Art. 44. - Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Rzym.1950.11.04. - Dz.U.1993.61.284 - OpenLEX

Art. 44. - Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Rzym.1950.11.04.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.61.284

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 marca 2022 r.
Artykuł  44

Ostateczne wyroki

1. 
Wyrok Wielkiej Izby jest ostateczny.
2. 
Wyrok Izby staje się ostateczny:
a)
jeśli strony oświadczają, że nie będą wnioskować przekazania sprawy do Wielkiej Izby, lub
b)
trzy miesiące od daty wydania wyroku, jeśli nie złożono wniosku o przekazanie sprawy do Wielkiej Izby, lub
c)
jeśli zespół Wielkiej Izby odrzuci wniosek o przekazanie w trybie artykułu 43.
3. 
Ostateczny wyrok podlega opublikowaniu.