Konwencja o Statucie Szkół Europejskich. Luksemburg.1994.06.21.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.3.10

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 stycznia 2005 r.

KONWENCJA O STATUCIE SZKÓŁ EUROPEJSKICH,
sporządzona w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 21 czerwca 1994 r. została sporządzona w Luksemburgu Konwencja o Statucie Szkół Europejskich, w następującym brzmieniu:

Przekład

KONWENCJA O STATUCIE SZKÓŁ EUROPEJSKICH

Preambuła

Wysokie Umawiające się Strony, członkowie Wspólnot Europejskich oraz Wspólnoty Europejskie, zwane dalej "Umawiającymi się Stronami";

uznając, że placówki zwane "Szkołami Europejskimi" były tworzone począwszy od 1957 r. celem wspólnego kształcenia dzieci pracowników Wspólnot Europejskich oraz zapewnienia dobrego funkcjonowania instytucji europejskich;

uznając, że troską Wspólnot Europejskich jest zapewnienie wspólnego kształcenia tych dzieci i że w tym celu przekazują one wkład finansowy do budżetu Szkół Europejskich;

uznając, że system Szkół Europejskich jest systemem sui generis; że system ten stanowi formę współpracy między Państwami Członkowskimi oraz Państwami Członkowskimi i Wspólnotami Europejskimi, w pełni respektując odpowiedzialność Państw Członkowskich za treści kształcenia i organizację ich własnego systemu edukacji, a także ich różnorodność kulturową i językową;

uznając, że:

- należy dokonać konsolidacji Statutu Szkoły Europejskiej, przyjętego w 1957 r., celem uwzględnienia wszystkich związanych z nim dokumentów przyjętych przez Umawiające się Strony;

- należy dokonać jego przyjęcia, uwzględniając ewolucję Wspólnot Europejskich;

- należy zmodyfikować sposób podejmowania decyzji przez organy Szkół;

- należy uwzględnić doświadczenia wynikające z prowadzenia Szkół;

- należy zapewnić stosowną ochronę prawną nauczycielom i innym osobom wymienionym w Statucie przeciw działaniom Rady Zarządzającej lub Rad Administracyjnych; utworzyć w tym celu Izbę Odwoławczą i wyposażyć ją w ściśle określone kompetencje;

- kompetencje Izby Odwoławczej nie mogą naruszać uprawnień narodowych organów wymiaru sprawiedliwości w zakresie odpowiedzialności cywilnej i karnej;

uznając, że Szkoła w Monachium została otwarta na podstawie Protokołu dodatkowego z dnia 15 grudnia 1975 r. celem wspólnego kształcenia dzieci pracowników Europejskiej Organizacji Patentowej,

uzgodniły, co następuje:

Szkoły Europejskie

Niniejsza Konwencja określa Statut Szkół Europejskich (zwanych dalej "Szkołami").

Misją Szkół jest wspólne kształcenie dzieci personelu Wspólnot Europejskich. Poza dziećmi korzystającymi z porozumień, o których mowa w artykułach 28 i 29, inne dzieci mogą korzystać z nauczania w Szkołach w ramach limitów ustalanych przez Radę Zarządzającą.

Szkoły zostały wymienione w Załączniku nr I, który może być zmieniany przez Radę Zarządzającą, w myśl artykułów 2, 28 i 31.

1.
Rada Zarządzająca, głosując jednomyślnie, może decydować o utworzeniu nowych Szkół.
2.
Umiejscowienie nowych Szkół jest uzgadniane z przyjmującym Państwem Członkowskim.
3.
Przed otwarciem nowej Szkoły, na terytorium przyjmującego Państwa Członkowskiego, konieczne jest zawarcie porozumienia między Radą Zarządzającą i przyjmującym Państwem Członkowskim dotyczącego nieodpłatnego udostępnienia oraz utrzymania lokali przeznaczonych na potrzeby nowej Szkoły.
1.
Kształcenie prowadzone w każdej Szkole obejmuje okres do ukończenia szkoły średniej. Może ono obejmować:
-
przedszkole;
-
pięcioletnią szkołę podstawową;
-
siedmioletnią szkołę średnią.

