Art. 21. - Konwencja o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF). Berno.1980.05.09.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.100.674 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 grudnia 2011 r.
Artykuł  21

Sekretarz Generalny

§  1.
Sekretarz Generalny sprawuje funkcje Sekretariatu Organizacji.
§  2.
Sekretarza Generalnego wybiera Zgromadzenie Ogólne na okres trzech lat, z możliwością najwyżej dwukrotnego ponownego wyboru.
§  3.
W szczególności, Sekretarz Generalny:
a)
wykonuje funkcje depozytariusza (art. 36),
b)
reprezentuje Organizację na zewnątrz,
c)
przesyła Państwom Członkowskim decyzje podjęte przez Zgromadzenie Ogólne i komisje (art. 34 § 1 i art. 35 § 1),
d)
wykonuje zdania powierzone mu przez pozostałe organy Organizacji,
e)
analizuje propozycje Państw Członkowskich, dotyczące zmiany Konwencji, korzystając w razie potrzeby z pomocy ekspertów,
f)
zwołuje sesje Zgromadzenia Ogólnego i posiedzenia komisji (art. 14 § 3; art. 16 § 2),
g)
przesyła we właściwym czasie Państwom Członkowskim dokumenty niezbędne na posiedzenia poszczególnych organów,
h)
opracowuje plan pracy, projekt budżetu i sprawozdanie z działalności organizacji i przedstawia je do zatwierdzenia Komitetowi Administracyjnemu (art. 25),
i)
w ramach zatwierdzonego budżetu, zarządza gospodarką finansową Organizacji,
j)
na wniosek zainteresowanych stron, podejmuje się, w ramach świadczenia dobrych usług, rozstrzygać sprawy sporne między nimi, wynikające w związku z interpretacją lub stosowaniem Konwencji,
k)
udziela na wniosek wszystkich zainteresowanych stron opinii w sprawach spornych wynikających w związku z interpretacją lub stosowaniem Konwencji,
l)
wykonuje zadania powierzone mu w Tytule V niniejszej Konwencji,
m)
otrzymuje komunikaty od Państw Członkowskich, organizacji i stowarzyszeń międzynarodowych, o których mowa w art. 16 § 5, oraz przedsiębiorstw (przewoźników, zarządzających infrastrukturą, itp.) uczestniczących w międzynarodowej komunikacji kolejowej, i w razie potrzeby, przekazuje je do wiadomości innym Państwom Członkowskim, organizacjom i stowarzyszeniom międzynarodowym oraz przedsiębiorstwom,
n)
zarządza personelem Organizacji,
o)
we właściwym czasie, informuje Państwa Członkowskie o każdym wolnym stanowisku w Organizacji,
p)
prowadzi na bieżąco i publikuje listy linii, o których mowa w art. 24.
§  4.
Sekretarz Generalny może przedkładać z własnej inicjatywy propozycje zmierzające do zmiany Konwencji.