Art. 6. - Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wzajemnej pomocy i współpracy między administracjami celnymi. Bruksela.1997.12.18.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.6.31

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2006 r.
ARTYKUŁ  6

Oficerowie łącznikowi

1.
Państwa Członkowskie mogą zawierać między sobą porozumienia w sprawie wymiany oficerów łącznikowych na ograniczony albo nieograniczony czas i na wzajemnie uzgodnionych warunkach.
2.
Oficerowie łącznikowi nie mają uprawnień do interwencji w kraju przyjmującym.
3.
W celu wspierania współpracy między administracjami celnymi Państw Członkowskich, oficerowie łącznikowi mogą, za zgodą lub na wniosek właściwych organów Państw Członkowskich pełnić następujące obowiązki:
a)
wspierania i przyśpieszania wymiany informacji między Państwami Członkowskimi;
b)
udzielania pomocy w dochodzeniach dotyczących Państwa Członkowskiego ich pochodzenia lub Państwa Członkowskiego, które reprezentują;
c)
udzielania wsparcia w rozpatrywaniu wniosków o udzielenie pomocy;
d)
doradzania i pomocy krajowi przyjmującemu w przygotowywaniu i realizowaniu operacji transgranicznych;
e)
wykonywania wszelkich innych zadań, które Państwa Członkowskie mogą między sobą uzgodnić.
4.
Państwa Członkowskie mogą dwustronnie albo wielostronnie uzgodnić zakres uprawnień i umiejscowienie oficerów łącznikowych. Oficerowie łącznikowi mogą również reprezentować interesy jednego albo większej liczby Państw Członkowskich.