Art. 33. - Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wzajemnej pomocy i współpracy między administracjami celnymi. Bruksela.1997.12.18.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.6.31

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2006 r.
ARTYKUŁ  33

Przystąpienie

1.
Niniejsza Konwencja jest otwarta do przystąpienie dla każdego państwa, które staje się członkiem Unii Europejskiej.
2.
Tekst niniejszej Konwencji w języku przystępującego Państwa Członkowskiego, sporządzony przez Radę Unii Europejskiej jest autentyczny.
3.
Dokumenty przystąpienia są składane u depozytariusza.
4.
Niniejsza Konwencja wchodzi w życie odnośnie do każdego państwa przystępującego do niej po dziewięćdziesięciu dniach od zdeponowania przez nie dokumentu przystąpienia lub z dniem wejścia w życie Konwencji, jeśli nie weszła ona jeszcze w życie po upływie wspomnianego okresu dziewięćdziesięciu dni.
5.
W przypadku gdy niniejsza Konwencja nie weszła jeszcze w życie do czasu zdeponowania dokumentów przystąpienia przez Państwa Członkowskie przystępujące, to stosuje się do nich art. 32 ust. 4.