Konwencja o poszukiwaniu i ratownictwie morskim. Hamburg.1979.04.27.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1988.27.184

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 marca 1988 r.

MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA
o poszukiwaniu i ratownictwie morskim,
sporządzona w Hamburgu dnia 27 kwietnia 1979 r.

W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

RADA PAŃSTWA

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 27 kwietnia 1979 r. została sporządzona w Hamburgu Międzynarodowa konwencja o poszukiwaniu i ratownictwie morskim, 1979.

Po zaznajomieniu się z powyższą konwencją Rada Państwa uznała ją i uznaje za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych; oświadcza, że wymieniona konwencja jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, oraz przyrzeka, że będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dano w Warszawie dnia 29 grudnia 1987 r.

(Tekst konwencji zawiera załącznik do niniejszego numeru)

ZAŁĄCZNIK

MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA

o poszukiwaniu i ratownictwie morskim,

sporządzona w Hamburgu dnia 27 kwietnia 1979 r.

Strony niniejszej konwencji,

zwracając uwagę na duże znaczenie, jakie w wielu konwencjach przywiązuje się do udzielania pomocy osobom znajdującym się w niebezpieczeństwie na morzu i do ustanowienia przez każde państwo nadbrzeżne odpowiednich i skutecznych rozwiązań dla obserwacji wybrzeża i dla służb zajmujących się poszukiwaniem i ratownictwem,

rozważywszy zalecenie nr 40 przyjęte przez Międzynarodową konwencję w sprawie bezpieczeństwa życia na morzu, 1960, która uznała pragnienie wielu organizacji międzyrządowych koordynowania działań związanych z bezpieczeństwem na morzu i ponad nim,

pragnąc rozwijać i popierać te działania przez ustanowienie międzynarodowego systemu poszukiwania i ratownictwa morskiego, odpowiadającego potrzebom ruchu morskiego w zakresie ratowania osób znajdujących się w niebezpieczeństwie na morzu,

pragnąc popierać współpracę między organizacjami zajmującymi się poszukiwaniem i ratownictwem na całym świecie, a wśród nich tymi, które biorą udział w akcjach poszukiwania i ratownictwa na morzu,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł  I

Ogólne zobowiązania wynikające z niniejszej konwencji

Strony zobowiązują się podjąć wszelkie ustawodawcze lub inne właściwe środki niezbędne do pełnego wprowadzenia w życie niniejszej konwencji i załącznika, który jest jej integralną częścią. Jeśli wyraźnie nie postanowiono inaczej, powołanie się na niniejszą konwencję stanowi zarazem powołanie się na załącznik.

Artykuł  II

Inne traktaty i wykładnia

1.
W żadnym przypadku niniejsza konwencja nie naruszy kodyfikacji i rozwoju prawa morza, dokonanych przez Konferencję Prawa Morza Narodów Zjednoczonych, zwołaną zgodnie z rezolucją 2750 (XXV) Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, ani obecnych lub przyszłych roszczeń i poglądów prawnych jakiegokolwiek państwa, dotyczących prawa morza oraz istoty i zakresu jurysdykcji państwa nadbrzeżnego i państwa bandery.
2.
Żadne postanowienie niniejszej konwencji nie będzie tłumaczone jako naruszające obowiązki lub prawa statków, przewidziane w innych aktach międzynarodowych.
Artykuł  III

Poprawki

1.
Niniejsza konwencja może być zmieniona w każdy ze sposobów wymienionych niżej w ustępach 2 i 3.
2.
Poprawka po rozważeniu w ramach Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej*), zwanej dalej Organizacją:

a) Każda poprawka zaproponowana przez Stronę i przekazana Sekretarzowi Generalnemu Organizacji (zwanemu dalej Sekretarzem Generalnym) lub każda poprawka uznana za niezbędną przez Sekretarza Generalnego jako wynik poprawki do odpowiedniego postanowienia załącznika nr 12 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym będzie przesłana do wszystkich członków Organizacji i wszystkich Stron przynajmniej na sześć miesięcy przed jej rozważeniem przez Komitet Bezpieczeństwa na Morzu Organizacji.

b) Strony, niezależnie od tego, czy są, czy nie są członkami Organizacji, będą uprawnione do uczestniczenia w postępowaniu Komitetu Bezpieczeństwa na Morzu, mającego na celu rozważenie i przyjęcie poprawek.

c) Poprawki będą przyjmowane większością dwóch trzecich Stron obecnych i głosujących w Komitecie Bezpieczeństwa na Morzu, pod warunkiem że przynajmniej jedna trzecia Stron będzie obecna w czasie przyjmowania poprawki.

d) Poprawki przyjęte zgodnie z literą c) będą podane do wiadomości przez Sekretarza Generalnego wszystkim Stronom do przyjęcia.

e) Poprawka do artykułu lub do ustępów: 2.1.4., 2.1.5., 2.1.7., 2.1.10., 3.1.2. lub 3.1.3 załącznika będzie uważana za przyjętą w dacie, w której Sekretarz Generalny otrzymał dokument przyjęcia od dwóch trzecich Stron.

f) Poprawka do załącznika inna niż do ustępów 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.10, 3.1.2. lub 3.1.3. będzie uważana za przyjętą po upływie jednego roku od daty, w której została przekazana Stronom do przyjęcia. Jeżeli jednak w tym rocznym okresie więcej niż jedna trzecia Stron poinformuje Sekretarza Generalnego, że sprzeciwia się poprawce, nie będzie ona uważana za przyjęta.

g) Poprawka do artykułu lub do ustępów 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.10, 3.1.2 lub 3.1.3 załącznika wejdzie w życie:

i) w stosunku do tych Stron, które ją przyjęły, w sześć miesięcy po dacie, w której uważa się ją za przyjętą;

ii) w stosunku do tych Stron, które przyjęły ją po wypełnieniu warunku wymienionego pod literą e) i zanim poprawka wejdzie w życie, w dacie wejścia w życie poprawki;

iii) w stosunku do tych Stron, które ją przyjęły po dacie wejścia w życie poprawki, w 30 dni po złożeniu dokumentu przyjęcia.

h) Poprawka do załącznika inna niż do ustępów 2.1.4, 2.1.5., 2.1.7., 2.1.10, 3.1.2 lub 3.1.3 wejdzie w życie w stosunku do wszystkich Stron, z wyjątkiem tych, które sprzeciwiły się poprawce zgodnie z literą f) i które nie wycofały takich zastrzeżeń, po upływie sześciu miesięcy od daty, którą uważa się za datę jej przyjęcia. Jednakże, przed dniem ustalonym dla wejścia w życie, każda Strona może poinformować Sekretarza Generalnego, że uważa się za zwolnioną z obowiązku stosowania tej poprawki przez okres nie dłuższy niż rok od daty jej wejścia w życie albo przez taki dłuższy okres, jaki może być ustalony przez większość dwóch trzecich Stron obecnych i głosujących w Komitecie Bezpieczeństwa na Morzu podczas przyjmowania poprawki.