Potrzeby w zakresie kształcenia technicznego są, w miarę możliwości, uwzględniane przez Szkołę we współpracy z systemem edukacji kraju przyjmującego.

2.
Kształcenie zapewniają nauczyciele delegowani lub skierowani przez Państwa Członkowskie, zgodnie z decyzjami podjętymi przez Radę Zarządzającą według procedury przewidzianej w artykule 12 ustęp 4.
3.
(a) Wszelkie propozycje zmian w zasadniczej strukturze Szkoły wymagają jednomyślnego głosowania przedstawicieli Państw Członkowskich w Radzie Zarządzającej.

(b) Wszelkie propozycje zmian dotyczące statusu nauczycieli wymagają jednomyślnego głosowania przez Radę Zarządzającą.

System kształcenia w Szkołach oparty jest na następujących zasadach:

1)
nauczanie prowadzone jest w językach wymienionych w Załączniku nr II;
2)
powyższy załącznik może być zmieniony przez Radę Zarządzającą w zależności od decyzji podjętych w myśl artykułów 2 i 32;
3)
celem wspierania jedności Szkoły, zbliżenia i wzajemnego zrozumienia między uczniami z różnych sekcji językowych, niektóre zajęcia są prowadzone wspólnie dla klas tego samego poziomu. Zajęcia te mogą być prowadzone w każdym języku Wspólnoty, jeżeli Rada Zarządzająca zdecyduje, że okoliczności to uzasadniają;
4)
szczególny wysiłek wkładany jest w przekazanie uczniom pogłębionej znajomości języków nowożytnych;
5)
w programy nauczania włączony jest wymiar europejski;
6)
kształcenie i wychowanie prowadzone jest z poszanowaniem wolności sumienia i indywidualnych przekonań;
7)
podejmowane są działania na rzecz ułatwienia przyjmowania dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
1.
Zaliczone w Szkole lata nauki oraz dyplomy i świadectwa potwierdzające ten fakt są uznawane na terytorium Państw Członkowskich, zgodnie z tabelą równoważności, na warunkach określonych przez Radę Zarządzającą, jak to przewiduje artykuł 11, i przy zastrzeżeniu zgody właściwych instancji narodowych.
2.
Pełny cykl szkoły średniej kończy się maturą europejską, która jest przedmiotem Porozumienia z dnia 11 kwietnia 1984 r. zmieniającego Załącznik do Statutu Szkoły Europejskiej, określający regulamin matury europejskiej, zwany dalej "Porozumieniem o maturze europejskiej". Rada Zarządzająca, w jednomyślnym głosowaniu przedstawicieli Państw Członkowskich, może dokonać zmian w wyżej wymienionym Porozumieniu, jeżeli okazałyby się niezbędne.

Posiadacze matury europejskiej uzyskanej w Szkole:

(a) korzystają w swoim państwie pochodzenia ze wszystkich korzyści związanych z posiadaniem dyplomu lub świadectwa wydanego na zakończenie kształcenia średniego w tym kraju;

(b) mogą zwracać się o przyjęcie na każdy uniwersytet działający na terytorium każdego Państwa Członkowskiego, korzystając z takich samych praw jak osoby pochodzące z tego państwa i posiadające równoważne dokumenty.

Dla celów niniejszej Konwencji termin "uniwersytet" oznacza:

(a) uniwersytety;

(b) instytucje uznawane przez Państwo Członkowskie, na terenie którego się znajdują, za posiadające charakter uniwersytecki.

Każda Szkoła posiada osobowość prawną konieczną do realizowania jej misji tak jak określono w artykule 1. W tym celu posiada ona autonomię w zarządzaniu funduszami zapisanymi w dotyczącej jej sekcji budżetowej, na warunkach ustalonych w Regulaminie Finansowym, o którym mowa w artykule 13 ustęp 1. Może być stroną w procedurach prawnych. Może w szczególności nabywać i zbywać dobra nieruchome i ruchome.

W zakresie swoich praw i obowiązków Szkoła traktowana jest w każdym Państwie Członkowskim, z zastrzeżeniem szczególnych postanowień niniejszej Konwencji, jak placówka szkolna, do której ma zastosowanie prawo publiczne.

