Art. 24. - Konwencja o różnorodności biologicznej. Rio de Janeiro.1992.06.05.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.184.1532

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 grudnia 1996 r.
Artykuł  24

Sekretariat

1. 
Niniejszym zostaje powołany Sekretariat. Jego funkcje są następujące:
(a)
organizowanie oraz obsługa posiedzeń Konferencji Stron przewidzianych w artykule 23;
(b)
sprawowanie funkcji powierzonych mu w którymkolwiek protokole;
(c)
przygotowywanie sprawozdań dotyczących sprawowania swoich funkcji przewidzianych w niniejszej konwencji oraz przedstawianie ich Konferencji Stron;
(d)
współdziałanie z innymi odpowiednimi organami międzynarodowymi, a w szczególności zawieranie takich porozumień administracyjnych i kontraktów, jakie mogą być niezbędne dla skutecznego wypełniania jego funkcji, oraz
(e)
wykonywanie innych zadań, jakie może określić Konferencja Stron.
2. 
Na swoim pierwszym zwyczajnym posiedzeniu Konferencja Stron powierza funkcje Sekretariatu jednej spośród istniejących kompetentnych organizacji międzynarodowych, które wyraziły gotowość pełnienia funkcji Sekretariatu zgodnie z niniejszą konwencją.