3.
Poprawka przez konferencję:

a) Na prośbę Strony, popartą co najmniej przez jedną trzecią Stron, Organizacja zwoła konferencję Stron w celu rozpatrzenia poprawek do niniejszej konwencji. Proponowane poprawki będą przekazane przez Sekretarza Generalnego wszystkim Stronom co najmniej na sześć miesięcy przed ich rozpatrzeniem przez konferencję.

b) Poprawki będą uchwalane przez taką konferencję większością dwóch trzecich Stron obecnych i głosujących, pod warunkiem że co najmniej jedna trzecia Stron jest obecna w czasie uchwalania poprawki. Tak przyjęte poprawki będą przekazywane przez Sekretarza Generalnego Stronom do przyjęcia.

c) Jeśli konferencja nie postanowi inaczej, poprawka będzie uważana za przyjętą i wejdzie w życie zgodnie z procedurą przewidzianą odpowiednio w ustępie 2 litery e), f) g) i h), z zastrzeżeniem że powołanie się w literze h) na Komitet Bezpieczeństwa na Morzu, rozszerzony zgodnie z literą b), będzie uważane za powołanie się na konferencję.

4.
Każde oświadczenie o przyjęciu poprawki lub zgłoszeniu sprzeciwu do poprawki lub jakiekolwiek powiadomienie na podstawie ustępu 2 litery h) będzie składane na piśmie Sekretarzowi Generalnemu, który poinformuje wszystkie Strony o każdym takim złożeniu i dacie jego otrzymania.
5.
Sekretarz Generalny zawiadomi państwa o wszelkich poprawkach, które wchodzą w życie, jak również o dacie, w której każda z nich wchodzi w życie.

______

*) Obecnie Międzynarodowa Organizacja Morska - Dz.U. z 1984 r. Nr 31, poz. 161.

Artykuł  IV

Podpisanie, ratyfikacja, przyjęcie, zatwierdzenie i przystąpienie

1.
Niniejsza konwencja będzie otwarta do podpisu w siedzibie Organizacji od dnia 1 listopada 1979 r. do dnia 31 października 1980 r. i pozostanie następnie otwarta do przystąpienia. Państwa mogą stać się Stronami niniejszej konwencji przez:

a) podpisanie bez zastrzeżenia ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia albo

b) podpisanie z zastrzeżeniem ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia, po którym nastąpi ratyfikacja, przyjęcie lub zatwierdzenie, albo

c) przystąpienie.

2.
Ratyfikacja, przyjęcie, zatwierdzenie lub przystąpienie nastąpią przez złożenie odpowiedniego dokumentu Sekretarzowi Generalnemu.
3.
Sekretarz Generalny poinformuje państwa o każdym podpisaniu albo złożeniu każdego dokumentu ratyfikacyjnego lub dokumentu przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia oraz o dacie jego złożenia.
Artykuł  V

Wejście w życie

1.
Niniejsza konwencja wejdzie w życie po upływie dwunastu miesięcy od daty, w której piętnaście państw stało się jej Stronami zgodnie z artykułem IV.
2.
Wejście w życie w stosunku do państw, które ratyfikują, przyjmą, zatwierdzą niniejszą konwencję lub przystąpią do niej zgodnie z artykułem IV, po spełnieniu warunku określonego w ustępie 1 i zanim wejdzie ona w życie, nastąpi w dacie wejścia w życie niniejszej konwencji.
3.
Wejście w życie w stosunku do państw, które ratyfikują, przyjmą, zatwierdzą niniejszą konwencję lub przystąpią do niej po dacie jej wejścia w życie, nastąpi po upływie trzydziestu dni od daty złożenia odpowiedniego dokumentu, zgodnie z artykułem IV.
4.
Każdy dokument ratyfikacyjny, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia, złożony po dacie wejścia w życie poprawki do niniejszej konwencji zgodnie z artykułem III, odnosi się do niniejszej konwencji wraz z poprawką i niniejsza konwencja wraz z poprawką wejdzie w życie w stosunku do państwa składającego taki dokument po upływie trzydziestu dni od daty jego złożenia.
5.
Sekretarz Generalny powiadomi państwa o dacie wejścia w życie niniejszej konwencji.
Artykuł  VI

Wypowiedzenie

1.
Niniejsza konwencja może być wypowiedziana przez każdą Stronę w każdym czasie po upływie pięciu lat od daty, w której wchodzi ona w życie w stosunku do tej Strony.
2.
Wypowiedzenia dokonuje się przez złożenie dokumentu wypowiedzenia Sekretarzowi Generalnemu, który powiadamia państwa o każdym otrzymanym dokumencie wypowiedzenia i o dacie jego otrzymania, jak też o dacie, w której wypowiedzenie nabierze mocy.
3.
Wypowiedzenie nabierze mocy po upływie jednego roku od daty otrzymania przez Sekretarza Generalnego dokumentu wypowiedzenia albo po upływie dłuższego okresu wskazanego w tym dokumencie.
Artykuł  VII

Złożenie do depozytu i rejestracja

1.
Niniejsza konwencja zostanie złożona Sekretarzowi Generalnemu, który przekaże państwom jej uwierzytelnione odpisy.
2.
Z chwilą wejścia w życie niniejszej konwencji Sekretarz Generalny przekaże jej tekst Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych w celu zarejestrowania i opublikowania, zgodnie z artykułem 102 Karty Narodów Zjednoczonych.
Artykuł  VIII

Języki

Niniejsza konwencja została sporządzona w jednym egzemplarzu w językach: chińskim, angielskim, francuskim, rosyjskim i hiszpańskim, przy czym każdy tekst jest jednakowo autentyczny. Urzędowe tłumaczenia na język arabski, niemiecki i włoski będą sporządzone i złożone wraz z podpisanym oryginałem.

Sporządzono w Hamburgu dnia 27 kwietnia 1979 r.

Na dowód powyższego niżej podpisani, należycie upoważnieni w tym celu przez swoje Rządy, podpisali niniejszą konwencję.

Załącznik

Rozdział  1

Wyrażenia i definicje

1.1. Użycie w załączniku trybu oznajmującego czasu teraźniejszego oznacza wskazanie warunku, którego jednolite wypełnienie przez wszystkie Strony jest wymagane w interesie bezpieczeństwa życia na morzu.

1.2. Użycie w załączniku wyrażenia "powinien" lub "zaleca się" oznacza wskazanie warunku, którego jednolite wypełnienie przez wszystkie Strony jest zalecane w interesie bezpieczeństwa życia na morzu.