Organy Szkół

Wspólnymi organami wszystkich Szkół są:

1.
Rada Zarządzająca;
2.
Sekretarz Generalny;
3.
Rady Wizytatorów;
4.
Izba Odwoławcza.

Każda Szkoła jest administrowana przez Radę Administracyjną i zarządzana przez dyrektora.

Rada Zarządzająca

1.
Z zastrzeżeniem artykułu 28, Rada Zarządzająca składa się z następujących członków:

(a) przedstawiciela lub przedstawicieli szczebla ministerialnego każdego z Państw Członkowskich Wspólnot Europejskich, upoważnionego(nych) do wypowiadania się w imieniu rządu tego Państwa, w rozumieniu, że każde Państwo dysponuje tylko jednym głosem;

(b) członka Komisji Wspólnot Europejskich;

(c) przedstawiciela wyznaczonego przez Radę Pracowniczą (członka kadry pedagogicznej) zgodnie z artykułem 22;

(d) przedstawiciela rodziców uczniów wskazanego przez Stowarzyszenia Rodziców zgodnie z artykułem 23.

2.
Przedstawiciele szczebla ministerialnego każdego z Państw Członkowskich, jak również członek Komisji Wspólnot Europejskich, mogą wyznaczać swoich reprezentantów. Pozostali członkowie w razie nieobecności są reprezentowani przez ich zastępców.
3.
Przedstawiciel uczniów może być zapraszany do udziału w posiedzeniach Rady Zarządzającej w charakterze obserwatora w sprawach dotyczących uczniów.
4.
Rada Zarządzająca zwoływana jest przez przewodniczącego z jego inicjatywy lub na uzasadniony wniosek trzech członków Rady lub na wniosek Sekretarza Generalnego. Rada zbiera się przynajmniej raz w roku.
5.
Przewodnictwo Rady zapewniane jest rotacyjnie przez przedstawiciela każdego Państwa Członkowskiego na okres jednego roku według następującej kolejności Państw: Belgia, Dania, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Francja, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Niderlandy, Portugalia, Wielka Brytania.
1.
Z wyłączeniem okoliczności, w których, w myśl niniejszej Konwencji, wymagana jest jednomyślność, decyzje Rady Zarządzającej podejmowane są większością dwóch trzecich głosów tworzących ją członków, z zastrzeżeniem następujących postanowień:

(a) przyjęcie decyzji naruszającej szczególne interesy jednego z Państw Członkowskich, w tym znacząca rozbudowa lub zamknięcie Szkoły znajdującej się na jego terytorium, wymaga głosu "za" przedstawiciela tego Państwa Członkowskiego;

(b) zamknięcie Szkoły wymaga głosu "za" członka Komisji;

(c) przedstawiciel organizacji prawa publicznego, który uzyskał miejsce i prawo głosu w Radzie Zarządzającej, w myśl porozumienia zawartego w oparciu o artykuł 28, bierze udział w głosowaniu dotyczącym wszystkich kwestii związanych ze Szkołą będącą przedmiotem tego porozumienia;

(d) prawo głosu przedstawiciela Rady Pracowniczej, wymienionego w artykule 8 ustęp 1 litera c, oraz przedstawiciela rodziców, wymienionego w artykule 8 ustęp 1 litera d, ograniczone jest do podejmowania decyzji dotyczących spraw kształcenia, o których mowa w artykule 11, z wyłączeniem decyzji dotyczących zmian w Porozumieniu o europejskiej maturze oraz decyzji pociągających za sobą skutki finansowe lub budżetowe.

2.
W przypadkach kiedy niniejsza Konwencja wymaga jednomyślności, wstrzymanie się od głosu przez obecnych lub reprezentowanych członków nie stanowi przeszkody w podejmowaniu decyzji przez Radę Zarządzającą.
3.
W każdym głosowaniu każdy z członków obecnych lub reprezentowanych dysponuje jednym głosem, co nie narusza szczególnego postanowienia przewidzianego w artykule 8 ustęp 1 litera a.

