Art. 22. - Konwencja o różnorodności biologicznej. Rio de Janeiro.1992.06.05.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.184.1532

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 grudnia 1996 r.
Artykuł  22

Stosunek do innych konwencji międzynarodowych

1. 
Postanowienia niniejszej konwencji nie mają wpływu na prawa i zobowiązania żadnej z Umawiających się Stron, wynikające z jakiegokolwiek obowiązującego porozumienia międzynarodowego, z wyjątkiem przypadku, gdy wykonywanie tych praw i zobowiązań powodowałoby poważną szkodę lub zagrożenie dla różnorodności biologicznej.
2. 
Umawiające się Strony stosują niniejszą konwencję w odniesieniu do środowiska morskiego zgodnie z prawami i zobowiązaniami państw przewidzianymi w prawie morza.