1.3. Wyrażenia wymienione niżej w załączniku oznaczają:

1) "rejon poszukiwania i ratownictwa" - obszar o określonych wymiarach, objęty działaniem służb poszukiwania i ratownictwa;

2) "ratowniczy ośrodek koordynacyjny" - jednostkę odpowiedzialną za przyczynianie się do sprawnej organizacji służb poszukiwania i ratownictwa oraz za koordynację prowadzenia akcji poszukiwawczych i ratowniczych w rejonie poszukiwań i ratownictwa;

3) "ratowniczy ośrodek pomocniczy" - jednostkę podporządkowaną ratowniczemu ośrodkowi koordynacyjnemu, ustanowioną w celu wspomagania tego ostatniego na określonym obszarze w obrębie rejonu poszukiwań i ratownictwa;

4) "brzegowa jednostka obserwacyjna" - jednostkę lądową, stałą lub ruchomą, przeznaczoną do prowadzenia ciągłej obserwacji bezpieczeństwa statków na wodach przybrzeżnych;

5) "jednostka ratownicza" - jednostkę złożoną z wyszkolonego personelu i zaopatrzoną w sprzęt odpowiedni do szybkiego prowadzenia akcji poszukiwawczych i ratowniczych;

6) "kierownik akcji" - dowódcę jednostki ratowniczej wyznaczonego do koordynacji akcji poszukiwawczych i ratowniczych w obrębie określonego obszaru poszukiwań;

7) "koordynator obszaru poszukiwań" - statek inny niż jednostka ratownicza, wyznaczony do koordynowania akcji poszukiwawczych i ratowniczych w obrębie określonego obszaru poszukiwań;

8) "faza zagrożenia" - termin ogólny, oznaczający w zależności od okoliczności fazę niepewności, fazę alarmu lub fazę niebezpieczeństwa;

9) "faza niepewności" - sytuację, w której występuje niepewność co do bezpieczeństwa statku i ludzi na pokładzie;

10) "faza alarmu" - sytuację, w której występuje obawa co do bezpieczeństwa statku i osób na pokładzie;

11) "faza niebezpieczeństwa" - sytuację, w której istnieje uzasadniona pewność, że statek lub człowiek jest narażony na poważne i bezpośrednie niebezpieczeństwo i wymaga natychmiastowej pomocy;

12) "przymusowe wodowanie" - w przypadku samolotu, wykonanie przymusowego wodowania.

Rozdział  2

Organizacja

2.1. Ustalenia dla powołania i koordynacji służb poszukiwania i ratownictwa

2.1.1. Strony zapewniają podjęcie niezbędnych ustaleń w celu powołania odpowiednich służb poszukiwania i ratownictwa dla ludzi znajdujących się w niebezpieczeństwie na morzu u ich wybrzeży.

2.1.2. Strony kierują do Sekretarza Generalnego informację na temat ich organizacji poszukiwań i ratownictwa oraz o ważniejszych późniejszych zmianach, włączając w to:

1) krajowe morskie służby poszukiwania i ratownictwa,

2) umiejscowienie utworzonych ratowniczych ośrodków koordynacyjnych, numery ich telefonów i dalekopisów a także obszary, za które są odpowiedzialne, oraz

3) główne dostępne jednostki ratownicze w ich dyspozycji.

2.1.3. Sekretarz Generalny w odpowiedni sposób przekazuje Stronom informacje, o których mowa w ustępie 2.1.2.

2.1.4. Każdy rejon poszukiwań i ratownictwa tworzy się w drodze porozumienia zawieranego między zainteresowanymi Stronami. O porozumieniu takim powiadamia się Sekretarza Generalnego.

2.1.5. W razie gdy zainteresowane Strony nie osiągnęły porozumienia w sprawie dokładnych rozmiarów rejonu poszukiwań i ratownictwa, Strony te dokładają wszelkich starań, aby osiągnąć porozumienie o odpowiednich ustaleniach, zapewniających równoważną i pełną koordynację służb poszukiwania i ratownictwa na tym obszarze. O ustaleniach takich powiadamia się Sekretarza Generalnego.

2.1.6. Sekretarz Generalny powiadamia wszystkie Strony o porozumieniach lub ustaleniach, o których mowa w ustępach 2.1.4 i 2.1.5.

2.1.7. Wytyczenie rejonów poszukiwań i ratownictwa nie odnosi się i nie może naruszać wytyczenia jakiejkolwiek granicy między państwami.

2.1.8. Strony powinny zapewnić, aby ich służby poszukiwania i ratownictwa były zdolne do bezzwłocznego odzewu na sygnały wzywania pomocy.

2.1.9. Po otrzymaniu informacji, że człowiek znajduje się w niebezpieczeństwie na morzu na obszarze, na którym Strona sprawuje pełną koordynację akcji poszukiwawczych i ratowniczych, odpowiednie władze tej Strony przedsiębiorą pilne kroki dla zapewnienia najbardziej właściwej dostępnej pomocy.

2.1.10. Strony zapewniają udzielenie pomocy każdej osobie znajdującej się w niebezpieczeństwie na morzu. Postępują tak niezależnie od narodowości i statusu tej osoby lub okoliczności, w których znaleziono tę osobę.

2.2. Koordynacja urządzeń dla poszukiwań i ratownictwa

2.2.1. Strony zapewniają koordynację urządzeń wymaganych dla utrzymania służb poszukiwania i ratownictwa u ich wybrzeży.

2.2.2. Strony tworzą krajowy mechanizm pełnej koordynacji służb poszukiwania i ratownictwa.

2.3. Ustanowienie ratowniczych ośrodków koordynacyjnych i ratowniczych ośrodków pomocniczych

2.3.1. Dla zapewnienia wymagań ustępów 2.2.1 i 2.2.2 Strony ustanawiają ratownicze ośrodki koordynacyjne dla swych służb poszukiwania i ratownictwa oraz takie ratownicze jednostki pomocnicze, jakie uważają za odpowiednie.

2.3.2. Właściwe władze każdej Strony określają obszar, za który ratowniczy ośrodek pomocniczy jest odpowiedzialny.

2.3.3. Każdy ratowniczy ośrodek koordynacyjny i ratowniczy ośrodek pomocniczy, ustanowiony zgodnie z ustępem 2.3.1, jest wyposażony w odpowiednie środki do przyjmowania komunikatów o niebezpieczeństwie przez brzegową stację radiową lub w inny sposób. Każdy taki ośrodek i ośrodek pomocniczy ma także odpowiednie środki łączności ze swoimi jednostkami ratowniczymi i odpowiednio z ratowniczymi ośrodkami koordynacyjnymi lub ratowniczymi ośrodkami pomocniczymi w przyległych obszarach.