Rada Zarządzająca czuwa nad stosowaniem niniejszej Konwencji; w tym celu dysponuje niezbędną mocą decyzyjną w zakresie kształcenia, spraw budżetowych i administracyjnych, a także w zakresie negocjacji porozumień wymienionych w artykułach od 28 do 30. Rada może tworzyć komisje, którym zleca przygotowanie swoich decyzji.

Rada Zarządzająca ustala Regulamin Ogólny Szkół.

Co roku Rada Zarządzająca sporządza, na podstawie projektu przygotowanego przez Sekretarza Generalnego, sprawozdanie dotyczące funkcjonowania Szkół i przekazuje go Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

W zakresie spraw pedagogicznych Rada Zarządzająca określa kierunki kształcenia i decyduje o ich organizacji. W szczególności, w oparciu o opinię właściwej Rady Wizytatorów:

1)
ustala zharmonizowane programy nauczania i ramowe plany zajęć dla każdego roku nauki i dla każdej zorganizowanej sekcji oraz zaleca metody, które powinny być stosowane;
2)
zapewnia nadzór nad kształceniem ze strony Rad Wizytatorów i ustala reguły ich działania;
3)
określa wiek wymagany do przyjęcia na poszczególne poziomy kształcenia. Ustala zasady promocji uczniów do następnej klasy lub przejścia na poziom szkoły średniej oraz, celem umożliwienia im powrotu w dowolnym momencie do szkół narodowych, określa warunki, na jakich zaliczane są lata nauki w Szkole, zgodnie z postanowieniami artykułu 5. Ustala tabelę równoważności, o której mowa w artykule 5 ustęp 1;
4)
ustala egzaminy potwierdzające pracę wykonaną w Szkole; określa ich regulamin, powołuje komisje egzaminacyjne i wydaje dyplomy. Poziom egzaminów jest ustalany w taki sposób, aby wypełnić postanowienia artykułu 5.

W sprawach administracyjnych Rada Zarządzająca:

1)
określa Regulaminy Służbowe dla Sekretarza Generalnego, dyrektorów, kadry pedagogicznej i, zgodnie z artykułem 9 ustęp 1 litera a, dla personelu administracyjnego i pomocniczego;
2)
powołuje Sekretarza Generalnego i Zastępcę Sekretarza Generalnego;
3)
mianuje dyrektora i jego zastępców w każdej Szkole;
4)
(a) co roku określa, na podstawie propozycji Rad Wizytatorów, potrzeby w zakresie kadry pedagogicznej poprzez tworzenie i likwidowanie stanowisk. Czuwa nad równomiernym rozdziałem stanowisk pomiędzy Państwa Członkowskie. Reguluje, wspólnie z rządami, kwestie dotyczące kierowania lub delegowania nauczycieli szkół średnich i podstawowych oraz doradców pedagogicznych do Szkół. Osoby te zachowują prawo do awansu i emerytury gwarantowane w przepisach narodowych;

(b) co roku określa, na podstawie propozycji Sekretarza Generalnego, potrzeby w zakresie personelu administracyjnego i pomocniczego;

5)
organizuje swoje funkcjonowanie i ustala swój wewnętrzny regulamin.
1.
W sprawach budżetowych Rada Zarządzająca:

(a) określa Regulamin Finansowy, w szczególności wskazując sposoby przygotowania i wykonania budżetu Szkół;

(b) określa budżet Szkół na każdy rok, zgodnie z ustępem 4;

(c) zatwierdza roczny plan wpływów i wydatków i przekazuje go właściwym władzom Wspólnot Europejskich.

2.
Rada Zarządzająca ustala, najpóźniej do dnia 30 kwietnia każdego roku, plan wpływów i wydatków Szkół na następny rok budżetowy i przekazuje go niezwłocznie Komisji, która na tej podstawie umieszcza niezbędne propozycje we wstępnym projekcie ogólnego budżetu Wspólnot Europejskich.

Władze budżetowe Wspólnot Europejskich określają wysokość wkładu finansowego Wspólnot w ramach swojej procedury budżetowej.

