Art. 18. - Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wzajemnej pomocy i współpracy między administracjami celnymi. Bruksela.1997.12.18.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.6.31

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2006 r.
ARTYKUŁ  18

Wykorzystanie w celach dowodowych

Sprawozdanie z nadzoru oraz informacje uzyskane przez funkcjonariuszy Państwa Członkowskiego przekazane innemu Państwu Członkowskiemu w przypadkach pomocy z własnej inicjatywy, przewidzianej w art. 15-17, mogą zostać wykorzystane w celach dowodowych przez właściwe organy Państwa Członkowskiego otrzymujące te informacje, zgodnie z prawem krajowym.