Konwencja (nr 29) dotycząca pracy przymusowej lub obowiązkowej. Genewa.1930.06.28.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1959.20.122

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 listopada 2016 r.

KONWENCJA Nr 29
DOTYCZĄCA PRACY PRZYMUSOWEJ LUB OBOWIĄZKOWEJ
przyjęta w Genewie dnia 28 czerwca 1930 r.

W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

RADA PAŃSTWA

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 28 czerwca 1930 r. przyjęta została w Genewie przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy Konwencja nr 29 dotycząca pracy przymusowej lub obowiązkowej.

Po zaznajomieniu się z powyższą Konwencją Rada Państwa uznała ją i uznaje za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych; oświadcza, że wymieniona Konwencja jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, oraz przyrzeka, że będzie ona niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dano w Warszawie, dnia 23 czerwca 1958 roku.

(Tekst Konwencji zamieszczony jest w załączniku do niniejszego numeru).

ZAŁĄCZNIK

KONWENCJA (Nr 29)

dotycząca pracy przymusowej lub obowiązkowej

Konferencja Ogólna Międzynarodowej Organizacji Pracy,

Zwołana do Genewy przez Radę Administracyjną Międzynarodowego Biura Pracy i zebrana tam 10 czerwca 1930 r. na swej czternastej sesji,

Postanowiwszy przyjąć różne wnioski dotyczące pracy przymusowej lub obowiązkowej, która to sprawa stanowi pierwszy punkt porządku obrad sesji, i

Postanowiwszy, że wnioski te zostaną ujęte w formie konwencji międzynarodowej,

przyjmuje w dniu 28 czerwca tysiąc dziewięćset trzydziestego roku poniższą konwencję pod nazwą Konwencji o pracy przymusowej, 1930, do ratyfikacji przez Członków Międzynarodowej Organizacji Pracy, zgodnie z postanowieniami Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Artykuł  1
1. 
Każdy Członek Międzynarodowej Organizacji Pracy, który ratyfikuje niniejszą konwencję, zobowiązuje się do zniesienia stosowania pracy przymusowej lub obowiązkowej we wszelkich jej postaciach, w możliwie najszybszym czasie.
2.  1
 (skreślony).
3.  2
 (skreślony).
Artykuł  2
1. 
Dla celów niniejszej konwencji wyrażenie "praca przymusowa lub obowiązkowa" oznaczać będzie wszelką pracę lub usługi wymagane od jakiejś osoby pod groźbą jakiejkolwiek kary i do których dana osoba nie zgłosiła się dobrowolnie.
2. 
Wyrażenie "praca przymusowa lub obowiązkowa" nie obejmuje jednakże, w rozumieniu niniejszej konwencji:

a) wszelkiej pracy lub usług wymaganych w myśl ustaw o obowiązkowej służbie wojskowej i poświęconych pracom o charakterze czysto wojskowym;

b) wszelkiej pracy lub usług wchodzących w zakres normalnych obowiązków obywatelskich w krajach rządzących się całkowicie samodzielnie;

c) wszelkiej pracy lub usług wymaganych od jakiejś osoby w wyniku skazania jej przez władzę sądową pod warunkiem, że ta praca lub te usługi będą wykonywane pod nadzorem i kontrolą władz publicznych i że ta osoba nie będzie najęta lub oddana do rozporządzenia jednostkom, prywatnym spółkom lub stowarzyszeniom;

d) wszelkiej pracy lub usług wymaganych w wypadkach siły wyższej, to znaczy w razie wojny, klęsk lub groźby klęsk takich, jak pożary, powodzie, głód, trzęsienia ziemi, gwałtowne epidemie i choroby bydła, najścia zwierząt, owadów lub szkodliwych pasożytów roślinnych i w ogóle wszelkich okoliczności stanowiących niebezpieczeństwo lub ryzyko niebezpieczeństwa dla życia lub normalnych warunków egzystencji ogółu lub pewnej części ludności;

e) drobnych robót wiejskich, to znaczy robót wykonywanych w bezpośrednim interesie ogółu przez członków tego ogółu, robót, które z tego tytułu mogą być uznane za normalne obowiązki obywatelskie, obowiązujące członków społeczności, pod warunkiem, że sama ludność lub jej bezpośredni przedstawiciele będą mieli prawo wypowiadania się co do celowości tych robót.

