Art. 9. - Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wzajemnej pomocy i współpracy między administracjami celnymi. Bruksela.1997.12.18.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.6.31

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2006 r.
ARTYKUŁ  9

Forma i treść wniosków o pomoc

1.
Wnioski o udzielenie pomocy są zawsze przekazywane w formie pisemnej. Do wniosków załączone są dokumenty niezbędne do ich realizacji.
2.
Wnioski zgodne z ust. 1 zawierają następujące informacje:
a)
określenie organu wnioskującego;
b)
środek, którego dotyczy wniosek;
c)
przedmiot i przyczynę wniosku;
d)
przepisy ustawowe, wykonawcze i inne stosowne przepisy prawne;
e)
możliwie ścisłe i pełne informacje na temat osób fizycznych lub prawnych, wobec których prowadzone jest dochodzenie;
f)
streszczenie stanu faktycznego, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w art. 13.
3.
Wniosek sporządzany jest w języku urzędowym Państwa Członkowskiego, do organów którego jest kierowany albo w języku akceptowanym przez ten organ.
4.
Jeśli wymagać tego będzie nagła sytuacja, przyjmowane są wnioski w formie ustnej, lecz muszą, jak najszybciej, zostać potwierdzone na piśmie.
5.
Jeżeli wniosek nie spełnia wymagań formalnych, organ, do którego jest kierowany, może zażądać jego poprawienia lub uzupełnienia; w międzyczasie mogą zostać podjęte środki konieczne do wykonania wniosku.
6.
Organ, do którego kierowany jest wniosek, wyraża zgodę na zastosowanie określonej procedury w odpowiedzi na wniosek pod warunkiem, że procedura ta nie stoi w sprzeczności z przepisami ustawowymi i administracyjnymi Państwa Członkowskiego, do którego kierowany jest wniosek o pomoc.