Dziennik Ustaw

Dz.U.1959.4.24

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 stycznia 1968 r.

KONWENCJA
USTANAWIAJĄCA MIĘDZYNARODOWĄ ORGANIZACJĘ METROLOGII PRAWNEJ
podpisana w Paryżu dnia 12 października 1955 r.

W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

RADA PAŃSTWA

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 12 października 1955 r. podpisana została w Paryżu Konwencja ustanawiająca Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej.

Po zaznajomieniu się z powyższą Konwencją Rada Państwa uznała ją i uznaje za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych; oświadcza, że wymieniona Konwencja jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, oraz przyrzeka, że będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

(Tekst konwencji zamieszczony jest w załączniku do niniejszego numeru).

ZAŁĄCZNIK

KONWENCJA USTANAWIAJĄCA MIĘDZYNARODOWĄ ORGANIZACJĘ METROLOGII PRAWNEJ

Państwa uczestniczące w niniejszej Konwencji, pragnąc rozwiązać w skali międzynarodowej zagadnienia techniczne i administracyjne, wynikające ze stosowania narzędzi mierniczych, oraz doceniając ważność koordynacji swoich wysiłków dla osiągnięcia tego celu, postanowiły utworzyć Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej określoną, jak następuje:

Rozdział  I

CELE ORGANIZACJI

Artykuł  I

Tworzy się Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej.

Zadaniem tej Organizacji jest:

1) utworzenia ośrodka dokumentacji i informacji:

– z jednej strony - o różnych organach państwowych zajmujących się legalizacją i kontrolą narzędzi mierniczych, które są lub mogą być podporządkowane przepisom prawnym;

– z drugiej strony - o wyżej wymienionych narzędziach mierniczych, rozpatrywanych z punktu widzenia ich założeń, konstrukcji i stosowania;

2) tłumaczenie i wydawanie tekstów obowiązujących w różnych Państwach przepisów prawnych o narzędziach mierniczych i ich stosowaniu wraz ze wszelkimi komentarzami opartymi na prawie konstytucyjnym i prawie administracyjnym tych Państw, niezbędnymi do pełnego zrozumienia tych przepisów;
3) ustalenie ogólnych zasad metrologii prawnej;
4) badanie - w celu ujednolicenia metod i przepisów - zagadnień metrologii prawnej o charakterze prawodawczym i regulaminowym, których rozwiązanie leży w interesie międzynarodowym;
5) sporządzenie wzorcowych projektów ustawy i regulaminu o narzędziach mierniczych i ich stosowaniu;
6) opracowanie projektu materialnej organizacji wzorcowej administracji miar;
7) ustalenie cech charakterystycznych i właściwości niezbędnych i dostatecznych, jakim powinny odpowiadać narzędzia miernicze, aby mogły być aprobowane przez Państwa członków Organizacji i aby ich stosowanie mogło być zalecane w skali międzynarodowej;
8) popieranie wzajemnych stosunków pomiędzy administracjami miar lub innymi instytucjami zajmującymi się metrologią prawną wszystkich Państw-członków Organizacji.

Rozdział  II

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Artykuł  II

Członkami Organizacji są Państwa będące stronami niniejszej Konwencji.

Artykuł  III

Organizacja obejmuje:

– Międzynarodową Konferencję Metrologii Prawnej,

- Międzynarodowy Komitet Metrologii Prawnej,

- Międzynarodowe Biuro Metrologii Prawnej,

o których jest mowa niżej.

Międzynarodowa Konferencja Metrologii Prawnej

Artykuł  IV 1

Konferencja ma za zadanie:

1) studiować zagadnienia dotyczące celów Organizacji i podejmować wszystkie decyzje na temat tych zagadnień,
2) zapewnić stworzenie organów kierowniczych, powołanych do wykonywania prac Organizacji;
3) studiować i zatwierdzać sprawozdania poszczególnych organów dla spraw metrologii prawnej, utworzonych zgodnie z niniejszą Konwencją, składane z wykonanych przez nie prac.

