Art. 8. - Konwencja w sprawie niewolnictwa. Genewa.1926.09.25.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.4.21

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 stycznia 1963 r.
Artykuł  8.

Wysokie Strony Umawiające się zgadzają się na to, że wszystkie nieporozumienia, które mogłyby powstać między niemi w związku z interpretacją lub zastosowaniem niniejszej konwencji będą, o ile nie mogą być uregulowane drogą rokowań bezpośrednich, przesłane do decyzji Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej. O ile Państwa między któremi powstaje nieporozumienie, lub jedno z tych Państw nie uczestniczyły w Protokóle z 16 grudnia 1920 r.- o Stałym Trybunale Sprawiedliwości Międzynarodowej, to nieporozumienie to będzie przedłożone, według ich uznań i stosownie do przepisów konstytucyjnych każdego z nich, albo Trybunałowi Stałemu Sprawiedliwości Międzynarodowej, albo trybunałowi arbitrażowemu ukonstytułowanemu stosownie do konwencji z dnia 18 października 1907 r. o pokojowem załatwianiu konfliktów międzynarodowych, lub wreszcie wszelkiemu innemu trybunałowi arbitrażowemu.