Konwencja (nr 80) dotycząca częściowej rewizji konwencyj uchwalonych przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy na jej pierwszych dwudziestu ośmiu sesjach. Montreal.1946.10.09.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.46.341

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 grudnia 1947 r.

KONWENCJA Nr 80
dotycząca częściowej rewizji konwencyj, uchwalonych przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy na jej pierwszych dwudziestu ośmiu sesjach,
przyjęta w Montrealu dnia 9 października 1946 r.

BOLESŁAW BIERUT

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 9 października 1946 r. została przyjęta w Montrealu przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy Konwencja Nr 80 dotycząca częściowej rewizji konwencyj, uchwalonych przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy na jej pierwszych dwudziestu ośmiu sesjach.

Po zaznajomieniu się z powyższą Konwencją, uznałem ją i uznaję za słuszną w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych; oświadczam, że wymieniona Konwencja jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona oraz przyrzekam, że będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego poleciłem wycisnąć na Akcie niniejszym pieczęć Rzeczypospolitej.

w Warszawie, dnia 3 grudnia 1947 roku.

KONWENCJA (Nr 80)

dotycząca częściowej rewizji konwencyj, uchwalonych przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy na jej pierwszych dwudziestu ośmiu Sesjach, celem zapewnienia wykonywania w przyszłości pewnych funkcyj kancelaryjnych, powierzonych tymi konwencjami Sekretarzowi Generalnemu Ligi Narodów, oraz wprowadzenia do nich dodatkowych poprawek, jakie się stały niezbędne wskutek rozwiązania Ligi Narodów tudzież wskutek poprawki do Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Konferencja Ogólna Międzynarodowej Organizacji Pracy,

zwołana do Montrealu przez Radę Administracyjną Międzynarodowego Biura Pracy, i zebrana tamże 19 września 1946 r. na swojej dwudziestej dziewiątej Sesji,

Postanowiwszy, że przyjęte będą pewne wnioski w przedmiocie częściowej rewizji konwencyj, przyjętych przez Konferencję na jej pierwszych dwudziestu ośmiu sesjach, mając na względzie wykonywanie w przyszłości pewnych funkcyj kancelaryjnych, powierzonych tymi konwencjami Sekretarzowi Generalnemu Ligi Narodów, oraz wprowadzenia pewnych dodatkowych poprawek, jakie się stały niezbędne wskutek rozwiązania Ligi Narodów oraz poprawki do Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, która to kwestia jest zamieszczona w drugim punkcie porządku dziennego Sesji,

Zważywszy, że wnioski te winny otrzymać formę konwencji międzynarodowej, uchwala, dnia dziewiątego października roku tysiąc dziewięćset czterdziestego szóstego, następującą konwencję, która będzie zwana Konwencją w przedmiocie rewizji artykułów końcowych, 1946.