Wszelkie zagadnienia, które dotyczą ustawodawstwa i administracji, istniejących w danym Państwie, są wyłączone z kompetencji Konferencji, chyba że Państwo to wyraźnie tego żąda.

Artykuł  V

Państwa będące Stronami niniejszej Konwencji biorą udział w Konferencji jako członkowie, są reprezentowane na niej, jak to przewidziano w artykule VII, i podlegają obowiązkom określonym przez Konwencję.

Niezależnie od członków w Konferencji mogą brać udział w charakterze korespondentów:

1) Państwa lub terytoria, które nie mogą lub nie zamierzają jeszcze stać się stronami Konwencji;
2) Związki międzynarodowe, prowadzące działalność związaną z działalnością Organizacji.

Korespondenci nie są reprezentowani na Konferencji, lecz mogą delegować na nią obserwatorów, mających jedynie głos doradczy. Nie opłacają oni składek członkowskich, lecz muszą ponosić koszty świadczenia usług, których mogą żądać, oraz koszty prenumeraty wydawnictw Organizacji.

Artykuł  VI

Państwa członkowie Organizacji zobowiązują się dostarczyć Konferencji wszelką posiadaną przez nie dokumentację, która ich zdaniem może pomóc Organizacji w należytym wykonaniu ciążących na niej zadań.

Artykuł  VII

Państwa członkowie Organizacji delegują na posiedzenia Konferencji urzędowych przedstawicieli w liczbie nie większej niż trzech. O ile to możliwe, jeden z nich powinien być w swym kraju funkcjonariuszem - jeszcze w służbie czynnej - administracji miar i wag lub innej instytucji, zajmującej się metrologią prawną.

Tylko jeden z nich ma prawo głosowania.

Delegaci ci nie muszą być zaopatrzeni w pełnomocnictwa prócz przypadków wyjątkowych i dla spraw ściśle określonych, na żądanie Komitetu.

Każde Państwo ponosi koszty związane z udziałem jego przedstawiciela w Konferencji.

Członkowie Komitetu, którzy nie są delegowani przez swoje Rządy, mają prawo udziału w posiedzeniach z głosem doradczym.

Artykuł  VIII

Konferencja uchwala zalecenia przeprowadzania wspólnej akcji Państw członków Organizacji w dziedzinach określonych w artykule I.

Uchwały Konferencji mogą być stosowane dopiero wówczas, gdy liczba obecnych Państw członków Organizacji jest równa co najmniej dwóm trzecim ogólnej liczby Państw członków Organizacji i gdy decyzje te uzyskały przynajmniej cztery piąte oddanych głosów. Liczba oddanych głosów musi być równa co najmniej czterem piątym liczby obecnych Państw członków Organizacji.

Za głosy oddane nie uważa się głosów wstrzymujących się, jak również kart czystych lub nieważnych.

Uchwały są niezwłocznie komunikowane Państwom członkom Organizacji dla informacji, studiów i zaleceń.

Członkowie ci podejmują moralne zobowiązanie wprowadzenia tych uchwał w życie w miarę wszelkich swych możliwości.

Jednakowoż przy głosowaniu w sprawach dotyczących organizacji, zarządu, administracji, regulaminu wewnętrznego Konferencji, Komitetu, Biura i we wszelkich sprawach podobnych, dla nadania powziętej uchwale natychmiastowej wykonalności wystarcza większość bezwzględna przy takiej samej najmniejszej liczbie członków obecnych oraz oddanych głosów, jak to określono wyżej. W przypadku równości głosów decyduje głos tego Państwa członka Organizacji, którego delegat przewodniczy zgromadzeniu.

Artykuł  IX

Konferencja wybiera spośród siebie na okres trwania każdej ze swych sesji Przewodniczącego i dwóch Zastępców Przewodniczącego, którym w charakterze sekretarza przydziela się Dyrektora Biura.