2.4. Wyznaczanie jednostek ratowniczych

2.4.1. Strony wyznaczają:

1) jako jednostki ratownicze - państwowe lub inne właściwe publiczne lub prywatne służby odpowiednio umiejscowione i wyposażone lub ich części albo

2) jako ogniwa organizacji poszukiwania i ratownictwa - państwowe lub inne właściwe publiczne lub prywatne służby lub ich części, nieodpowiednie do wyznaczenia ich jako jednostki ratownicze, ale zdolne do uczestniczenia w akcjach poszukiwawczych i ratowniczych, a także są obowiązane określić funkcję tych ogniw.

2.5. Urządzenia i wyposażenie jednostek ratowniczych

2.5.1. Każda jednostka ratownicza jest wyposażona w urządzania i wyposażenie odpowiednie do jej zadań.

2.5.2. Każda jednostka ratownicza powinna mieć szybkie i niezawodne środki łączności z innymi jednostkami lub ogniwami uczestniczącymi w tej samej akcji.

2.5.3. Pojemniki i opakowania zawierające sprzęt ratunkowy do zrzucania rozbitkom powinny być oznakowane zgodnie z ich zasadniczą zawartością kodem kolorowym zgodnie z ustępem 2.5.4 oraz wydrukowanymi oznaczeniami i symbolami objaśniającymi w zakresie, w jakim symbole takie istnieją.

2.5.4. Kolorowe oznakowanie zawartości przeznaczonych do zrzucania pojemników i opakowań zawierających sprzęt ratunkowy powinno mieć postać proporców o kolorze zgodnym z następującym kodem:

1) czerwony - zaopatrzenie medyczne i sprzęt pierwszej pomocy,

2) niebieski - żywność i woda,

3) żółty - koce i odzież ochronna oraz

4) czarny - wyposażenie różne, takie jak piecyki, siekiery, kompasy i przybory kuchenne.

2.5.5. Jeżeli w jednym pojemniku lub opakowaniu są umieszczone materiały różnego rodzaju, powinien być użyty odpowiednio kombinowany kod kolorowy.

2.5.6. Do każdego przeznaczonego do zrzucania pojemnika lub opakowania powinny być załączone instrukcje użycia wyposażenia dla ratowania życia. Powinny być one wydrukowane po angielsku oraz co najmniej w dwóch innych językach.

Rozdział  3

Współpraca

3.1. Współpraca między państwami

3.1.1. Strony koordynują działalność swoich organizacji poszukiwania i ratownictwa oraz powinny, gdy tylko jest to potrzebne, koordynować akcje poszukiwawcze i ratownicze z akcjami państw sąsiadujących.

3.1.2. Jeżeli nie uzgodniono inaczej między zainteresowanymi państwami, Strona powinna zezwolić, z zastrzeżeniem odpowiednich krajowych ustaw oraz innych przepisów, na niezwłoczne wejście na jej morze terytorialne lub jej terytorium albo w przestrzeń powietrzną nad nimi jednostek ratowniczych innych Stron wyłącznie w celu poszukiwania miejsc wypadków morskich i ratowania rozbitków z tych wypadków. W takich przypadkach akcje poszukiwawcze i ratownicze są, na ile to możliwe, koordynowane przez odpowiedni ratowniczy ośrodek koordynacyjny Strony, która zezwoliła na wejście, lub przez inną władzę, jaka została wyznaczona przez tę Stronę.

3.1.3. Jeżeli nie uzgodniono inaczej między zainteresowanymi państwami, władze Strony, która pragnie, aby jej jednostki ratownicze weszły na morze terytorialne lub terytorium albo w przestrzeń powietrzną nad nimi innej Strony wyłącznie w celu poszukiwania miejsc wypadków morskich i ratowania rozbitków z tych wypadków, przekazują prośbę, podając wszystkie szczegóły planowanej akcji i jej potrzebę ratowniczemu ośrodkowi koordynacyjnemu tej drugiej Strony lub innej władzy, jaka została przez tę Stronę wyznaczona.

3.1.4. Właściwe władze Stron:

1) natychmiast potwierdzają przyjęcie takiej prośby oraz

2) tak szybko, jak to możliwe, określają warunki, jeżeli istnieją, na których planowana akcja może być podjęta.

3.1.5. Strony powinny zawrzeć porozumienia z sąsiadującymi państwami i ustalić warunki wejścia jednostek ratowniczych każdej ze Stron porozumienia na ich morze terytorialne lub terytorium albo w przestrzeń powietrzną nad nimi. Porozumienia te powinny także przewidywać możliwie najmniejsze formalności w celu wejścia takich jednostek.

3.1.6. Każda Strona powinna upoważnić swoje ratownicze ośrodki koordynacyjne do:

1) zwracania się do innych ratowniczych ośrodków koordynacyjnych o taką pomoc, jaka może być potrzebna, włączając w to statki, samoloty, personel lub sprzęt,

2) udzielania wszelkich niezbędnych zezwoleń na wejście takich statków, samolotów, personelu lub sprzętu na morze terytorialne lub terytorium albo w przestrzeń powietrzną nad nimi oraz

3) dokonania potrzebnych ustaleń z właściwymi urzędami celnymi, władzami imigracyjnymi lub innymi władzami, mając na względzie przyspieszenie takiego wejścia.

3.1.7. Każda Strona powinna upoważnić swoje ratownicze ośrodki koordynacyjne do udzielania, na prośbę, pomocy innym ratowniczym ośrodkom koordynacyjnym, łącznie z pomocą w postaci statków, samolotów, personelu lub sprzętu.

3.1.8. Strony powinny zawrzeć porozumienia o poszukiwaniach i ratownictwie z sąsiadującymi państwami, dotyczące łączenia środków, ustanawiania wspólnych zasad postępowania, przeprowadzania wspólnych szkoleń i ćwiczeń, regularnego sprawdzania międzypaństwowych kanałów łączności, utrzymywania więzi przez wizyty personelu ratowniczych ośrodków koordynacyjnych oraz wymiany informacji o poszukiwaniach i ratownictwie.

3.2. Koordynacja ze służbami lotniczymi

3.2.1. Strony zapewniają możliwie najściślejszą koordynację między służbami morskimi i lotniczymi, w celu zapewnienia jak największej skuteczności i sprawności służb poszukiwania i ratownictwa w swoich rejonach poszukiwania i ratownictwa oraz nad nimi.

3.2.2. W miarę możliwości każda Strona powinna ustanowić wspólne ratownicze ośrodki koordynacyjne i ratownicze ośrodki pomocnicze dla służenia zadaniom zarówno morskim, jak i lotniczym.