3.
Rada Zarządzająca przekazuje plan wpływów i wydatków również innym organizacjom prawa publicznego, wymienionym w artykule 28, oraz organizacjom lub instytucjom, wymienionym w artykule 29, których wkład finansowy pokrywa znaczną część budżetu Szkoły, co pozwala określić wysokość ich wkładu finansowego.
4.
Rada Zarządzająca uchwala ostatecznie budżet Szkół przed rozpoczęciem nowego roku budżetowego, dostosowując go, jeśli to konieczne, do wkładu finansowego Wspólnot Europejskich oraz organizacji lub instytucji wymienionych w ustępie 3.

Sekretarz Generalny reprezentuje Radę Zarządzającą i kieruje Sekretariatem zgodnie z Regulaminem Służbowym Sekretarza Generalnego, o którym mowa w artykule 12 ustęp 1. Reprezentuje on Szkoły w procedurach prawnych. Jest odpowiedzialny przed Radą Zarządzającą.

Rady Wizytatorów

Dla potrzeb Szkół tworzy się dwie Rady Wizytatorów: jedną dla przedszkola i szkoły podstawowej, drugą dla szkoły średniej.

Każde z Państw Członkowskich, będących Umawiającą się Stroną, jest reprezentowane w każdej Radzie przez jednego wizytatora. Powoływany jest on przez Radę Zarządzającą na wniosek zainteresowanej Strony.

Radom Wizytatorów przewodniczą zasiadający w nich reprezentanci tego Państwa Członkowskiego, które przewodniczy Radzie Zarządzającej.

Zadaniem Rad Wizytatorów jest nadzór nad jakością kształcenia prowadzonego w Szkołach i przeprowadzanie w tym celu niezbędnych wizytacji.

Przedkładają one Radzie Zarządzającej opinie i propozycje przewidziane odpowiednio w artykułach 11 i 12, a także ewentualnie propozycje dotyczące zmian w programach nauczania oraz w organizacji toku nauczania.

Zadaniem wizytatorów jest:

1)
zapewnienie na poziomie kształcenia, który ich dotyczy, nadzoru pedagogicznego wobec nauczycieli pochodzących z ich administracji narodowej;
2)
wymiana poglądów na temat osiąganego poziomu pracy oraz jakości metod nauczania;
3)
przedstawianie dyrektorom i kadrze pedagogicznej wyników swoich wizytacji.

Uwzględniając potrzeby określone przez Radę Zarządzającą, każde Państwo Członkowskie zapewnia wizytatorom niezbędne warunki umożliwiające pełną realizację ich misji w Szkołach.

Rada Administracyjna

W skład Rady Administracyjnej, o której mowa w artykule 7, wchodzi 8 członków, z zastrzeżeniem artykułów 28 i 29:

1)
Sekretarz Generalny, który jest jej przewodniczącym;
2)
dyrektor Szkoły;
3)
przedstawiciel Komisji Wspólnot Europejskich;
4)
dwóch członków kadry pedagogicznej, jeden reprezentujący szkołę średnią, drugi zaś szkołę podstawową i przedszkole łącznie;
5)
dwóch członków reprezentujących Stowarzyszenie Rodziców, o którym mowa w artykule 23;
6)
jeden przedstawiciel personelu administracyjnego i pomocniczego.

Przedstawiciel Państwa Członkowskiego, na terenie którego znajduje się Szkoła, może uczestniczyć w zebraniach Rady Administracyjnej jako obserwator.

Dwaj przedstawiciele uczniów zapraszani są do udziału w charakterze obserwatorów na zebrania Rady Administracyjnej swojej Szkoły w punktach, które ich dotyczą.

Rada Administracyjna:

1)
przygotowuje plan wpływów i wydatków Szkoły zgodnie z Regulaminem Finansowym;
2)
kontroluje wykonanie budżetu Szkoły i sporządza roczne sprawozdanie z wpływów i wydatków;
3)
czuwa nad utrzymaniem sprzyjających warunków materialnych oraz atmosfery sprzyjającej dobremu funkcjonowaniu Szkoły;
4)
wykonuje wszelkie inne działania administracyjne powierzone jej przez Radę Zarządzającą.

Tryb zwoływania posiedzeń oraz podejmowania decyzji Rad Administracyjnych określa Regulamin Ogólny Szkół, o którym mowa w artykule 10.

