Art. 8. - Konwencja nr 17 w sprawie zwolnienia od legalizacji niektórych aktów i dokumentów. Ateny.1977.09.15.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.148.1446

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 czerwca 2003 r.
Artykuł  8

Każde państwo członkowskie Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego, które nie podpisało niniejszej konwencji, oraz każde państwo członkowskie Rady Europy może przystąpić do niniejszej konwencji po jej wejściu w życie. Dokument przystąpienia zostanie złożony w Radzie Federalnej Konfederacji Szwajcarskiej. Konwencja wejdzie w życie, w stosunku do państwa przystępującego, pierwszego dnia trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono dokument przystąpienia.