Artykuł  X

Konferencja zbiera się co najmniej raz na sześć lat, zwołuje ją przewodniczący Komitetu lub - w razie niemożności z jego strony - Dyrektor Biura, o ile otrzymał odpowiednie żądanie zgłoszone przez co najmniej połowę członków Komitetu.

Kończąc swoje prace Konferencja ustala miejsce i datę następnego posiedzenia albo udziela w tym zakresie upoważnienia Komitetowi.

Artykuł  XI

Językiem urzędowym Organizacji jest język francuski.

Konferencja będzie jednak mogła przewidzieć użycie dla celów roboczych jednego lub kilku innych języków.

Międzynarodowy Komitet Metrologii Prawnej

Artykuł  XII

Prace przewidziane w artykule I podejmuje i prowadzi Międzynarodowy Komitet Metrologii Prawnej, stanowiący organ roboczy Konferencji.

Artykuł  XIII 2

Komitet składa się z przedstawicieli, po jednym z poszczególnych państw-członków Organizacji.

Przedstawiciele są wyznaczeni przez Rządy ich kraju.

Muszą oni być funkcjonariuszami w służbie czynnej instytucji zajmującej się narzędziami mierniczymi lub pełnić czynności urzędowe w dziedzinie metrologii prawnej.

Przestają oni być członkami Komitetu z chwilą, gdy nie odpowiadają już powyższym warunkom, i do Rządów zainteresowanych należy wyznaczenie ich zastępców.

Umożliwiają oni Komitetowi korzystanie z ich doświadczenia, rad i prac, nie zobowiązują jednak ani swego Rządu, ani swej Administracji.

Członkowie Komitetu uczestniczą z urzędu w posiedzeniach Konferencji z głosem doradczym. Każdy z nich może być jednym z delegatów swego Rządu na tę Konferencję.

Przewodniczący może zapraszać na posiedzenia Komitetu z głosem doradczym każdą osobę, której współdziałanie wydaje mu się pożyteczne.

Artykuł  XIV

Osoby fizyczne, które wyróżniły się w nauce lub przemyśle metrologicznym, jak również byli członkowie Komitetu mogą otrzymać tytuł członka honorowego na podstawie uchwały Komitetu. Mogą oni uczestniczyć w posiedzeniach z głosem doradczym.

Artykuł  XV

Komitet wybiera spośród siebie Przewodniczącego oraz pierwszego i drugiego Zastępcę Przewodniczącego, którzy są wybierani na okres sześciu lat i mogą być wybierani ponownie. Jeżeli jednak mandat ich wygasa w okresie między dwiema sesjami Komitetu, wówczas mandat ten przedłuża się automatycznie do najbliższej sesji Komitetu. W charakterze sekretarza jest im przydzielony Dyrektor Biura.

Komitet może przekazać niektóre ze swych czynności Przewodniczącemu.

Przewodniczący wykonuje prace zlecone mu przez Komitet i zastępuje go w sprawach wymagających pilnych decyzji. Decyzje te podaje on do wiadomości członkom Komitetu i składa im w tych sprawach sprawozdania w możliwie najkrótszych terminach.

Jeżeli przewiduje się, że mogą wyniknąć sprawy interesujące wspólnie Komitet i Organizacje pokrewne, wówczas Przewodniczący reprezentuje Komitet wobec tych organizacji.

W przypadku nieobecności, przeszkody, wygaśnięcia mandatu, rezygnacji lub zgonu Przewodniczącego zastępstwo obejmuje pierwszy Zastępca Przewodniczącego.

Artykuł  XVI

Komitet zbiera się co najmniej raz na dwa lata; zwołuje go Przewodniczący lub - w razie przeszkody z jego strony - Dyrektor Biura, o ile otrzymał odpowiednie żądanie zgłoszone przez co najmniej połowę członków Komitetu.

Z wyjątkiem szczególnych okoliczności normalne posiedzenia odbywają się w kraju stanowiącym siedzibę Biura.

Posiedzenia informacyjne mogą jednak odbywać się w różnych Państwach będących członkami.

