Art. 29. - Konwencja o różnorodności biologicznej. Rio de Janeiro.1992.06.05.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.184.1532

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 grudnia 1996 r.
Artykuł  29

Poprawki do konwencji lub protokołów

1. 
Każda Umawiająca się Strona może proponować poprawki do niniejszej konwencji. Poprawki do któregokolwiek z protokołów może proponować każda ze Stron tego protokołu.
2. 
Poprawki do niniejszej konwencji są przyjmowane na posiedzeniu Konferencji Stron. Poprawki do protokołów są przyjmowane na posiedzeniu Stron danego protokołu. Tekst każdej proponowanej poprawki do niniejszej konwencji lub do protokołu, z wyjątkiem protokołu, w którym zostało postanowione inaczej, Sekretariat przedstawia Stronom Konwencji lub danego protokołu co najmniej 6 miesięcy przed posiedzeniem, na którym poprawka ta ma być przyjęta. O proponowanych poprawkach Sekretariat informuje również sygnatariuszy niniejszej konwencji.
3. 
Strony dokładają wszelkich starań, aby osiągnąć porozumienie w sprawie proponowanych poprawek do niniejszej konwencji lub protokołu w drodze konsensusu. Jeżeli mimo wszelkich starań porozumienie nie zostanie osiągnięte w drodze konsensusu, poprawka ostatecznie zostaje przyjęta większością dwóch trzecich głosów Stron niniejszej konwencji lub odpowiedniego protokołu, obecnych na posiedzeniu i głosujących, a następnie zostaje przedstawiona przez depozytariusza wszystkim Stronom do ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia.
4. 
O ratyfikacji, przyjęciu lub zatwierdzeniu poprawek depozytariusz jest powiadamiany pisemnie. Poprawki przyjęte zgodnie z ustępem 3 wchodzą w życie w stosunku do Stron, które je przyjęły, dziewięćdziesiątego dnia od daty złożenia dokumentów ratyfikacyjnych, przyjęcia lub zatwierdzenia przez co najmniej dwie trzecie Umawiających się Stron niniejszej konwencji lub danego protokołu, z wyjątkiem protokołu, w którym postanowiono inaczej. Następnie poprawki wchodzą w życie dla każdej innej Umawiającej się Strony dziewięćdziesiątego dnia od daty złożenia przez daną Stronę dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia lub zatwierdzenia tych poprawek.
5. 
Dla celów niniejszego artykułu określenie "Strony obecne i głosujące" oznacza Strony obecne i głosujące "za" lub "przeciw".