1.
W tekście konwencyj, przyjętych przez Międzynarodową Konferencję Pracy w ciągu jej pierwszych dwudziestu pięciu sesyj, wyrazy "Sekretarz Generalny Ligi Narodów" zastępuje się wyrazami "Dyrektor Generalny Międzynarodowego Biura Pracy", wyrazy "Sekretarz Generalny" wyrazami "Dyrektor Generalny" i wyraz "Sekretariat" wyrazami "Międzynarodowe Biuro Pracy" we wszystkich ustępach, gdzie figurują te różne wyrażenia.
2.
Zarejestrowanie przez Dyrektora Generalnego Międzynarodowego Biura Pracy ratyfikacyj konwencyj i poprawek, aktów wypowiedzenia i deklaracyj, przewidzianych w konwencjach, przyjętych przez Konferencję w ciągu jej pierwszych dwudziestu pięciu sesyj będzie miało te same skutki, co zarejestrowanie tychże ratyfikacyj, tychże aktów wypowiedzenia i tychże deklaracyj, które by było dokonane przez Sekretarza Generalnego Ligi Narodów zgodnie z przepisami oryginalnych tektów rzeczonych konwencyj.
3.
Dyrektor Generalny Międzynarodowego Biura Pracy zakomunikuje Sekretarzowi Generalnemu Narodów Zjednoczonych, celem zarejestrowania zgodnie z artykułem 102 Karty Narodów Zjednoczonych, wszelkie wiadomości dotyczące tych ratyfikacyj i tych aktów wypowiedzenia i deklaracyj, przezeń zarejestrowanych zgodnie z przepisami konwencyj, przyjętych przez Konferencję na jej pierwszych dwudziestu pięciu sesjach, ze zmianami, wynikającymi z poprzednich postanowień tego artykułu.
1.
Skreśla się wyrazy "Ligi Narodów" w ustępie pierwszym wstępu do każdej konwencji przyjętej przez Konferencję na jej pierwszych osiemnastu sesjach.
2.
Wyrazy "zgodnie z przepisami Części XIII Traktatu Wersalskiego i odpowiednich Części innych Traktatów Pokoju" i warianty tej formuły, figurujące we wstępach do konwencyj przyjętych przez Konferencję na jej pierwszych siedemnastu sesjach, zastępuje się wyrazami "zgodnie z postanowieniami Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy".
3.
Wyrazy "pod warunkami przewidzianymi w Części XIII Traktatu Wersalskiego i w odpowiednich Częściach innych Traktatów Pokoju" i wszystkie warianty tej formuły zastępuje się, we wszystkich artykułach konwencyj przyjętych przez Konferencję na jej pierwszych dwudziestu pięciu sesjach, w których figurują te wyrazy lub warianty, wyrazami "pod warunkami ustalonymi Konstytucją Międzynarodowej Organizacji Pracy".
4.
Wyrazy "artykuł 408 Traktatu Wersalskiego i odpowiednie artykuły innych Traktatów Pokoju" i wszystkie warianty tej formuły, zastępuje się, we wszystkich artykułach konwencyj przyjętych przez Konferencję na jej pierwszych dwudziestu pięciu sesjach, w których figurują te wyrazy lub warianty, wyrazami "artykuł 22 Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy".
5.
Wyrazy "artykuł 421 Traktatu Wersalskiego i odpowiednie artykuły innych Traktatów Pokoju" i wszystkie warianty tej formuły zastępuje się we wszystkich artykułach konwencyj przyjętych przez Konferencję na jej pierwszych dwudziestu pięciu sesjach, w których figurują te wyrazy - wyrazami "artykuł 35 Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy".
6.
Wyrazy "projekt konwencji" zastępuje się wyrazem "konwencja" we wstępie konwencyj przyjętych przez Konferencję na jej pierwszych dwudziestu pięciu sesjach i we wszystkich artykułach, w których figuruje to wyrażenie.
7.
Tytułem "Dyrektora Generalnego" zastąpi się tytuł "Dyrektora" we wszystkich artykułach konwencyj, przyjętych przez Konferencję na jej dwudziestej ósmej sesji, jakie czynią wzmiankę o Dyrektorze Międzynarodowego Biura Pracy.
8.
We wszystkich konwencjach, przyjętych przez Konferencję na jej pierwszych siedemnastu sesjach, wyrazy "które się będzie nazywać" będą umieszczone we wstępie i za nimi nastąpi skrócony tytuł używany przez Międzynarodowe Biuro Pracy dla oznaczenia konwencji, o którą chodzi.
9.
W każdej konwencji przyjętej przez Konferencję na jej pierwszych czternastu sesjach, wszystkie nienumerowane ustępy artykułów, zawierających więcej niż jeden ustęp, będą ponumerowane.

Będzie się uważać, iż każdy Członek Organizacji, który po dacie wejścia w życie konwencji niniejszej powiadomi Dyrektora Generalnego Międzynarodowego Biura Pracy o swojej formalnej ratyfikacji konwencji, przyjętej przez Konferencję na jej pierwszych dwudziestu ośmiu sesjach, ratyfikował tę konwencję wraz ze zmianami, dokonanymi przez konwencję niniejszą.