Artykuł  XVII 3

Członkowie Komitetu, nie mogący uczestniczyć w posiedzeniu, mogą przekazać swój głos jednemu ze swych kolegów w Komitecie, który jest wówczas ich przedstawicielem. W tym przypadku ten sam członek nie może zgromadzić obok swego więcej niż dwu innych głosów.

Uchwały uzyskują moc obowiązującą, gdy liczba obecnych i reprezentowanych jest równa co najmniej trzem czwartym liczby osób wyznaczonych na członków Komitetu i gdy projekt otrzymał co najmniej cztery piąte oddanych głosów. Liczba oddanych głosów musi być równa co najmniej czterem piątym liczby obecnych i reprezentowanych na posiedzeniu.

Za głosy oddane nie uważa się wstrzymujących się, jak również kart czystych i głosów nieważnych.

W przerwach między posiedzeniami i dla pewnych przypadków specjalnych Komitet może obradować w drodze korespondencyjnej.

Uchwały podjęte w tej drodze zyskują moc obowiązującą, gdy wszyscy członkowie Komitetu byli wezwani do wyrażenia swego zdania i gdy uchwały zostały jednomyślnie zatwierdzone w drodze głosowania, oraz pod warunkiem, że liczba głosów oddanych wynosi co najmniej dwie trzecie liczby członków wyznaczonych.

Za głosy oddane nie uważa się wstrzymujących się, jak również kart czystych i głosów nieważnych. Brak odpowiedzi w terminach ustalonych przez Przewodniczącego uważa się za równoznaczny ze wstrzymaniem się od głosowania.

Artykuł  XVIII

Komitet zleca studia specjalne, badania doświadczalne i prace laboratoryjne kompetentnym Instytucjom Państw członków Organizacji po uprzednim uzyskaniu ich formalnej zgody. Jeżeli prace te wymagają pewnych wydatków, porozumienie określi, w jakim stosunku wydatki te ponosi organizacja.

Dyrektor Biura koordynuje i gromadzi całość prac.

Komitet może zlecić pewne prace na stałe lub czasowo zespołom roboczym lub rzeczoznawcom technicznym albo prawnym, działającym na określonych przezeń warunkach. Jeżeli prace te wymagają pewnych wynagrodzeń lub odszkodowań, wysokość ich określi Komitet.

Dyrektor Biura jest odpowiedzialny za sekretariat tych zespołów roboczych lub zespołów rzeczoznawców.

Międzynarodowe Biuro Metrologii Prawnej

Artykuł  XIX

Działanie Konferencji i Komitetu zapewnia Międzynarodowe Biuro Metrologii Prawnej, pozostające pod kierownictwem i kontrolą Komitetu.

Do zadań Biura należy przygotowywanie posiedzeń Konferencji i Komitetu, utrzymywanie łączności pomiędzy poszczególnymi członkami tych organów i utrzymywanie łączności z Państwami członkami lub Korespondentami i ich właściwymi urzędami.

Zadaniem jego jest również przeprowadzanie badań i prac określonych w artykule I niniejszej Konwencji, jak również sporządzanie protokołów i wydawanie biuletynu rozsyłanego bezpłatnie Państwom członkom.

Biuro stanowi ośrodek dokumentacji i informacji przewidziany w artykule I.

Komitet i Biuro są odpowiedzialne za wykonanie uchwał Konferencji.

Biuro nie przeprowadza ani badań doświadczalnych, ani prac laboratoryjnych. Może ono jednak posiadać odpowiednio urządzone sale pokazowe dla studiowania sposobu budowy i działania pewnych przyrządów.

Artykuł  XX

Siedziba administracyjna Biura mieści się we Francji.

Artykuł  XXI 4

Personel Biura składa się z Dyrektora i jego współpracowników mianowanych przez Komitet, jak również z urzędników lub pracowników stałych albo tymczasowych, zaangażowanych przez Dyrektora.

