Art. 16. - Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wzajemnej pomocy i współpracy między administracjami celnymi. Bruksela.1997.12.18.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.6.31

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2006 r.
ARTYKUŁ  16

Nadzór

W przypadku gdy służy to zapobieganiu naruszeniom, ich wykrywaniu i ściganiu w innym Państwie Członkowskim, właściwe organy każdego Państwa Członkowskiego:

a)
na ile jest to możliwe, sprawują albo organizują sprawowanie nadzoru, określonego w art. 11;
b)
przekazują właściwym organom pozostałych zainteresowanych Państw Członkowskich wszystkie będące w ich posiadaniu informacje, w szczególności raporty i inne dokumenty lub uwierzytelnione odpisy, bądź wyciągi z tych raportów i dokumentów, dotyczących działań związanych z planowanym lub popełnionym naruszeniem.