Art. 2. - Konwencja (Nr 48) w sprawie ustanowienia międzynarodowego systemu zachowania uprawnień w ubezpieczeniu na wypadek inwalidztwa, starości i śmierci. Genewa.1935.06.22.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.21.134

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 marca 1939 r.
Artykuł  2.
1.
Osobom, bez względu na ich obywatelstwo, które należały do instytucyj ubezpieczeniowych dwóch lub większej liczby Członków, każda z zainteresowanych instytucyj łączy okresy ubezpieczenia w określony poniżej sposób.
2.
Dla zachowania ekspektatyw łączy się:
a)
okresy składkowe;
b)
okresy, za które nie przypadały składki, ale które utrzymują uprawnienia zgodnie z ustawodawstwem, pod którym zostały przebyte;
c)
okresy, podczas których udzielane jest świadczenie pieniężne przez ubezpieczenie na wypadek inwalidztwa i starości innego Członka;
d)
okresy, podczas których udzielane jest świadczenie pieniężne przez inny dział ubezpieczenia społecznego innego Członka, jeżeli odpowiednie świadczenie utrzymywałoby ekspektatywy na mocy ustawodawstwa właściwego dla instytucji, która dokonywa łączenia.
3.
Co się tyczy:

I) przebycia czasu wyczekiwania (minimalnego okresu podlegania ubezpieczeniu) lub wykazania liczby składek, wymaganej dla uzyskania prawa do szczególnych korzyści (zagwarantowane minima);

II) odżycia uprawnień;

III) prawa do ubezpieczenia dobrowolnego;

IV) prawa do leczenia i pomocy lekarskiej;

łączy się:

a)
okresy składkowe;
b)
okresy, za które nie przypadały składki, ale które zalicza się na przebycie czasu wyczekiwania zarówno w myśl ustawodawstwa, pod którym zostały przebyte, jak według własnego ustawodawstwa instytucji, która dokonywa łączenia.
4.
Jednakże, jeżeli ustawodawstwo jednego z Członków uzależnia pewne korzyści od warunku, by okresy przebyte były w zawodzie podlegającym specjalnemu systemowi ubezpieczeń, łączy się dla celów wskazanych w §§ 2 i 3, tylko okresy przebyte w odpowiednim specjalnym systemie ubezpieczenia innych Członków. Jeżeli jeden z Członków nie posiada dla danego zawodu specjalnego systemu ubezpieczenia, łączy się okresy przebyte w danym zawodzie w systemie ubezpieczenia stosującym się do tego zawodu.
5.
Okresy składkowe i okresy zastępcze przebyte jednocześnie w instytucjach dwóch lub większej liczby Członków liczą się przy łączeniu tylko jeden raz.