Art. 30. - Konwencja o różnorodności biologicznej. Rio de Janeiro.1992.06.05.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.184.1532

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 grudnia 1996 r.
Artykuł  30

Przyjęcie załączników i poprawek do nich

1. 
Załączniki do niniejszej konwencji lub do któregokolwiek protokołu stanowią integralną część konwencji lub takiego protokołu, jeżeli wyraźnie nie zostało przewidziane inaczej. Odesłanie do niniejszej konwencji lub jej protokołów stanowi jednocześnie odesłanie do ich załączników. Załączniki te ograniczone są do spraw proceduralnych, naukowych, technicznych i administracyjnych.
2. 
Jeżeli dany protokół nie przewiduje inaczej co do swoich załączników, następująca procedura jest stosowana do proponowania, przyjmowania i wejścia w życie dodatkowych załączników do niniejszej konwencji lub załączników do któregokolwiek protokołu:
(a)
załączniki do niniejszej konwencji lub do któregokolwiek protokołu są proponowane i przyjmowane zgodnie z procedurą określoną w artykule 29;
(b)
którakolwiek ze Stron, która nie może zatwierdzić dodatkowego załącznika do niniejszej konwencji lub załączników do protokołu, którego jest Stroną, notyfikuje to na piśmie depozytariuszowi w ciągu jednego roku od daty powiadomienia przez depozytariusza o przyjęciu tego załącznika. Depozytariusz niezwłocznie powiadamia wszystkie Strony o otrzymaniu takiej notyfikacji. Strona może w każdym czasie wycofać swój poprzedni sprzeciw i wówczas załączniki wchodzą w życie w stosunku do danej Strony zgodnie z postanowieniami litery (c);
(c)
po upływie jednego roku od daty powiadomienia przez depozytariusza o przyjęciu załącznik wchodzi w życie w stosunku do wszystkich Stron niniejszej konwencji lub danego protokołu, które nie złożyły notyfikacji zgodnie z postanowieniami litery (b).
3. 
Proponowanie, przyjmowanie i wejście w życie poprawek do załączników do niniejszej konwencji lub do któregokolwiek z protokołów odbywa się zgodnie z tą samą procedurą, co proponowanie, przyjmowanie i wejście w życie załączników do niniejszej konwencji lub załączników do któregokolwiek z protokołów.
4. 
Jeżeli dodatkowy załącznik lub poprawka do załącznika są związane z poprawką do niniejszej konwencji lub do któregokolwiek z protokołów, to dodatkowy załącznik lub poprawka nie wchodzą w życie do czasu wejścia w życie poprawki do niniejszej konwencji lub danego protokołu.