Art. 34. - Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wzajemnej pomocy i współpracy między administracjami celnymi. Bruksela.1997.12.18.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.6.31

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2006 r.
ARTYKUŁ  34

Zmiany

1.
Każde Państwo Członkowskie będące Wysoką Umawiającą się Stroną może złożyć propozycję zmian do niniejszej Konwencji. Każda propozycja zmian przesyłana jest depozytariuszowi, który przekazuje ją Radzie i Komisji.
2.
Bez uszczerbku dla postanowień art. 31 ust. 2 zmiany do Konwencji przyjmowane są przez Radę, która zaleca przyjęcie ich przez Państwa Członkowskie zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi.
3.
Zmiany przyjęte zgodnie z ust. 2 wchodzą w życie zgodnie z art. 32 ust. 3.