Dyrektor

Dyrektor sprawuje swoje funkcje w ramach postanowień Regulaminu Ogólnego, o którym mowa w artykule 10. Podlega mu personel zatrudniony w Szkole zgodnie z procedurami określonymi w artykule 12 ustęp 4 litery a i b.

Powinien on posiadać kompetencje i kwalifikacje wymagane we własnym kraju do kierowania placówką oświatową wydającą świadectwo ukończenia uprawniające do wstępu na uniwersytet. Jest odpowiedzialny przed Radą Zarządzającą.

Reprezentacja personelu

Powołuje się Radę Pracowniczą złożoną z wybranych przedstawicieli kadry pedagogicznej oraz personelu administracyjnego i pomocniczego każdej Szkoły.

Rada wnosi wkład w dobre funkcjonowanie Szkół, umożliwiając ujawnianie i wyrażanie opinii personelu.

Tryb wyboru i funkcjonowania Rady Pracowniczej jest określony w Regulaminach Służbowych kadry pedagogicznej oraz personelu administracyjnego i pomocniczego, o których mowa w artykule 12 ustęp 1.

Rada Pracownicza wybiera co roku członka i jego zastępcę wyłonionych spośród kadry pedagogicznej jako reprezentantów personelu w Radzie Zarządzającej.

Stowarzyszenie Rodziców

W celu zapewnienia wzajemnych kontaktów między rodzicami uczniów i władzami Szkół Rada Zarządzająca uznaje dla każdej Szkoły jedno reprezentatywne stowarzyszenie rodziców.

Uznane w ten sposób stowarzyszenie co roku wyznacza dwóch przedstawicieli do Rady Administracyjnej danej Szkoły.

Stowarzyszenia Rodziców ze Szkół wyznaczają co roku ze swojego składu członka i jego zastępcę do Rady Zarządzającej.

Budżet

Rok budżetowy Szkół obejmuje rok kalendarzowy.

Budżet Szkół jest zasilany przez:

1)
wkłady Państw Członkowskich w postaci wypłaty uposażenia nauczycielom delegowanym lub kierowanym, a także w razie konieczności w formie wpłaty finansowej, o której decyduje Rada Zarządzająca w jednomyślnym głosowaniu;
2)
wkład Wspólnot Europejskich, który powinien pokrywać różnicę pomiędzy ogólną sumą wydatków Szkół i całością innych przychodów;
3)
wkłady organizacji spoza Wspólnot, z którymi Rada Zarządzająca zawarła porozumienie;
4)
wpływy własne Szkół, a w szczególności opłaty szkolne ponoszone przez rodziców zgodnie z decyzją Rady Zarządzającej;
5)
wpływy różne.

Tryb przekazywania wkładu Wspólnot Europejskich jest przedmiotem specjalnego porozumienia między Radą Zarządzającą i Komisją.

Sprawy sporne

Jedynie Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich jest kompetentny w rozstrzyganiu pomiędzy Umawiającymi się Stronami sporów dotyczących interpretacji i stosowania niniejszej Konwencji, które nie mogły zostać rozstrzygnięte przez Radę Zarządzającą.

1.
Powołuje się Izbę Odwoławczą.
2.
Izba Odwoławcza posiada wyłączną kompetencję jako pierwsza i ostatnia instancja w orzekaniu, po wyczerpaniu drogi administracyjnej, w zakresie wszelkich sporów dotyczących stosowania niniejszej Konwencji wobec osób, których dotyczy, z wyłączeniem personelu administracyjnego i pomocniczego, w zakresie legalności skarżonego działania wynikającego z Konwencji lub reguł ustalonych w oparciu o nią, podejmowanego wobec wymienionych osób przez Radę Zarządzającą lub Radę Administracyjną Szkoły w ramach wykonywania uprawnień przyznanych niniejszą Konwencją. Jeżeli taki spór dotyczy spraw finansowych, Izba Odwoławcza posiada pełne kompetencje do orzekania.

Warunki i tryb stosowania powyższych procedur są określone, w zależności od przypadku, w Regulaminie Służbowym kadry pedagogicznej lub w przepisach, dotyczących warunków zatrudnienia nauczycieli w niepełnym wymiarze, bądź w Regulaminie Ogólnym Szkół.