Artykuł  3  3  

(skreślony).

Artykuł  4  4  

(skreślony).

Artykuł  5  5  

(skreślony).

Artykuł  6  6  

(skreślony).

Artykuł  7  7  

(skreślony).

Artykuł  8  8  

(skreślony).

Artykuł  9  9  

(skreślony).

Artykuł  10  10  

(skreślony).

Artykuł  11  11  

(skreślony).

Artykuł  12  12  

(skreślony).

Artykuł  13  13  

(skreślony).

Artykuł  14  14  

(skreślony).

Artykuł  15  15  

(skreślony).

Artykuł  16  16  

(skreślony).

Artykuł  17  17  

(skreślony).

Artykuł  18  18  

(skreślony).

Artykuł  19  19  

(skreślony).

Artykuł  20  20  

(skreślony).

Artykuł  21  21  

(skreślony).

Artykuł  22  22  

(skreślony).

Artykuł  23  23  

(skreślony).

Artykuł  24  24  

(skreślony).

Artykuł  25

Fakt nieprzerwanego wymuszania pracy przymusowej lub obowiązkowej będzie podlegał sankcjom karnym, a każdy Członek ratyfikujący niniejszą konwencję będzie obowiązany do upewnienia się, że sankcje nakładane ustawowo są rzeczywiście skuteczne i ściśle stosowane.

Artykuł  26
1. 
Każdy Członek Międzynarodowej Organizacji Pracy, który ratyfikuje niniejszą konwencję, zobowiązuje się do stosowania jej do obszarów, podległych jego suwerenności, jurysdykcji, ochronie, zwierzchnictwu, opiece lub władzy, w granicach, w jakich ma prawo podejmować zobowiązania dotyczące wewnętrznej kompetencji. Jednakże, jeżeli ten Członek pragnie korzystać z postanowień artykułu 35 Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, powinien dołączyć do swej ratyfikacji oświadczenie informujące:
1)
o obszarach, na których zamierza stosować w całości postanowienia niniejszej konwencji;
2)
o obszarach, na których zamierza stosować postanowienia niniejszej konwencji ze zmianami i na czym te zmiany polegają;
3)
o obszarach, co do których zastrzega sobie decyzję na później.
2. 
Wymienione oświadczenie będzie uważane za część składową ratyfikacji i będzie pociągało identyczne z nią skutki. Każdy Członek, który złoży takie oświadczenie, będzie miał możność odwołania w drodze nowego oświadczenia całości lub części zastrzeżeń zgłoszonych w swym poprzednim oświadczeniu zgodnie z postanowieniami ustępów 2 i 3.
Artykuł  27

Formalne ratyfikacje niniejszej konwencji w warunkach przewidzianych przez Konstytucję Międzynarodowej Organizacji Pracy zostaną przesłane Dyrektorowi Generalnemu Międzynarodowego Biura Pracy do zarejestrowania.

Artykuł  28
1. 
Niniejsza konwencja będzie obowiązywała tylko tych Członków Międzynarodowej Organizacji Pracy, których ratyfikacja została zarejestrowana w Międzynarodowym Biurze Pracy.
2. 
Wejdzie ona w życie w dwanaście miesięcy po zarejestrowaniu ratyfikacji dwóch Członków przez Dyrektora Generalnego.
3. 
W następstwie konwencja ta wejdzie w życie dla każdego Członka w dwanaście miesięcy od daty, w której została zarejestrowana jego ratyfikacja.
Artykuł  29

Gdy ratyfikacje dwóch Członków Międzynarodowej Organizacji Pracy zostaną zarejestrowane w Międzynarodowym Biurze Pracy, Dyrektor Generalny Międzynarodowego Biura Pracy zakomunikuje ten fakt wszystkim Członkom Międzynarodowej Organizacji Pracy. Zakomunikuje on im również zarejestrowanie ratyfikacji, które mu zostaną przesłane następnie przez wszystkich innych Członków Organizacji.

