITCHA, Starszego Rewidenta Kolei Państwowych;

Prezydent Republiki Czeskosłowackiej:

Doktora Bohumila VLASKA, Starszego Naczelnika Wydziału w Ministerstwie Skarbu;

KTÓRZY, po przedłożeniu swych pełnomocnictw, uznanych za wystawione w dobrej i należytej formie, uchwalili co następuje:

USTALENIE WARUNKÓW DLA BYŁYCH URZĘDNIKÓW PAŃSTWOWYCH I WOJSKOWYCH AUSTRJACKICH, KTÓRZY NIE ZOSTALI PRZYJĘCI DO SŁUŻBY U JEDNEJ Z WYSOKICH UKŁADAJĄCYCH SIĘ STRON.

Służbę czynną byłych urzędników państwowych i wojskowych austrjackich, którzy w dniu 3 listopada 1918 r. nie byli jeszcze przeniesieni w stan spoczynku, a którzy nie zostali przyjęci do służby u żadnej z Wysokich Układających się Stron, uważa się za ukończoną w dniu 3 listopada 1918 r. lub w terminie późniejszym, gdy w tym późniejszym terminie zostali przeniesieni w stan spoczynku przez państwo lub za zgodą państwa, na którego utrzymaniu znajdują się na podstawie postanowień następujących.

Osoby wspomniane w art. 1 pobierać będą począwszy od dnia 1-go grudnia 1923 r. zaopatrzenie od tej Wysokiej Układającej się Strony, której obywatelstwo dana osoba otrzymała w myśl Traktatu w St. Germain z samego prawa, bądź przez opcję, bądź też wskutek reklamacji, o ile zgodnie z przepisami byłego Cesarstwa Austrjackiego, obowiązującemi w dniu 3 listopada 1918 r., osoby te na mocy lat służby policzonych niezależnie od ich uzdolnienia do pracy w dniu zaprzestania służby czynnej, miały prawo do pobierania zaopatrzenia lub do odprawy z powodu zwolnienia ich ze służby (Abfertigung).

Powyższe postanowienia nie odnoszą się w żadnym razie do osób:

1° które odmówiły służby w państwie, którego obywatelstwo przyjęły, lub które nie złożyły deklaracji lojalności (przysięgi) zażądanej od nich urzędowo, albo

2° które porzuciły służbę albo

3° które z własnej winy nie zastosowały się do wezwania czy to ogólnego, czy specjalnego, do wstąpienia na służbę lub do złożenia stosownej deklaracji albo

4° którym przyjęcia do służby odmówiono ze względu na dobro publiczne.

Wysokość zaopatrzenia zostanie ustalona przez państwo, które przejmuje jego wypłatę.

Zaopatrzenie lub dary przyznane pozostałej przy życiu rodzinie osób wymienionych w artykule 1, oraz pozostałej przy życiu rodzinie, której zaopatrzenia lub daru w dniu 3 listopada 1918 r. jeszcze nie przyznano, przypadają do wypłaty, począwszy od dnia 1 grudnia 1923 r., na tę Wysoką Układającą się Stronę, na którą zgodnie z postanowieniami wyżej przytoczonemi przypadnie obowiązek wypłacania emerytur odnośnym urzędnikom, z wyjątkiem wypadku, gdyby wdowa (sierota) przyjęła na zasadzie Traktatu w St. Germain, bądź z mocy samego prawa bądź wskutek opcji bądź reklamacji obywatelstwo innej Układającej się Strony. W takim wypadku zaopatrzenie lub dar będą obciążały tę ostatnią Układającą się Stronę.

Przy ustalaniu wysokości zaopatrzenia lub daru stosowany będzie przepis, zawarty w ustępie 3 art. 2.

Wypłata zaopatrzenia osobom, zamieszkałym zagranicą, może być uzależniona od warunku, ażeby zainteresowane osoby przeniosły swe miejsce zamieszkania do państwa, którego obywatelstwo przyjęły. Dotyczące państwo zainteresowane może się jednak zgodzić na wypłacenie zaopatrzenia zagranicą w wypadkach wyjątkowych i gdy zostanie dowiedzione, że repatriacja osób, pobierających zaopatrzenie, napotyka na trudności z powodu innych szczególnie ważnych przyczyn. Wypłata zaopatrzenia może być uzależniona od ściśle określonych warunków. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się przedsięwziąć stosowne kroki zmierzające do ułatwienia repatriacji emerytur.

Postanowienia art. od 1 do 4 będą się stosowały do urzędników administracji wspólnej dawnej Monarchji Austro-Węgierskiej to jest administracji Bośni i Hercegowiny, którzy to urzędnicy nie zostali przyjęci do służby w jednej z Wysokich Układających się Stron oraz którzy w dniu 3 listopada 1918 r. nie byli jeszcze przeniesieni w stan spoczynku, jak również do zaopatrzenia tych urzędników i pozostałych po nich rodzin pod warunkiem, że ci urzędnicy (pozostała przy życiu rodzina) w dniu 3 listopada 1918 r. byli obywatelami byłego Cesarstwa Austrjackiego.

Wysokie Układające się Strony zobowiązują się wypłacać przypadające w myśl niniejszej konwencji zaopatrzenie osobom, objętym niniejszą konwencją, na skutek ich podań, które winny być złożone w ciągu roku od wejścia w życie niniejszej konwencji; przy wypłatach zostaną potrącone zaliczki, zapomogi oraz inne kwoty wypłacone przez którąkolwiek z Wysokich Układających się Stron od dnia 1 grudnia 1923 r. począwszy.