3.
Izba Odwoławcza składa się z osobistości o niekwestionowanej niezawisłości i o uznanych kompetencjach prawniczych.

Na członków Izby Odwoławczej mogą być mianowane wyłącznie osoby znajdujące się na liście ustanowionej w tym celu przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich.

4.
Statut Izby Odwoławczej uchwala jednomyślnie Rada Zarządzająca.

Statut Izby Odwoławczej określa liczbę jej członków, procedurę ich nominacji przez Radę Zarządzającą, długość trwania ich mandatu oraz stosowane w ich przypadku zasady wynagradzania. Statut określa sposób funkcjonowania Izby.

5.
Izba Odwoławcza uchwala swój regulamin działania, zawierający wszystkie postanowienia konieczne do stosowania Statutu.

Regulamin wymaga jednomyślnego zatwierdzenia przez Radę Zarządzającą.

6.
Orzeczenia Izby Odwoławczej są wiążące dla stron i w przypadku niepodporządkowania się im nabierają rygoru wykonalności przez właściwe władze Państw Członkowskich, zgodnie z ich właściwymi narodowymi przepisami prawnymi.
7.
Inne spory, w których Szkoły są stronami, pozostają w kompetencji narodowego wymiaru sprawiedliwości. W szczególności niniejszy artykuł nie narusza kompetencji narodowych w zakresie odpowiedzialności cywilnej i karnej.

Postanowienia szczególne

Rada Zarządzająca, działając jednomyślnie, może zawierać porozumienia o uczestnictwie dotyczące istniejącej Szkoły lub placówki, tworzonej zgodnie z artykułem 2, ze wszystkimi organizacjami prawa publicznego, które ze względu na swoje umiejscowienie są zainteresowane funkcjonowaniem tych Szkół. Organizacje te, poprzez zawarcie porozumienia, mogą otrzymać miejsce i jeden głos w Radzie Zarządzającej we wszystkich kwestiach dotyczących danej Szkoły, jeśli ich wkład finansowy pokrywa znaczną część budżetu tej Szkoły. Mogą one również uzyskać miejsce i jeden głos w Radzie Administracyjnej danej Szkoły.

Rada Zarządzająca, działając jednomyślnie, może również negocjować porozumienia inne niż o uczestnictwie z organizacjami lub instytucjami prawa publicznego bądź prywatnego, zainteresowanymi funkcjonowaniem jednej ze Szkół.

Rada Zarządzająca może im przyznać miejsce i jeden głos w Radzie Administracyjnej danej Szkoły.

Rada Zarządzająca może także negocjować z rządem państwa, w którym mieści się siedziba Szkoły, każde inne dodatkowe porozumienie, zapewniające Szkole jak najlepsze warunki funkcjonowania.

1.
Każda Umawiająca się Strona może wypowiedzieć niniejszą Konwencję w formie pisemnej notyfikacji skierowanej do Rządu Luksemburga; Rząd Luksemburga informuje o otrzymaniu takiej notyfikacji pozostałe Umawiające się Strony. Wypowiedzenie powinno być notyfikowane przed dniem 1 września roku kalendarzowego, aby mogło wejść w życie dnia 1 września roku następnego.
2.
Umawiająca się Strona, która wypowiada Konwencję, zrzeka się swojej części w majątku Szkół. W ślad za wypowiedzeniem Konwencji przez jedną z Umawiających się Stron Rada Zarządzająca decyduje o koniecznych działaniach organizacyjnych, w tym dotyczących personelu.
3.
Rada Zarządzająca, działając zgodnie z trybem głosowania przewidzianym w artykule 9, może zdecydować o zamknięciu Szkoły. Zgodnie z tą samą procedurą Rada podejmuje działania dotyczące tej Szkoły uważane za niezbędne, a w szczególności w odniesieniu do sytuacji kadry pedagogicznej, a także personelu administracyjnego i pomocniczego oraz podziału majątku Szkoły.
4.
Każda Umawiająca się Strona może zwrócić się o wprowadzenie zmian do niniejszej Konwencji. W tym celu notyfikuje ona swoją prośbę Rządowi Luksemburga. Rząd Luksemburga podejmuje konieczne kroki wspólnie z Umawiającą się Stroną, która przewodniczy Radzie Wspólnot Europejskich, w celu zwołania Konferencji Międzyrządowej.

