Art. 25. - Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wzajemnej pomocy i współpracy między administracjami celnymi. Bruksela.1997.12.18.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.6.31

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2006 r.
ARTYKUŁ  25

Ochrona danych przy ich przekazywaniu

1.
Przekazując informacje, administracje celne w każdym konkretnym przypadku uwzględniają wymogi obowiązujące w zakresie ochrony danych osobowych. Przestrzegają one stosownych przepisów Konwencji Rady Europy o ochronie osób fizycznych w zakresie automatycznego przetwarzania danych osobowych z dnia 28 stycznia 1981 r. W celu ochrony danych, Państwo Członkowskie może, zgodnie z ust. 2, określić warunki przetwarzania przez inne Państwo Członkowskie danych osobowych, które mogą być mu przekazane.
2.
Bez uszczerbku dla postanowień Konwencji dotyczącej wykorzystania technologii informatycznych dla potrzeb celnych, stosuje się następujące postanowienia, co do danych osobowych, które przekazywane są w związku ze stosowaniem niniejszej Konwencji:
a)
przetwarzanie danych osobowych przez organ je otrzymujący jest dozwolone jedynie do celów przewidzianych w art. 1 ust. 1. Może on przesyłać je bez wcześniejszego uzyskania zgody Państwa Członkowskiego, które je dostarczyło swoim administracjom celnym, organom ścigania i organom sądowym, aby umożliwić im ściganie i karanie naruszeń w rozumieniu art. 4 ust. 3. We wszystkich pozostałych przypadkach przesyłania danych, konieczna jest zgoda Państwa Członkowskiego, które dostarczyło informację;
b)
organ Państwa Członkowskiego przekazującego informacje czuwa nad ich dokładnością i aktualnością. Jeśli okaże się, że przekazano dane nieścisłe lub dane, które nie powinny zostać przekazane lub, gdy zgodnie z prawem przekazano dane, które muszą zostać później usunięte zgodnie z ustawodawstwem Państwa Członkowskiego, które je przekazało, organ będący ich odbiorcą jest o tym niezwłocznie powiadamiany. Jest on zobowiązany do poprawienia takich danych albo ich usunięcia. Jeżeli organ będący odbiorcą danych ma powody by sądzić, że dane są nieścisłe lub powinny zostać usunięte, powiadamia o tym Państwo Członkowskie, które je przekazało;
c)
w przypadku gdy zgodnie z ustawodawstwem Państwa Członkowskiego przekazującego dane powinny one zostać usunięte albo zmienione, osoby zainteresowane powinny uzyskać rzeczywiste prawo do ich poprawienia;
d)
właściwe organy odnotowują fakt przekazania i przyjęcia będących przedmiotem wymiany danych;
e)
organ przekazujący i organ otrzymujący dane informują zainteresowaną osobę, na jej wniosek, o przekazanych danych osobowych, jak również o ich przeznaczeniu. Obowiązek ten nie istnieje w przypadku, gdy w wyniku badania okaże się, że interes publiczny wymagający nie przekazywania tej informacji stoi ponad interesem osoby zainteresowanej ich uzyskaniem. Ponadto, prawo zainteresowanej osoby do uzyskania informacji na temat przekazanych danych osobowych ustalane jest zgodnie z krajowymi przepisami ustawowymi, wykonawczymi i procedurami Państwa Członkowskiego, na terytorium którego wystąpiono z wnioskiem o udzielenie informacji. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji w sprawie przekazania informacji, przekazujący dane organ musi mieć możliwość wyrażenia swojego stanowiska;
f)
zgodnie ze swoimi ustawami, rozporządzeniami i procedurami Państwa Członkowskie są odpowiedzialne za szkodę wyrządzoną osobie poprzez przetworzenie danych przekazanych do zainteresowanego Państwa Członkowskiego. To samo dotyczy również szkody wynikającej z przekazania nieścisłych danych lub z faktu, iż organ, który przekazał dane, działał niezgodnie z Konwencją;
g)
przekazywane dane przechowywane są tylko przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały przekazane. Zainteresowane Państwo Członkowskie bada w właściwym czasie potrzebę dalszego ich przechowywania;
h)
w każdej sytuacji przekazywane dane korzystają z co najmniej takiej ochrony, którą będące ich odbiorcą Państwo Członkowskie zapewnia podobnym danym;
i)
każde Państwo Członkowskie podejmuje stosowne środki dla zapewnienia przestrzegania postanowień niniejszego artykułu poprzez skuteczną kontrolę. Każde Państwo Członkowskie może powierzyć to zadanie krajowym organom nadzorczym, określonym w arty. 17 Konwencji dotyczącej wykorzystania technologii informatycznych dla potrzeb celnych.
3.
Do celów niniejszego artykułu, określenie "przetwarzanie danych osobowych" należy rozumieć zgodnie z definicją znajdującą się w art. 2 lit. b) dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych1.