Wypłaty dokonane do dnia wejścia w życie Traktatu w St. Germain należy uważać za wzajemnie skompensowane, nawet gdyby były uskutecznione na podstawie porozumienia pomiędzy niektóremi z Wysokich Układających się Stron.

O ile niektóre Układające się Strony nie zrzekną się na podstawie zawartych układów dwustronnych, zwrotu sum wypłaconych, to te wypłaty (zaliczki, zapomogi) ewentualnie dokonane od wejścia w życie Traktatu w St. Germain (dn. 16 lipca 1920 r.) przez inne państwo, aniżeli to, na którem zgodnie z powyższemi postanowieniami wypłaty te ciążą od dnia 1 grudnia 1923 r., winny być zwrócone przez państwo dłużne temu państwu, które wypłat dokonało. Wypłaty należy zmniejszyć lub zawiesić na zgłoszone we właściwym czasie żądanie państwa, na którego rachunek były dokonywane. Waluta, w jakiej będą uskuteczniane wzajemne kompensaty oraz zwrot wyżej wspomnianych sum wypłaconych, jako też kurs wymiany zostaną ustalone na mocy układów, które mają być zawarte przez państwa zainteresowane.

Postanowienia powyższego ustępu nie naruszają konwencyj specjalnych już istniejących, a dotyczących tego samego przedmiotu.

Na wypadek gdyby przynależność państwowa osób podpadających pod postanowienia niniejszej konwencji stała się sporną pomiędzy Wysokiemi Układającemi się Stronami, zobowiązują się one nadal prowizorycznie dokonywać wypłat bieżących do chwili ustalenia przynależności państwowej danej osoby, z prawem żądania zwrotu wypłaconych sum od państwa, którego obywatelstwo nabędzie uprawniony.

Na wniosek uprawnionego lub zainteresowanego państwa kwestja sporna zostanie oddana do rozstrzygnięcia w ciągu jednego roku sądowi rozjemczemu, właściwemu dla spraw obywatelstwa.

Postanowienia art. od 1 do 7 nie naruszają ustaw ani rozporządzeń wewnętrznych, które odnoszą się do stosunków pomiędzy każdą z Wysokich Układających się Stron a jej obywatelami.

USTALENIE WARUNKÓW DLA URZĘDNIKÓW DWORU I URZĘDNIKÓW KANCELARJI GABINETOWEJ (KABINETTSKANZLEI).

Do cywilnych urzędników zarządów byłego dworu oraz urzędników byłej kancelarji gabinetowej (Kabinettskanzlei), którym emerytury już zostały przyznane lub którym się już należały, oraz do pozostałych po nich rodzin, będą stosowane w odpowiedni sposób postanowienia konwencji, zawartej w Rrzymie w dniu 6-go kwietnia 1922 r. między Austrją, Włochami, Polską, Rumunją, Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców i Czechosłowacją, dotyczącej zaopatrzenia przyznanego przez były rząd austrjacki.

Do urzędników, którzy w dniu 3 listopada 1918 r. nie byli jeszcze w stanie spoczynku i którzy nie zostali dopuszczeni do służby u jednej z Wysokich Układających się Stron, będą stosowane w odpowiedni sposób postanowienia zawarte w części I niniejszej konwencji.

Pierwszy i drugi ustęp niniejszego artykułu odnosi się tylko do osób, które w dniu 3 listopada 1918 r. były obywatelami byłego Cesarstwa Austrjackiego.

Ustalenie zaopatrzenia i darów dla byłych rzeczywistych urzędników zarządu dóbr fideikomisowych byłego rodu panującego Austro-Węgier lub jednej z jego linji pozostawia się do uregulowania w drodze osobnych umów zawrzeć się mających pomiędzy zainteresowanemi państwami.

A) USTALENIE WARUNKÓW PRAWNYCH DLA URZĘDNIKÓW DAWNYCH CESARSKO-KRÓLEWSKICH KOLEI PAŃSTWOWYCH.

Do zaopatrzenia emerytalnego (także prowizji), darów z łaski, odszkodowania z tytułu zwolnienia ze służby, tudzież odszkodowania z tytułu dodatków drożyźnianych, które to kwoty w dniu 3 listopada 1918 r. były już przyznane lub były należne, - będą stosowane w sposób odpowiedni postanowienia umowy, zawartej w dniu 6 kwietnia 1922 r. w Rzymie między Austrją, Włochami, Polską, Rumunią, Królestwem Serbów, Chorwatów, Słoweńców i Czechosłowacją, dotyczącej zaopatrzenia emerytalnego przyznanego przez były rząd austrjacki.

Wysokie Układające się Strony zobowiązują się zaopatrzenie wypłacać prowizorycznie nadal, na rachunek odnośnego państwa urzędnikom i pozostałym po nich rodzinom, wymienionym w ustępie 1, aż do czasu możliwie najkrótszego, w którym wypłatę tego zaopatrzenia przyjmie na siebie definitywnie odnośne państwo.

Postanowienia zawarte w ustępach 2, 3 i 4 art. 6 części I będą również stosowane do wypłat (pensyj, zaliczek, zapomóg), o których mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu.

Co się tyczy urzędników, którzy w dniu 3 listopada 1918 r. nie zostali jeszcze zwolnieni ze służby i nie zostali dopuszczeni do służby u jednej z Wysokich Układających się Stron, stosowane będą w sposób odpowiedni postanowienia zawarte w pierwszej części niniejszej konwencji.

Postanowienia zawarte w art. 10 i 11 będą stosowane również do urzędników (pozostałych przy życiu rodzin) dawnych kolei prowincjonalnych w Bośni i Hercegowinie oraz dawnej cesarskiej i królewskiej kolei wojskowej Banjalouka-Doberlin, o ile te osoby w dniu 3 listopada 1918 r. były obywatelami byłego Cesarstwa Austrjackiego. Podział kapitałów, należących do tych kolei, ma być przeprowadzony zapomocą układu, mającego być zawartym miedzy wszystkiemi zainteresowanemi państwami.