Wniosek o przystąpienie do niniejszej Konwencji ze strony każdego Państwa, które zostaje członkiem Wspólnoty, jest kierowany na piśmie do Rządu Luksemburga, który informuje o tym wszystkie pozostałe Umawiające się Strony.

Przystąpienie będzie skuteczne dnia 1 września następującego po dniu złożenia dokumentów przystąpienia do Rządu Luksemburga.

Począwszy od tej daty modyfikowany jest odpowiednio skład organów Szkół.

Niniejsza Konwencja podlega ratyfikacji przez Państwa Członkowskie jako Umawiające się Strony zgodnie z ich odpowiednimi przepisami konstytucyjnymi. W odniesieniu do Wspólnot Europejskich Konwencja jest zawierana zgodnie z powołującymi je Traktatami. Dokumenty ratyfikacyjne i akty notyfikacji zawarcia niniejszej Konwencji są przechowywane przez Rząd Luksemburga, depozytariusza Statutu Szkół Europejskich. Rząd ten notyfikuje fakt złożenia powyższych dokumentów wszystkim pozostałym Umawiającym się Stronom.

Niniejsza Konwencja wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po złożeniu wszystkich dokumentów ratyfikacyjnych przez Państwa Członkowskie oraz aktów notyfikujących zawarcie Konwencji przez Wspólnoty Europejskie.

Niniejsza Konwencja, sporządzona w jednym egzemplarzu, w językach duńskim, niderlandzkim, angielskim, francuskim, niemieckim, greckim, włoskim, portugalskim i hiszpańskim, przy czym wszystkie dziewięć tekstów posiada jednakową moc, będzie złożona w archiwach Rządu Luksemburga, który przekaże kopie potwierdzone jako zgodne z oryginałem każdej z pozostałych Umawiających się Stron.

Niniejsza Konwencja uchyla i zastępuje Statut z dnia 12 kwietnia 1957 r. oraz Protokół do niego z dnia 13 kwietnia 1962 r.

Jeśli niniejsza Konwencja nie stanowi inaczej, Porozumienie o maturze europejskiej pozostaje w mocy.

Niniejsza Konwencja nie narusza Protokołu dodatkowego dotyczącego Szkoły w Monachium, sporządzonego w oparciu o Protokół z dnia 13 kwietnia 1962 r. i podpisanego w Luksemburgu dnia 15 grudnia 1975 r.

Odniesienia w dokumentach dotyczących Szkół wcześniejsze od daty niniejszej Konwencji powinny być rozumiane jako odsyłające do odpowiadających im artykułów niniejszej Konwencji.

SPORZĄDZONO w Luksemburgu, dnia dwudziestego pierwszego czerwca tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego czwartego roku.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  I

Szkoły Europejskie, do których odnosi się Statut:

Szkoła Europejska w BERGEN

Szkoła Europejska BRUKSELA I

Szkoła Europejska BRUKSELA II

Szkoła Europejska BRUKSELA III(*)

Szkoła Europejska w CULHAM

Szkoła Europejska w KARLSRUHE

Szkoła Europejska w LUKSEMBURGU

Szkoła Europejska w MOL

Szkoła Europejska w MONACHIUM

Szkoła Europejska w VARESE

______

(*) Rada Zarządzająca zdecydowała o utworzeniu tej Szkoły podczas spotkania w dniach 27-29 października 1992 r.

ZAŁĄCZNIK Nr  II

Języki, w których prowadzone jest nauczanie w podstawowym zakresie:

Język duński

Język niderlandzki

Język angielski

Język francuski

Język niemiecki

Język grecki

Język włoski

Język portugalski

Język hiszpański

Po zaznajomieniu się z powyższą Konwencją, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

- została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

- Rzeczpospolita Polska postanawia przystąpić do tej Konwencji,

- postanowienia Konwencji są przyjęte, potwierdzone i będą niezmiennie zachowywane.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 31 sierpnia 2004 r.