Artykuł  30
1. 
Każdy Członek, który ratyfikował niniejszą konwencję, może ją wypowiedzieć po upływie dziesięcioletniego okresu od daty pierwotnego wejścia jej w życie aktem przesłanym Dyrektorowi Generalnemu Międzynarodowego Biura Pracy i przezeń zarejestrowanym. Wypowiedzenie to nabierze mocy dopiero w rok po jego zarejestrowaniu w Międzynarodowym Biurze Pracy.
2. 
Każdy Członek, który ratyfikował niniejszą konwencję, a który w terminie rocznym po upływie dziesięcioletniego okresu wymienionego w poprzednim paragrafie nie zrobi użytku z możności wypowiedzenia przewidzianego przez niniejszy artykuł, będzie związany na nowy okres pięcioletni, a w następstwie będzie mógł wypowiedzieć niniejszą konwencję po upływie każdego pięcioletniego okresu w warunkach przewidzianych w niniejszym artykule.
Artykuł  31

Po upływie każdego okresu pięcioletniego począwszy od wejścia w życie niniejszej konwencji Rada Administracyjna Międzynarodowego Biura Pracy powinna przedstawić Konferencji Ogólnej sprawozdanie o stosowaniu niniejszej konwencji i postanowić, czy należy wnieść na porządek obrad Konferencji sprawę jej całkowitej lub częściowej rewizji.

Artykuł  32
1. 
W razie gdyby Konferencja Ogólna przyjęła nową konwencję stanowiącą rewizję niniejszej konwencji w całości lub częściowo, ratyfikacja przez Członka nowej konwencji zrewidowanej pociągnęłaby za sobą z samego prawa wypowiedzenie niniejszej konwencji bez żadnego warunku co do terminu i bez względu na postanowienia artykułu 30, z zastrzeżeniem, że nowa konwencja zrewidowana weszła już w życie.
2. 
Począwszy od daty wejścia w życie nowej konwencji zrewidowanej niniejsza konwencja przestałaby być otwarta do ratyfikacji Członków.
3. 
Niniejsza konwencja pozostałaby jednakże w mocy co do formy i co do treści dla Członków, którzy ją ratyfikowali, a którzy by nie ratyfikowali nowej konwencji zrewidowanej.
Artykuł  33

Teksty francuski i angielski niniejszej konwencji są jednakowo miarodajne.