Podział funduszów pensyjnych byłego zarządu Cesarsko-Królewskich Kolei Państwowych.

Zgodnie ze stanem inwentarza tu załączonego i stanowiącego część składową niniejszej konwencji, podzielony zostanie majątek następujących instytucyj:

1. Zakład pensyjny dla urzędników i podurzędników ck. Austrjackich Kolei Państwowych.

2. Zakład prowizyjny dla sług (Diener) i pracowników pomocniczych ck. Austrjackich Kolei Państwowych.

3. Fundusz pensyjny byłej ck. uprzyw. Kolei Północnej Cesarza Ferdynanda (oddział A).

4. Fundusz pensyjny byłej ck. uprzyw. Kolei Północnej Cesarza Ferdynanda (oddział B).

5. Zakład pensyjny byłej ck. uprzywil. Czeskiej Kolei Północnej (Kasa Emerytalna A).

6. Zakład pensyjny byłej ck. uprzywil. Czeskiej Kolei Północnej (Kasa Emerytalna B).

7. Fundusz pensyjny dla urzędników przejętych ze służby uprzywil. Austro-Węgierskiego Towarzystwa Kolei Państwowych na służbę ck. Austrjackich Kolei Państwowych.

8. Fundusz pensyjny dla podurządników, sług, manipulantek i robotników, przejętych ze służby uprzywil. Austro-Węgierskiego Towarzystwa Kolei Państwowych na służbę ck. Austrjackich Kolei Państwowych.

9. Zakład pensyjny byłej ck. uprzywil. Austrjackiej Kolei Północno-Zachodniej.

10. Zakład pensyjny byłej ck. uprzywil. północno-połudn. Niemieckiej Kolei Łącznikowej.

Wysokie Układające się Stromy, stwierdziwszy, że wartość funduszów instytucyj wymienionych w poprzednim artykule nie wystarcza na pokrycie zaopatrzenia, uchwaliły podzielić te fundusze proporcjonalnie do Wysokości kwot zaopatrzenia przypadających zgodnie z niniejszą konwencją do zapłaty na każde z państw, z tem, że ta wysokość może być ustalona tylko w przybliżeniu.

W następstwie tego podziału własność nieruchoma należąca do wszystkich powyższych funduszów, oraz prawa i zobowiązania w nich zapisane, przypadną tej z Wysokich Układających się Stron, na terytorjum której one się znajdują.

Wierzytelności należące do funduszów przypadną tej z Wysokich Układających się Stron, na terytorjum której znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziby dłużnika.

Wierzytelności oraz długi istniejące pomiędzy różnemi funduszami podlegającemi podziałowi, tudzież wierzytelności i długi istniejące pomiędzy jednym z funduszów a byłym cesarsko-królewskim skarbem, będą uważane za zniesione.

Według takiego przydziału część majątku przypadająca przy repartycji funduszów Królestwu Włoskiemu, została całkowicie pokryta, części zaś pozostałych Wysokich Układających się Stron są pokryte częściowo, z wyjątkiem Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców, na którego obszarze nie znajduje się żadna nieruchomość.

W następstwie tego zostaną podzielane obligacje włącznie z wylosowanemi już, lecz jeszcze niezrealizowanemi przed dniem 15 października 1923 r., przyczem każda kategorja tych obligacyj zostanie podzielona oddzielnie, w naturze, między odnośne państwa według następującego klucza:

Austrja 2.5 %

Polska 13.0 %

Rumunja 4.0 %

Królestwo, Serbów, Chorwatów i Słoweńców 13.0 %

Czechosłowacja 67.5 %

W razie, gdyby podług powyższego klucza niektóre walory nie dały się podzielić, podział walorów niepodzielnych, o ile nie nastąpi kompensata drogą wzajemnej zamiany, - zostanie przeprowadzony pomiędzy wymienionemi państwami na podstawie sumy, otrzymanej ze sprzedaży tych niepodzielnych walorów.

Podział będzie przeprowadzony przez komisję, która zostanie zwołana w Wiedniu w ciągu miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej konwencji, w której to komisji reprezentowane będą wszystkie państwa, biorące udział w podziale obligacyj.

Papiery wylosowane po dniu 15 października 1923 r. względnie, w danym razie otrzymane z ich zrealizowania kwoty w walucie oryginalnej, zostaną podzielone wedle podanego wyżej klucza podziału. Kupony płatne po dniu 15 października 1923 r. lub otrzymane z ich zrealizowania kwoty w walucie oryginalnej przypadną państwu, które otrzyma odnośne tytuły obligacyjne.

Sumy otrzymane z wylosowanych i zrealizowanych obligacyj do dnia 15 października 1923 r., jak również gotówka, przypadną Republice Austrjackiej. Również sumy otrzymane ze zrealizowania kuponów wszelkich obligacyj, o ile te kupony zostały zrealizowane do dnia 15 października 1923 r. tudzież obligacje dotyczące pożyczek wojennych, przypadną Austrji.

Wzamian za to Republika Austrjacka przejmuje na siebie wyłącznie obowiązek uregulowania sprawy pożyczki na rachunku bieżącym w wysokości 12 miljonów koron, otrzymanej od Wojennej Kasy Pożyczkowej przy sposobności zapisów na pożyczkę wojenną, zupełnego zwolnienia obligacyj oddanych w zastaw pod tę pożyczką i oddania ich bez jakichkolwiek obciążeń, do podziału.