Personel Bira, jak również, o ile zajdzie potrzeba, rzeczoznawcy przewidziani w artykule XVIII, są opłacani. Otrzymują oni pensje lub uposażenia bądź też odszkodowania, których wysokość określa Komitet.

Prawa i obowiązki Dyrektora, współpracowników, urzędników lub pracowników pomocniczych określa Komitet, szczególnie w zakresie warunków angażowania, pracy, odpowiedzialności, emerytur.

Mianowanie, zwalnianie lub odwoływanie urzędników i pracowników Biura należy do Dyrektora; nie dotyczy to współpracowników wyznaczonych przez Komitet, do których te same uprawnienia mogą odnosić się jedynie w przypadku odpowiedniej decyzji Komitetu.

Artykuł  XXII

Dyrektor kieruje działalnością Biura pod kontrolą i zgodnie z wytycznymi Komitetu, przed którym jest on odpowiedzialny i któremu obowiązany jest składać na każdej sesji zwyczajnej sprawozdanie z działalności.

Dyrektor pobiera dochody, opracowuje budżet, zaciąga zobowiązania i zleca wszystkie wydatki osobowe i rzeczowe, administruje funduszami.

Dyrektor jest z urzędu sekretarzem Konferencji i Komitetu.

Artykuł  XXIII

Rządy Państw członków oświadczają, że Biuro zostało uznane za instytucję użyteczności publicznej i posiada osobowość prawną, jak również że korzysta ono w ogóle ze wszystkich przywilejów i uprawnień przysługujących Instytucjom międzynarodowym na podstawie ustawodawstwa obowiązującego w każdym z Państw członków.

Rozdział  III

POSTANOWIENIA FINANSOWE

Artykuł  XXIV

Konferencja uchwala: na okres finansowy, odpowiadający odstępowi czasu pomiędzy jej sesjami:

– globalną kwotę kredytów niezbędnych na pokrycie wydatków na działalność Organizacji;

– roczną kwotę kredytów przeznaczonych na rezerwę na wypadek nadzwyczajnych wydatków koniecznych i na zapewnienie wykonania budżetu w przypadku niedostateczności dochodów.

Kredyty są ustalone we frankach francuskich w złocie. Parytet między frankiem francuskim w złocie a frankiem francuskim ustalany jest przez Bank Francuski.

W okresie finansowym Komitet może odwołać się do Państw członków, jeżeli uzna, że konieczne jest zwiększenie kredytów, aby sprostać zadaniom Organizacji lub w przypadku zmiany warunków gospodarczych.

Jeżeli z końcem okresu finansowego Konferencja nie zebrała się lub jeżeli nie mogła podjąć prawomocnych decyzji, to okres finansowy przedłuża się aż do następnej prawomocnej sesji. Kredyty początkowo przyznane zostają podwyższone proporcjonalnie na okres tego przedłużenia.

W okresie finansowym Komitet ustala w ramach przyznanych kredytów wysokość wydatków administracyjnych w zależności od wykonania budżetu na okres odpowiadający odstępowi czasu pomiędzy jego sesjami. Kontroluje on lokatę rozporządzalnych funduszów.

Jeżeli Komitet nie zebrał się do chwili upływu terminu wykonania budżetu albo też nie mógł obradować prawomocnie, to Przewodniczący i Dyrektor Biura decydują o doprowadzeniu całego budżetu lub jego części, której termin wykonania upływa, aż do najbliższej prawomocnej sesji.

Artykuł  XXV

Dyrektor Biura jest upoważniony do zaciągania zobowiązań oraz do dokonywania samodzielnych wydatków związanych z działalnością Organizacji.

Dyrektor może:

– pokrywać nadzwyczajne wydatki,

– podejmować z kredytów rezerwowych fundusze niezbędne dla zapewnienia wykonania budżetu w przypadku nie wystarczających wpływów.

dopiero po otrzymaniu na to zgody Przewodniczącego Komitetu.

Nadwyżki budżetowe można wykorzystać w ciągu całego okresu finansowego.