3.2.3. Jeżeli do obsługi tego samego obszaru są utworzone oddzielne morskie i powietrzne ratownicze ośrodki koordynacyjne lub ratownicze ośrodki pomocnicze, zainteresowana Strona zapewnia możliwie jak najściślejszą koordynację między tymi ośrodkami lub ośrodkami pomocniczymi.

3.2.4. Strony, jeżeli jest to możliwe, stosują wspólne zasady postępowania jednostek ratowniczych utworzonych zarówno dla zadań morskich, jak i dla zadań powietrznych.

Rozdział  4

Środki przygotowawcze

4.1. Wymagania dotyczące informacji

4.1.1. Każdy ratowniczy ośrodek koordynacyjny i ratowniczy ośrodek pomocniczy ma dostępne najświeższe informacje związane z akcjami poszukiwawczymi i ratowniczymi, prowadzonymi na jego obszarze, wyłącznie z informacjami dotyczącymi:

1) jednostek ratowniczych i brzegowych jednostek obserwacyjnych;

2) jakichkolwiek innych publicznych lub prywatnych środków, w tym urządzeń transportowych i zapasów paliwa, które mogą być użyteczne w akcjach poszukiwawczych i ratowniczych;

3) środków łączności, które mogą być użyte w akcjach poszukiwawczych i ratowniczych;

4) nazw, adresów telegraficznych i dalekopisowych, numerów telefonicznych i dalekopisowych agentów żeglugowych, władz konsularnych, organizacji międzynarodowych i innych agencji, które mogą pomóc w uzyskiwaniu istotnych informacji o statkach;

5) lokalizacji, znaków wywoławczych lub rozpoznawczych ruchomych służb morskich, godzin nasłuchu i częstotliwości wszystkich stacji radiowych, prawdopodobnie użytych przy akcjach poszukiwawczych i ratowniczych;

6) lokalizacji, znaków wywoławczych lub rozpoznawczych ruchomych służb morskich, godzin nasłuchu i częstotliwości wszystkich brzegowych stacji radiowych, nadających prognozy pogody i ostrzeżenia dla danego rejonu poszukiwania i ratownictwa;

7) lokalizacji i godzin nasłuchu służb utrzymujących nasłuch radiowy oraz częstotliwości nasłuchu;

8) obiektów, które mogłyby być mylnie wzięte za nie zlokalizowane lub nie zgłoszone wraki, oraz

9) miejsc, w których magazynowane jest wyposażenie dla rozbitków, przeznaczone do zrzutów.

4.1.2. Każdy ratowniczy ośrodek koordynacyjny i ratowniczy ośrodek pomocniczy powinien mieć łatwy dostęp do informacji dotyczących pozycji, kursu, prędkości i znaku wywoławczego lub sygnału rozpoznawczego stacji radiowej statków znajdujących się w obrębie jego obszaru, które umożliwią zapewnienie pomocy statkom lub ludziom znajdującym się w niebezpieczeństwie na morzu. Informacje te są bądź w posiadaniu ratowniczego ośrodka koordynacyjnego, bądź łatwo dostępne w razie potrzeby.

4.1.3. Każdy ratowniczy ośrodek koordynacyjny i ratowniczy ośrodek pomocniczy jest wyposażony w mapę o dużej skali, w celu wskazywania i nanoszenia informacji związanych z akcjami poszukiwawczymi i ratowniczymi na tym obszarze.

4.2. Plany i instrukcje operacyjne

4.2.1. Każdy ratowniczy ośrodek koordynacyjny i ratowniczy ośrodek pomocniczy przygotowuje lub ma dostępne szczegółowe plany lub instrukcje do prowadzenia akcji poszukiwawczych i ratowniczych w jego rejonie działania.

4.2.2. Plany lub instrukcje precyzują uzgodnienia co do obsługiwania i zaopatrywania w paliwo, w możliwie najszerszym zakresie, statków, samolotów i pojazdów używanych w akcjach poszukiwawczych i ratowniczych, łącznie z udostępnionymi przez inne państwa.

4.2.3. Plany lub instrukcje powinny zawierać szczegóły dotyczące przedsięwzięć, które mają być podjęte przez jednostki zaangażowane w akcjach poszukiwawczych i ratowniczych na danym obszarze, w tym:

1) sposobu, w jaki mają być przeprowadzone akcje poszukiwawcze i ratownicze;

2) użycia dostępnego systemu łączności i urządzeń;

3) przedsięwzięcia, które ma być podjęte wspólnie z innymi ratowniczymi ośrodkami koordynacyjnymi lub ratowniczymi ośrodkami pomocniczymi;

4) metod alarmowania statków na morzu i samolotów na trasie;

5) obowiązków i uprawnień personelu wyznaczonego do akcji poszukiwawczych i ratowniczych;

6) możliwych zmian w rozmieszczeniu sprzętu, które mogą być konieczne ze względu na warunki atmosferyczne lub inne;

7) metod uzyskiwania istotnych informacji dotyczących akcji poszukiwawczych i ratowniczych, takich jak odpowiednie wiadomości żeglarskie i raporty oraz prognozy pogody i stanu morza;

8) metod otrzymywania od innych odpowiednich ratowniczych ośrodków koordynacyjnych lub ratowniczych ośrodków pomocniczych takiej pomocy, jaka może być potrzebna, włączając statki, samoloty, personel i sprzęt;

9) metod dopomagających w spotkaniu się statków ratowniczych lub innych statków ze statkami znajdującymi się w niebezpieczeństwie oraz

10) metod dopomożenia znajdującym się w niebezpieczeństwie samolotom zmuszonym do wodowania, gdy spotkają się z jednostkami nawodnymi.

4.3. Gotowość jednostek ratowniczych

4.3.1. Każda wyznaczona jednostka ratownicza utrzymuje stan gotowości współmierny do jej zadań i powinna stale informować właściwy ratowniczy ośrodek koordynacyjny lub ratowniczy ośrodek pomocniczy o stanie swej gotowości.

Rozdział  5

Postępowanie operacyjne

5.1. Informacja dotycząca stanów zagrożenia

5.1.1. Strony zapewniają utrzymywanie takiego stałego nasłuchu radiowego na międzynarodowych częstotliwościach niebezpieczeństwa, jaki uważa się za możliwy i potrzebny. Radiostacja nabrzeżna, po otrzymaniu jakiegokolwiek wezwania lub wiadomości o niebezpieczeństwie:

1) natychmiast informuje odpowiedni ratowniczy ośrodek koordynacyjny lub ratowniczy ośrodek pomocniczy;

2) retransmituje ją na niezbędny obszar, na jednej lub więcej międzynarodowych częstotliwościach niebezpieczeństwa lub na innej stosownej częstotliwości, w celu poinformowania statków,

3) poprzedza takie retransmisje odpowiednim automatycznym sygnałem alarmowym, chyba że zostało to już zrobione, oraz

4) podejmuje takie dalsze działania, o jakich postanowiła właściwa władza.