Republika Czeskosłowacka odstąpi Królestwu Serbów, Chorwatów i Słoweńców jedną połowę i Republice Austrjackiej drugą połowę renty papierowej, renty srebrnej oraz renty inwestycyjnej byłego Cesarstwa Austrjackiego, które to renty według podanego wyżej klucza miałyby przypaść Czechosłowacji a to wzamian za inne obligacje jakie przypadną obu wspomnianym państwom, przyczem ich wybór zostanie dokonany za obopólną zgodą. Na takich samych warunkach Rzeczpospolita Polska odstąpi Republice Austrjackiej rentę papierową i rentę inwestycyjną, przypadające Polsce, a to również wzamian za inne obligacje przypadające Austrji.

Wysokie Układające się Strony zobowiązują się wydać państwom, którym przyznane zostały nieruchomości lub wierzytelności, wszelkie dokumenty i wszelkie odnośne pisma znajdujące się w ich posiadaniu.

Związkowy Rząd Austrjacki udzieli bezpłatnie upoważnienia na wywóz obligacyj, które mają być wydane pozostałym Wysokim Układającym się Stronom i, o ile zajdzie potrzeba, postara się o unieważnienie austrjackiego stempla rejestracyjnego.

Przez zawarcie niniejszej konwencji uważa się fundusze przeznaczone do podziału za zlikwidowane.

KLAUZULE KOŃCOWE.

Wysokie Układające się Strony zobowiązują się, z powodu przejęcia obowiązku wypłaty zaopatrzenia, wydać sobie nawzajem odnośne akta i potrzebne dokumenty, oraz zobowiązują się przechowywać przez lat trzydzieści licząc od dnia wejścia w życie niniejszej konwencji, księgi i pisma ogólne tego rodzaju.

Wysokie Układające się Strony postanawiają pozatem udzielać sobie wzajemnej pomocy w wykonaniu niniejszej konwencji, porozumiewać się z sobą w tej sprawie bezpośrednio zapomocą odnośnych centralnych władz bez pośrednictwa placówek dyplomatycznych, pozwalać przedstawicielom wyznaczonym przez interesowane państwa na narady oraz inspekcje, względnie na prawo czynienia odpisów z aktów, oraz dostarczać potrzebnych wyjaśnień najkrótszą drogą.

Niniejsza konwencja zostanie ratyfikowana w najbliższym czasie.

Każde z Państw prześle swą ratyfikację Rządowi Austrjackiemu, który poda ten fakt do wiadomości wszystkich pozostałych państw podpisujących.

Ratyfikacje zostaną złożone w archiwach Rządu Austrjackiego.

Niniejsza konwencja wejdzie w życie po ratyfikowaniu przez wszystkie Wysokie Układające się Strony, w dniu złożenia ostatniej ratyfikacji.

NA DOWÓD CZEGO, pełnomocnicy wyżej wymienieni, podpisali niniejszą konwencję.

Sporządzono w Wiedniu dnia 30 listopada tysiąc dziewięćset dwudziestego trzeciego roku w jedynym egzemplarzu, po francusku, który to egzemplarz zastanie złożony w archiwach Rządu Austrjackiego, a którego kopje urzędowe autentyczne zostaną doręczone każdemu z państw podpisujących,

Za

AUSTRJĘ:

(-) Dr. Kienböck

WŁOCHY:

(-) A. C. Bordonaro

POLSKĘ:

(-) Dr. Zbigniew Smolka

RUMUNJĘ:

Z uwagi na protokół z dnia 30 listopada 1923 r., dołączony do projektu konwencji pomiędzy Austrją, Włochami, Polską, Rumunją, Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców i Czechosłowacją, dotyczący uregulowania różnych kategoryj emerytur, oraz do konwencji między Austrją, Włochami, Rumunją, Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców i Czechosłowacją, dotyczącej uregulowania emerytur prowincjonalnych i powiatowych.

Niżej podpisany J. Nistor, Minister Stanu, oświadcza, że podpisze i podpisuje te dwa teksty konwencyj, stwierdzając, że postanowienia zawarte w konwencjach nie mogą stanowić żadnej przeszkody dla Królewskiego Rządu Rumuńskiego w ustaleniu przez jego ustawodawstwo wewnętrzne warunków, które winni wypełnić petenci, aby móc żądać przyznania sobie prawa do emerytury, jak również do jej wysokości.

Wieden, dn. 26 lipca. 1924 r.

(-) J. Nistor

KRÓLESTWO SERBÓW, CHORWATÓW I SŁOWEŃCÓW:

(-) Ivan Roupnik

(-) M. Cvetnitch

CZECHOSŁOWACJĘ:

(-) Dr. Bohumil Vlasák

DEKLARACJE DODATKOWE

Wysokich Układających się Stron.

1° Wysokie Układające się Strony oświadczają gotowość do rozpatrzenia z całą przychylnością podań w sprawie odbierania zaopatrzenia zagranicą uwzględniając położenie poszczególnych wnioskodawców nawet w wypadkach, gdy poprzednie podania były odrzucone.

2° a) Delegacja włoska oświadcza, że Rząd Włoski rozpatrywać będzie z całą przychylnością wnioski, dotyczące nadania obywatelstwa włoskiego urzędnikom wspomnianym w konwencji, których podania w sprawie opcji lub reklamacji nie zostały jeszcze rozstrzygnięte.

b) Wysokie Układające się Strony oświadczają gotowość do zawarcia wzajemnych układów w sprawie uregulowania wynagrodzeń urzędników zwolnionych z powodu nieuzyskania obywatelstwa państwa, w którego służbie pozostawali przez kilka lat po dniu 3 listopada 1918 r.

