Art. 27. - Konwencja o różnorodności biologicznej. Rio de Janeiro.1992.06.05.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.184.1532

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 grudnia 1996 r.
Artykuł  27

Rozstrzyganie sporów

1. 
W razie sporu pomiędzy Umawiającymi się Stronami dotyczącego interpretacji lub stosowania niniejszej konwencji zainteresowane Strony dążą do rozstrzygnięcia go w drodze negocjacji.
2. 
Jeżeli zainteresowane Strony nie mogą osiągnąć porozumienia w drodze negocjacji, mogą wspólnie zwrócić się do strony trzeciej o dobre usługi lub mediacje.
3. 
Przy ratyfikacji, przyjęciu, zatwierdzeniu lub przystąpieniu do niniejszej konwencji lub w jakimkolwiek późniejszym terminie państwo lub regionalna organizacja integracji gospodarczej może złożyć depozytariuszowi pisemne oświadczenie, że w przypadku sporu nierozstrzygniętego zgodnie z ustępem 1 lub 2 przyjmuje jako obowiązkowy jeden lub obydwa z następujących sposobów rozstrzygania sporów:
(a)
arbitraż, zgodnie z procedurą określoną w części 1 załącznika II;
(b)
oddanie sporu do rozstrzygnięcia Międzynarodowemu Trybunałowi Sprawiedliwości.
4. 
Jeżeli strony sporu nie przyjmą, zgodnie z ustępem 3, tej samej lub żadnej innej procedury, spór ten zostanie poddany postępowaniu pojednawczemu, zgodnie z częścią 2 załącznika II, chyba że Strony uzgodnią inaczej.
5. 
Postanowienia niniejszego artykułu stosuje się do każdego protokołu, z wyjątkiem protokołu, w którym zostało postanowione inaczej.