5.1.2. Każda władza lub ogniwo organizacji poszukiwań i ratownictwa, mające podstawy przypuszczać, że statek znajduje się w stanie zagrożenia, powinny jak najprędzej przekazać wszystkie dostępne informacje do zainteresowanego ratowniczego ośrodka koordynacyjnego lub ratowniczego ośrodka pomocniczego.

5.1.3. Ratownicze ośrodki koordynacyjne i ratownicze ośrodki pomocnicze natychmiast po otrzymaniu informacji dotyczącej statku w stanie zagrożenia oceniają taką informację i określają fazę zagrożenia zgodnie z punktem 5.2 oraz zakres wymaganej akcji.

5.2. Fazy zagrożenia

5.2.1. W celach operacyjnych rozróżnia się następujące fazy zagrożenia:

1) Faza niepewności:

1.1) gdy zgłoszono, że statek nie przybył w oznaczonym czasie do miejsca przeznaczenia, lub

1.2) gdy statek nie zajął spodziewanej pozycji lub nie przekazał oczekiwanego raportu o stanie bezpieczeństwa.

2) Faza alarmu:

2.1) gdy, po fazie niepewności, nie powiodły się próby nawiązania łączności ze statkiem, a zapytania skierowane do innych odpowiednich źródeł nie dały rezultatu, lub

2.2) gdy otrzymano informację wskazującą, że sprawność operacyjna statku jest zmniejszona, ale nie w takim zakresie, że groźba niebezpieczeństwa jest prawdopodobna.

3) Faza niebezpieczeństwa:

3.1) gdy otrzymano pewną informację, że statek lub człowiek jest w poważnym i bezpośrednim niebezpieczeństwie i w potrzebie natychmiastowej pomocy, lub

3.2) gdy, po fazie alarmu, dalsze nieudane próby nawiązania łączności ze statkiem oraz prowadzone w szerszym zakresie bezskuteczne postępowanie wyjaśniające wskazują na prawdopodobieństwo, że statek znajduje się w niebezpieczeństwie, lub

3.3) gdy otrzymano informację wskazującą, że sprawność operacyjna statku obniżyła się do tego stopnia, że groźba niebezpieczeństwa jest prawdopodobna.

5.3. Postępowanie ratowniczych ośrodków koordynacyjnych i ratowniczych ośrodków pomocniczych podczas faz zagrożenia

5.3.1. Po ogłoszeniu fazy niepewności odpowiedni ratowniczy ośrodek koordynacyjny lub ratowniczy ośrodek pomocniczy wszczyna postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia bezpieczeństwa statku albo zgłasza fazę alarmu.

5.3.2. Po ogłoszeniu fazy alarmu odpowiedni ratowniczy ośrodek koordynacyjny lub ratowniczy ośrodek pomocniczy rozszerza postępowanie wyjaśniające w sprawie zaginionego statku, alarmuje odpowiednie służby poszukiwania i ratownictwa oraz wszczyna takie działania, opisane w ustępie 5.3.3, jakie są niezbędne w świetle okoliczności konkretnego przypadku.

5.3.3. Po ogłoszeniu fazy niebezpieczeństwa odpowiedni ratowniczy ośrodek koordynacyjny lub ratowniczy ośrodek pomocniczy:

1) podejmuje działanie zgodne z ustaleniami wymienionymi w ustępie 4.2;

2) określa w razie potrzeby stopień prawdopodobieństwa pozycji statku i ustala granice każdego obszaru, który ma być przeszukany;

3) zawiadamia właściciela statku lub jego agenta, jeżeli jest to możliwe, i informuje go stale o rozwoju sytuacji;

4) zawiadamia inne ratownicze ośrodki koordynacyjne lub ratownicze ośrodki pomocnicze, których pomoc może być potrzebna lub które mogą mieć związek z akcją;

5) zwraca się we wczesnym etapie o wszelką pomoc, jakiej mogłyby udzielić samoloty, statki lub służby nie włączone wyraźnie do organizacji poszukiwań i ratownictwa, zważywszy, że w większości sytuacji niebezpieczeństwa na obszarach oceanów inne statki znajdujące się w pobliżu są ważnymi ogniwami dla akcji poszukiwawczych i ratowniczych;

6) nakreśla szeroki plan prowadzenia akcji, opierający się na dostępnych informacjach, i przekazuje taki plan władzom wyznaczonym zgodnie z ustępami 5.7 i 5.8, aby objęły kierownictwo;

7) zmienia w razie potrzeby w świetle okoliczności wskazania już udzielone w ustępie 5.3.3.6;

8) zawiadamia zainteresowane władze konsularne lub dyplomatyczne lub też, jeżeli zdarzenie dotyczy uchodźcy albo przesiedleńca, biuro właściwej organizacji międzynarodowej;

9) zawiadamia o wypadku właściwe władze dochodzeniowe oraz

10) zawiadamia każdy samolot, statek lub inne służby wymienione w ustępie 5.3.3.5 w porozumieniu z władzami wyznaczonymi odpowiednio zgodnie z ustępami 5.7 lub 5.8, że ich pomoc nie jest już potrzebna.

5.3.4. Podjęcie akcji poszukiwawczych i ratowniczych w stosunku do statku, którego pozycja jest nieznana.

5.3.4.1. W razie ogłoszenia fazy zagrożenia w stosunku do statku, którego pozycja jest nieznana, stosuje się, co następuje:

1) jeżeli ratowniczy ośrodek koordynacyjny lub ratowniczy ośrodek pomocniczy jest powiadomiony o fazie zagrożenia i nie wie o podjęciu odpowiednich działań przez inne ośrodki, podejmuje odpowiedzialność za rozpoczęcie odpowiednich działań i naradza się z sąsiednimi ośrodkami w celu wyznaczenia jednego ośrodka do natychmiastowego przejęcia odpowiedzialności;

2) jeżeli nie zdecydowano inaczej w drodze porozumienia między zainteresowanymi ośrodkami, wyznaczony będzie ośrodek odpowiedzialny za obszar, na którym statek się znajdował zgodnie z jego ostatnią zgłoszoną pozycją; oraz

3) po ogłoszeniu fazy niebezpieczeństwa ośrodek koordynujący akcję poszukiwawczą i ratowniczą, w razie potrzeby, informuje inne odpowiednie ośrodki, o wszystkich okolicznościach stanu zagrożenia oraz o dalszym rozwoju sytuacji.