Za

AUSTRJĘ:

(-) Dr. Kienböck

WŁOCHY:

(-) A. C. Bordonaro

POLSKĘ:

(-) Dr. Zbigniew Smolka

RUMUNJĘ:

(-) J. Nistor

KRÓLESTWO SERBÓW, CHORWATÓW I SŁOWEŃCÓW:

(-) Ivan Raupnik

(-) M. Cvetnitch

CZECHOSŁOWACJĘ:

(-) Dr. Bohumil Vlasák

Papiery wartościowe, z wyjątkiem wylosowanych i zrealizowanych w dniu 15 października 1923 r. pozatem, z wyjątkiem pożyczek wojennych.

Nr.Wyszczególnienie papierów wartościowychIlośćWartość nominalna w koronachŁącznie z kuponem z dniaOszacowanie względnie kurs z dnia 15/X. 1923 r.Wartość w/g oszacowania względnie w/g kursu koron austr.
fl. or.p. 50 fl. or.
14% öst. Goldrente strfr.453.3001.10.1918.000163,080.000
Obligacje długów państwowych.
fl. or.p. 50 fl. or.
24% K. E.-Bahn in Gold, strfr.196.8001.1.2450.000196,800.000
34% K. R.-Bahn, strfr.605.2001.1.243.30019,971.600
44% Pilsen-Priesener Bahn6.0001.7.19143.0008,580.000
54% Nordwest-Bahn, öst, und Südnordd. Verb.-Bahn3,320.4001.7.19118.0003.918,072.000
64% C. L.-Bahn, galiz.1,024.8001.7.191.50015,372.000
75¼ % K. Fr. J.-Bahn in fl.5,324.0001.7.19106.0005.643,440.000
Listy hipoteczne.
84% der Pester ung. Commercial-Bank, 50 jähr., in fl.222.0001.2.24400888.000
94½ % der galiz. Aktien-Hyp.-Bank, 50 jähr., in fl.2.0001.11.231.00020.000
104% der öst.-ung. Bank, 50j., in fl.330.000-100330.000
114% der oberöst. Landes-Hyp.-Anst. in fl.4.0001.11.23903.600
124% der allg. öst. Bod.-Cred.-Anst., 50 j., in fl. und K.1,269.0001.4.241501.903.500
134% der Böhm. Hyp.-Bank,57j610.0001.2.24175.0001.067,500.000
144% der Böhm. Hyp.-Bank, 42½j.274.0001.11.23180.000493,200.000
154% d. galiz. Landesbank, 57½j.619.00031.12.231.0006,190.000
164% d. ganz. Bod.-Cred.-Ver., 56 jähr.20.00031.12.231.000200.000
p titre
175% Akt. abgest d. K. E.-Bahn., III Em. (Salzburg-Tirol)28001.1.246.00012.000
18- Gewinnstscheine der 4% Präm.-Schuldver. der Ung. Hyp.-Bank26--70018.200
19- Gewinnstscheine der 3 % Präm.-Schuldver, der Allg. öst, Boden-Credit-Anstalt, Em. 188083--65053.950
20Ung.-Präm.-Aul. v. J. 1870, in fl.1200-200200
1100-100100
214% Galiz. Landes-anl. v. J. 1893.43.9001.11.1920087.800
224% Eisenbahn-Schuldsch. der Böhm. Landesbank, 78 jähr.224.2001.3.24155.000347,510.000
234% Eisenbahn-Oblig. d. galiz. Landesbank, 57½ jähr.689.0001.4.245003,445.000
244% Wr. Verk, Anlg. Anl., Em, I, 11 und 19004,607.8001.4.241105,068.580
254% Anlehen d, Stadt Lemberg v. J. 1896.70.0001.11.19200140.000
264% Kommunal-Oblig. der galiz. Landesbank, IV. Em.80.0001.4.24200160.000
274% Kommunal-Schuldsch. der Böhm. Landesbank, 78 jähr.1,136.0001.2.24175.0001.988,000.000
Renty.
284% einh. konv. strfr. Kronenrente Mai-November3,010.1001.11.193,010.100
294% öst. Kronenrente März-September11,560.9001.3.2011,560.900
304½ einh. konv. strfr. Kronenrente Jänner - Juli1,554.6001.7.191,554.600
314% einh. konv. strfr. Kronenrente Juni-Dezember.361.2001.6.19361.200
324.2% einh. Silberrente140.0001.10.19140.000
334% ung. strfr. Kronenrente255.1001.6.19255.700
343½% öst. Investitionsrente64.0001.8.1964.000
354,2% einh. Notenrente703.0001.2.20703.000
Prioritety (Papiery uprzywilejowane).
364% der K. F.-Nordbahn in fl.11,015.600*)85.0009.363,260.000
374% der K. Fr. J.-Bahn, Em. 1884 in fl.40.0001.4.1995.00038,000.000
384% der Südnordd. Verb. -Bahn, Em. 1892 in fl.182.8001.7.19135.000246,780.000
394% der Buschtĕhrader Eisenbahn, Em. 1896544.8001.4.24135.000735,480.000
403% der Dux-Bodenb. Eisenbahn, Em. 1893170.0001.1.24110.000187,000.000
p. fl. or.p. 50. fl. or.
415% der Südbahn-Ges. in Gold190.0001.7.19130.000494,000.000
424% der Pilsen-Priesener Bahn in fl.126.9001.7.19140.000177,660.000
434% der Albrechtsbahn24.0001.5.191.200288.000
444% der K. E.-Bahn in MarkMk. 24.0001.4.24--
453½% der öst. Nordwestbahn2,467.400**)85.0002.097,290,000
464% der öst. Nordwestbahn76.0001.4.1995.00072,200.000
474% der Mähr.-schles. Zentralbahn1,672.8001.7.19120.0002.007,360.000
484% der ung.-galiz. Eisenbahn, Em. 1887 in fl.30.0001.7.1950.00015,000.000
493½% der ung.-galiz. Eisenbahn, Em. 1870, konv.1,001,2001.9.1950.000500,600.000
503½% der ung.-galiz. Eisenbahn, Em. 1878, konv.22.0001.9.1950.00011,000.000
513½% der ung.-galiz. Eiserb. Em. 1903131.001.9.1950.00065,500.000
524% der Vorarlbergerb in fl.66.0001.3.2411072.600
534% der Bregenzerwaldbahn2,908,8001.2.241002,908.800
544% d. Lemberg - Czernowitz- Jassy Eisenb., Em. 1884180.6001.5.1920.00036,120.000
554% d. Lemberg - Czernowitz - Jassy Eisenb.,Em. 1894614.8001.7.1920.000122,960.000
564% der Czernowitz - Nowosieliiza - Bahn (Bukow. Lb.)175.6001.7.1912.00021,072.000
573.6% der Lemberg - Czernowitz - Jassy Eisenb., Em. 188445.0001.5.1918.0008,100.000
584% der Lokalb. Eisenerz-Vordernberg in fl.1,150.8001.1.241101,265.880
594% der Lokalbahn Absdorf-Stockerau1,031.6001.2.2485876.860
604% der Kaschau - Oderberger Bahn, Em. 1889, gem. Str.1,536.0001.1.24125.0001.920,000.000
614% der Kaschau - Oderberger Bahn, Em. 1889, öst. Str.20.0001.1.24125.00025,000.000
624% der Böhm. Westh., Em. 18951,274,4001.7.19140.0001.784,160.000
634% der Böhm. Westb. Em. 188512.0001.7.19135.00016,200.000
644% der galiz. C. L. Bahn in fl.1,385.2001.7.195.00069,260.000
654% der Mähr. Grenzbahn1,720.8001.9.19135.0002.323,080.000
36.240,190.170
*) Emisja z 1891 r. łącznie z kuponami z dnia 1.4. 1919 r.
" 1887 r. " " " " 1.5. 1919 r.
" 1888 r. " " " " 1.6. 1919 r.
" 1904 r. " " " " 1.6. 1919 r.
" 1898 r. " " " " 1.8. 1919 r.
" 1886 r. " " " " 1.9. 1919 r.
**) lit. A. łącznie z kuponami z dnia 1.9. 1919 r.
" B. " " 1.5. 1919 r.