1 Załącznik art. 1 ust. 2 skreślony przez art. 7 protokołu z dnia 11 czerwca 2014 r. (Dz.U.2017.1418) zmieniającego nin. umowę międzynarodową z dniem 9 listopada 2016 r.
2 Załącznik art. 1 ust. 3 skreślony przez art. 7 protokołu z dnia 11 czerwca 2014 r. (Dz.U.2017.1418) zmieniającego nin. umowę międzynarodową z dniem 9 listopada 2016 r.
3 Załącznik art. 3 skreślony przez art. 7 protokołu z dnia 11 czerwca 2014 r. (Dz.U.2017.1418) zmieniającego nin. umowę międzynarodową z dniem 9 listopada 2016 r.
4 Załącznik art. 4 skreślony przez art. 7 protokołu z dnia 11 czerwca 2014 r. (Dz.U.2017.1418) zmieniającego nin. umowę międzynarodową z dniem 9 listopada 2016 r.
5 Załącznik art. 5 skreślony przez art. 7 protokołu z dnia 11 czerwca 2014 r. (Dz.U.2017.1418) zmieniającego nin. umowę międzynarodową z dniem 9 listopada 2016 r.
6 Załącznik art. 6 skreślony przez art. 7 protokołu z dnia 11 czerwca 2014 r. (Dz.U.2017.1418) zmieniającego nin. umowę międzynarodową z dniem 9 listopada 2016 r.
7 Załącznik art. 7 skreślony przez art. 7 protokołu z dnia 11 czerwca 2014 r. (Dz.U.2017.1418) zmieniającego nin. umowę międzynarodową z dniem 9 listopada 2016 r.
8 Załącznik art. 8 skreślony przez art. 7 protokołu z dnia 11 czerwca 2014 r. (Dz.U.2017.1418) zmieniającego nin. umowę międzynarodową z dniem 9 listopada 2016 r.
9 Załącznik art. 9 skreślony przez art. 7 protokołu z dnia 11 czerwca 2014 r. (Dz.U.2017.1418) zmieniającego nin. umowę międzynarodową z dniem 9 listopada 2016 r.
10 Załącznik art. 10 skreślony przez art. 7 protokołu z dnia 11 czerwca 2014 r. (Dz.U.2017.1418) zmieniającego nin. umowę międzynarodową z dniem 9 listopada 2016 r.
11 Załącznik art. 11 skreślony przez art. 7 protokołu z dnia 11 czerwca 2014 r. (Dz.U.2017.1418) zmieniającego nin. umowę międzynarodową z dniem 9 listopada 2016 r.
12 Załącznik art. 12 skreślony przez art. 7 protokołu z dnia 11 czerwca 2014 r. (Dz.U.2017.1418) zmieniającego nin. umowę międzynarodową z dniem 9 listopada 2016 r.
13 Załącznik art. 13 skreślony przez art. 7 protokołu z dnia 11 czerwca 2014 r. (Dz.U.2017.1418) zmieniającego nin. umowę międzynarodową z dniem 9 listopada 2016 r.
14 Załącznik art. 14 skreślony przez art. 7 protokołu z dnia 11 czerwca 2014 r. (Dz.U.2017.1418) zmieniającego nin. umowę międzynarodową z dniem 9 listopada 2016 r.
15 Załącznik art. 15 skreślony przez art. 7 protokołu z dnia 11 czerwca 2014 r. (Dz.U.2017.1418) zmieniającego nin. umowę międzynarodową z dniem 9 listopada 2016 r.
16 Załącznik art. 16 skreślony przez art. 7 protokołu z dnia 11 czerwca 2014 r. (Dz.U.2017.1418) zmieniającego nin. umowę międzynarodową z dniem 9 listopada 2016 r.
17 Załącznik art. 17 skreślony przez art. 7 protokołu z dnia 11 czerwca 2014 r. (Dz.U.2017.1418) zmieniającego nin. umowę międzynarodową z dniem 9 listopada 2016 r.
18 Załącznik art. 18 skreślony przez art. 7 protokołu z dnia 11 czerwca 2014 r. (Dz.U.2017.1418) zmieniającego nin. umowę międzynarodową z dniem 9 listopada 2016 r.
19 Załącznik art. 19 skreślony przez art. 7 protokołu z dnia 11 czerwca 2014 r. (Dz.U.2017.1418) zmieniającego nin. umowę międzynarodową z dniem 9 listopada 2016 r.
20 Załącznik art. 20 skreślony przez art. 7 protokołu z dnia 11 czerwca 2014 r. (Dz.U.2017.1418) zmieniającego nin. umowę międzynarodową z dniem 9 listopada 2016 r.
21 Załącznik art. 21 skreślony przez art. 7 protokołu z dnia 11 czerwca 2014 r. (Dz.U.2017.1418) zmieniającego nin. umowę międzynarodową z dniem 9 listopada 2016 r.
22 Załącznik art. 22 skreślony przez art. 7 protokołu z dnia 11 czerwca 2014 r. (Dz.U.2017.1418) zmieniającego nin. umowę międzynarodową z dniem 9 listopada 2016 r.
23 Załącznik art. 23 skreślony przez art. 7 protokołu z dnia 11 czerwca 2014 r. (Dz.U.2017.1418) zmieniającego nin. umowę międzynarodową z dniem 9 listopada 2016 r.
24 Załącznik art. 24 skreślony przez art. 7 protokołu z dnia 11 czerwca 2014 r. (Dz.U.2017.1418) zmieniającego nin. umowę międzynarodową z dniem 9 listopada 2016 r.