Art. 38. - Konwencja o różnorodności biologicznej. Rio de Janeiro.1992.06.05.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.184.1532

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 grudnia 1996 r.
Artykuł  38

Wycofanie

1. 
Każda Umawiająca się Strona może wycofać się z niniejszej konwencji, przesyłając depozytariuszowi pisemne powiadomienie w każdym czasie po upływie dwóch lat od daty wejścia w życie niniejszej konwencji w stosunku do tej Strony.
2. 
Wycofanie się nabiera mocy po upływie roku od daty otrzymania przez depozytariusza takiego powiadomienia lub w terminie późniejszym, określonym w powiadomieniu o wycofaniu się.
3. 
Uważa się, że każda ze Stron wycofująca się z niniejszej konwencji wycofuje się również z każdego protokołu, którego jest stroną.