Art. 4. - Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wzajemnej pomocy i współpracy między administracjami celnymi. Bruksela.1997.12.18.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.6.31

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2006 r.
ARTYKUŁ  4

Definicje

Do celów niniejszej Konwencji stosuje się następujące definicje:

1.
"krajowe przepisy celne": wszystkie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne Państwa Członkowskiego, których zastosowanie podlega, w całości lub częściowo, jurysdykcji administracji celnej tego Państwa Członkowskiego w odniesieniu do:
-
przepływu transgranicznego towarów podlegającego zakazom, ograniczeniom lub kontroli, w szczególności na podstawie art. 36 i 223 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską;
-
niezharmonizowanej akcyzy;
2.
"wspólnotowe przepisy celne":
-
ogół przepisów prawa wspólnotowego i powiązanych przepisów wykonawczych regulujących przywóz, wywóz, tranzyt i obecność towarów będących przedmiotem handlu między Państwami Członkowskimi a państwami trzecimi, jak również między Państwami Członkowskimi w przypadku towarów nieposiadąjących statusu wspólnotowego w rozumieniu art. 9 ust. 2 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską lub towarów podlegających dodatkowym kontrolom lub badaniom dla uzyskania statusu wspólnotowego;
-
ogół przepisów przyjętych na szczeblu Wspólnoty w ramach wspólnej polityki rolnej i przepisów szczególnych przyjętych w odniesieniu do towarów uzyskanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych;
-
ogół przepisów przyjętych na szczeblu Wspólnoty w odniesieniu do zharmonizowanej akcyzy i podatków importowych od wartości dodanej wraz z wykonawczymi dla nich przepisami prawa krajowego;
3.
"naruszenia": działania sprzeczne z krajowymi lub wspólnotowymi przepisami celnymi, w tym inter alia:
-
udział w popełnieniu takich naruszeń lub próbę ich popełnienia,
-
udział w organizacji przestępczej, która dokonuje takich naruszeń,
-
pranie pieniędzy pochodzących z naruszeń określonych w niniejszym ustępie;
4.
"pomoc wzajemna": udzielanie sobie wzajemnej pomocy przez administracje celne, przewidzianej w niniejszej Konwencji;
5.
"organ wnioskujący": właściwy organ Państwa Członkowskiego, który zwraca się z wnioskiem o udzielenie pomocy;
6.
"organ, do którego kierowany jest wniosek": właściwy organ Państwa Członkowskiego, do którego kierowany jest wniosek o udzielenie pomocy;
7.
"administracje celne": administracje celne Państw Członkowskich, jak również inne organy, których zadaniem jest stosowanie postanowień niniejszej Konwencji;
8.
"dane osobowe": każda informacja dotycząca osoby fizycznej o ustalonej tożsamości lub osoby fizycznej, której tożsamość można ustalić; za osobę, której tożsamość można ustalić uważana jest osoba, którą można zidentyfikować, bezpośrednio lub pośrednio, inter alia poprzez zastosowanie numeru identyfikacyjnego lub jednego lub większej liczby szczególnych elementów, charakterystycznych dla jej tożsamości fizycznej, fizjologicznej, psychologicznej, ekonomicznej, kulturalnej lub społecznej;
9.
"współpraca transgraniczna": oznacza współpracę między administracjami celnymi ponad granicami każdego Państwa Członkowskiego.