Art. 24. - Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wzajemnej pomocy i współpracy między administracjami celnymi. Bruksela.1997.12.18.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.6.31

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2006 r.
ARTYKUŁ  24

Wspólne zespoły ds. dochodzeń specjalnych

1.
Organy dwóch albo większej liczby Państw Członkowskich mogą, za wspólnym porozumieniem, utworzyć wspólny zespół ds. dochodzeń specjalnych z siedzibą w jednym z Państw Członkowskich i składający się z funkcjonariuszy będących specjalistami w odpowiednich dziedzinach.

Zadaniami wspólnego zespołu ds. dochodzeń specjalnych są:

-
prowadzenie trudnych dochodzeń w przypadkach szczególnych naruszeń, wymagających jednocześnie skoordynowanych działań w zainteresowanych Państwach Członkowskich;
-
koordynacja wspólnych działań w celu zapobiegania lub wykrywania szczególnego typu naruszeń i uzyskanie informacji na temat zamieszanych w nie osób, ich otoczenia i stosowanych metod.
2.
Wspólne zespoły ds. dochodzeń specjalnych działają na następujących warunkach ogólnych:
a)
tworzone są one jedynie w określonym celu i na ograniczony okres czasu;
b)
zespołem kieruje funkcjonariusz Państwa Członkowskiego, na terytorium którego działa zespół;
c)
uczestniczący funkcjonariusze przestrzegają prawa Państwa Członkowskiego, na terytorium którego działa zespół;
d)
Państwo Członkowskie, na terytorium którego działa zespół, podejmuje organizacyjne działania umożliwiające mu działanie.
3.
Udział w zespole nie daje wchodzącym z jego skład oficerom uprawnień do działania na terytorium innego Państwa Członkowskiego.