Działalność budżetowa Dyrektora musi być podporządkowana Komitetowi, który kontroluje ją na każdej ze swych sesji.

Po upływie okresu finansowego Komitet przedkłada Konferencji do kontroli bilans działalności.

Konferencja decyduje o przeznaczeniu nadwyżek budżetowych. Wysokość tych nadwyżek będzie można zaliczyć na zmniejszenie składek Państw członków lub przekazać na fundusz rezerwowy.

Artykuł  XXVI

Pokrycie wydatków Organizacji stanowią:

1) roczna składka Państw członków Organizacji.

Sumę ogólną składek za okres finansowy określa się na podstawie kwoty kredytów przyznanych przez Konferencję przy uwzględnieniu wysokości dochodów pochodzących z operacji przewidzianych w punktach 2-5 niniejszego artykułu.

W celu określenia wysokości składek Państwa członkowie Organizacji podzielone zostają na cztery klasy według ogólnej liczby ludności kraju macierzystego oraz obszarów, które dane Państwo zobowiązało się reprezentować:

klasa 1. - do 10 milionów ludności włącznie;

klasa 2. - ponad 10 milionów do 40 milionów ludności włącznie;

klasa 3. - ponad 40 milionów do 100 milionów ludności włącznie;

klasa 4. - powyżej 100 milionów ludności.

Liczba ludności zostaje zaokrąglona w dół do całkowitej liczby milionów.

Jeżeli w którymś z Państw stopień użytkowania narzędzi mierniczych jest wyraźnie niższy od przeciętnego, wówczas Państwo to może zażądać zaliczenia go do klasy niższej, niż to wynika z liczby jego ludności.

W zależności od klasy, udziały są odpowiednio proporcjonalne do 1, 2, 4 i 8.

Składka Państwa członka Organizacji jest rozłożona równomiernie na wszystkie lata okresu finansowego celem oznaczenia jego składki rocznej.

Dla stworzenia już od początku zabezpieczenia przeznaczonego na zamortyzowanie wahań we wpływach dochodów Państwa członkowie Organizacji wyrażają zgodę na zaliczki na poczet ich przyszłych składek rocznych. Wysokość tych zaliczek i okres ich uiszczania ustala Konferencja.

Jeżeli z końcem okresu finansowego Konferencja nie zebrała się lub nie mogła podjąć uchwał wiążących, składki roczne są ściągane w tej samej wysokości aż do prawomocnej sesji Konferencji;

2) dochody ze sprzedaży wydawnictw oraz ze świadczenia usług na rzecz Korespondentów;
3) dochody z lokaty sum stanowiących fundusze;
4) składki na bieżący okres finansowy oraz wpisowe nowych Państw przystępujących, składki za okres wsteczny i wpisowe Państw członków przyjętych ponownie, składki zaległe Państw członków podejmujących ponownie wpłaty po przerwie;
5) subwencje, przedpłaty, darowizny lub zapisy i różne inne dochody.

Dla pokrycia kosztów prac specjalnych poszczególne Państwa członkowie mogą przyznać nadzwyczajne dotacje. Dotacje te nie są objęte budżetem ogólnym i będą wykazywane na osobnych rachunkach.

Składki roczne są ustalane we frankach w złocie. Płatne są one we frankach francuskich lub we wszelkich dewizach o wolnym obiegu. Parytet pomiędzy frankiem w złocie a frankiem francuskim ustalany jest przez Bank Francuski, przy czym wysokość wpłaty określona jest wysokością kursu w dniu dokonania wpłaty.

Przekazywane są one na początku roku na ręce Dyrektora Biura.

Artykuł  XXVII

Komitet opracuje regulamin finansowy oparty na postanowieniach artykułów XXIV do XXVI niniejszej Konwencji.

Artykuł  XXVIII

Państwo przystępujące jako członek Organizacji w jednym z okresów przewidzianych w artykule XXXVI jest związane aż do jego upływu i podlega od chwili swego przystąpienia tym samym obowiązkom, co członkowie już należący.

