Tytuł 2 - POMOC NA WNIOSEK - Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wzajemnej pomocy i współpracy między administracjami celnymi. Bruksela.1997.12.18.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.6.31

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2006 r.

TYTUŁ  II

POMOC NA WNIOSEK

Zasady

1.
W celu zapewnienia pomocy na podstawie tego tytułu, organ, do którego kierowany jest wniosek lub powiadomiony przez niego właściwy organ, postępuje tak jakby działał na swoją rzecz lub na wniosek innego organu swojego Państwa Członkowskiego. Korzysta on ze wszystkich swoich uprawnień, którymi dysponuje w ramach swojego prawa krajowego w celu rozpatrzenia wniosku.
2.
Bez konieczności przedstawienia dodatkowego wniosku organ, do którego kierowany jest wniosek rozszerza taką pomoc na wszystkie aspekty naruszenia, które są w wyraźny sposób związane z przedmiotem wniosku o pomoc. W przypadku zaistnienia wątpliwości organ, do którego kierowany jest wniosek kontaktuje się najpierw z organem wnioskującym.

Forma i treść wniosków o pomoc

1.
Wnioski o udzielenie pomocy są zawsze przekazywane w formie pisemnej. Do wniosków załączone są dokumenty niezbędne do ich realizacji.
2.
Wnioski zgodne z ust. 1 zawierają następujące informacje:
a)
określenie organu wnioskującego;
b)
środek, którego dotyczy wniosek;
c)
przedmiot i przyczynę wniosku;
d)
przepisy ustawowe, wykonawcze i inne stosowne przepisy prawne;
e)
możliwie ścisłe i pełne informacje na temat osób fizycznych lub prawnych, wobec których prowadzone jest dochodzenie;
f)
streszczenie stanu faktycznego, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w art. 13.
3.
Wniosek sporządzany jest w języku urzędowym Państwa Członkowskiego, do organów którego jest kierowany albo w języku akceptowanym przez ten organ.
4.
Jeśli wymagać tego będzie nagła sytuacja, przyjmowane są wnioski w formie ustnej, lecz muszą, jak najszybciej, zostać potwierdzone na piśmie.
5.
Jeżeli wniosek nie spełnia wymagań formalnych, organ, do którego jest kierowany, może zażądać jego poprawienia lub uzupełnienia; w międzyczasie mogą zostać podjęte środki konieczne do wykonania wniosku.
6.
Organ, do którego kierowany jest wniosek, wyraża zgodę na zastosowanie określonej procedury w odpowiedzi na wniosek pod warunkiem, że procedura ta nie stoi w sprzeczności z przepisami ustawowymi i administracyjnymi Państwa Członkowskiego, do którego kierowany jest wniosek o pomoc.

Żądanie informacji

1.
Na wniosek organu wnioskującego, organ, do którego kierowany jest wniosek przekazuje mu wszystkie informacje, które mogą mu umożliwić zapobieganie naruszeniom, ich wykrywanie i ściganie naruszeń.
2.
Do przekazywanych informacji załączane są raporty i inne informacje albo wyciągi bądź uwierzytelnione odpisy tych raportów lub dokumentów, na których oparte są przekazywane informacje i które znajdują się w posiadaniu organu, do którego kierowany jest wniosek lub te, które zostały opracowane bądź uzyskane w celu odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji.
3.
Na podstawie porozumienia między organem wnioskującym i organem, do którego kierowany jest wniosek oraz zgodnie ze szczegółowymi instrukcjami tego drugiego, funkcjonariusze upoważnieni w tym celu przez organ wnioskujący mogą, zgodnie z ust. 1, zbierać informacje w urzędach Państwa Członkowskiego, do którego organu kierowany jest wniosek. Stosuje się to do wszystkich informacji pochodzących z dokumentacji, do której może mieć dostęp personel tych urzędów. Funkcjonariusze ci upoważnieni są do kopiowania wspomnianej dokumentacji.

Wnioski o nadzór

Na wniosek organu wnioskującego, organ, do którego kierowany jest wniosek, zależnie od możliwości, sprawuje albo organizuje sprawowanie nadzoru nad osobami, wobec których istnieją poważne podejrzenia naruszenia przez nie wspólnotowych lub krajowych przepisów celnych. Na wniosek organu wnioskującego, organ, do którego kierowany jest wniosek, wykonuje nadzór miejsc, środków transportu i towarów, które mają związek z działalnością mogącą naruszać wspomniane przepisy celne.

Wnioski o prowadzenie dochodzeń

1.
Na wniosek organu wnioskującego, organ, do którego kierowany jest wniosek prowadzi albo organizuje prowadzenie właściwych dochodzeń dotyczących operacji, które stanowią naruszenie lub, zdaniem organu wnioskującego, wydają się być naruszeniem.

Organ, do którego kierowany jest wniosek, przekazuje wyniki tych dochodzeń organowi wnioskującemu. Postanowienia art. 10 ust. 2 stosuje się mutatis mutandis.

2.
Na podstawie porozumienia organu wnioskującego i organu, do którego kierowany jest wniosek, wyznaczeni przez organ wnioskujący funkcjonariusze mogą być obecni przy dochodzeniach, o których mowa w ust. 1. Dochodzenia prowadzone są cały czas przez funkcjonariuszy organu, do którego kierowany jest wniosek. Funkcjonariusze organu wnioskującego nie mogą, z własnej inicjatywy, korzystać z uprawnień przyznanych funkcjonariuszom organu, do którego kierowany jest wniosek. Jednakże, mają oni dostęp do tych samych pomieszczeń i tych samych dokumentów jak ci ostatni, lecz za ich pośrednictwem i dla wyłącznych potrzeb prowadzonego dochodzenia.

Notyfikacja

1.
Na wniosek organu wnioskującego, organ, do którego kierowany jest wniosek, notyfikuje adresatowi lub organizuje notyfikację zgodnie z przepisami krajowymi Państwa Członkowskiego, w którym ma swoją siedzibę, wszystkie instrumentów lub decyzje pochodzące od właściwych organów Państwa Członkowskiego, w którym organ wnioskujący ma swoją siedzibę i dotyczące stosowania niniejszej Konwencji.
2.
Do wniosków o notyfikację określających przedmiot instrumentu lub decyzji do przekazania, załączone zostaje tłumaczenie na język urzędowy lub jeden z języków urzędowych Państwa Członkowskiego gdzie organ, do którego kierowany jest wniosek ma swoją siedzibę, nie naruszając prawa tego ostatniego do zrezygnowania z takiego tłumaczenia.

Wykorzystanie w celach dowodowych

Wyniki badań, ustalenia, zebrane informacje, świadectwa, dokumenty, odpowiednio uwierzytelnione odpisy i inne materiały uzyskane zgodnie z prawem krajowym przez funkcjonariuszy organu, do którego kierowany jest wniosek i przekazane organowi wnioskującemu w przypadkach pomocy przewidzianych w art. 10-12, mogą zostać zgodnie z ustawodawstwem krajowym wykorzystane w celach dowodowych przez właściwe organy tego Państwa Członkowskiego, gdzie ma swoją siedzibę organ wnioskujący.