Część 4 - Pomoc administracyjna. - Konwencja (Nr 48) w sprawie ustanowienia międzynarodowego systemu zachowania uprawnień w ubezpieczeniu na wypadek inwalidztwa, starości i śmierci. Genewa.1935.06.22.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.21.134

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 marca 1939 r.

CZĘŚĆ  IV.

Pomoc administracyjna.

1.
Władze oraz instytucje ubezpieczeniowe Członków udzielają sobie wzajemnie pomocy w takiej samej mierze, jak gdyby chodziło o stosowanie ich własnego ustawodawstwa o ubezpieczeniu społecznym. W szczególności przeprowadzają sprawdzenia i badania oraz ekspertyzy lekarskie, konieczne celem ustalenia, na żądanie instytucji któregokolwiek z Członków, czy osoby korzystające ze świadczeń obciążających tę instytucję spełniają warunki, od których zależy prawo do tych świadczeń.
2.
Jeżeli zainteresowani Członkowie nie ułożą się co do tego inaczej, koszty pomocy, jakie będą miały być zwrócone, będą ustalane według taryfy instytucji lub władzy, która udzieliła usług, w braku taryfy należy zwracać rzeczywiste wydatki.

Zwolnienie od opłat, przewidziane przez ustawodawstwo jednego z Członków w stosunku do dokumentów, które mają być przedstawione władzom lub instytucjom ubezpieczeniowym, rozciąga się na odpowiednie dokumenty, które mają być przedstawione przy stosowaniu niniejszej konwencji władzom lub instytucjom ubezpieczeniowym każdego innego Członka.

Za zgodą właściwych władz centralnych Członków zainteresowanych, instytucja ubezpieczeniowa, od której należą się świadczenia, może w razie zamieszkiwania rencisty na terytorium innego Członka, przekazać udzielanie świadczeń właściwej według miejsca zamieszkania rencisty instytucji ubezpieczeniowej na warunkach ustalonych w porozumieniu z tą instytucją.