Art. 1. - Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych. Nowy Jork.2006.12.13. - Dz.U.2012.1169 - OpenLEX

Art. 1. - Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych. Nowy Jork.2006.12.13.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.1169

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 czerwca 2018 r.
Artykuł  1  1  

Cel

Celem niniejszej konwencji jest popieranie, ochrona i zapewnienie pełnego i równego korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności przez wszystkie osoby niepełnosprawne oraz popieranie poszanowania ich przyrodzonej godności.

Do osób niepełnosprawnych zalicza się te osoby, które mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, psychiczną, intelektualną lub w zakresie zmysłów co może, w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im pełny i skuteczny udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami.

1 Art. 1 zmieniony przez pkt 1 obwieszczenia z dnia 15 czerwca 2018 r. o sprostowaniu błędów (Dz.U.2018.1217).