5.3.5. Przekazywanie informacji statkom, w stosunku do których ogłoszono fazę zagrożenia.

5.3.5.1. Jeśli tylko to możliwe, ratowniczy ośrodek koordynacyjny lub ratowniczy ośrodek pomocniczy, odpowiedzialny za akcje poszukiwawcze i ratownicze, przejmuje odpowiedzialność za przekazanie statkowi, w stosunku do którego ogłoszono fazę zagrożenia, informacji o podjęciu przezeń akcji poszukiwawczych i ratowniczych.

5.4 Koordynacja w razie udziału dwóch lub więcej Stron

5.4.1. Tam, gdzie za prowadzenie akcji w całym rejonie poszukiwań i ratownictwa jest odpowiedzialna więcej niż jedna Strona, każda Strona podejmuje odpowiednie działania zgodnie z planami operacyjnymi lub instrukcjami wymienionymi w ustępie 4.2, jeżeli zażąda tego ratowniczy ośrodek koordynacyjny rejonu.

5.5. Zakończenie i wstrzymanie akcji poszukiwawczych i ratowniczych

5.5.1. Faza niepewności i faza alarmu.

5.5.1.1. Gdy podczas fazy niepewności lub fazy alarmu odpowiedni ratowniczy ośrodek koordynacyjny lub ratowniczy ośrodek pomocniczy zostanie poinformowany, że zagrożenie już nie występuje, informuje o tym każdą władzę, jednostkę lub służbę, która została włączona do działań lub zawiadomiona.

5.5.2. Faza niebezpieczeństwa.

5.5.2.1. Gdy podczas fazy niebezpieczeństwa odpowiedni ratowniczy ośrodek koordynacyjny lub ratowniczy ośrodek pomocniczy zostanie poinformowany przez statek w niebezpieczeństwie lub inne odpowiednie źródła, że niebezpieczeństwo już nie występuje, podejmuje konieczne działania w celu zakończenia akcji poszukiwawczych i ratowniczych oraz informuje każdą władzę, jednostkę lub służbę, która została włączona do działań lub zawiadomiona.

5.5.2.2. Jeżeli podczas fazy niebezpieczeństwa ustalono, że poszukiwania powinny zostać przerwane, odpowiedni ratowniczy ośrodek koordynacyjny lub ratowniczy ośrodek pomocniczy wstrzymuje akcję poszukiwawczą i ratowniczą i informuje o tym każdą władzę, jednostkę lub służbę, która została włączona do działań lub zawiadomiona. Otrzymane później informacje są oceniane i na ich podstawie, gdy to usprawiedliwione, akcje poszukiwawcze i ratownicze podejmowane na nowo.

5.5.2.3. Jeżeli podczas fazy niebezpieczeństwa stwierdzono, że dalsze poszukiwanie będzie daremne, odpowiedni ratowniczy ośrodek koordynacyjny lub ratowniczy ośrodek pomocniczy kończy akcję poszukiwawczą i ratowniczą oraz informuje o tym każdą władzę, jednostkę lub służbę, która została włączona do działań lub zawiadomiona.

5.6. Koordynacja działań poszukiwawczych i ratowniczych na miejscu akcji

5.6.1. Działania jednostek uczestniczących w akcjach poszukiwawczych i ratowniczych, zarówno jednostek ratowniczych, jak i innych jednostek współdziałających, są koordynowane w celu zapewnienia jak najskuteczniejszych wyników.

5.7. Wyznaczenie kierownika akcji i jego obowiązki

5.7.1. W chwili przystępowania jednostek ratowniczych do akcji poszukiwawczych i ratowniczych jedna z nich powinna być możliwie jak najwcześniej wyznaczona jako kierownik akcji, najlepiej przed wejściem na określony obszar poszukiwań.

5.7.2. Kierownika akcji powinien wyznaczyć odpowiedni ratowniczy ośrodek koordynacyjny lub ratowniczy ośrodek pomocniczy. Jeżeli nie jest to możliwe, kierownik akcji powinien być wyznaczony w drodze wzajemnego porozumienia uczestniczących jednostek.

5.7.3. Do czasu wyznaczenia kierownika akcji jego obowiązki i zadania powinna automatycznie podjąć pierwsza jednostka ratownicza wchodząca na obszar akcji.

5.7.4. Kierownik akcji jest odpowiedzialny za następujące zadania, gdy nie zostały one wykonane przez odpowiedzialny ratowniczy ośrodek koordynacyjny lub ratowniczy ośrodek pomocniczy:

1) ustalenie przypuszczalnej pozycji obiektu poszukiwań, prawdopodobnego marginesu błędu w tej pozycji oraz obszaru poszukiwań;

2) dokonanie ustaleń dla rozmieszczenia, ze względów bezpieczeństwa, jednostek uczestniczących w poszukiwaniach;

3) wyznaczenie odpowiedniego schematu poszukiwań dla jednostek biorących udział w poszukiwaniach i wydzielenia obszarów poszukiwań dla jednostek lub grup jednostek;

4) wyznaczenie odpowiednich jednostek do przeprowadzenia ratowania po zlokalizowaniu celu poszukiwań oraz

5) koordynowanie łączności na miejscu poszukiwań i ratownictwa.

5.7.5. Kierownik akcji jest także odpowiedzialny za:

1) składanie okresowych meldunków do ratowniczego ośrodka koordynacyjnego lub ratowniczego ośrodka pomocniczego, koordynującego akcje poszukiwawcze i ratownicze, oraz

2) informowanie ratowniczego ośrodka koordynacyjnego lub ratowniczego ośrodka pomocniczego, koordynującego akcje poszukiwawcze i ratownicze, o liczbie i nazwiskach rozbitków, wraz z podaniem do ośrodka nazw i portów docelowych jednostek z rozbitkami na pokładzie, informowanie, którzy rozbitkowie znajdują się na poszczególnych jednostkach, i żądanie od ośrodka, w razie potrzeby, dodatkowej pomocy, na przykład przejęcia ciężko rannych rozbitków przez służbę medyczną.

5.8. Wyznaczanie koordynatora obszaru poszukiwań i jego obowiązki

5.8.1. Jeżeli jednostki ratownicze (włączając okręty wojenne) nie są dostępne w celu podjęcia obowiązków kierownika akcji, a w akcjach poszukiwawczych i ratowniczych bierze udział pewna liczba statków handlowych lub innych statków, koordynatorem obszaru poszukiwań powinien być wyznaczony jeden z nich w drodze wzajemnego porozumienia.

5.8.2. Koordynator obszaru poszukiwań powinien być wyznaczony możliwie jak najwcześniej i najlepiej przed wejściem na określony obszar poszukiwań.

