Art. 7. - Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wzajemnej pomocy i współpracy między administracjami celnymi. Bruksela.1997.12.18.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.6.31

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2006 r.
ARTYKUŁ  7

Obowiązek identyfikacji

O ile postanowienia niniejszej Konwencji nie stanowią inaczej, funkcjonariusze organu wnioskującego znajdujący się w innym Państwie Członkowskim w celu wykonywania uprawnień ustanowionych w niniejszej Konwencji muszą być w stanie, w każdym czasie, przedstawić pisemne umocowanie, w którym określona jest ich tożsamość i funkcja urzędowa.