Nowe Państwo członek staje się współwłaścicielem majątku Organizacji i z tego względu musi wnieść wpisowe ustalone przez Konferencję.

Jego roczna składka zostanie obliczona tak, jak gdyby przystępowało ono 1 stycznia roku następującego po roku przedłożenia dokumentów przystąpienia lub ratyfikacji. Jego składka na rok bieżący wyniesie tyle dwunastych części jego składki, za ile miesięcy musi opłacić należność. Wpłata ta nie zmieni składek przewidzianych na rok bieżący dla innych członków.

Artykuł  XXIX

Nieopłacenie przez Państwo członka Organizacji składek w ciągu kolejnych trzech lat traktowane jest z urzędu jako wystąpienie i powoduje skreślenie go z listy Państw członków Organizacji.

Konferencja zbada jednakowoż położenie Państw członków, które znalazły się w trudnościach finansowych i przejściowo nie mogą podołać swoim zobowiązaniom, oraz będzie mogła w określonych przypadkach zadecydować o odroczeniu lub umorzeniu długu.

Zmniejszenie wpływów wynikające ze skreślenia Państwa członka zostaje wyrównane pokryciem z funduszu rezerwowego, utworzonego zgodnie z postanowieniami artykułu XXIV.

Państwa członkowie występujący dobrowolnie oraz skreśleni z urzędu tracą wszelkie prawo współwłasności w stosunku do całego majątku Organizacji.

Artykuł  XXX

Państwo członek Organizacji występujące dobrowolnie może być przyjęte ponownie na własną prośbę. Uważa się je wówczas za nowego członka, ale wpisowe nie jest wymagane, o ile wystąpienie nastąpiło nie dawniej niż przed pięciu laty.

Państwo członek skreślone z urzędu może być ponownie przyjęte pod warunkiem uiszczenia składek nie uregulowanych w chwili skreślenia go. Te składki za okres wsteczny oblicza się na podstawie składek z lat poprzedzających jego ponowne przyjęcie. Następnie jest ono uważane za przystępujące od nowa, ale wpisowe w wysokości ustalonej przez Konferencję oblicza się od jego dawniejszych składek.

Artykuł  XXXI

W razie rozwiązania Organizacji majątek zostanie podzielony pomiędzy Państwa członków proporcjonalnie do sumy ich składek poprzednich z zastrzeżeniem wszelkiego porozumienia, jakie będzie mogło nastąpić pomiędzy Państwami członkami, które są w porządku w zakresie ich składek w dniu rozwiązania, oraz z zastrzeżeniem zachowania praw umownych lub nabytych personelu czynnego lub będącego na emeryturze.

Rozdział  IV

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł  XXXII

Niniejsza Konwencja będzie otwarta do podpisu do dnia 31 grudnia 1955 r. w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki Francuskiej.

Będzie ona ratyfikowana.

Dokumenty ratyfikacyjne zostaną złożone Rządowi Republiki Francuskiej, który datę tego złożenia będzie notyfikował każdemu z Państw sygnatariuszy.

Artykuł  XXXIII

Państwa, które nie podpisały Konwencji, będą mogły do niej przystąpić po upływie terminu przewidzianego w artykule XXXII.

Dokumenty w sprawie przystąpienia będą przedłożone Rządowi Republiki Francuskiej, który datę tego złożenia będzie notyfikował każdemu z Państw sygnatariuszy i przystępujących.

Artykuł  XXXIV

Niniejsza Konwencja wejdzie w życie w trzydzieści dni po złożeniu szesnastego dokumentu ratyfikacji lub przystąpienia.

Dla każdego z Państw ratyfikujących lub przystępujących po tej dacie wejdzie ona w życie w trzydzieści dni po złożeniu przezeń dokumentów ratyfikacji lub przystąpienia.

Rząd Republiki Francuskiej będzie notyfikował każdej z układających się Stron datę wejścia w życie Konwencji.

