Art. 8. - Konwencja (nr 27) dotycząca wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach przewożonych na statkach. Genewa.1929.06.21.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.76.682

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 września 1932 r.
Artykuł  8. 

Za tekst autentyczny niniejszej konwencji uznaje się obydwa jej brzmienia: francuskie i angielskie.

Zaznajomiwszy się z powyższym projektem konwencji uznaliśmy go i uznajemy za słuszny zarówno w całości jak i każde z zawartych w nim postanowień; oświadczamy, że jest przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony i przyrzekamy, że będzie niezmiennie zachowany.

NA DOWÓD CZEGO wydaliśmy Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej.

W Warszawie, dnia 12 maja 1932 r.