5.8.3. Koordynator obszaru poszukiwań powinien być odpowiedzialny za tak wiele zadań wymienionych w ustępach 5.7.4 i 5.7.5, ile statek ten jest w stanie wykonywać.

5.9. Działania początkowe

5.9.1. Każda jednostka, która otrzymała informację o niebezpiecznym zdarzeniu, podejmuje wszelkie natychmiastowe działania w celu udzielenia pomocy w granicach swoich możliwości lub alarmuje inne jednostki, które mogłyby udzielić pomocy, oraz zawiadamia ratowniczy ośrodek koordynacyjny lub ratowniczy ośrodek pomocniczy, na którego obszarze zdarzył się wypadek.

5.10. Obszary poszukiwań

5.10.1. Obszary poszukiwań określone zgodnie z ustępami 5.3.3.2, 5.7.4.1 lub 5.8.3 mogą być zmienione odpowiednio przez kierownika akcji lub koordynatora obszaru poszukiwań, który powinien zawiadomić ratowniczy ośrodek koordynacyjny lub ratowniczy ośrodek pomocniczy o swoim działaniu i jego motywach.

5.11. Schematy poszukiwań

5.11.1. Schematy poszukiwań określone zgodnie z ustępami 5.3.3.6, 5.7.4.3 lub 5.8.3 mogą być zmienione na inne schematy, jeśli zostaną uznane za konieczne przez kierownika akcji lub koordynatora obszaru poszukiwań, który powinien zawiadomić ratowniczy ośrodek koordynacyjny lub ratowniczy ośrodek pomocniczy o swoim działaniu i jego motywach.

5.12. Poszukiwania skuteczne

5.12.1. Gdy poszukiwania okażą się skuteczne, kierownik akcji lub koordynator poszukiwań powinien skierować najodpowiedniej wyposażone jednostki do prowadzenia ratowania lub do udzielenia innej niezbędnej pomocy.

5.12.2. Tam, gdzie to celowe, jednostki prowadzące ratowanie powinny powiadomić kierownika akcji lub koordynatora obszaru poszukiwań o liczbie i nazwiskach rozbitków na pokładzie i o tym, czy cały personel jest w komplecie i czy potrzebna jest dodatkowa pomoc, na przykład przejęcie przez służbę medyczną, a także o celu podróży jednostek.

5.12.3. Gdy poszukiwania okażą się skuteczne, kierownik akcji lub koordynator obszaru poszukiwań powinien natychmiast zawiadomić o tym ratowniczy ośrodek koordynacyjny lub ratowniczy ośrodek pomocniczy.

5.13. Poszukiwania nieskuteczne

5.13.1. Poszukiwania powinny być zakończone jedynie wówczas, gdy nie ma już jakiejkolwiek uzasadnionej nadziei na uratowanie rozbitków.

5.13.2. Ratowniczy ośrodek koordynacyjny lub ratowniczy ośrodek pomocniczy koordynujący akcje poszukiwawcze i ratownicze powinien z reguły być odpowiedzialny za zakończenie poszukiwań.

5.13.3. Na odległych obszarach oceanicznych, nie objętych obowiązkami ratowniczego ośrodka koordynacyjnego, lub tam, gdzie odpowiedzialny ośrodek nie ma warunków do koordynowania akcji poszukiwawczych i ratowniczych, obowiązek zakończenia poszukiwań może wziąć na siebie kierownik akcji lub koordynator obszaru poszukiwań.

Rozdział  6

Systemy meldowania statków

6.1. Zasady ogólne

6.1.1. Strony powinny utworzyć system meldowania statków w celu stosowania w granicach każdego rejonu poszukiwań i ratownictwa, za który są odpowiedzialne, tam gdzie jest to uznane za konieczne dla ułatwienia akcji poszukiwawczych i ratowniczych i uznane za wykonalne.

6.1.2. Strony, rozważając wprowadzenie systemu meldowania statków, powinny uwzględnić stosowne zalecenia Organizacji.

6.1.3. System meldowania statków powinien zapewniać aktualną informację o ruchu statków, aby w razie niebezpiecznego zdarzenia:

1) zmniejszyć odstęp czasu między utratą łączności ze statkiem a wszczęciem akcji poszukiwawczych i ratowniczych, w razie gdy nie odebrano sygnału wzywania pomocy;

2) umożliwić szybkie wskazanie statków, do których można by zwrócić się z apelem o udzielenie pomocy;

3) umożliwić nakreślenie obszaru poszukiwań o ograniczonej wielkości; w razie gdy pozycja statku znajdującego się w niebezpieczeństwie jest nieznana lub niepewna, oraz

4) ułatwić zapewnienie szybkiej pomocy medycznej lub porady dla statków nie mających lekarza.

6.2. Wymagania operacyjne

6.2.1. Dla osiągnięcia celów wymienionych w ustępie 6.1.3 system meldowania statków powinien spełniać następujące wymagania operacyjne:

1) zapewnianie informacji, łącznie z planami rejsów i meldunkami o pozycji, które mogłyby umożliwić przewidywanie przyszłych pozycji statków objętych systemem;

2) utrzymywanie trasy statków;

3) przyjmowanie w odpowiednich odstępach czasu meldunków od statków objętych systemem;

4) prostota w koncepcji projektowej i działaniu oraz

5) używanie uzgodnionej międzynarodowo standardowej formy meldowania statków i uzgodnionych w trybie międzynarodowym standardowych procedur.

6.3. Typy meldunków

6.3.1. System meldowania statków powinien łączyć w sobie następujące meldunki:

1) plan żeglugi - podający nazwę, znak wywoławczy lub sygnał rozpoznawczy stacji okrętowej, datę i czas wyjścia (w GMT), szczegóły punktu wyjścia statku, następny port zawinięcia, przewidywaną trasę, prędkość i spodziewaną datę oraz czas (w GMT) przybycia. Istotne zmiany powinny być jak najszybciej meldowane;

2) meldunek o pozycji - podający nazwę znak, wywoławczy lub sygnał rozpoznawczy stacji okrętowej, datę i czas (w GMT), pozycję, kurs i prędkość;

3) meldunek końcowy - podający nazwę, znak wywoławczy lub sygnał rozpoznawczy stacji okrętowej, datę i czas (w GMT) przybycia do celu lub opuszczenia obszaru objętego systemem.

6.4. Stosowanie systemu

6.4.1. Strony powinny zachęcać wszystkie statki do meldowania ich pozycji podczas podróży na obszarach, na których dokonano ustaleń w sprawie gromadzenia informacji o pozycjach w celu poszukiwania i ratownictwa.

6.4.2. Strony rejestrujące informacje o pozycji statków powinny w jak najszerszym zakresie udostępniać takie informacje innym państwom, gdy zostaną o to poproszone w celach poszukiwania i ratownictwa.