Nieruchomości.

nieruchomości, znajdujące się na terytorjum Republiki Austrjackiej.

W Wiedniu:I.Hegelgasse 7)
Lothringerstrasse 3}domy
Brandstäte 4)dochodowe,
Elisabethstrasse i Nibelungengasse
(Schillerhof) biuro,
Gauermanngasse 214, urząd,
IV.Mayerhofgasse 11, dom dochodowy,
IX.Franz Josephbahnstrasse 1 i 3, dom dochodowy, mieszkania dla funkcjonarjuszów,
Uniwersitätsstrasse 10, dom dochodowy,
Krems nad Dunajem: domy mieszkalne urzędnicze,

Innsbruck: Viaduktgasse 27 i 29, dom mieszkalny urzędniczy,

Villach: Tirolerstrasse 6-12, cztery domy mieszkalne urzędnicze,

Klagenfurt: Jesserniggstrasse 31 i 33, domy mieszkalne urzędnicze,

Knittelfeid: Roseggerstrasse, domy mieszkalne urzędnicze,

)domy mieszkalne dla
)funkcjonarjuszów wynajęte na
)mocy pokrykrycia kosztów
Wiedeń:XIII,Hackingerstrasse 39 i 39a)budowy syndykatowi
XIX,Eisenbahnstrasse 15 i 15a}przedsiębiorców dla budowy
Eisenbahnstrasse 11 i 13)budynków i domów dla użytku
)publicznego w Wiedniu XIII-
)zgodnie z tablicą
)amortyzacyjną.
IV,Gusshansstrasse 19 (łącznie z gruntem w Eckartsau) dom dochodowy,
VII,Neubaugürtel 14/16 i Stollgasse 10/12, trzy domy dochodowe, częściowo biura,
XV,Felberstrasse 14/16)
XIV,Nobilegasse 28 (Sturzgasse 19))Domy mieszkalne
XX,Klosterneuburgerstrasse 115/117}dla
Brigittenauerlände 134/136)funkcjonarjuszów,
Verlängerte Engerth-und Leystrasse)
XIII,Hackingerstrasse 55/59, cztery domy mieszkalne dla funkcjonarjuszów, odnajęte syndykatowi przedsiębiorców budowlanych,
XIV,Sturzgasse 17, dom mieszkalny dla funkcjonarjuszów,

St. Pölten: 2 zakłady dla kolonij wraz z 36 domami mieszkalnemi dla funkcjonarjuszów, place niezabudowane,

Brunn bei Pöchlarn: 3 domy mieszkalne dla funkcjonarjuszów,

Krems nad Dunajem: 3 domy mieszkalne dla funkcjonarjuszów,

Atnang-Puchheim: 1 dom mieszkalny dla funkcjonarjuszów,

Linz, gmina Lustenau: 17 domów mieszkalnych dla funkcjonarjuszów,

Wels: 2 domy mieszkalne dla funkcjonarjuszów,

Innsbruck:4 domy mieszkalne dla funkcjonarjuszów, Andreas Hoferstrasse 53/55, Staatsbahnstrasse 2/4, Sonnenburgstrasse 20/22,
"4 domy mieszkalne dla funkcjonarjuszów, Staatsbahnstrasse 12/18,

