Art. 2. - Konwencja o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF). Berno.1980.05.09.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.100.674 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 grudnia 2011 r.
Artykuł  2

Depozytariusz tymczasowy

§  1.
Funkcje Rządu depozytariusza, przewidziane w art. 22 do 26 COTIF 1980, od dnia otwarcia do podpisania niniejszego Protokołu do dnia jego wejścia w życie, wykonuje OTIF, jako depozytariusz tymczasowy.
§  2.
Depozytariusz tymczasowy powiadamia Państwa Członkowskie:
a)
o podpisaniu niniejszego Protokołu oraz założeniu dokumentów ratyfikacyjnych, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia,
b)
o dniu wejścia w życie Protokołu zgodnie z jego art. 4,

oraz wykonuje inne funkcje depozytariusza, określone w części VII Konwencji Wiedeńskiej o prawie traktatów z dnia 23 maja 1969 roku.