Art. 31. - Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Rzym.1950.11.04. - Dz.U.1993.61.284 - OpenLEX

Art. 31. - Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Rzym.1950.11.04.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.61.284

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 marca 2022 r.
Artykuł  31 16

Kompetencje Wielkiej Izby

Wielka Izba:

a)
rozstrzyga skargi wniesione albo w trybie artykułu 33 lub 34, jeśli Izba zrzekła się właściwości na podstawie artykułu 30, albo - jeśli sprawa została jej przekazana - w trybie artykułu 43,
b)
postanawia w kwestiach przekazanych Trybunałowi przez Komitet Ministrów zgodnie z artykułem 46 ustęp 4; oraz
c)
rozpatruje wnioski o wydanie opinii doradczych, przedłożone w trybie artykułu 47.
16 Art. 31 zmieniony przez art. 10 Protokołu nr 14 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, zmieniającego system kontroli Konwencji, sporządzonego w Strasburgu dnia 13 maja 2004 r (Dz.U.10.90.587) z dniem 1 czerwca 2010 r.