Bischofshofen: 2 domy mieszkalne dla funkcjonarjuszów,

Landeck: place niezabudowane,

St. Veita./Glan:1 dom mieszkalny dla funkcjomarjuiszów, C,-No, 45,
""5 domów mieszkalnych dla funkcjonarjuszów, C.-No. 114/118,

Knittelfeld: 3 domy mieszkalne dla funkcjonarjuszów, Judenburgstrasse 209 i Murvorstadt, Hauptstrasse 132/133,

Ainbach: domena ziemska,

Villach: 16 domów mieszkalnych dla funkcjonarjuszów w Meerbothgründen,

Klagenfurt: 1 dom mieszkalny dla funkcjonarjuszów,

Leitendorf bei Leoben: 5 domów mieszkalnych dla funkcjonarjuszów,

Zeli am See: place niezabudowane,

Wiedeń:II,Zirkusgasse 47, dom dochodowy,
Nordbahnstrasse 50, gmach administracyjny,
Haberhof, Mühlfeldgasse 15)urzędy,
Mühlfeldgasse 16}
Praterstrasse 68, dom dochodowy,
Grosse Mohrengasse 25, dom dochodowy,
Grosse Pfargasse 28 - 30, dom dochodowy,
Kaiser Josephstrasse 32 i Aloisgasse 5, domy dochodowe (częściowo urząd),
Taborstrasse 22)domy
Novaragasse 31}dochodowe,
Holzhausergasse 1, dom dochodowy (częściowo urząd),
XXI,14 domów mieszkalnych dla funkcjonairjuszów, C.-Nr. 1473, Immen-, Kuenburg-, Gerichts und Bahnsteggasse,
I,Schwarzenbergplatz 3, urząd,
XI,11 domów mieszkalnych Laaerberggasse, Geisselbergstrasse, Penzionsgasse, Hauffgasse, wynajętych syndykatowi przedsiębiorców budowlanych 9 parceli,
II,Taborstrasse 68-70, urząd,

nieruchomości, znajdujące się na obszarze Król. Włoskiego.

Trieste: domy mieszkalne dla funkcjonarjuszów, Chiarbola inferiore gmach szkolny,

Pola: 2 domy mieszkalne dla funkcjonarjuszów.

nieruchomości, znajdujące się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Kraków: dom mieszkalny urzędniczy, ulica Blich Nr. 6,

Lwów: gmach administracyjny, wraz z przynależnemi budynkami, ulica Krasickich 2-4,

dom mieszkalny urzędniczy, ulica Sapiehy i Głęboka, nowy gmach administracyjny, dom przynależny, dla urzędników, ulica Zygmuntowska,

Przemyśl: dom mieszkalny dla funkcjonarjuszów, ulica Krasińskiego 13, 13a i 13b,

Nowy Sącz: 2 zakłady dla kolonji z 6-ma domami jednomieszkaniowemi i z 96 domami dwumieszkaniowemi,

Kraków: dom mieszkalny dla funkcjonarjuszów, ulica Blich 7-9 i ulica Dwernickiego 2,

Lwów: dom mieszkalny dla funkcjonarjuszów, ulica Gródecka 131 wraz ze skrzydłem, dom mieszkalny dla funkcjonarjuszów, ulica Gródecka 127,

Tarnopol: 3 domy mieszkalne dla funkcjonarjuszów,

Chodorów: 2 domy mieszkalne dla funkcjonarjuszów,

Stanisławów: dom mieszkalny dla funkcjonarjuszów, dom mieszkalny urzędniczy, gmach administracyjny,

Dziedzice: dom mieszkalny urzędniczy, C.-Nr, 482,

Zebrzydowice: dom mieszkalny urzędniczy, C.- Nr, 231,

Zabierzów: dom mieszkalny urzędniczy, C.-Nr, 159,

Szczakowa: dom mieszkalny dla funkcjonarjuszów, dwumieszkaniowy, C.-Nr. 359-360,

Kraków: 2 domy dwumieszkaniowe dla funkcjonarjuszów, C.-Nr. 342a i b i 352a i b,

1 dom mieszkalny urzędniczy, C.-Nr. 361a, 3 domy mieszkalne dla funkcjonarjuszów, C.-Nr. 362-364,

3 domy mieszkalne dla funkcjonarjuszów, C.-Nr. 162a, b i c ulica Bosacka,

1 dom mieszkalny urzędniczy, C.-Nr, 361 b, ul, Lubicz,

Oświęcim: 5 domów mieszkalnych dla funkcjonarjuszów,

Bielsko: 1 dom dwumieszkaniowy urzędniczy, C. - Nr. 306, 307, ulica Franciszka Józefa,

3 domy mieszkalne dla funkcjonarjuszów, C.-Nr. 308-310, Górne Przedmieście,

nieruchomości, znajdujące się na obszarze Król. Rumuńskiego.

Cernáuti: 3 domy mieszkalne urzędnicze, strada. Gării,

3 domy mieszkalne dla funkcjonarjuszów strada Clocucica,

1 dom mieszkalny dla funkcjonarjuszów strada Caliceanca,

1 dom mieszkalny dla funkcjonarjuszów, koło dworca Cernăuti, (ogród publiczny),

nieruchomości, znajdujące się na obszarze Republiki Czechosłowackiej.

