Tytuł 3 - POMOC Z WŁASNEJ INICJATYWY - Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wzajemnej pomocy i współpracy między administracjami celnymi. Bruksela.1997.12.18.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.6.31

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2006 r.

TYTUŁ  III

POMOC Z WŁASNEJ INICJATYWY

Zasada

Właściwe organy każdego Państwa Członkowskiego, jak przewidziano w art. 16 i 17, z zastrzeżeniem ograniczeń nałożonych przez prawo krajowe, udzielają pomocy właściwym organom pozostałych Państw Członkowskich, bez uprzedniego wniosku tych ostatnich.

Nadzór

W przypadku gdy służy to zapobieganiu naruszeniom, ich wykrywaniu i ściganiu w innym Państwie Członkowskim, właściwe organy każdego Państwa Członkowskiego:

a)
na ile jest to możliwe, sprawują albo organizują sprawowanie nadzoru, określonego w art. 11;
b)
przekazują właściwym organom pozostałych zainteresowanych Państw Członkowskich wszystkie będące w ich posiadaniu informacje, w szczególności raporty i inne dokumenty lub uwierzytelnione odpisy, bądź wyciągi z tych raportów i dokumentów, dotyczących działań związanych z planowanym lub popełnionym naruszeniem.

Przekazywanie informacji z własnej inicjatywy

Właściwe organy każdego Państwa Członkowskiego niezwłocznie przekazują właściwym organom pozostałych zainteresowanych Państw Członkowskich wszystkie istotne informacje dotyczące planowanych lub popełnionych naruszeń, w szczególności informacje dotyczące towarów będących przedmiotem tych operacji oraz nowych środków i metod wykorzystywanych w takich działaniach.

Wykorzystanie w celach dowodowych

Sprawozdanie z nadzoru oraz informacje uzyskane przez funkcjonariuszy Państwa Członkowskiego przekazane innemu Państwu Członkowskiemu w przypadkach pomocy z własnej inicjatywy, przewidzianej w art. 15-17, mogą zostać wykorzystane w celach dowodowych przez właściwe organy Państwa Członkowskiego otrzymujące te informacje, zgodnie z prawem krajowym.