Artykuł  XXXV

Każde z Państw może w chwili podpisania ratyfikacji lub w każdej innej chwili oświadczyć w drodze notyfikacji skierowanej do Rządu Republiki Francuskiej, że Konwencja niniejsza zostaje rozciągnięta na całość lub część obszarów, jakie reprezentuje ono na terenie międzynarodowym.

Niniejsza Konwencja będzie stosowana na obszarze lub na obszarach określonych w notyfikacji począwszy od dnia trzydziestego po dniu, w którym Rząd Republiki Francuskiej otrzyma tę notyfikację.

Notyfikację tę Rząd Republiki Francuskiej przekaże innym Rządom.

Artykuł  XXXVI

Niniejsza Konwencja zostaje zawarta na okres dwunastu lat licząc od chwili pierwszego wejścia jej w życie.

Zostanie ona przedłużona na dalsze okresy sześcioletnie, o ile układające się strony nie wypowiedzą jej przynajmniej na sześć miesięcy przed terminem jej wygaśnięcia.

Wypowiedzenie następuje w drodze notyfikacji pisemnej skierowanej do Rządu Republiki Francuskiej, który powiadomi o nim układające się strony.

Artykuł  XXXVII

Organizacja będzie mogła ulec rozwiązaniu na podstawie uchwały Konferencji, o ile delegaci w chwili głosowania będą posiadali w tym względzie pełnomocnictwa.

Artykuł  XXXVIII

Jeżeli liczba uczestników niniejszej Konwencji spadnie poniżej szesnastu, Konferencja będzie mogła zasięgnąć opinii Państw członków, czy Konwencję należy uznać za rozwiązaną.

Artykuł  XXXIX

Konferencja może zalecić układającym się stronom poprawki do niniejszej Konwencji.

Każda z układających się stron przyjmująca poprawkę wyrazi na piśmie swoją zgodę Rządowi Republiki Francuskiej, który zawiadomi pozostałe układające się strony o otrzymaniu tej notyfikacji.

Poprawka wejdzie w życie po upływie trzech miesięcy po otrzymaniu przez Rząd Republiki Francuskiej zgody od wszystkich układających się stron. Kiedy poprawka zostanie w ten sposób przyjęta przez wszystkie układające się strony, wówczas Rząd Republiki Francuskiej zawiadomi o tym wszystkie układające się strony, jak również Rządy Państw sygnatariuszy, podając im datę wejścia w życie poprawki.

Po wejściu w życie poprawki żaden Rząd nie będzie mógł ratyfikować niniejszej Konwencji lub przystąpić do niej bez jednoczesnego przyjęcia tej poprawki.

Artykuł  XL

Niniejsza Konwencja zostanie zredagowana w języku francuskim w jednym egzemplarzu, który będzie złożony do archiwum Rządu Republiki Francuskiej; Rząd Republiki Francuskiej wyda wszystkim Rządom sygnatariuszom i przystępującym jej uwierzytelnione odpisy.

Na dowód czego niżej wskazani pełnomocnicy, których pełnomocnictwa uznano jako wystawione w dobrej i właściwej formie, podpisali niniejszą Konwencję.

Sporządzono w Paryżu, dnia 12 października 1955 r.

1 Art. IV zmieniony przez Umowę z dnia 22 kwietnia 1969 r. (Dz.U.69.15.112) zmieniającą nin. Umowę z dniem 18 stycznia 1968 r.
2 Art. XIII zmieniony przez Umowę z dnia 22 kwietnia 1969 r. (Dz.U.69.15.112) zmieniającą nin. Umowę z dniem 18 stycznia 1968 r.
3 Art. XVII zmieniony przez Umowę z dnia 22 kwietnia 1969 r. (Dz.U.69.15.112) zmieniającą nin. Umowę z dniem 18 stycznia 1968 r.
4 Art. XXI zmieniony przez Umowę z dnia 22 kwietnia 1969 r. (Dz.U.69.15.112) zmieniającą nin. Umowę z dniem 18 stycznia 1968 r.