Praga: gmach administracyjny, Hoowerova 6, resp, Hybernská 46,

2 domy dochodowe, Hoowerova 2/4, resp. Bolzánova 9,

Plzeň: gmach administracyjny,

10 domów mieszkalnych dla funkcjonarjuszów, V., Lobežská, C. Nr. 676/7,

Rybáře koło Karlovy Vary: dom mieszkalny dla funkcjonarjuszów, C, Nr. 348,

Louny: 2 zakłady dla kolonij, C. Nr. 784-820 i 900-952,

Chomutow: 2 domy mieszkalne dla funkcjonarjuszów, C. Nr. 1307/08,

Zábĕhlice: place niezabudowane, parcele, Nr. 232, zapisane za Nr. 1586,

Praiha. - Bubna: zakłady dla kolonji, *)

Břeclava: 4 domy mieszkalne dla funkcjonarjuszów, C. Nr. 876-879,

4 domy mieszkalne dla funkcjonarjuszów, C. Nr. 1009 - 1012,

Mor.-Ostrava-Přivoz: 3 domy dwumieszkaniowe dla funkcjonarjuszów, C. Nr. 744-749,

Bohumin: 2 domy dwumieszkaniowe dla lunkcjonarjuszów, C.-Nr. 394-397,

1 dom mieszkalny urzędniczy, C. Nr. 171,

4 domy mieszkalne dla funkcjonarjuszów, C.-Nr. 172 - 175,

Přerov: 1 dom mieszkalny urzędniczy, C.-Nr. 1625,

2 domy mieszkalne dla funkcjonarjuszów, C. -Nr. 1604 - 1605,

2 domy mieszkalne urzędnicze, C.-Nr. 1696-1697,

6 domów mieszkalnych dla funkcjonarjuszów, C.-Nr. 1826- 1831,

Olomouc: 1 dom mieszkalny urzędniczy, C.-Nr. 263,

4 domy mieszkalne dla funkcjonarjuszów, C.-Nr. 152- 155,

Hulin 1 dom mieszkalny dla funkcjonarjuszów, C.-Nr. 494,

Česká Lipa: 1 dom mieszkalny dla funkcjonarjuszów, C.-Nr. 844, łącznie z parcelą, Nr. zapisu 1382/2,

Benešov: place niezabudowane,

Střekov: 1 dom mieszkalny urzędniczy i dla funkcjonarjuszów,

4 domy mieszkalne urzędnicze i dla funkcjonarjuszów,

Liberec; 1 dom mieszkalny urzędniczy, C.-Nr.611/III,

Place niezabudowane,

Dĕčin: 4 domy mieszkalne dla funkcjonarjuszów,

Trutnov: 2 domy mieszkalne dla funkcjonarjuszów.

______

*) Obciążona pożyczką hipoteczną, daną przez Czeską Kasę Oszczędności w Pradze, której stan zgodnie z pozycją, wniesioną do ksiąg w dniu 31 października 1918 r. wynosi 645.099,56 koron.

Wierzytelności

z wyjątkiem pretensyj do Cesarsko-Królewskiego Skarbu i do Austrjackich ck. Kolei Państwowych oraz z wyjątkiem wzajemnych pretensyj zainteresowanych kapitałów. Pożyczki udzielone i pretensje do różnych dłużników w rozmaitych państwach sukcesyjnych, na ogólną sumę w/g stanu z dnia 31 października 1918 r. dawnych koron austro-węgierskich 4,671.563,70.

Przekład.

PROTOKÓŁ.

Niżej podpisani, po przedłożeniu swych pełnomocnictw, podpisali niniejszy protokół, załączony do projektów konwencyj, zawartych między Austrją, Włochami, Polską, Rumunją, Królestwem Serbów, Chorwatów, Słoweńców i Czechosłowacją, a dotyczących uregulowania różnych kategoryj zaopatrzenia, które nie zostały uregulowane przez konwencję rzymską z dnia 6 kwietnia 1922 r., jako też do projektu konwencji, zawartej miedzy Austrją, Włochami, Rumunją, Królestwem Serbów, Chorwatów, Słoweńców i Czechosłowacją, dotyczącej uregulowania zaopatrzenia funkcjonarjuszów prowincjonalnych, gminnych i powiatowych.

Pełnomocnicy Republiki Austrjackiej, pełnomocnicy Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców oraz pełnomocnik Republiki Czeskosłowackiej podpisali wyżej wymienione umowy.

Delegaci pozostałych Układających się Państw zobowiązują się przedstawić wymienione projekty konwencyj aprobacie swych Rządów i dołożyć starań, ażeby następnie konwencje zostały podpisane przez pełnomocników, należycie do tego upoważnionych.

Delegat Polski oświadcza, że jego Rząd zastrzega sobie możność następnego przystąpienia do drugiej z dwóch wyżej wymienionych konwencyj.

ZA:

AUSTRJĘ:

(-) Dr. Kienböck

WŁOCHY:

(-) Dr. Riccardo Ottaviani

(-) Dr. Fausto Pizzichelli

POLSKĘ:

(-) Dr. Zbigniew Smolka

RUMUNJE:

(-) C. M. Mitilineu

KRÓLESTWO SERBÓW, CHORWATÓW I SŁOWEŃCÓW:

(-) Ivan Roupnik

(-) Milan Cvetnitch

CZECHOSŁOWACJĘ:

(-) Dr. Bohumil VIasák

Zaznajomiwszy się z powyższą konwencją, deklaracjami dodatkowemi, trzema załącznikami oraz protokółem podpisania uznaliśmy je i uznajemy za słuszne zarówno w całości jak i każde z zawartych w nich postanowień; oświadczamy, że są przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone i przyrzekamy, że będą niezmiennie zachowywane.

Na dowód czego wydaliśmy Akt niniejszy opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej.

W Warszawie, dnia 16 marca 1929 r.