Dwa egzemplarze konwencji niniejszej zostaną podpisane przez Przewodniczącego Konferencji i przez Dyrektora Generalnego Międzynarodowego Biura Pracy. Jeden z tych egzemplarzy będzie złożony w archiwum Międzynarodowego Biura Pracy, drugi do rąk Sekretarza Generalnego Zjednoczonych Narodów celem zarejestrowania zgodnie z artykułem 102 Karty Narodów Zjednoczonych. Dyrektor Generalny doręczy poświadczony odpis konwencji niniejszej każdemu Członkowi Międzynarodowej Organizacji Pracy.

1.
Ratyfikacje formalne konwencji niniejszej będą komunikowane Dyrektorowi Generalnemu Międzynarodowego Biura Pracy.
2.
Konwencja niniejsza wejdzie w życie w dniu, w którym Dyrektor Generalny będzie w posiadaniu ratyfikacji dwóch Członków Międzynarodowej Organizacji Pracy.
3.
Z dniem wejścia w życie konwencji niniejszej, jak również z następnym otrzymaniem nowych ratyfikacyj konwencji niniejszej, Dyrektor Generalny Międzynarodowego Biura Pracy będzie notyfikował fakt ten wszystkim Członkom Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz Sekretarzowi Generalnemu Narodów Zjednoczonych.
4.
Każdy Członek Organizacji, ratyfikujący konwencję niniejszą, uznaje tym samym ważność wszelkiej akcji, przedsięwziętej z mocy konwencji niniejszej w okresie między pierwszym wejściem w życie konwencji a datą jego własnej ratyfikacji.

Z chwilą pierwotnego wejścia w życie konwencji niniejszej Dyrektor Generalny Międzynarodowego Biura Pracy zarządzi sporządzenie tekstów oficjalnych konwencji przyjętych przez Konferencję na jej pierwszych dwudziestu ośmiu sesjach wraz ze zmianami, dokonanymi przepisami konwencji niniejszej, w dwóch egzemplarzach oryginalnych, należycie przezeń podpisanych, z których jeden będzie złożony w archiwum Międzynarodowego Biura Pracy, drugi zaś do rąk Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych celem zarejestrowania zgodnie z artykułem 102 Karty Narodów Zjednoczonych; Dyrektor Generalny zakomunikuje poświadczone odpisy tych tekstów każdemu z Członków Organizacji.

Niezależnie od wszelkich postanowień, figurujących w jakiejkolwiek konwencji przyjętej przez Konferencję na jednej z pierwszych dwudziestu ośmiu jej sesyj, ratyfikacja konwencji niniejszej przez Członka nie pociągnie za sobą z samego prawa wypowiedzenia którejkolwiek z rzeczonych konwencyj, i wejście w życie konwencji niniejszej nie wywoła zamknięcia jakiejkolwiek z rzeczonych konwencyj dla nowych ratyfikacyj.

1.
W przypadku, gdyby Konferencja przyjęła nową konwencję w przedmiocie całkowitej lub częściowej rewizji konwencji niniejszej, i jeśli nowa konwencja nie postanowi inaczej:
a)
ratyfikacja nowej konwencji przez Członka pociągnie za sobą z samego prawa wypowiedzenie konwencji niniejszej, z zastrzeżeniem wejścia w życie nowej konwencji w przedmiocie rewizji;
b)
od daty wejścia w życie nowej konwencji w przedmiocie rewizji ustałaby możność ratyfikowania konwencji niniejszej przez Członków.
2.
Konwencja niniejsza pozostałaby w każdym razie w mocy w obecnej formie i z obecną treścią dla Członków, którzy by ją ratyfikowali i którzy by nie ratyfikowali konwencji w przedmiocie rewizji.

Teksty francuski i angielski konwencji niniejszej są jednakowo miarodajne.

Powyższy tekst jest autentycznym tekstem konwencji należycie przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy na jej dwudziestej dziewiątej sesji, która odbyła się w Montrealu i została zamknięta dziewiątego października 1946 r.

W dowód czego złożyli podpisy, dnia pierwszego listopada 1946 r.